Bank zmieniającego się świata
Oferta

Produkt dla Klientów Banku w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540.

Produkt kierowany jest dla Klientów, którzy:

 • ukończyli 18 lat i nie mają jeszcze skończonych 80 lat,
 • poszukują wygodnego i elastycznego rozwiązania, które pozwala na inwestowanie w fundusze inwestycyjne poprzez Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe bez ponoszenia opłat za nabycie i konwersję,
 • poszukują rozwiązania, które przy akceptacji określonego poziomu ryzyka, umożliwia osiągnięcie indywidualnych celów inwestycyjnych w długim horyzoncie czasowym (brak gwarancji osiągnięcia zysku),
 • oczekują korzyści podatkowych, czyli odroczenia podatku od zysków kapitałowych (odprowadzany w przypadku zakończenia okresu ubezpieczenia) oraz braku podatku od zysków kapitałowych w przypadku konwersji,
 • pragną zabezpieczyć przyszłość bliskich w przypadku swojej śmierci.

Wygodne Strategie to indywidualne ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapitałowymi.

 

Ubezpieczyciel: Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Co wyróżnia Wygodne Strategie?

 • pełna swoboda wpłat. Wystarczy, że wpłacisz Składkę Jednorazową w wysokości minimum 5 tys. zł. Potem możesz dopłacać regularnie, nieregularnie lub poprzestać na pierwszej wpłacie Składki Jednorazowej. Minimalna wpłata dodatkowa to 500 zł,
 • szeroka dywersyfikacja w ramach jednego rozwiązania i możliwość inwestowania w aż 8 portfeli modelowych i 10 funduszy krajowych TFI (UFK),
 • pełna swoboda wypłat. Możesz zlecać wykup UFK kiedy chcesz, jednak przy wypłacie częściowej lub całkowitej z subkonta składki jednorazowej w pierwszych trzech latach polisy, musisz liczyć się z opłatą. Wypłata z konta składek dodatkowych jest wolna od opłat,
 • świadczenie ubezpieczeniowe nie podlega postępowaniu spadkowemu i stanowi prosty sposób przekazania środków swoim bliskim w przypadku śmierci,
 • opłata za prowadzenie i zarządzanie Umową w wysokości 1,3% w skali roku.

Dlaczego warto?

 • W odróżnieniu od bezpośredniej inwestycji w fundusze inwestycyjne opłaty za nabycie jednostek funduszy i konwersje (przy użyciu serwisu internetowego) nie są pobierane.
 • Brak podatku od zysków kapitałowych w przypadku konwersji. Podatek pobierany jest dopiero w przypadku, gdy wartość wypłacanych środków przekroczy wysokość wpłaconych składek.
 • W przypadku zgonu ubezpieczonego wskazana osoba uprawniona (dowolna wskazana osoba fizyczna lub prawna) otrzyma świadczenie ubezpieczeniowe, bez postępowania spadkowego, co gwarantuje szybkie przekazanie pieniędzy wskazanym osobom uprawnionym.
 • Świadczenie przekazywane osobie uprawnionej jest wolne od podatku od spadku i od darowizn. Świadczenia nie można podważyć jak testamentu. Nie należy się zachowek rodzinie.
 • Dla każdej polisy gwarantowana suma ubezpieczenia 2 000 zł na zgon + 25 000 zł na zgon w wyniku NW.
 • Dodatkowa opcja dokupienia w dowolnym czasie rozszerzonego ubezpieczenia z tytułu NW z sumą ubezpieczenia 40 000 zł – za 4,99 zł miesięcznie.
 • Bezpłatna pomoc medyczna od trzeciej rocznicy polisy.
 • Wyłączenie z egzekucji sądowej 75% świadczenia, z wyłączeniem roszczeń alimentacyjnych oraz składki należnej ZUS.
 • Dostęp online do informacji o bieżącej wycenie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych.

OPŁATY

Opłata za prowadzenie i zarządzanie umową (naliczana od Wartości Rachunku): 1,3% w skali roku.

Koszt ochrony ubezpieczeniowej w zakresie podstawowym zawarty jest w opłacie za prowadzenie i zarządzanie umową.

Wysokość kosztu to 4,70 zł.

Opłata za wykup:

 • do 3 roku trwania polisy - 1% składki jednorazowej za całkowitą wypłatę lub w przypadku wykupu częściowego proporcjonalnie do wskazanego procentu częściowego wykupu.
 • od 4 roku polisy – brak kosztów.

Od składek dodatkowych nie ma opłaty za wykup.

