Rada Nadzorcza BNP Paribas Bank Polska S.A.

Warszawa, 26 lutego 2021 r.

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.

DOTYCZĄCE KOMITETU AUDYTU

sporządzone na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8) oraz § 71 ust. 1 pkt 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757)

Rada Nadzorcza BNP Paribas Bank Polska S.A. oświadcza że:

· w BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Bank, oraz w zakresie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych;

· Komitet Audytu Rady Nadzorczej Banku wykonywał w 2020 r. swoje zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.


Rada Nadzorcza BNP Paribas Bank Polska S.A.

Warszawa, 26 lutego 2021 r.

OCENA ROCZNYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

I ROCZNEGO SPRAWOZDANIA ZARZĄDU

DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.

(w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym)

sporządzona na podstawie § 70 ust. 1 pkt 14) oraz § 71 ust. 1 pkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757) oraz art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych

Rada Nadzorcza BNP Paribas Bank Polska S.A. oświadcza, że w zakresie swoich kompetencji nadzorowała proces sporządzania: Jednostkowego sprawozdania finansowego BNP Paribas Bank Polska S.A., Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. (obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Bank Polska S.A.), za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 r.

W ocenie Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A., sprawozdania te zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku finansowego działalności gospodarczej za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., jak też sytuacji majątkowej i finansowej Banku oraz Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. na dzień 31 grudnia 2020 r.

Powyższej oceny dokonano na podstawie:

1. Sprawozdania finansowego obejmującego:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej Banku/Grupy Kapitałowej Banku na dzień 31 grudnia 2020 r., rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,

- sprawozdanie z całkowitych dochodów Banku/Grupy Kapitałowej Banku za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,

- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Banku/Grupy Kapitałowej Banku za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,

- sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych Banku/Grupy Kapitałowej Banku za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,

- noty do sprawozdania finansowego Banku/ Grupy Kapitałowej Banku.

2. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2020 r. (obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Bank Polska S.A.).

3. Raportu CSR i Zrównoważonego Rozwoju prezentującego informacje niefinansowe BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2020 r.

4. Opinii i raportu niezależnego biegłego rewidenta – Mazars Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Rada Nadzorcza Banku BNP Paribas Bank Polska S.A.

Warszawa, 26 lutego 2021 r.

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.

O DOKONANIU WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ PRZEPROWADZAJĄCEJ BADANIE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

sporządzone na podstawie § 70 ust. 1 pkt 7) oraz § 71 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757)

Rada Nadzorcza BNP Paribas Bank Polska S.A. oświadcza, że:

· wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej;

· firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej;

· w BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) przestrzegane są obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji. Bank posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Banku przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.