StatementAbsolutePositionImage_14


footer image

  


Tekst

SPIS TREŚCI

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. 4

List Prezesa Zarządu  BNP Paribas Bank Polska S.A. 5

1.    Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska S.A. 6

1.1.        Krótka charakterystyka Grupy Kapitałowej 6

1.2.        Struktura Grupy Kapitałowej i spółki podlegające konsolidacji 8

1.3.        Model biznesowy. 8

1.4.        Zarządzanie kadrami 11

2.    Bank na GPW... 16

2.1.        Struktura akcjonariatu i notowania akcji Banku. 16

2.2.        Oceny ratingowe. 18

2.3.        Relacje inwestorskie. 19

3.    Ważniejsze wydarzenia w Grupie Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. 20

3.1.        Kluczowe wydarzenia korporacyjne. 20

3.2.        Nagrody i wyróżnienia. 22

3.3.        Wpływ pandemii COVID-19 na działalność i wyniki Banku i Grupy w 2020 roku. 24

4.    Otoczenie zewnętrzne  wpływające na działalność Grupy Kapitałowej 29

4.1.        Sytuacja makroekonomiczna. 29

4.2.        Wyniki sektora bankowego. 32

4.3.        Koniunktura giełdowa i inwestycyjna. 36

5.    Strategia i perspektywy. 38

5.1.        Strategia BNP Paribas Bank Polska S.A. 38

5.2.        Realizacja strategii w 2020 r. 38

5.3.        Czynniki, które mogą mieć wpływ na wyniki i działalność Grupy Kapitałowej Banku. 43

5.4.        Perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej Banku. 47

6.    Sytuacja finansowa  Grupy Kapitałowej  BNP Paribas  Bank Polska S.A. 48

6.1.        Skonsolidowany rachunek zysków i strat 48

6.2.        Sprawozdanie z całkowitych dochodów.. 59

6.3.        Sprawozdanie z sytuacji finansowej 59

6.4.        Fundusze własne i wskaźniki kapitałowe. 66

6.5.        Wskaźniki finansowe. 69

7.    Sytuacja finansowa BNP Paribas Bank Polska S.A. 70

7.1.        Jednostkowy rachunek zysków i strat 70

7.2.        Sprawozdanie z całkowitych dochodów.. 80

7.3.        Sprawozdanie z sytuacji finansowej 80

7.4.        Fundusze własne i wskaźniki kapitałowe. 86

7.5.        Wskaźniki finansowe. 88

7.6.        Przeciętne stopy procentowe stosowane w Banku. 89

Tekst

Tekst


footer image

  

Tekst

8.    Opis działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. 90

8.1.        Kanały dystrybucji 90

8.2.        Program Transformacji Banku. 98

8.3.        Obszar Bankowości Detalicznej i Biznesowej 101

8.4.        Obszar Bankowości Personal Finance. 110

8.5.        Działalność Biura Maklerskiego BNP Paribas Bank Polska S.A. 114

8.6.        Obszar Bankowości Małych i Średnich Przedsiębiorstw.. 115

8.7.        Obszar Bankowości Korporacyjnej 119

8.8.        Obszar Agro. 124

8.9.        Obszar Bankowości Korporacyjnej i Instytucjonalnej 127

8.10.       Pozostała działalność bankowa. 128

8.11.       Informatyka i cyberbezpieczeństwo. 128

8.12.       Obszar operacji i wsparcia biznesu. 133

8.13.       Współpraca z instytucjami finansowymi 134

8.14.       Podmioty Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2020. 135

9.    Zarządzanie  podstawowymi  rodzajami ryzyka. 140

9.1.        System zarządzania ryzykiem... 140

9.2.        Podstawowe rodzaje ryzyka. 141

10.  Oświadczenie  o stosowaniu ładu  korporacyjnego. 154

10.1.       Stosowanie zasad ładu korporacyjnego w 2020 r. 154

10.2.       Akcje i akcjonariusze. 157

10.3.       Organy statutowe Banku. 158

10.4.       Wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej 172

10.5.       Polityka różnorodności 174

10.6.       System kontroli i zarządzania ryzykiem w procesie sporządzania sprawozdań finansowych. 176

11.  Pozostałe informacje. 178

11.1.       CSR (społeczna odpowiedzialność biznesu) i zrównoważony rozwój 178

11.2.       Działalność sponsoringowa. 187

11.3.       Informacja o biegłym rewidencie. 188

11.4.       Sprawy sądowe. 189

11.5.       Istotne zdarzenia po dacie bilansowej 191

11.6.       Oświadczenia Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. 192

Tekst

Tekst

Tekst

Tekst

Tekst