KIESZONKOWE NA START SPRZEDAŻ PREMIOWA1

Krok 1

Załóż konto Karty Samodzielniaka lub Konto Samodzielniaka w oddziale Banku

Krok 2

Zamów Kartę Samodzielniaka dla dziecka w wieku 7-13 lat lub Kartę do Dorosłości dla dziecka w wieku 13-18 lat

Krok 3

Dziecko płaci kartą i otrzymuje do 100  kieszonkowego w ciągu 5 miesięcy
(pięć razy po 20 zł)

Jak otrzymać do 100 zł kieszonkowego w sprzedaży premiowej?

Spełnij następujące warunki:

 • przystąp do Sprzedaży Premiowej między 22 sierpnia, a 17 października 2022 r. i otwórz w oddziale Banku Konto Karty Samodzielniaka (z Kartą Samodzielniaka lub Mikrokartą Samodzielniaka) lub Konto Samodzielniaka (z Kartą do Dorosłości) wraz z GOonline i GOmobile,
 • dopilnuj, by przez 5 kolejnych miesięcy od otwarcia konta, w danym (każdym) miesiącu kalendarzowym dziecko wykonało swoją kartą do ww. otwartego konta co najmniej 5 transakcji bezgotówkowych,
 • miej dostęp do systemu bankowości internetowej GOonline i GOmobile przez 5 kolejnych miesięcy od otwarcia konta.

Propozycja dostępna dla pierwszych 2600 przystąpień, jednak nie dłużej niż do 17.10.2022 r.

Sprawdź dodatkowe warunki w regulaminie.

Zobacz, co przygotowaliśmy
dla Ciebie i Twojego dziecka

żeby mogło uczyć się samodzielności w świecie finansów.

Krok 1

Poznaj zalety Konta
Karty Samodzielniaka2

 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta miesięcznie
 • Wybór karty pomocnej w samodzielnym bankowaniu Twojego dziecka:
 • Karta Samodzielniaka (tradycyjna karta debetowa),
 • Mikrokarta Samodzielniaka.
 • Informacja o transakcjach dostępna w bankowości internetowej GOonline lub w aplikacji mobilnej GOmobile

Krok 2

Wybierz kartę pomocną
w samodzielnym bankowaniu

Karta
Opaska

Karta Samodzielniaka

 • 0 zł miesięcznie za wydanie Karty Samodzielniaka i korzystanie z niej
 • 0 zł za wypłaty gotówki Kartą Samodzielniaka ze wszystkich bankomatów w Polsce
 • Brak możliwości płacenia w internecie

Karta
Opaska

Mikrokarta Samodzielniaka z wygodną opaską

 • Mikrokartę Samodzielniaka wraz z opaską otrzymasz w przesyłce z banku. Możesz ją umieścić w opasce
 • 1 zł miesięcznie za wydanie Mikrokarty Samodzielniaka i korzystanie z niej
 • 0 zł za wypłaty gotówki Mikrokartą Samodzielniaka ze wszystkich bankomatów w Polsce
 • Brak możliwości płacenia w internecie

Niezależnie od wybranego rozwiązania:

 • Dzienne limity Karty Samodzielniaka i Mikrokarty Samodzielniaka wynoszą:
 • transakcje zbliżeniowe bezgotówkowe – do 30 zł,
 • transakcje bezgotówkowe (z PIN-em) – do 100 zł,
 • transakcje w bankomatach do 50 zł.
 • W każdej chwili możesz zmniejszyć limit transakcji oraz wyłączyć możliwość wykonania transakcji zbliżeniowych.

Jeśli jesteś rodzicem dziecka w wieku 0-18 lat,

mamy dla niego Konto Samodzielniaka z Kartą do Dorosłości wydawaną dla dzieci w wieku 13-18 lat

Krok 1.

Poznaj zalety Konta
Samodzielniaka4

 • 0 zł miesięcznie za otwarcie i prowadzenie konta
 • Wygodny dostęp do konta dzięki bankowości internetowej GOonline i aplikacji mobilnej GOmobile5
 • Możliwość otwarcia w GOonline Lokaty dla Samodzielniaka:
 • oprocentowanie w skali roku 0,3% dla lokat na 3 miesiące
 • dla kwot od 100 zł do 5000 zł
 • można otworzyć maksymalnie 2 lokaty
 • lokata odnawialna
 • lokatę może otworzyć przedstawiciel ustawowy lub dziecko w wieku 13-18 lat (za zgodą przedstawiciela ustawowego) w systemie bankowości internetowej GOonline

Krok 2.

