Oferta

Kontakt

Infolinia

801 880 880

Giełda
+48 22 566 97 04

Fundusze
+48 22 566 97 21

Infolinia czynna od 8.30 do 17.30 w dni robocze.
Opłata za połączenie wg. stawki operatora.

 

Usługi Maklerskie

Formularz kontaktowy

Istotne informacje oraz zastrzeżenia prawne

Produkt dla Klientów Banku w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540.

11bit

Istotne informacje oraz zastrzeżenia prawne dotyczące opracowania prezentowanego  w ramach publikacji w Parkiecie – „portfel techniczny", odnoszącego się do spółki 11 bit Studios (dalej Spółka lub Emitent).

Data sporządzenia opracowania jest datą pierwszego jego udostępnienia do dystrybucji.

Osoby zaangażowane w sporządzenie opracowania: Sobiesław Kozłowski, Koordynator ds. Analiz Giełdowych w Biurze Maklerskim Banku BNP Paribas S.A.

Bank BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa prowadzi działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej  biura maklerskiego posługującego się nazwą Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A.

Nadzór nad działalnością Biura Maklerskiego Banku BNP Paribas S.A. sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Istotne źródła informacji wykorzystanych przy sformułowaniu opracowania: Spółka, Bloomberg, PAP oraz opracowania własne działalnością Biura Maklerskiego Banku BNP Paribas S.A..

Opracowanie wyraża wiedzę i poglądy autorów, według stanu na dzień jego sporządzenia, jest udostępniane w celach informacyjnych i nie stanowi oferty sprzedaży, kupna lub subskrypcji instrumentu finansowego. Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności, rzetelności i obiektywizmu, na podstawie informacji i materiałów pochodzących ze źródeł, które Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A. uważa za wiarygodne i dokładne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A. nie udziela żadnych zapewnień, że zawarte w opracowaniu prognozy spełnią się. Osoby korzystające z niniejszego opracowania powinny dokonać własnej niezależnej oceny instrumentu finansowego. Opracowanie, ani żaden jego fragment nie jest poradą inwestycyjną, prawną, księgową, podatkową czy jakąkolwiek inną.

Opracowanie nie zostało przekazane do emitenta przed jego publikacją.

Przy sporządzaniu opracowania wykorzystano metody analizy fundamentalnej oraz technicznej.  

Analiza techniczna bazuje na zbiorze technik mających na celu prognozę przyszłych kursów instrumentów finansowych na podstawie analizy kształtowania się kursów w przeszłości. Zadaniem analizy technicznej jest wyznaczanie korzystnych z punktu widzenia inwestora momentów zakupu i sprzedaży danego papieru wartościowego. Wsparciem prognoz są liczne wskaźniki techniczne oraz narzędzia analizy statystycznej, takie jak średni kurs instrumentu finansowego za 100 lub 200 sesji. Analizie podlegają przede wszystkim dane dotyczące zmian cen oraz wielkości obrotów na rynku, na którym notowany jest dany instrument finansowy.

Analiza fundamentalna zajmuje się badaniem przyczyn generowania wyników finansowych. Analiza fundamentalna obejmuje wiele czynników, takich jak obecna i prognozowana sytuacja makroekonomiczna, politykę banków centralnych, potencjał rozwoju branży czy kluczowe parametry sprawozdań finansowych Spółki. Etapy analizy fundamentalnej mogą obejmować analizę makroekonomiczną, analizę sektorową czy analizę finansową Spółki.

Opracowanie ma charakter jednorazowy.

Instrument finansowy będący przedmiotem opracowania może być przedmiotem rekomendacji w ramach doradztwa inwestycyjnego w Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A.

Pomiędzy Bankiem BNP Paribas S.A.. i Emitentem nie występują powiązania, o których mowa w art. 5 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958, jak również nie są znane Bankowi BNP Paribas S.A.. informację, o których mowa w tym przepisie.

Na dzień sformułowania opracowania Bank BNP Paribas S.A. nie posiadał akcji stanowiących powyżej 5% kapitału zakładowego Emitenta.

Emitent instrumentu będącego przedmiotem opracowania nie posiada akcji Bank BNP Paribas S.A.

Na dzień sformułowania opinii Bank BNP Paribas S.A. nie pełni funkcji animatora rynku, gwaranta, współgwaranta lub dostawcy płynności w odniesieniu do instrumentów finansowych Emitenta.

Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A. posiada rozwiązania i mechanizmy służące zapobieganiu konfliktom interesów dotyczących sporządzania opracowań, w tym w szczególności: ograniczenia dostępu do pomieszczeń osób uczestniczących w sporządzeniu opracowań, ograniczenia w zakresie przepływu informacji pomiędzy tymi osobami i pracownikami innych jednostek organizacyjnych oraz rozwiązania zapobiegające nieuprawnionemu wykorzystaniu informacji.

Wynagrodzenie osób zaangażowanych w sporządzenie opracowania nie jest bezpośrednio powiązane z transakcjami dotyczącymi usług Biura Maklerskiego Banku BNP Paribas S.A.

FORTE

2018-07-02 08:02
Istotne informacje oraz zastrzeżenia prawne dotyczące opracowania prezentowanego w ramach publikacji w Parkiecie – „portfel fundamentalny", odnoszącego się do spółki Forte S.A. (dalej Spółka lub Emitent).

Data sporządzenia opracowania jest datą pierwszego jego udostępnienia do dystrybucji.

Osoby zaangażowane w sporządzenie opracowania: Sobiesław Kozłowski, Koordynator ds. Analiz Giełdowych w Biurze Maklerskim Banku BNP Paribas S.A.

Bank BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa prowadzi działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej biura maklerskiego posługującego się nazwą Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A.

Nadzór nad działalnością Biura Maklerskiego Banku BNP Paribas S.A. sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Istotne źródła informacji wykorzystanych przy sformułowaniu opracowania: Spółka, Bloomberg, PAP oraz opracowania własne działalnością Biura Maklerskiego Banku BNP Paribas S.A..
Opracowanie wyraża wiedzę i poglądy autorów, według stanu na dzień jego sporządzenia, jest udostępniane w celach informacyjnych i nie stanowi oferty sprzedaży, kupna lub subskrypcji instrumentu finansowego. Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności, rzetelności i obiektywizmu, na podstawie informacji i materiałów pochodzących ze źródeł, które Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A. uważa za wiarygodne i dokładne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A. nie udziela żadnych zapewnień, że zawarte w opracowaniu prognozy spełnią się. Osoby korzystające z niniejszego opracowania powinny dokonać własnej niezależnej oceny instrumentu finansowego. Opracowanie, ani żaden jego fragment nie jest poradą inwestycyjną, prawną, księgową, podatkową czy jakąkolwiek inną.
Opracowanie nie zostało przekazane do emitenta przed jego publikacją.

