Przeczytaj zanim wypełnisz ankietę

Na każde z pytań odpowiedz TAK lub NIE.

Udzielaj odpowiedzi, która jako pierwsza przychodzi Ci do głowy.

Pamiętaj nie ma odpowiedzi dobrych lub złych.

Ankieta jest anonimowa, a Twoje odpowiedzi nie będą wykorzystywane do celów marketingowych ani przekazywane podmiotom trzecim.

Bank zmieniającego się świata

BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 593 150 zł w całości wpłacony.