RYZYKA

Podstawowe ryzyka związane z produktem powiązanym z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi:

 • Ryzyko inwestycyjne rynkowe – Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego, co oznacza, że należy liczyć się z możliwością utraty części lub całości wpłaconych środków.
 • Ryzyko ograniczonego dostępu do środków zgromadzonych na rachunkach – związane z wystąpieniem okoliczności niezależnych od ubezpieczyciela, np. zawieszeniem wyceny jednostek uczestnictwa lub wstrzymaniem transakcji sprzedaży jednostek uczestnictwa poszczególnych funduszy przez zarządzające nimi fundusze inwestycyjne.
 • Ryzyko walutowe – wynikające ze zmiany kursów walut (nagłych, niekorzystnych, nieprzewidywalnych zmian kursów walutowych) w przypadku inwestycji w fundusze denominowane w walutach obcych.
 • Ryzyko kredytowe emitenta instrumentu finansowego – emitent papierów wartościowych może zaprzestać regulowania zobowiązań wynikających z papierów wartościowych lub regulować je nieterminowo. Na ryzyko to ma wpływ ogólna sytuacja makroekonomiczna kraju, sytuacja branży, w której działa, jego pozycja rynkowa, sytuacja finansowa, a w szczególności poziom zadłużenia i zdolność generowania gotówki niezbędnej do obsługi zadłużenia, a także dostępność alternatywnych źródeł finansowania.
 • Ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynku – wynika z lokowania aktywów funduszy w papiery wartościowe, depozyty lub inne instrumenty emitowane przez niewielką liczbę emitentów lub emitentów działających na jednym rynku.
 • Ryzyko trafności decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez zarządzających aktywami – związane z możliwością osiągnięcia przez zarządzającego stóp zwrotu niższych niż średnia stopa zwrotu dla danej grupy funduszy, wynikające z nietrafności decyzji inwestycyjnej podjętej przez zarządzającego lub z przyjętej strategii inwestycyjnej.
 • Ryzyko zmian regulacji prawnych – zmiany prawa gospodarczego mogą oddziaływać na wycenę dłużnych papierów wartościowych, stanowiących przedmiot lokat funduszu.
 • Ryzyko strat związanych z wcześniejszą wypłatą środków – ryzyko utraty części wartości wpłaconego kapitału, spowodowane kosztami związanymi z dystrybucją produktu, pobieranymi w przypadku całkowitego/częściowego wycofania się (wykupu) z inwestycji przed określonym dla ubezpieczenia horyzontem czasowym.
 • Ryzyko wstrzymania umorzeń jednostek uczestnictwa – ryzyko jednostek ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, jako pochodna braku możliwości sprzedaży jednostek funduszy TFI lub jednostek funduszy zagranicznych.
 • Ryzyko zawieszania notowań – ryzyko związane z brakiem notowań danego instrumentu finansowego lub jednostki funduszu, polegające na braku możliwości wyceny instrumentu czyjednostki funduszu oraz brakiem możliwości dokonania transakcji na instrumencie lub jednostce funduszu po aktualnej cenie.
 • Ryzyko kredytowe ubezpieczyciela – ryzyko związane z zobowiązaniem z tytułu umowy ubezpieczenia ciążącym na zakładzie ubezpieczeń. W przypadku upadłości Zakładu Ubezpieczeń, świadczenia gwarantowane są w 50% przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny do kwoty 30 000 EUR. Zainwestowane środki nie są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Fundusze

Oferta 10 Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (UFK) inwestujących w krajowe fundusze inwestycyjne pozwala na budowę portfela z uwzględnieniem indywidualnych preferencji inwestycyjnych.

FUNDUSZE DŁUŻNE

UFK Generali - UniObligacje Aktywny

UFK Generali - UniObligacje: Nowa Europa

UFK Generali - IPOPEMA Obligacji

FUNDUSZE MIESZANE

UFK Generali - Investor Zrównoważony

UFK Generali - Investor Zabezpieczenia Emerytalnego

UFK Generali - UniKorona Zrównoważony

FUNDUSZE AKCJI

UFK Generali - UniKorona Akcji
UFK Generali - IPOPEMA Akcji
UFK Generali - IPOPEMA m-INDEKS

FUNDUSZE AKCJI/SUROWCÓW

UFK Generali - Investor Gold Otwarty

Portfele Inwestycyjne

 

Dla Klientów, którzy nie chcą zajmować swojego czasu doborem UFK, zostało przygotowanych aż 8 Portfeli Modelowych - strategii inwestycyjnych - będących UFK, reprezentujących różne klasy ryzyka oraz potencjalnego zysku:

 • Portfel Bezpiecznego Oszczędzania

 • Portfel Stabilnego Oszczędzania

 • Portfel Zrównoważonego Oszczędzania

 • Portfel Cyklu Koniunkturalnego

 • Portfel Polski Akcyjny

 • Portfel Zagraniczny, „Cztery Strony Świata” Akcyjny

 • Portfel Zagraniczny Nieruchomości

 • Portfel Zagraniczny Surowcowy

Portfel Bezpiecznego Oszczędzania

Celem inwestycyjnym Portfela Bezpiecznego Oszczędzania jest ochrona realnej wartości lokowanych środków poprzez inwestycje między innymi w bony i obligacje skarbowe, obligacje korporacyjne oraz w instrumenty rynku pieniężnego, a także w fundusze inwestycyjne i certyfikaty inwestycyjne funduszy, których strategia inwestycyjna zakłada inwestowanie przede wszystkim w powyższe instrumenty.