Przy sporządzaniu opracowania wykorzystano metody analizy fundamentalnej oraz technicznej.

Analiza techniczna bazuje na zbiorze technik mających na celu prognozę przyszłych kursów instrumentów finansowych na podstawie analizy kształtowania się kursów w przeszłości. Zadaniem analizy technicznej jest wyznaczanie korzystnych z punktu widzenia inwestora momentów zakupu i sprzedaży danego papieru wartościowego. Wsparciem prognoz są liczne wskaźniki techniczne oraz narzędzia analizy statystycznej, takie jak średni kurs instrumentu finansowego za 100 lub 200 sesji. Analizie podlegają przede wszystkim dane dotyczące zmian cen oraz wielkości obrotów na rynku, na którym notowany jest dany instrument finansowy.

Analiza fundamentalna zajmuje się badaniem przyczyn generowania wyników finansowych. Analiza fundamentalna obejmuje wiele czynników, takich jak obecna i prognozowana sytuacja makroekonomiczna, politykę banków centralnych, potencjał rozwoju branży czy kluczowe parametry sprawozdań finansowych Spółki. Etapy analizy fundamentalnej mogą obejmować analizę makroekonomiczną, analizę sektorową czy analizę finansową Spółki.

Opracowanie ma charakter jednorazowy.

Instrument finansowy będący przedmiotem opracowania może być przedmiotem rekomendacji w ramach doradztwa inwestycyjnego w Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A.
Pomiędzy Bankiem BNP Paribas S.A.. i Emitentem nie występują powiązania, o których mowa w art. 5 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958, jak również nie są znane Bankowi BNP Paribas S.A.. informację, o których mowa w tym przepisie.

Na dzień sformułowania opracowania Bank BNP Paribas S.A. nie posiadał akcji stanowiących powyżej 5% kapitału zakładowego Emitenta.

Emitent instrumentu będącego przedmiotem opracowania nie posiada akcji Bank BNP Paribas S.A.

Na dzień sformułowania opinii Bank BNP Paribas S.A. nie pełni funkcji animatora rynku, gwaranta, współgwaranta lub dostawcy płynności w odniesieniu do instrumentów finansowych Emitenta.

Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A. posiada rozwiązania i mechanizmy służące zapobieganiu konfliktom interesów dotyczących sporządzania opracowań, w tym w szczególności: ograniczenia dostępu do pomieszczeń osób uczestniczących w sporządzeniu opracowań, ograniczenia w zakresie przepływu informacji pomiędzy tymi osobami i pracownikami innych jednostek organizacyjnych oraz rozwiązania zapobiegające nieuprawnionemu wykorzystaniu informacji.

Wynagrodzenie osób zaangażowanych w sporządzenie opracowania nie jest bezpośrednio powiązane z transakcjami dotyczącymi usług Biura Maklerskiego Banku BNP Paribas S.A.

