Zobacz, co przygotowaliśmy
dla Ciebie i Twojego dziecka,
żeby mogło uczyć się samodzielności w świecie finansów.

Krok 1

Poznaj zalety Konta
Karty Samodzielniaka1

 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta miesięcznie
 • Wybór karty pomocnej w samodzielnym bankowaniu Twojego dziecka:
 • Karta Samodzielniaka (tradycyjna karta debetowa),
 • Mikrokarta Samodzielniaka.
 • Informacja o transakcjach dostępna w bankowości internetowej GOonline lub w aplikacji mobilnej GOmobile

Krok 2

Wybierz kartę pomocną
w samodzielnym bankowaniu

Karta
Opaska

Karta Samodzielniaka

 • 0 zł miesięcznie za wydanie Karty Samodzielniaka i korzystanie z niej
 • 0 zł za wypłaty gotówki Kartą Samodzielniaka ze wszystkich bankomatów w Polsce
 • Brak możliwości płacenia w internecie

Karta
Opaska

Mikrokarta Samodzielniaka z wygodną opaską

 • Mikrokartę Samodzielniaka wraz z opaską otrzymasz w przesyłce z banku. Możesz ją umieścić w opasce
 • 1 zł miesięcznie za wydanie Mikrokarty Samodzielniaka i korzystanie z niej
 • 0 zł za wypłaty gotówki Mikrokartą Samodzielniaka ze wszystkich bankomatów w Polsce
 • Brak możliwości płacenia w internecie

Niezależnie od wybranego rozwiązania:

 • Dzienne limity Karty Samodzielniaka i Mikrokarty Samodzielniaka wynoszą:
 • transakcje zbliżeniowe bezgotówkowe – do 30 zł,
 • transakcje bezgotówkowe (z PIN-em) – do 100 zł,
 • transakcje w bankomatach do 50 zł.
 • W każdej chwili możesz zmniejszyć limit transakcji oraz wyłączyć możliwość wykonania transakcji zbliżeniowych.

Jeśli jesteś rodzicem dziecka w wieku 0-18 lat,

mamy dla niego Konto Samodzielniaka z Kartą do Dorosłości wydawaną dla dzieci w wieku 13-18 lat

Krok 1.

Poznaj zalety Konta
Samodzielniaka4

 • 0 zł miesięcznie za otwarcie i prowadzenie konta
 • Wygodny dostęp do konta dzięki bankowości internetowej GOonline i aplikacji mobilnej GOmobile5
 • Możliwość otwarcia w GOonline Lokaty dla Samodzielniaka:
 • oprocentowanie w skali roku 0,3% dla lokat na 3 miesiące
 • dla kwot od 100 zł do 5000 zł
 • można otworzyć maksymalnie 2 lokaty
 • lokata odnawialna
 • lokatę może otworzyć przedstawiciel ustawowy lub dziecko w wieku 13-18 lat (za zgodą przedstawiciela ustawowego) w systemie bankowości internetowej GOonline

Krok 2.

Zalety Karty
Do Dorosłości6

 • 0 zł miesięcznie za wydanie i użytkowanie karty
 • 0 zł za wypłaty gotówki kartą ze wszystkich bankomatów w Polsce
 • Możliwość płatności kartą w internecie do ustalonego limitu
 • Dzienne limity wynoszą7:
 • transakcje zbliżeniowe bezgotówkowe – do 100 zł
 • transakcje bezgotówkowe (z PIN-em) – do 5000 zł
 • transakcje internetowe – do 5000 zł
 • transakcje w bankomatach – do 5000 zł
 • W każdej chwili rodzic lub opiekun prawny3 może zmniejszyć limit transakcji oraz uniemożliwić wykonywanie transakcji zbliżeniowych

Bank zmieniającego się świata

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

1 Konto Karty Samodzielniaka – to indywidualny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w Banku, prowadzony w złotych, wyłącznie na rzecz osoby posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych, która jest przedstawicielem ustawowym dziecka w wieku 7-13 lat, dla którego ma być wydana Karta Samodzielniaka i/lub Mikrokarta Samodzielniaka do tego rachunku. Konto Karty Samodzielniaka może być prowadzone wyłącznie w celu wydania Karty Samodzielniaka i/lub Mikrokarty Samodzielniaka ww. osobie małoletniej oraz rozliczania transakcji płatniczych dokonywanych przy użyciu tych kart. Warunkiem otwarcia Konta Karty Samodzielniaka przez klienta jest wcześniejsze posiadanie lub otwarcie przez rodzica lub opiekuna indywidualnego konta osobistego prowadzonego przez Bank. Szczegółowe informacje dotyczące otwarcia i prowadzenia przez Bank Konta Karty Samodzielniaka znajdują się na stronie www.bnpparibas.pl/klienci-indywidualni/konta/konto-karty-samodzielniaka w sekcji Dokumenty (Taryfa Prowizji i Opłat Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu dla Klientów detalicznych; Ogólne Warunki Umowy Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu oraz Komunikat do Umowy Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu). Warunkiem otwarcia Konta Karty Samodzielniaka przez klienta jest jednoczesne wnioskowanie o to konto oraz o kartę do tego konta dla dziecka w wieku 7-13 lat, którego klient jest przedstawicielem ustawowym.

2 Szczegółowe informacje dotyczące dziennych limitów Karty Samodzielniaka i Mikrokarty Samodzielniaka określa Komunikat do Umowy Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu. Dziecko może wykonywać transakcje płatnicze przy użyciu kart wydanych do Konta Karty Samodzielniaka w ramach limitów ustalonych przez posiadacza tego konta (rodzica lub przedstawiciela ustawowego dziecka). Limity mogą być wyłącznie zmieniane przez przedstawiciela ustawowego dziecka.

3 Rodzic lub opiekun prawny dziecka rozumiany jako przedstawiciel ustawowy dziecka, mający pełną zdolność do czynności prawnych.

4 Szczegółowe informacje dotyczące otwarcia i prowadzenia przez Bank Konta Samodzielniaka oraz wydawanej do tego konta Karty do Dorosłości znajdują się w sekcji Dokumenty na stronie www.bnpparibas.pl/klienci-indywidualni/konta/konto-samodzielniaka (Taryfa Prowizji i Opłat Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu dla Klientów detalicznych; Ogólne Warunki Umowy Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu oraz Komunikat do Umowy Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu).

5 Dla dziecka w wieku 13-18 lat dostęp do systemu bankowości internetowej GOonline i aplikacji mobilnej GOmobile wymaga zgody przedstawiciela ustawowego. Zarówno przedstawiciel ustawowy, jak i dziecko w wieku 13-18 lat mogą dysponować środkami zgromadzonymi na Koncie Samodzielniaka w granicach zwykłego zarządu. Szczegółowe informacje znajdują się w Ogólnych Warunkach Umowy Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu.

6 Karta do Dorosłości to karta debetowa wydawana przez Bank do Konta Samodzielniaka dla osoby małoletniej, która ukończyła 13. rok życia i jest posiadaczem Konta Samodzielniaka.

7 Szczegółowe informacje dotyczące dziennych limitów Karty do Dorosłości określa Komunikat do Umowy Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu.

BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 593 150 zł w całości wpłacony.