Administrator danych osobowych

25 maja 2018 roku jest datą początkową stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w skrócie „RODO”. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności zgodnie z wymienionym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony osób w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, spoczywa na nas obowiązek przekazania Państwu szeregu informacji dotyczących przetwarzania takich danych.

  1. ADMINISTRATOREM Państwa danych osobowych będzie:

BNP Paribas Bank Polska S.A z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.

Bank powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres email: iodo@bnpparibas.pl.

  1. CELE PRZETWARZANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby udziału w spotkaniu z cyklu ”Program Handlu Zagranicznego” oraz do celów spersonalizowanego marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Bank.

  1. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest zgoda, wyrażona przez zaakceptowanie niniejszych warunków (co do udziału w spotkaniu z cyklu „Program Handlu Zagranicznego ” – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) oraz uzasadniony interes administratora (co do spersonalizowanego marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Bank – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

  1. ODBIORCY DANYCH

Państwa dane mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

1) Ad Astra Sp. z o.o., nr KRS 0000383723 (Ad Astra Sp. z o.o. prowadzi od strony technicznej stronę internetową, przez którą rejestrują się Państwo na spotkania).

2) Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. (KUKE S.A.), nr KRS 0000094881 – partner Programu Handlu Zagranicznego.

3) Bisnode Polska Sp. z o.o., nr KRS 0000228478 – partner Programu Handlu Zagranicznego.

4) Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. nr KRS 0000109815 – partner Programu Handlu Zagranicznego.

  1. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Państwa dane będą przetwarzane przez okres 2 lat, a w każdym przypadku nie dłużej niż do dnia cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z RODO.

  1. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Przysługuje Pani/Panu prawo do wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f, w tym na profilowanie, Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie dobrowolnie udzielonych zgód wynikających z ustaw szczególnych (jak np. prawo telekomunikacyjne) mogą być do Pani/ Pana kierowane komunikaty marketingowe za pośrednictwem m.in. wiadomości e-mail lub sms.

W przypadkach w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. lit. a RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

W związku z przetwarzaniem przez Bank Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO) i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w spotkaniu Program Handlu Zagranicznego. Dane dla celu marketingowego dane są podawane dobrowolnie.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skarg do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

sponsor sponsor sponsor sponsor