Zalety Karty
Do Dorosłości6

 • 0 zł miesięcznie za wydanie i użytkowanie karty
 • 0 zł za wypłaty gotówki kartą ze wszystkich bankomatów w Polsce
 • Możliwość płatności kartą w internecie do ustalonego limitu
 • Dzienne limity wynoszą7:
 • transakcje zbliżeniowe bezgotówkowe – do 100 zł
 • transakcje bezgotówkowe (z PIN-em) – do 5000 zł
 • transakcje internetowe – do 5000 zł
 • transakcje w bankomatach – do 5000 zł
 • W każdej chwili rodzic lub opiekun prawny3 może zmniejszyć limit transakcji oraz uniemożliwić wykonywanie transakcji zbliżeniowych

Bank zmieniającego się świata

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

1 Kieszonkowe można otrzymać po spełnieniu wszystkich warunków udziału w Sprzedaży Premiowej „Kieszonkowe na start” (dalej „promocja”) oraz warunków wypłaty Kieszonkowego, opisanych w Regulaminie Sprzedaży Premiowej „Kieszonkowe na start” (dalej „regulamin”), dostępnym na www.misjakieszonkowe.pl oraz w oddziałach Banku. Jej organizatorem jest BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (01-211), ul. Kasprzaka 2, KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546, o kapitale zakładowym 147 593 150 zł, w całości wpłaconym („Bank”). Warunkiem udziału w promocji jest: 1) przystąpienie do niej w oddziale Banku (podpisanie regulaminu) od 22.08.2022 r. do osiągnięcia 2600 przystąpień, jednak nie dłużej niż do 17.10.2022 r. (dalej „okres promocji”) przez dziecko, które ukończyło 13 lat i nie ma konta w Banku, lub rodzica dziecka (przedstawiciela ustawowego) wraz z wnioskiem o otwarcie dla dziecka w wieku 13-18 lat Konta Samodzielniaka z kartą lub dla rodzica Konta Karty Samodzielniaka z kartą/mikrokartą dla dziecka w wieku 7-13 lat (dalej „Nowe Konto”) – wraz z dostępem do systemu GOonline/GOmobile (nie dotyczy rodzica, który ma tę usługę); pełne warunki otwarcia Nowych Kont są w regulaminie; oraz 2) posiadanie w Banku przez rodzica (przedstawiciela ustawowego), w dniu przystąpienia do promocji, indywidualnego konta osobistego lub złożenie wniosku o jego otwarcie; oraz 3) otwarcie przez Bank Nowego Konta z dostępem do ww. systemu. W promocji można otrzymać łącznie 100 zł. Kieszonkowe naliczane jest na Nowym Koncie okresowo, za dany miesiąc kalendarzowy w kwocie 20 zł, nie dłużej za 5 miesięcy (wypłata do 10. dnia roboczego kolejnego miesiąca od 1. dnia miesiąca następującego po przystąpieniu do promocji). Warunkiem wypłaty Kieszonkowego, za dany miesiąc kalendarzowy, jest spełnienie wszystkich warunków udziału w promocji oraz dodatkowo: 1) w dniu wypłaty Kieszonkowego posiadanie Nowego Konta z dostępem do ww. systemu oraz 2) wykonanie w danym miesiącu kalendarzowym minimum 5 transakcji bezgotówkowych z tego konta przy użyciu wydanej do niego karty/mikrokarty (nie są uwzględniane transakcje zwrócone).

2 Szczegółowe informacje dotyczące dziennych limitów Karty Samodzielniaka i Mikrokarty Samodzielniaka określa Komunikat do Umowy Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu. Dziecko może wykonywać transakcje płatnicze przy użyciu kart wydanych do Konta Karty Samodzielniaka w ramach limitów ustalonych przez posiadacza tego konta (rodzica lub przedstawiciela ustawowego dziecka). Limity mogą być wyłącznie zmieniane przez przedstawiciela ustawowego dziecka.

3 Rodzic lub opiekun prawny dziecka rozumiany jako przedstawiciel ustawowy dziecka, mający pełną zdolność do czynności prawnych.

4 Szczegółowe informacje dotyczące otwarcia i prowadzenia przez Bank Konta Samodzielniaka oraz wydawanej do tego konta Karty do Dorosłości znajdują się w sekcji Dokumenty na stronie www.bnpparibas.pl/klienci-indywidualni/konta/konto-samodzielniaka (Taryfa Prowizji i Opłat Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu dla Klientów detalicznych; Ogólne Warunki Umowy Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu oraz Komunikat do Umowy Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu).

5 Dla dziecka w wieku 13-18 lat dostęp do systemu bankowości internetowej GOonline i aplikacji mobilnej GOmobile wymaga zgody przedstawiciela ustawowego. Zarówno przedstawiciel ustawowy, jak i dziecko w wieku 13-18 lat mogą dysponować środkami zgromadzonymi na Koncie Samodzielniaka w granicach zwykłego zarządu. Szczegółowe informacje znajdują się w Ogólnych Warunkach Umowy Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu.

6 Karta do Dorosłości to karta debetowa wydawana przez Bank do Konta Samodzielniaka dla osoby małoletniej, która ukończyła 13. rok życia i jest posiadaczem Konta Samodzielniaka.

7 Szczegółowe informacje dotyczące dziennych limitów Karty do Dorosłości określa Komunikat do Umowy Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu.

BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 593 150 zł w całości wpłacony.