Portfel Stabilnego Oszczędzania

Celem inwestycyjnym Portfela Stabilnego Oszczędzania jest generowanie stabilnego i długoterminowego wzrostu wartości lokowanych środków przy ograniczonym poziomie ryzyka inwestycyjnego. Poprzez lokowanie części środków w akcje oraz fundusze inwestycyjne z komponentem akcyjnym (ich udział w Portfelu może wahać się w przedziale od 0% do 50%), Fundusz ten pozwala na osiągnięcie umiarkowanie wyższych stóp zwrotu niż rentowności oferowanie przez instrumenty bezpieczne.

Portfel Zrównoważonego Oszczędzania

Celem inwestycyjnym Portfela Zrównoważonego Oszczędzania jest generowanie stabilnego i długoterminowego wzrostu wartości lokowanych środków przy ograniczonym poziomie ryzyka inwestycyjnego. Poprzez lokowanie części środków w akcje oraz fundusze inwestycyjne z komponentem akcyjnym (ich udział w Portfelu może wahać się w przedziale od 30% do 70%), Fundusz ten pozwala na osiągnięcie umiarkowanie wyższych stóp zwrotu niż rentowności oferowanie przez instrumenty bezpieczne.

Portfel Cyklu Koniunkturalnego

Celem Funduszu jest zarabianie na różnych klasach aktywów niezależnie od fazy cyklu koniunkturalnego. Realizacja tego celu odbywa się poprzez alokację do 100% wartości aktywów portfela do polskich i zagranicznych funduszy inwestujących w tę klasę aktywów, która ma najlepszy potencjał wzrostu w danej fazie cyklu koniunkturalnego:

 • Spowolnienie (fundusze pieniężne)
 • Recesja (fundusze obligacji)
 • Ożywienie (fundusze akcji)
 • Ekspansja (fundusze akcji/surowcowe).

Portfel Polski Akcyjny

Celem inwestycyjnym Portfela jest długoterminowy, dynamiczny wzrost wartości jednostki. Portfel daje możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków w dłuższym okresie (rekomendowana perspektywa inwestowania to min. 10 lat), dzięki inwestycjom Portfela w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne akcyjnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez polskie Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych.

Portfel Zagraniczny, „Cztery Strony Świata” Akcyjny

Portfel tworzą jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne zagranicznych funduszy inwestycyjnych, które lokują swoje środki w akcje spółek z całego świata. Portfel może składać się z funduszy inwestycyjnych o charakterze globalnym, jak również funduszy regionalnych, a także funduszy inwestujących tylko w akcje spółek z pojedynczego kraju. Taka konstrukcja portfela zapewnia globalną dywersyfikację portfela, jednocześnie znacznie rozszerza paletę możliwości inwestycyjnych o akcje spółek praktycznie z całego świata.

Portfel Zagraniczny Nieruchomości

Portfel jest wysoko wyspecjalizowanym instrumentem finansowym opartym o jeden z najbardziej dynamicznych rynków XXI wieku.

Portfel lokuje środki w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne zagranicznych funduszy inwestycyjnych inwestujących przede wszystkim bezpośrednio w nieruchomości lub akcje spółek związanych z rynkiem nieruchomości (deweloperzy) lub spółki budowlane.

Zarządzający stale ocenia rynek zagranicznych funduszy inwestycyjnych oraz profesjonalnie dobiera najlepsze z nich. Alokacja środków ma na celu dywersyfikację lokat pomiędzy renomowane fundusze inwestycyjne, które w długim terminie prezentują atrakcyjne i stabilne wyniki inwestycyjne.

Zapewnia polskiemu inwestorowi dostęp do światowych rynków nieruchomości i deweloperskich

Portfel Zagraniczny Surowcowy

Portfel grupuje jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne zagranicznych funduszy inwestycyjnych inwestujących bezpośrednio w surowce lub w akcje spółek związanych z rynkiem surowców lub przemysłem wydobywczym.
Portfel jest wysoko wyspecjalizowanym instrumentem finansowym opartym o możliwości osiągania wysokich zysków w sektorze surowców energetycznych (ropa, gaz ziemny, węgiel), kruszców szlachetnych (złoto, srebro, platyna) oraz aluminium, miedź, rudy żelaza i cynku.

Wyniki portfeli dostępne są pod linkiem: https://www.generali.pl/klienci-indywidualni/inwestycje/notowania.html#/?product_type=SPFBR

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń