Prelegenci

Alicja Defratyka

ekonomistka, autorka projektu ciekaweliczby.pl

Od kilku lat rozwija projekt ciekaweliczby.pl i za pomocą liczb stara się w prosty sposób tłumaczyć różne zjawiska społeczno-ekonomiczne, oparte na konkretnych danych liczbowych oraz wynikach badań społecznych.

Ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Absolwentka studiów podyplomowych Akademii Psychologii Przywództwa na Politechnice Warszawskiej oraz Praktycznej Psychologii Społecznej na Uniwersytecie SWPS.

Pracowała m.in. w Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju FOR, ośrodku analitycznym THINKTANK oraz ośrodku analitycznym SpotData.

dr Jakub Jasiński

adiunkt w Zakładzie Integracji Europejskiej Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.

Od 2016 roku związany z ruchem Open Eyes Economy - członek Rady programowej OEES. Rozwija i wspiera start-upy związane z analizą danych, badaniami dla sektora retail i food, tworzeniem innowacyjnych narzędzi do optymalizacji sprzedaży FMCG. Karierę zawodową zaczynał jako dziennikarz działu ekonomicznego w dzienniku „Rzeczpospolita”.  Z pasji do produktów regionalnych i zamiłowania do dobrej żywności sprawuje również funkcje prezesa Fundacji Original zajmującej się rozwojem systemów jakości żywności, jak i doradcy zarządu Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego.

Wieloletni pracownik Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiedzialny m.in. za wdrażanie Acquis communautaire w okresie przedakcesyjnym i rozwój polityki jakości żywności. Pracował również jako analityk i ekspert ds. gospodarczych zarówno w administracji publicznej np. w MSZ (w tym zagranicą – Bruksela, Rzym), jak i dla organizacji międzynarodowych (FAO/UN, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny). Zarządzał zespołami ekspertów piastując kierownicze stanowiska np. w Kancelarii Prezydenta RP (2011-2015), a także w Centrum Badań i Analiz (2015-2017) oraz Centrum Monitoringu Legislacji Pracodawców RP (2017-2018).

Dr Maciej Kawecki

Powołany przez Komisję Europejską na funkcję Digital EU Ambassador. Prezes Instytutu Lema. Prorektor ds. innowacji Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie. W latach 2019-2021 dziekan Wydziału Przedsiębiorczości i Innowacji Wyższej Szkoły Bankowej Warszawie. Od 2017 do 2019 r. dyrektor departamentu zarządzania danymi w Ministerstwie Cyfryzacji odpowiadający za sektor innowacji i wdrażanie do polskiego porządku prawnego RODO. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.  Studiował również na Uniwersytecie w Sztokholmie oraz Uniwersytecie J.W. Goethego we Frankfurcie nad Menem. Ukończył z wyróżnieniem Europejską Akademię Dyplomacji. W 2017 r. laureat nagrody specjalnej za wkład w reformę ochrony danych osobowych w konkursie Prawników Liderów Jutra Dziennika Gazety Prawnej i Wydawnictwa Wolters Kluwer. W 2018 r. zajął 23. miejsce w rankingu 50 najbardziej wpływowych prawników w Polsce Dziennika Gazety Prawnej, w 2019 awansował w tym samym rankingu na 15. pozycję, zostając uznanym „twarzą RODO w Polsce”. Autor cyklu technologicznego w programie Dzień Dobry TVN, podcastu redakcji Onet oraz Komputer Świat „Technicznie Rzecz Biorąc”.

Grzegorz Kozieja

Dyrektor Biura Analiz Sektora Rolno-Spożywczego Departament Międzynarodowy Hub Food&Agri

Absolwent bankowości na Wydziale Finansów Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz kulturoznawstwa międzynarodowego na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej oraz program edukacji menedżerskiej w IESE Business School w Barcelonie.

Na początku kariery zawodowej związany z branżą finansową (Fortis Bank w Polsce oraz State Street i Northern Trust w Irlandii). Następnie pracował w branży doradczej (McKinsey&Company, Metropolitan Capital Solutions). Od roku 2011 zatrudniony w obszarze strategii PKN ORLEN, z czego w latach 2014-2018 jako Dyrektor ds. Strategii i M&A w Grupy Unipetrol w Czechach. Od roku 2019 związany z Grupą BNP Paribas.

Tomasz Okruszko

Absolwent Politechniki Warszawskiej. Hydrolog. Zawodowo związany ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego. Kierował Zakładem Hydrologii i Zasobów Wodnych SGGW, a następnie Instytutem Inżynierii Środowiska. Obecnie pełni funkcje Prorektora ds. Nauki na SGGW.

Zainteresowania naukowe prof. dr. hab. inż. Tomasza Okruszko koncentrują się wokół zagadnień hydrologii i gospodarki wodnej. Zagadnienia hydrologiczne dotyczą głównie roli czynnika wodnego w ochronie lub restytucji mokradeł, natomiast w gospodarce wodnej bada możliwość wykorzystania modeli hydrologicznych w planowaniu wodno-gospodarczym.

Jest autorem lub współautorem ponad 170 prac naukowych. Był promotorem 7 prac doktorskich. Prowadził lub kierował zespołami w ponad 15 projektach krajowych i europejskich projektach naukowych. Obecnie kieruje zespołem polskim w dwóch projektach Horyzont Europa.

Przewodniczy Komitetowi Gospodarki Wodnej PAN. Pełni obowiązki członka rady naukowej IMGiW PiB. Jest członkiem Zespołu Doradczego przy Prezesie PAN w sprawie kryzysu klimatycznego. Przewodniczy radzie naukowej Biebrzańskiego PN.

Mikołaj Piniewski

Absolwent Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych na Uniwersytecie Warszawskim, zawodowo od 15 lat związany ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego. Obecnie pracuje jako profesor uczelni w Katedrze Hydrologii, Meteorologii i Gospodarki Wodnej SGGW. Jest hydrologiem specjalizującym się w modelowaniu matematycznym, analizie zjawisk ekstremalnych oraz zagadnieniu zmiany klimatu i jej wpływowi na zasoby wodne.

Stypendysta Fundacji Humboldta, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz laureat stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców. Spędził trzy lata w Poczdamskim Instytucie ds. Badań nad Konsekwencjami Klimatu w Niemczech. Jest autorem lub współautorem ponad 80 prac naukowych. Kierownik dwóch projektów Narodowego Centrum Nauki. Obecnie koordynuje prace polskich zespołów w dwóch projektach programów UE Horyzont 2020 i Horyzont Europa.

dr hab. Karolina Safarzyńska

Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Katedra Ekonomii Politycznej.

Karolina Safarzyńska pracuje na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW, gdzie uczy finansów i ekonomii behawioralnej. Naukowo zajmuje się badaniem procesów przemian w kierunku zrównoważonego rozwoju. Tytuł doktora uzyskała na Vrije University w Amsterdamie, odbyła wizyty badawcze w ośrodkach naukowych takich jak Oxford University, Santa Fe Institute oraz staże w ONZ, WTO, czy Banku Światowym. Jest autorką prac publikowanych w międzynarodowych czasopismach naukowych. Jest także laureatka nagrody Narodowego Centrum Nauki 2022 za znaczące osiągnięcia naukowe.

Edmund Shing

dyrektor ds. inwestycji, BNP Paribas Wealth Management

Edmund Shing ma ponad 25-letnie doświadczenie na różnych stanowiskach i różnych rynkach i instytucjach finansowych w Londynie i Paryżu. Od 2015 roku pełni funkcję Global Head of Equity and Derivative Strategy w BNP Paribas w Londynie. Edmund jest odpowiedzialny za pilotaż strategii inwestycyjnej i kontynuuje wdrażanie rekomendacji i tematów z praktycznymi poradami, które dostarczają naszą wiedzę naszym klientom. W tym okresie zmian, jego wiedza w zakresie śledzenia i przewidywania rynków jest prawdziwą wartością dodaną zarówno dla naszych klientów, jak i dla pracowników Wealth Management, którzy ich obsługują.

Edmund uzyskał tytuł doktora nauk kognitywnych i komputerowych na Uniwersytecie Birmingham w Wielkiej Brytanii oraz ukończył zaawansowane studia z zakresu systemów opartych na wiedzy oraz psychologii eksperymentalnej. Jest certyfikowanym analitykiem finansowym EFFAS. Jest także autorem książki „The Idle Investor”.

Dr inż. Maciej Sołtysik

prezes zarządu Instytutu Projektów i Analiz, adiunkt na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej.

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w spółkach sektora elektroenergetycznego na stanowiskach specjalistycznych, eksperckich, managerskich. Specjalizuje się w tematyce funkcjonowania rynku energii, społeczności energetycznych oraz w analizach i prognozach sektorowych. Prezes Zarządu Instytutu Projektów i Analiz sp. z o.o. Adiunkt na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej. Biegły sądowy z zakresu elektroenergetyki i rynku energii. Członek Towarzystwa Obrotu Energią, Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, International Association for Energy Economics. Autor i współautor około 80 publikacji naukowych i około 200 ekspertyz.

Bartosz Urbaniak

szef bankowości Food & Agro BNP Paribas na Europę Środkowo-Wschodnią i Afrykę

Absolwent bankowości na Wydziale Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej. Ukończył studia podyplomowe dla obcokrajowców na Uniwersytecie Rolnictwa i Medycyny Weterynaryjnej w Obihiro w Japonii. Uczestnik i absolwent wielu szkoleń i programów edukacyjnych, m.in. Harvard Business School, IESE, Ashridge College.

Uczestnik i absolwent wielu szkoleń i programów edukacyjnych m.in. Harvard Business School, IESE, Ashridge College.

Na początku swojej kariery zawodowej (w latach 1995-2001) związany był z Warszawską Giełdą Towarową, pełniąc wiele funkcji, od praktykanta w momencie tworzenia WGT do Wiceprezesa Zarządu w 1999- 2001.

W latach 2001-2002 pracował w Agencji Rynku Rolnego, gdzie był zastępcą dyrektora Biura Interwencji Rynkowej oraz pełnił funkcję Dyrektora ds. Produktów Roślinnych. Od 2002 roku na stałe związany z Bankiem BGŻ, początkowo jako zastępca dyrektora Departamentu Kredytów Wydzielonych (w latach 2002-2003). Następnie został dyrektorem Departamentu Rozwoju Bankowości Instytucjonalnej (2003-2005). Od września 2005 r. pełnił różne funkcje w obszarze agrobiznesu, m.in. dyrektora Departamentu Finansowania Agrobiznesu oraz dyrektora zarządzającego ds. Agrobiznesu i MŚP. Od marca 2015 do lutego 2018 był członkiem Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas.

Agnieszka Wolska

wiceprezes Banku BNP Paribas, odpowiedzialna za Obszar Bankowości MŚP i Korporacyjnej

Nadzoruje Obszar Bankowości MŚP i Korporacyjnej, w tym: Pion Klientów Strategicznych, Pion Finansowania Specjalistycznego, Pion Klientów Bankowości MŚP i Korporacyjnej, Departament Strategii i Zarządzania Bankowością MŚP i Korporacyjną, Departament Doradztwa Transakcyjnego a także Tribe Finansowanie Klientów Firmowych oraz Tribe Cash Management & Omnichannel.

Agnieszka Wolska ukończyła Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W trakcie swojej kariery uczestniczyła w licznych kursach z zakresu finansów, zarządzania i przywództwa.

Ma ponad 17-letnie doświadczenie w międzynarodowych bankach giełdowych. Karierę zawodową rozpoczęła w 2003 roku w Banku BPH w Departamencie Finansowania Strukturalnego. W 2006 roku objęła stanowisko Zastępcy Dyrektora Departamentu Finansowania Strukturalnego. W 2007 roku została Zastępcą Dyrektora Biura ds. Kompleksowych Rozwiązań dla Przedsiębiorstw w Banku Pekao, a w 2010 roku Szefową Biura TMT w tym banku. W roku 2014 objęła stanowisko Dyrektor Departamentu Dużych Przedsiębiorstw w Santander Bank Polska, a w 2016 roku została w tym banku nominowana na stanowisko Dyrektor Obszaru Bankowości Korporacyjnej. W tym samym roku dołączyła do grona kilkunastu menedżerów najwyższego szczebla w Santander Bank Polska, tworzących zespół zarządzający operacjami w Polsce. W 2018 roku została w Santander Bank Polska powołana na stanowisko Dyrektor Obszaru Bankowości Biznesowej i Bankowości Korporacyjnej.

Joanna Wróbel

Ekspert i manager w międzynarodowej korporacji energetycznej, specjalizujący się w zakresie energetyki rozproszonej i zrównoważonego rozwoju, wywodzący się ze środowiska samorządowego. Autor i współautor wielu publikacji naukowych i opracowań branżowych. Członek Towarzystwa Obrotu Energią,  International Association for Energy Economics, Stowarzyszenia na rzecz Gospodarki Energetycznej Polski.

Łukasz Grass

prowadzący

Były dziennikarz radiowy i telewizyjny, autor książek. W latach 2016 – 2019 redaktor naczelny Business Insider Polska, serwisu biznesowo-informacyjnego, który w ciągu 3 lat od pojawienia się na rynku stał się drugim najpopularniejszym serwisem biznesowym w Polsce i pierwszym z rodziny Business Insidera w Europie. W Onet i Business Insider Grass prowadził autorski program „Na Czasie” oraz „Kawa z prezesem”. Oba programy poruszały kwestie związane z nowoczesnym biznesem, przywództwem i rozwojem osobistym. Pracował m.in. w Radiu TOK FM, jako zastępca redaktor naczelnej i szef informacji. Przez 6 lat był związany z TVN24, gdzie prowadził serwisy informacyjne i magazyn „Polska i Świat”. W 2005 roku został nagrodzony przez miesięcznik „Sukces”. Nagrodę „Byk Sukcesu” odebrał w kategorii Debiut Roku.

Jest autorem bestsellerowej powieści biograficznej „Najlepszy. Gdy słabość staje się siłą”. Historia o Jerzym Górskim, legendzie polskiego triathlonu, sprzedała się w ponad 50 tysiącach egzemplarzy. Stała się również inspiracją dla twórców filmu pod tym samym tytułem. Obraz wyreżyserowany przez Łukasza Palkowskiego „Najlepszy” zdobył aż 5 nagród na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni.

Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Akceptuję