Odpowiedzialna konsumpcja i produkcjaOdpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Nasze produkty i usługi

Dołącz do nas i skorzystaj z innowacyjnych produktów finansowych, które wspierają naszych klientów w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju i pomagają zmieniać świat na lepszy. Poznaj nasze rozwiązania.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

zobacz cały przypis
 • Finansowanie używanych
  maszyn rolniczych

  Propozycja skierowana jest do Klientów Banku z Segmentu Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) prowadzących działalność rolniczą, wnioskujących o Kredyt Agro Progres lub Unia+ na finansowanie zakupu nowych lub używanych maszyn i urządzeń rolniczych. Zabezpieczeniem kwoty kredytu od 50 tys. do 200 tys. jest dodatkowe zabezpieczenie w postaci: gwarancji FGR lub cesji z dotacji, gdzie cała kwota dofinansowania jest przeznaczona na spłatę kredytu lub dla stałych Klientów w postaci średniomiesięcznych wpływów na rachunek w Banku BNP Paribas z ostatnich 12 miesięcy w kwocie wymaganej przez Bank. Kredyt zabezpieczony Gwarancją FGR dostępny jest tylko dla podmiotów spełniających warunki określone w dokumencie: „Warunki uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu i dopłaty do oprocentowania kredytu objętego gwarancją w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FGR”, przekazywanym w momencie wnioskowania o gwarancję. Ostateczna decyzja o udzieleniu kredytu (wystawieniu promesy kredytowej) i warunkach kredytowania uzależniona jest od wewnętrznych przepisów Banku oraz wyniku przeprowadzonej przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta. Świadczenie reklamowanych usług i produktów bankowych następuje na warunkach szczegółowo określonych w umowie zawartej z Klientem oraz w regulaminach, taryfie prowizji i opłat, dostępnych w oddziałach Banku oraz na www.bnpparibas.pl.

 • Finansowanie
  nawadniania w rolnictwie

  Ostateczna decyzja o udzieleniu kredytu i warunkach kredytowania uzależniona jest od wewnętrznych przepisów Banku BNP Paribas („Bank”) oraz wyniku przeprowadzonej przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta. Świadczenie reklamowanych usług i produktów bankowych następuje na warunkach szczegółowo określonych w umowie zawartej z Klientem oraz w Regulaminach i Taryfie prowizji i opłat. Informacja o produktach i usługach bankowych dostępna jest w regulaminach, taryfie prowizji i opłat, dostępnych w oddziałach Banku oraz na stronie www.bnpparibas.pl.

 • Długoterminowy
  najem aut

  Klienci Banku, posiadający rachunek bieżący, do którego zostanie złożone polecenie zapłaty do obsługi Umowy Najmu długoterminowego, mogą skorzystać z oferty specjalnej – obniżenia miesięcznej raty o 100 zł przez cały czas trwania Umowy. Przedstawiona propozycja dotyczy najmu na 36 miesięcy (obniżenie całkowitych kosztów o 3 600 zł). Podane kwoty są kwotami netto i nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).

  Program wynajmu długoterminowego aut „Auto Plan” (zwany dalej „Program”), skierowany jest do Klientów BNP Paribas Bank Polska S.A. (zwa­ny dalej „Bank”) prowadzących działalność rolniczą, posiadających nr REGON dla swojej działalności. Dostawcą Programu jest Arval Service Lease Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 24 (zwany dalej „Arval”), zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000029819, posiadający NIP 521-30-33-865 oraz kapitał zakładowy w wysokości 11 500 000 zł. Arval jest częścią Grupy BNP Paribas. Bank jest podmiotem pośredniczącym w zawieraniu Umów Najmu w ramach Programu. Arval zawiera Umowy Najmu z Klientami i świadczy usługi wynajmu na swoje wyłączne ryzyko i odpowiedzialność przy jednoczesnym zwolnieniu Banku z odpowiedzialności względem Arval lub osób trzecich z tytułu Umów Najmu i z odpowiedzialności wobec Arval za właściwe wypełnienie Umowy Najmu przez Klienta. Propozycja dotyczy wynajmu długoterminowego na 36, 48, 60 miesięcy. Pakiet usług zawiera: a) koszty najmu, b) serwis obejmujący standardową eksploatację pojazdu i nieobejmujący w szczególności napraw powypadkowych oraz powstałych z winy użytkowania/użytkownika, c) ubezpieczenie OC, AC, NNW, d) kartę paliwową (bez kosztów zakupu paliwa). Liczba samochodów objętych propozycją jest ograniczona – decyduje kolejność podpisania Umów Najmu. Szczegółowe informacje o Programie dostępne są w oddziałach Banku oraz na stronie www.bnpparibas.pl. Warunkiem skorzystania z Programu jest pozytywna ocena wiarygodności i zdolności do spłaty zobowiązań.

 • Kredyty obrotowe
  na prowadzenie gospodarstwa

  Ostateczna decyzja o udzieleniu kredytu i warunkach kredytowania uzależniona jest od wewnętrznych przepisów Banku BNP Paribas („Bank”) oraz wyniku przeprowadzonej przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta. Świadczenie reklamowanych usług i produktów bankowych następuje na warunkach szczegółowo określonych w umowie zawartej z Klientem oraz w Regulaminach i Taryfie prowizji i opłat. Informacja o produktach i usługach bankowych dostępna jest w regulaminach, taryfie prowizji i opłat, dostępnych w oddziałach Banku oraz na stronie www.bnpparibas.pl.

 • Kredyt Unia+
  dla gospodarstw

  Ostateczna decyzja o udzieleniu kredytu (wystawieniu promesy kredytowej) oraz warunki kredytowania uzależnione są od wyniku przeprowadzonej przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta na podstawie przekazanych przez niego informacji. Świadczenie reklamowanych usług i produktów bankowych następuje na warunkach i zasadach szczegółowo określonych w umowie z Klientem. Informacja o produktach i usługach bankowych dostępna jest na stronie www.bnpparibas.pl oraz w oddziałach Banku.

Nasze inicjatywy

Edukacja pracowników

Wzmacniamy eko-postawy wśród pracowników i ich bliskich. W 2019 roku w ramach pierwszej edycji kampanii edukacyjnej, prowadzonej w ramach programu Bank Zielonych Zmian, poruszyliśmy temat „Odpowiedzialnego zużycia zasobów”. „Odpowiedzialna konsumpcja i zrównoważony styl życia” to hasło przewodnie drugiej edycji kampanii, realizowanej w 2020 roku. W dwóch edycjach programu edukacyjnego wzięło udział ponad 3 500 pracowników.

więcej

Promowanie zrównoważonego rolnictwa

W Polsce jesteśmy liderem w finansowaniu sektora rolno-spożywczego i prowadzimy wiele inicjatyw wspierających zrównoważony rozwój klientów z tego sektora, np. Agronomist.pl. To kompleksowy i nowoczesny portal Banku BNP Paribas stworzony z udziałem i na potrzeby rolników i przetwórców, który gromadzi w jednym miejscu rzeczową bazę wiedzy oraz szeroki zestaw profesjonalnych narzędzi przydatnych rolnikom i firmom przetwórczym.

więcej

Jak możesz zaangażować się

Sprawdź, w jaki prosty sposób możesz pomóc i zainspiruj się do działania

Zobacz też inne cele