Bank
zmieniającego się
świata
Rada Nadzorcza BNP Paribas Bank Polska S.A.
Warszawa, 28 lutego 2023 r.
OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.
DOTYCZĄCE KOMITETU AUDYTU
sporządzone na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8) oraz § 71 ust. 1 pkt 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U.
z 2018 r., poz. 757)
Rada Nadzorcza BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) oświadcza że:
w Banku są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu,
w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie
do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Bank, oraz w zakresie rachunkowości
i badania sprawozdań finansowych;
Komitet Audytu Rady Nadzorczej Banku wykonywał w 2022 r. swoje zadania przewidziane
w obowiązujących przepisach.
Bank
zmieniającego się
świata
Rada Nadzorcza BNP Paribas Bank Polska S.A.
Warszawa, 28 lutego 2023 r.
OCENA ROCZNYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
I ROCZNEGO SPRAWOZDANIA ZARZĄDU
DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.
(w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym)
sporządzona na podstawie § 70 ust. 1 pkt 14) oraz § 71 ust. 1 pkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018
r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U.
z 2018 r., poz. 757) oraz art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych
Rada Nadzorcza BNP Paribas Bank Polska S.A. oświadcza, że w zakresie swoich kompetencji nadzorowała
proces sporządzania: Jednostkowego sprawozdania finansowego BNP Paribas Bank Polska S.A.,
Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz
Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. (obejmującego
Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Bank Polska S.A.), za rok zakończony dnia 31 grudnia
2022 r.
W ocenie Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A., sprawozdania te zostały sporządzone zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz
przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku finansowego działalności
gospodarczej za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., jak też sytuacji majątkowej
i finansowej Banku oraz Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. na dzień 31 grudnia 2022 r.
Powyższej oceny dokonano na podstawie:
1. Sprawozdania finansowego obejmującego:
sprawozdanie z sytuacji finansowej Banku/Grupy Kapitałowej Banku na dzień 31 grudnia
2022 r., rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.,
sprawozdanie z całkowitych dochodów Banku/Grupy Kapitałowej Banku za okres od 1 stycznia
2022 r. do 31 grudnia 2022 r.,
sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Banku/Grupy Kapitałowej Banku za okres
od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.,
sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych Banku/Grupy Kapitałowej Banku za okres
od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.,
informacji objaśniających do sprawozdania finansowego Banku/ Grupy Kapitałowej Banku.
2. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2022 r.
(obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2022 r.).
3. Sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska
S.A. w 2022 r. (obejmującego informacje niefinansowe BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2022 r.).
4. Opinii i raportu niezależnego biegłego rewidenta Mazars Audyt Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością.
Bank
zmieniającego się
świata
Rada Nadzorcza BNP Paribas Bank Polska S.A.
Warszawa, 28 lutego 2023 r.
OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.
O DOKONANIU WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ PRZEPROWADZAJĄCEJ BADANIE ROCZNEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI
sporządzone na podstawie § 70 ust. 1 pkt 7) oraz § 71 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U.
z 2018 r., poz. 757)
Rada Nadzorcza BNP Paribas Bank Polska S.A. oświadcza, że:
wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego został
dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru
firmy audytorskiej;
firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do
sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania
finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu
i zasadami etyki zawodowej;
w BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) przestrzegane są obowiązujące przepisy związane
z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami
karencji. Bank posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie
świadczenia na rzecz Banku przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub
członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo
zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.