INTERCARS

2018-07-02 08:02
Istotne informacje oraz zastrzeżenia prawne dotyczące opracowania prezentowanego w ramach publikacji w Parkiecie – „portfel fundamentalny", odnoszącego się do spółki Inter Cars S.A. (dalej Spółka lub Emitent).
Data sporządzenia opracowania jest datą pierwszego jego udostępnienia do dystrybucji.
Osoby zaangażowane w sporządzenie opracowania: Sobiesław Kozłowski, Koordynator ds. Analiz Giełdowych w Biurze Maklerskim Banku BNP Paribas S.A.
Bank BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa prowadzi działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej biura maklerskiego posługującego się nazwą Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A.
Nadzór nad działalnością Biura Maklerskiego Banku BNP Paribas S.A. sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.
Istotne źródła informacji wykorzystanych przy sformułowaniu opracowania: Spółka, Bloomberg, PAP oraz opracowania własne działalnością Biura Maklerskiego Banku BNP Paribas S.A..
Opracowanie wyraża wiedzę i poglądy autorów, według stanu na dzień jego sporządzenia, jest udostępniane w celach informacyjnych i nie stanowi oferty sprzedaży, kupna lub subskrypcji instrumentu finansowego. Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności, rzetelności i obiektywizmu, na podstawie informacji i materiałów pochodzących ze źródeł, które Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A. uważa za wiarygodne i dokładne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A. nie udziela żadnych zapewnień, że zawarte w opracowaniu prognozy spełnią się. Osoby korzystające z niniejszego opracowania powinny dokonać własnej niezależnej oceny instrumentu finansowego. Opracowanie, ani żaden jego fragment nie jest poradą inwestycyjną, prawną, księgową, podatkową czy jakąkolwiek inną.
Opracowanie nie zostało przekazane do emitenta przed jego publikacją.
Przy sporządzaniu opracowania wykorzystano metody analizy fundamentalnej oraz technicznej. 
Analiza techniczna bazuje na zbiorze technik mających na celu prognozę przyszłych kursów instrumentów finansowych na podstawie analizy kształtowania się kursów w przeszłości. Zadaniem analizy technicznej jest wyznaczanie korzystnych z punktu widzenia inwestora momentów zakupu i sprzedaży danego papieru wartościowego. Wsparciem prognoz są liczne wskaźniki techniczne oraz narzędzia analizy statystycznej, takie jak średni kurs instrumentu finansowego za 100 lub 200 sesji. Analizie podlegają przede wszystkim dane dotyczące zmian cen oraz wielkości obrotów na rynku, na którym notowany jest dany instrument finansowy.
Analiza fundamentalna zajmuje się badaniem przyczyn generowania wyników finansowych. Analiza fundamentalna obejmuje wiele czynników, takich jak obecna i prognozowana sytuacja makroekonomiczna, politykę banków centralnych, potencjał rozwoju branży czy kluczowe parametry sprawozdań finansowych Spółki. Etapy analizy fundamentalnej mogą obejmować analizę makroekonomiczną, analizę sektorową czy analizę finansową Spółki.
Opracowanie ma charakter jednorazowy.
Instrument finansowy będący przedmiotem opracowania może być przedmiotem rekomendacji w ramach doradztwa inwestycyjnego w Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A.
Pomiędzy Bankiem BNP Paribas S.A.. i Emitentem nie występują powiązania, o których mowa w art. 5 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958, jak również nie są znane Bankowi  BNP Paribas S.A.. informację, o których mowa w tym przepisie.
Na dzień sformułowania opracowania Bank BNP Paribas S.A. nie posiadał akcji stanowiących powyżej 5% kapitału zakładowego Emitenta.
Emitent instrumentu będącego przedmiotem opracowania nie posiada akcji Bank BNP Paribas S.A.
Na dzień sformułowania opinii Bank BNP Paribas S.A. nie pełni funkcji animatora rynku, gwaranta, współgwaranta lub dostawcy płynności w odniesieniu do instrumentów finansowych Emitenta.
Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A. posiada rozwiązania i mechanizmy służące zapobieganiu konfliktom interesów dotyczących sporządzania opracowań, w tym w szczególności: ograniczenia dostępu do pomieszczeń osób uczestniczących w sporządzeniu opracowań, ograniczenia w zakresie przepływu informacji pomiędzy tymi osobami i pracownikami innych jednostek organizacyjnych oraz rozwiązania zapobiegające nieuprawnionemu wykorzystaniu informacji.
Wynagrodzenie osób zaangażowanych w sporządzenie opracowania nie jest bezpośrednio powiązane z transakcjami dotyczącymi usług Biura Maklerskiego Banku BNP Paribas S.A.
2018-08-01 07:59
Istotne informacje oraz zastrzeżenia prawne dotyczące opracowania prezentowanego w ramach publikacji w Parkiecie – „portfel fundamentalny", odnoszącego się do spółki Inter Cars S.A. (dalej Spółka lub Emitent).
Data sporządzenia opracowania jest datą pierwszego jego udostępnienia do dystrybucji.
Osoby zaangażowane w sporządzenie opracowania: Sobiesław Kozłowski, Koordynator ds. Analiz Giełdowych w Biurze Maklerskim Banku BNP Paribas S.A.
Bank BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa prowadzi działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej biura maklerskiego posługującego się nazwą Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A.
Nadzór nad działalnością Biura Maklerskiego Banku BNP Paribas S.A. sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.
Istotne źródła informacji wykorzystanych przy sformułowaniu opracowania: Spółka, Bloomberg, PAP oraz opracowania własne działalnością Biura Maklerskiego Banku BNP Paribas S.A..
Opracowanie wyraża wiedzę i poglądy autorów, według stanu na dzień jego sporządzenia, jest udostępniane w celach informacyjnych i nie stanowi oferty sprzedaży, kupna lub subskrypcji instrumentu finansowego. Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności, rzetelności i obiektywizmu, na podstawie informacji i materiałów pochodzących ze źródeł, które Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A. uważa za wiarygodne i dokładne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A. nie udziela żadnych zapewnień, że zawarte w opracowaniu prognozy spełnią się. Osoby korzystające z niniejszego opracowania powinny dokonać własnej niezależnej oceny instrumentu finansowego. Opracowanie, ani żaden jego fragment nie jest poradą inwestycyjną, prawną, księgową, podatkową czy jakąkolwiek inną.
Opracowanie nie zostało przekazane do emitenta przed jego publikacją.
Przy sporządzaniu opracowania wykorzystano metody analizy fundamentalnej oraz technicznej. 
Analiza techniczna bazuje na zbiorze technik mających na celu prognozę przyszłych kursów instrumentów finansowych na podstawie analizy kształtowania się kursów w przeszłości. Zadaniem analizy technicznej jest wyznaczanie korzystnych z punktu widzenia inwestora momentów zakupu i sprzedaży danego papieru wartościowego. Wsparciem prognoz są liczne wskaźniki techniczne oraz narzędzia analizy statystycznej, takie jak średni kurs instrumentu finansowego za 100 lub 200 sesji. Analizie podlegają przede wszystkim dane dotyczące zmian cen oraz wielkości obrotów na rynku, na którym notowany jest dany instrument finansowy.
Analiza fundamentalna zajmuje się badaniem przyczyn generowania wyników finansowych. Analiza fundamentalna obejmuje wiele czynników, takich jak obecna i prognozowana sytuacja makroekonomiczna, politykę banków centralnych, potencjał rozwoju branży czy kluczowe parametry sprawozdań finansowych Spółki. Etapy analizy fundamentalnej mogą obejmować analizę makroekonomiczną, analizę sektorową czy analizę finansową Spółki.
Opracowanie ma charakter jednorazowy.
Instrument finansowy będący przedmiotem opracowania może być przedmiotem rekomendacji w ramach doradztwa inwestycyjnego w Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A.
Pomiędzy Bankiem BNP Paribas S.A.. i Emitentem nie występują powiązania, o których mowa w art. 5 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958, jak również nie są znane Bankowi BNP Paribas S.A.. informację, o których mowa w tym przepisie.
Na dzień sformułowania opracowania Bank BNP Paribas S.A. nie posiadał akcji stanowiących powyżej 5% kapitału zakładowego Emitenta.
Emitent instrumentu będącego przedmiotem opracowania nie posiada akcji Bank BNP Paribas S.A.
Na dzień sformułowania opinii Bank BNP Paribas S.A. nie pełni funkcji animatora rynku, gwaranta, współgwaranta lub dostawcy płynności w odniesieniu do instrumentów finansowych Emitenta.
Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A. posiada rozwiązania i mechanizmy służące zapobieganiu konfliktom interesów dotyczących sporządzania opracowań, w tym w szczególności: ograniczenia dostępu do pomieszczeń osób uczestniczących w sporządzeniu opracowań, ograniczenia w zakresie przepływu informacji pomiędzy tymi osobami i pracownikami innych jednostek organizacyjnych oraz rozwiązania zapobiegające nieuprawnionemu wykorzystaniu informacji.
Wynagrodzenie osób zaangażowanych w sporządzenie opracowania nie jest bezpośrednio powiązane z transakcjami dotyczącymi usług Biura Maklerskiego Banku BNP Paribas S.A.
2018-08-31 08:36
Istotne informacje oraz zastrzeżenia prawne dotyczące opracowania prezentowanego w ramach publikacji w Parkiecie – „portfel fundamentalny", odnoszącego się do spółki INTERCARS S.A. (dalej Spółka lub Emitent).
Data sporządzenia opracowania jest datą pierwszego jego udostępnienia do dystrybucji.
Osoby zaangażowane w sporządzenie opracowania: Sobiesław Kozłowski, Koordynator ds. Analiz Giełdowych w Biurze Maklerskim Banku BNP Paribas S.A.
Bank BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa prowadzi działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej biura maklerskiego posługującego się nazwą Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A.
Nadzór nad działalnością Biura Maklerskiego Banku BNP Paribas S.A. sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.
Istotne źródła informacji wykorzystanych przy sformułowaniu opracowania: Spółka, Bloomberg, PAP oraz opracowania własne działalnością Biura Maklerskiego Banku BNP Paribas S.A..
Opracowanie wyraża wiedzę i poglądy autorów, według stanu na dzień jego sporządzenia, jest udostępniane w celach informacyjnych i nie stanowi oferty sprzedaży, kupna lub subskrypcji instrumentu finansowego. Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności, rzetelności i obiektywizmu, na podstawie informacji i materiałów pochodzących ze źródeł, które Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A. uważa za wiarygodne i dokładne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A. nie udziela żadnych zapewnień, że zawarte w opracowaniu prognozy spełnią się. Osoby korzystające z niniejszego opracowania powinny dokonać własnej niezależnej oceny instrumentu finansowego. Opracowanie, ani żaden jego fragment nie jest poradą inwestycyjną, prawną, księgową, podatkową czy jakąkolwiek inną.
Opracowanie nie zostało przekazane do emitenta przed jego publikacją.
Przy sporządzaniu opracowania wykorzystano metody analizy fundamentalnej oraz technicznej. 
Analiza techniczna bazuje na zbiorze technik mających na celu prognozę przyszłych kursów instrumentów finansowych na podstawie analizy kształtowania się kursów w przeszłości. Zadaniem analizy technicznej jest wyznaczanie korzystnych z punktu widzenia inwestora momentów zakupu i sprzedaży danego papieru wartościowego. Wsparciem prognoz są liczne wskaźniki techniczne oraz narzędzia analizy statystycznej, takie jak średni kurs instrumentu finansowego za 100 lub 200 sesji. Analizie podlegają przede wszystkim dane dotyczące zmian cen oraz wielkości obrotów na rynku, na którym notowany jest dany instrument finansowy.
Analiza fundamentalna zajmuje się badaniem przyczyn generowania wyników finansowych. Analiza fundamentalna obejmuje wiele czynników, takich jak obecna i prognozowana sytuacja makroekonomiczna, politykę banków centralnych, potencjał rozwoju branży czy kluczowe parametry sprawozdań finansowych Spółki. Etapy analizy fundamentalnej mogą obejmować analizę makroekonomiczną, analizę sektorową czy analizę finansową Spółki.
Opracowanie ma charakter jednorazowy.
Instrument finansowy będący przedmiotem opracowania może być przedmiotem rekomendacji w ramach doradztwa inwestycyjnego w Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A.
Pomiędzy Bankiem BNP Paribas S.A.. i Emitentem nie występują powiązania, o których mowa w art. 5 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958, jak również nie są znane Bankowi BNP Paribas S.A.. informację, o których mowa w tym przepisie.
Na dzień sformułowania opracowania Bank BNP Paribas S.A. nie posiadał akcji stanowiących powyżej 5% kapitału zakładowego Emitenta.
Emitent instrumentu będącego przedmiotem opracowania nie posiada akcji Bank BNP Paribas S.A.
Na dzień sformułowania opinii Bank BNP Paribas S.A. nie pełni funkcji animatora rynku, gwaranta, współgwaranta lub dostawcy płynności w odniesieniu do instrumentów finansowych Emitenta.
Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A. posiada rozwiązania i mechanizmy służące zapobieganiu konfliktom interesów dotyczących sporządzania opracowań, w tym w szczególności: ograniczenia dostępu do pomieszczeń osób uczestniczących w sporządzeniu opracowań, ograniczenia w zakresie przepływu informacji pomiędzy tymi osobami i pracownikami innych jednostek organizacyjnych oraz rozwiązania zapobiegające nieuprawnionemu wykorzystaniu informacji.
Wynagrodzenie osób zaangażowanych w sporządzenie opracowania nie jest bezpośrednio powiązane z transakcjami dotyczącymi usług Biura Maklerskiego Banku BNP Paribas S.A.
2018-09-03 08:36
Istotne informacje oraz zastrzeżenia prawne dotyczące opracowania prezentowanego w ramach publikacji w Parkiecie – „portfel fundamentalny", odnoszącego się do spółki Inter Cars S.A. (dalej Spółka lub Emitent).
Data sporządzenia opracowania jest datą pierwszego jego udostępnienia do dystrybucji.
Osoby zaangażowane w sporządzenie opracowania: Sobiesław Kozłowski, Koordynator ds. Analiz Giełdowych w Biurze Maklerskim Banku BNP Paribas S.A.
Bank BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa prowadzi działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej biura maklerskiego posługującego się nazwą Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A.
Nadzór nad działalnością Biura Maklerskiego Banku BNP Paribas S.A. sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.
Istotne źródła informacji wykorzystanych przy sformułowaniu opracowania: Spółka, Bloomberg, PAP oraz opracowania własne działalnością Biura Maklerskiego Banku BNP Paribas S.A..
Opracowanie wyraża wiedzę i poglądy autorów, według stanu na dzień jego sporządzenia, jest udostępniane w celach informacyjnych i nie stanowi oferty sprzedaży, kupna lub subskrypcji instrumentu finansowego. Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności, rzetelności i obiektywizmu, na podstawie informacji i materiałów pochodzących ze źródeł, które Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A. uważa za wiarygodne i dokładne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A. nie udziela żadnych zapewnień, że zawarte w opracowaniu prognozy spełnią się. Osoby korzystające z niniejszego opracowania powinny dokonać własnej niezależnej oceny instrumentu finansowego. Opracowanie, ani żaden jego fragment nie jest poradą inwestycyjną, prawną, księgową, podatkową czy jakąkolwiek inną.
Opracowanie nie zostało przekazane do emitenta przed jego publikacją.
Przy sporządzaniu opracowania wykorzystano metody analizy fundamentalnej oraz technicznej. 
Analiza techniczna bazuje na zbiorze technik mających na celu prognozę przyszłych kursów instrumentów finansowych na podstawie analizy kształtowania się kursów w przeszłości. Zadaniem analizy technicznej jest wyznaczanie korzystnych z punktu widzenia inwestora momentów zakupu i sprzedaży danego papieru wartościowego. Wsparciem prognoz są liczne wskaźniki techniczne oraz narzędzia analizy statystycznej, takie jak średni kurs instrumentu finansowego za 100 lub 200 sesji. Analizie podlegają przede wszystkim dane dotyczące zmian cen oraz wielkości obrotów na rynku, na którym notowany jest dany instrument finansowy.
Analiza fundamentalna zajmuje się badaniem przyczyn generowania wyników finansowych. Analiza fundamentalna obejmuje wiele czynników, takich jak obecna i prognozowana sytuacja makroekonomiczna, politykę banków centralnych, potencjał rozwoju branży czy kluczowe parametry sprawozdań finansowych Spółki. Etapy analizy fundamentalnej mogą obejmować analizę makroekonomiczną, analizę sektorową czy analizę finansową Spółki.
Opracowanie ma charakter jednorazowy.
Instrument finansowy będący przedmiotem opracowania może być przedmiotem rekomendacji w ramach doradztwa inwestycyjnego w Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A.
Pomiędzy Bankiem BNP Paribas S.A.. i Emitentem nie występują powiązania, o których mowa w art. 5 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958, jak również nie są znane Bankowi BNP Paribas Bank Polska S.A.. informację, o których mowa w tym przepisie.
Na dzień sformułowania opracowania Bank BNP Paribas S.A. nie posiadał akcji stanowiących powyżej 5% kapitału zakładowego Emitenta.
Emitent instrumentu będącego przedmiotem opracowania nie posiada akcji Bank BNP Paribas S.A.
Na dzień sformułowania opinii Bank BNP Paribas S.A. nie pełni funkcji animatora rynku, gwaranta, współgwaranta lub dostawcy płynności w odniesieniu do instrumentów finansowych Emitenta.
Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A. posiada rozwiązania i mechanizmy służące zapobieganiu konfliktom interesów dotyczących sporządzania opracowań, w tym w szczególności: ograniczenia dostępu do pomieszczeń osób uczestniczących w sporządzeniu opracowań, ograniczenia w zakresie przepływu informacji pomiędzy tymi osobami i pracownikami innych jednostek organizacyjnych oraz rozwiązania zapobiegające nieuprawnionemu wykorzystaniu informacji.
Wynagrodzenie osób zaangażowanych w sporządzenie opracowania nie jest bezpośrednio powiązane z transakcjami dotyczącymi usług Biura Maklerskiego Banku BNP Paribas S.A.

PKP CARGO

Data sporządzenia opracowania jest datą pierwszego jego udostępnienia do dystrybucji.

Osoby zaangażowane w sporządzenie opracowania: Sobiesław Kozłowski, Koordynator ds. Analiz Giełdowych w Biurze Maklerskim Banku BNP Paribas S.A.

Bank BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa prowadzi działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej  biura maklerskiego posługującego się nazwą Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A.

Nadzór nad działalnością Biura Maklerskiego Banku BNP Paribas S.A. sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Istotne źródła informacji wykorzystanych przy sformułowaniu opracowania: Spółka, Bloomberg, PAP oraz opracowania własne działalnością Biura Maklerskiego Banku BNP Paribas S.A..

Opracowanie wyraża wiedzę i poglądy autorów, według stanu na dzień jego sporządzenia, jest udostępniane w celach informacyjnych i nie stanowi oferty sprzedaży, kupna lub subskrypcji instrumentu finansowego. Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności, rzetelności i obiektywizmu, na podstawie informacji i materiałów pochodzących ze źródeł, które Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A. uważa za wiarygodne i dokładne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A. nie udziela żadnych zapewnień, że zawarte w opracowaniu prognozy spełnią się. Osoby korzystające z niniejszego opracowania powinny dokonać własnej niezależnej oceny instrumentu finansowego. Opracowanie, ani żaden jego fragment nie jest poradą inwestycyjną, prawną, księgową, podatkową czy jakąkolwiek inną.

Opracowanie nie zostało przekazane do emitenta przed jego publikacją.

Przy sporządzaniu opracowania wykorzystano metody analizy fundamentalnej oraz technicznej.  

Analiza techniczna bazuje na zbiorze technik mających na celu prognozę przyszłych kursów instrumentów finansowych na podstawie analizy kształtowania się kursów w przeszłości. Zadaniem analizy technicznej jest wyznaczanie korzystnych z punktu widzenia inwestora momentów zakupu i sprzedaży danego papieru wartościowego. Wsparciem prognoz są liczne wskaźniki techniczne oraz narzędzia analizy statystycznej, takie jak średni kurs instrumentu finansowego za 100 lub 200 sesji. Analizie podlegają przede wszystkim dane dotyczące zmian cen oraz wielkości obrotów na rynku, na którym notowany jest dany instrument finansowy.

Analiza fundamentalna zajmuje się badaniem przyczyn generowania wyników finansowych. Analiza fundamentalna obejmuje wiele czynników, takich jak obecna i prognozowana sytuacja makroekonomiczna, politykę banków centralnych, potencjał rozwoju branży czy kluczowe parametry sprawozdań finansowych Spółki. Etapy analizy fundamentalnej mogą obejmować analizę makroekonomiczną, analizę sektorową czy analizę finansową Spółki.

Opracowanie ma charakter jednorazowy.

Instrument finansowy będący przedmiotem opracowania może być przedmiotem rekomendacji w ramach doradztwa inwestycyjnego w Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A.

Pomiędzy Bankiem BNP Paribas S.A.. i Emitentem nie występują powiązania, o których mowa w art. 5 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958, jak również nie są znane Bankowi BNP Paribas S.A.. informację, o których mowa w tym przepisie.

Na dzień sformułowania opracowania Bank BNP Paribas S.A. nie posiadał akcji stanowiących powyżej 5% kapitału zakładowego Emitenta.

Emitent instrumentu będącego przedmiotem opracowania nie posiada akcji Bank BNP Paribas S.A.

Na dzień sformułowania opinii Bank BNP Paribas S.A. nie pełni funkcji animatora rynku, gwaranta, współgwaranta lub dostawcy płynności w odniesieniu do instrumentów finansowych Emitenta.

Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A. posiada rozwiązania i mechanizmy służące zapobieganiu konfliktom interesów dotyczących sporządzania opracowań, w tym w szczególności: ograniczenia dostępu do pomieszczeń osób uczestniczących w sporządzeniu opracowań, ograniczenia w zakresie przepływu informacji pomiędzy tymi osobami i pracownikami innych jednostek organizacyjnych oraz rozwiązania zapobiegające nieuprawnionemu wykorzystaniu informacji.

Wynagrodzenie osób zaangażowanych w sporządzenie opracowania nie jest bezpośrednio powiązane z transakcjami dotyczącymi usług Biura Maklerskiego Banku BNP Paribas S.A.

2018-07-02 08:02

 

Istotne informacje oraz zastrzeżenia prawne dotyczące opracowania prezentowanego  w ramach publikacji w Parkiecie – „portfel fundamentalny", odnoszącego się do spółki PKP Cargo S.A. (dalej Spółka lub Emitent).

Data sporządzenia opracowania jest datą pierwszego jego udostępnienia do dystrybucji.

Osoby zaangażowane w sporządzenie opracowania: Sobiesław Kozłowski, Koordynator ds. Analiz Giełdowych w Biurze Maklerskim Banku BNP Paribas S.A.

Bank BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa prowadzi działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej  biura maklerskiego posługującego się nazwą Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A.

Nadzór nad działalnością Biura Maklerskiego Banku BNP Paribas S.A. sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Istotne źródła informacji wykorzystanych przy sformułowaniu opracowania: Spółka, Bloomberg, PAP oraz opracowania własne działalnością Biura Maklerskiego Banku BNP Paribas S.A..

Opracowanie wyraża wiedzę i poglądy autorów, według stanu na dzień jego sporządzenia, jest udostępniane w celach informacyjnych i nie stanowi oferty sprzedaży, kupna lub subskrypcji instrumentu finansowego. Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności, rzetelności i obiektywizmu, na podstawie informacji i materiałów pochodzących ze źródeł, które Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A. uważa za wiarygodne i dokładne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A. nie udziela żadnych zapewnień, że zawarte w opracowaniu prognozy spełnią się. Osoby korzystające z niniejszego opracowania powinny dokonać własnej niezależnej oceny instrumentu finansowego. Opracowanie, ani żaden jego fragment nie jest poradą inwestycyjną, prawną, księgową, podatkową czy jakąkolwiek inną.

Opracowanie nie zostało przekazane do emitenta przed jego publikacją.

Przy sporządzaniu opracowania wykorzystano metody analizy fundamentalnej oraz technicznej.  

Analiza techniczna bazuje na zbiorze technik mających na celu prognozę przyszłych kursów instrumentów finansowych na podstawie analizy kształtowania się kursów w przeszłości. Zadaniem analizy technicznej jest wyznaczanie korzystnych z punktu widzenia inwestora momentów zakupu i sprzedaży danego papieru wartościowego. Wsparciem prognoz są liczne wskaźniki techniczne oraz narzędzia analizy statystycznej, takie jak średni kurs instrumentu finansowego za 100 lub 200 sesji. Analizie podlegają przede wszystkim dane dotyczące zmian cen oraz wielkości obrotów na rynku, na którym notowany jest dany instrument finansowy.

Analiza fundamentalna zajmuje się badaniem przyczyn generowania wyników finansowych. Analiza fundamentalna obejmuje wiele czynników, takich jak obecna i prognozowana sytuacja makroekonomiczna, politykę banków centralnych, potencjał rozwoju branży czy kluczowe parametry sprawozdań finansowych Spółki. Etapy analizy fundamentalnej mogą obejmować analizę makroekonomiczną, analizę sektorową czy analizę finansową Spółki.

Opracowanie ma charakter jednorazowy.

Instrument finansowy będący przedmiotem opracowania może być przedmiotem rekomendacji w ramach doradztwa inwestycyjnego w Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A.

Pomiędzy Bankiem BNP Paribas S.A.. i Emitentem nie występują powiązania, o których mowa w art. 5 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958, jak również nie są znane Bankowi BNP Paribas S.A.. informację, o których mowa w tym przepisie.

Na dzień sformułowania opracowania Bank BNP Paribas S.A. nie posiadał akcji stanowiących powyżej 5% kapitału zakładowego Emitenta.

Emitent instrumentu będącego przedmiotem opracowania nie posiada akcji Bank BNP Paribas S.A.

Na dzień sformułowania opinii Bank BNP Paribas S.A. nie pełni funkcji animatora rynku, gwaranta, współgwaranta lub dostawcy płynności w odniesieniu do instrumentów finansowych Emitenta.

Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A. posiada rozwiązania i mechanizmy służące zapobieganiu konfliktom interesów dotyczących sporządzania opracowań, w tym w szczególności: ograniczenia dostępu do pomieszczeń osób uczestniczących w sporządzeniu opracowań, ograniczenia w zakresie przepływu informacji pomiędzy tymi osobami i pracownikami innych jednostek organizacyjnych oraz rozwiązania zapobiegające nieuprawnionemu wykorzystaniu informacji.

Wynagrodzenie osób zaangażowanych w sporządzenie opracowania nie jest bezpośrednio powiązane z transakcjami dotyczącymi usług Biura Maklerskiego Banku BNP Paribas S.A.

AGORA

Data sporządzenia opracowania jest datą pierwszego jego udostępnienia do dystrybucji.

Osoby zaangażowane w sporządzenie opracowania: Sobiesław Kozłowski, Koordynator ds. Analiz Giełdowych w Biurze Maklerskim Banku BNP Paribas S.A.

Bank BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa prowadzi działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej  biura maklerskiego posługującego się nazwą Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A.

Nadzór nad działalnością Biura Maklerskiego Banku BNP Paribas S.A. sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Istotne źródła informacji wykorzystanych przy sformułowaniu opracowania: Spółka, Bloomberg, PAP oraz opracowania własne działalnością Biura Maklerskiego Banku BNP Paribas S.A..

Opracowanie wyraża wiedzę i poglądy autorów, według stanu na dzień jego sporządzenia, jest udostępniane w celach informacyjnych i nie stanowi oferty sprzedaży, kupna lub subskrypcji instrumentu finansowego. Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności, rzetelności i obiektywizmu, na podstawie informacji i materiałów pochodzących ze źródeł, które Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A. uważa za wiarygodne i dokładne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A. nie udziela żadnych zapewnień, że zawarte w opracowaniu prognozy spełnią się. Osoby korzystające z niniejszego opracowania powinny dokonać własnej niezależnej oceny instrumentu finansowego. Opracowanie, ani żaden jego fragment nie jest poradą inwestycyjną, prawną, księgową, podatkową czy jakąkolwiek inną.

Opracowanie nie zostało przekazane do emitenta przed jego publikacją.

Przy sporządzaniu opracowania wykorzystano metody analizy fundamentalnej oraz technicznej.  

Analiza techniczna bazuje na zbiorze technik mających na celu prognozę przyszłych kursów instrumentów finansowych na podstawie analizy kształtowania się kursów w przeszłości. Zadaniem analizy technicznej jest wyznaczanie korzystnych z punktu widzenia inwestora momentów zakupu i sprzedaży danego papieru wartościowego. Wsparciem prognoz są liczne wskaźniki techniczne oraz narzędzia analizy statystycznej, takie jak średni kurs instrumentu finansowego za 100 lub 200 sesji. Analizie podlegają przede wszystkim dane dotyczące zmian cen oraz wielkości obrotów na rynku, na którym notowany jest dany instrument finansowy.

Analiza fundamentalna zajmuje się badaniem przyczyn generowania wyników finansowych. Analiza fundamentalna obejmuje wiele czynników, takich jak obecna i prognozowana sytuacja makroekonomiczna, politykę banków centralnych, potencjał rozwoju branży czy kluczowe parametry sprawozdań finansowych Spółki. Etapy analizy fundamentalnej mogą obejmować analizę makroekonomiczną, analizę sektorową czy analizę finansową Spółki.

Opracowanie ma charakter jednorazowy.

Instrument finansowy będący przedmiotem opracowania może być przedmiotem rekomendacji w ramach doradztwa inwestycyjnego w Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A.

Pomiędzy Bankiem BNP Paribas S.A.. i Emitentem nie występują powiązania, o których mowa w art. 5 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958, jak również nie są znane Bankowi BNP Paribas S.A.. informację, o których mowa w tym przepisie.

Na dzień sformułowania opracowania Bank BNP Paribas S.A. nie posiadał akcji stanowiących powyżej 5% kapitału zakładowego Emitenta.

Emitent instrumentu będącego przedmiotem opracowania nie posiada akcji Bank BNP Paribas S.A.

Na dzień sformułowania opinii Bank BNP Paribas S.A. nie pełni funkcji animatora rynku, gwaranta, współgwaranta lub dostawcy płynności w odniesieniu do instrumentów finansowych Emitenta.

Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A. posiada rozwiązania i mechanizmy służące zapobieganiu konfliktom interesów dotyczących sporządzania opracowań, w tym w szczególności: ograniczenia dostępu do pomieszczeń osób uczestniczących w sporządzeniu opracowań, ograniczenia w zakresie przepływu informacji pomiędzy tymi osobami i pracownikami innych jednostek organizacyjnych oraz rozwiązania zapobiegające nieuprawnionemu wykorzystaniu informacji.

Wynagrodzenie osób zaangażowanych w sporządzenie opracowania nie jest bezpośrednio powiązane z transakcjami dotyczącymi usług Biura Maklerskiego Banku BNP Paribas S.A.

2018-09-03 08.35

Istotne informacje oraz zastrzeżenia prawne dotyczące opracowania prezentowanego  w ramach publikacji w Parkiecie – „portfel fundamentalny", odnoszącego się do spółki AGORA S.A. (dalej Spółka lub Emitent).

Data sporządzenia opracowania jest datą pierwszego jego udostępnienia do dystrybucji.

Osoby zaangażowane w sporządzenie opracowania: Sobiesław Kozłowski, Koordynator ds. Analiz Giełdowych w Biurze Maklerskim Banku BNP Paribas S.A.

Bank BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa prowadzi działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej  biura maklerskiego posługującego się nazwą Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A.

Nadzór nad działalnością Biura Maklerskiego Banku BNP Paribas S.A. sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Istotne źródła informacji wykorzystanych przy sformułowaniu opracowania: Spółka, Bloomberg, PAP oraz opracowania własne działalnością Biura Maklerskiego Banku BNP Paribas S.A..

Opracowanie wyraża wiedzę i poglądy autorów, według stanu na dzień jego sporządzenia, jest udostępniane w celach informacyjnych i nie stanowi oferty sprzedaży, kupna lub subskrypcji instrumentu finansowego. Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności, rzetelności i obiektywizmu, na podstawie informacji i materiałów pochodzących ze źródeł, które Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A. uważa za wiarygodne i dokładne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A. nie udziela żadnych zapewnień, że zawarte w opracowaniu prognozy spełnią się. Osoby korzystające z niniejszego opracowania powinny dokonać własnej niezależnej oceny instrumentu finansowego. Opracowanie, ani żaden jego fragment nie jest poradą inwestycyjną, prawną, księgową, podatkową czy jakąkolwiek inną.

Opracowanie nie zostało przekazane do emitenta przed jego publikacją.

Przy sporządzaniu opracowania wykorzystano metody analizy fundamentalnej oraz technicznej.  

Analiza techniczna bazuje na zbiorze technik mających na celu prognozę przyszłych kursów instrumentów finansowych na podstawie analizy kształtowania się kursów w przeszłości. Zadaniem analizy technicznej jest wyznaczanie korzystnych z punktu widzenia inwestora momentów zakupu i sprzedaży danego papieru wartościowego. Wsparciem prognoz są liczne wskaźniki techniczne oraz narzędzia analizy statystycznej, takie jak średni kurs instrumentu finansowego za 100 lub 200 sesji. Analizie podlegają przede wszystkim dane dotyczące zmian cen oraz wielkości obrotów na rynku, na którym notowany jest dany instrument finansowy.

Analiza fundamentalna zajmuje się badaniem przyczyn generowania wyników finansowych. Analiza fundamentalna obejmuje wiele czynników, takich jak obecna i prognozowana sytuacja makroekonomiczna, politykę banków centralnych, potencjał rozwoju branży czy kluczowe parametry sprawozdań finansowych Spółki. Etapy analizy fundamentalnej mogą obejmować analizę makroekonomiczną, analizę sektorową czy analizę finansową Spółki.

Opracowanie ma charakter jednorazowy.

Instrument finansowy będący przedmiotem opracowania może być przedmiotem rekomendacji w ramach doradztwa inwestycyjnego w Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A.

Pomiędzy Bankiem BNP Paribas S.A.. i Emitentem nie występują powiązania, o których mowa w art. 5 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958, jak również nie są znane Bankowi BNP Paribas S.A.. informację, o których mowa w tym przepisie.

Na dzień sformułowania opracowania Bank BNP Paribas S.A. nie posiadał akcji stanowiących powyżej 5% kapitału zakładowego Emitenta.

Emitent instrumentu będącego przedmiotem opracowania nie posiada akcji Bank  BNP Paribas S.A.

Na dzień sformułowania opinii Bank BNP Paribas S.A. nie pełni funkcji animatora rynku, gwaranta, współgwaranta lub dostawcy płynności w odniesieniu do instrumentów finansowych Emitenta.

Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A. posiada rozwiązania i mechanizmy służące zapobieganiu konfliktom interesów dotyczących sporządzania opracowań, w tym w szczególności: ograniczenia dostępu do pomieszczeń osób uczestniczących w sporządzeniu opracowań, ograniczenia w zakresie przepływu informacji pomiędzy tymi osobami i pracownikami innych jednostek organizacyjnych oraz rozwiązania zapobiegające nieuprawnionemu wykorzystaniu informacji.

Wynagrodzenie osób zaangażowanych w sporządzenie opracowania nie jest bezpośrednio powiązane z transakcjami dotyczącymi usług Biura Maklerskiego Banku BNP Paribas S.A.

AMICA

Data sporządzenia opracowania jest datą pierwszego jego udostępnienia do dystrybucji.

Osoby zaangażowane w sporządzenie opracowania: Sobiesław Kozłowski, Koordynator ds. Analiz Giełdowych w Biurze Maklerskim Banku BNP Paribas S.A.

Bank BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa prowadzi działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej  biura maklerskiego posługującego się nazwą Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A.

Nadzór nad działalnością Biura Maklerskiego Banku BNP Paribas S.A. sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Istotne źródła informacji wykorzystanych przy sformułowaniu opracowania: Spółka, Bloomberg, PAP oraz opracowania własne działalnością Biura Maklerskiego Banku BNP Paribas S.A..

Opracowanie wyraża wiedzę i poglądy autorów, według stanu na dzień jego sporządzenia, jest udostępniane w celach informacyjnych i nie stanowi oferty sprzedaży, kupna lub subskrypcji instrumentu finansowego. Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności, rzetelności i obiektywizmu, na podstawie informacji i materiałów pochodzących ze źródeł, które Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A. uważa za wiarygodne i dokładne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A. nie udziela żadnych zapewnień, że zawarte w opracowaniu prognozy spełnią się. Osoby korzystające z niniejszego opracowania powinny dokonać własnej niezależnej oceny instrumentu finansowego. Opracowanie, ani żaden jego fragment nie jest poradą inwestycyjną, prawną, księgową, podatkową czy jakąkolwiek inną.

Opracowanie nie zostało przekazane do emitenta przed jego publikacją.

Przy sporządzaniu opracowania wykorzystano metody analizy fundamentalnej oraz technicznej.  

Analiza techniczna bazuje na zbiorze technik mających na celu prognozę przyszłych kursów instrumentów finansowych na podstawie analizy kształtowania się kursów w przeszłości. Zadaniem analizy technicznej jest wyznaczanie korzystnych z punktu widzenia inwestora momentów zakupu i sprzedaży danego papieru wartościowego. Wsparciem prognoz są liczne wskaźniki techniczne oraz narzędzia analizy statystycznej, takie jak średni kurs instrumentu finansowego za 100 lub 200 sesji. Analizie podlegają przede wszystkim dane dotyczące zmian cen oraz wielkości obrotów na rynku, na którym notowany jest dany instrument finansowy.

Analiza fundamentalna zajmuje się badaniem przyczyn generowania wyników finansowych. Analiza fundamentalna obejmuje wiele czynników, takich jak obecna i prognozowana sytuacja makroekonomiczna, politykę banków centralnych, potencjał rozwoju branży czy kluczowe parametry sprawozdań finansowych Spółki. Etapy analizy fundamentalnej mogą obejmować analizę makroekonomiczną, analizę sektorową czy analizę finansową Spółki.

Opracowanie ma charakter jednorazowy.

Instrument finansowy będący przedmiotem opracowania może być przedmiotem rekomendacji w ramach doradztwa inwestycyjnego w Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A.

Pomiędzy Bankiem BNP Paribas S.A.. i Emitentem nie występują powiązania, o których mowa w art. 5 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958, jak również nie są znane Bankowi BNP Paribas S.A.. informację, o których mowa w tym przepisie.

Na dzień sformułowania opracowania Bank BNP Paribas S.A. nie posiadał akcji stanowiących powyżej 5% kapitału zakładowego Emitenta.

Emitent instrumentu będącego przedmiotem opracowania nie posiada akcji Bank BNP Paribas S.A.

Na dzień sformułowania opinii Bank BNP Paribas S.A. nie pełni funkcji animatora rynku, gwaranta, współgwaranta lub dostawcy płynności w odniesieniu do instrumentów finansowych Emitenta.

Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A. posiada rozwiązania i mechanizmy służące zapobieganiu konfliktom interesów dotyczących sporządzania opracowań, w tym w szczególności: ograniczenia dostępu do pomieszczeń osób uczestniczących w sporządzeniu opracowań, ograniczenia w zakresie przepływu informacji pomiędzy tymi osobami i pracownikami innych jednostek organizacyjnych oraz rozwiązania zapobiegające nieuprawnionemu wykorzystaniu informacji.

Wynagrodzenie osób zaangażowanych w sporządzenie opracowania nie jest bezpośrednio powiązane z transakcjami dotyczącymi usług Biura Maklerskiego Banku BNP Paribas S.A.

2018-08-01 07.59

Istotne informacje oraz zastrzeżenia prawne dotyczące opracowania prezentowanego  w ramach publikacji w Parkiecie – „portfel fundamentalny", odnoszącego się do spółki AMICA S.A. (dalej Spółka lub Emitent).

Data sporządzenia opracowania jest datą pierwszego jego udostępnienia do dystrybucji.

Osoby zaangażowane w sporządzenie opracowania: Sobiesław Kozłowski, Koordynator ds. Analiz Giełdowych w Biurze Maklerskim Banku BNP Paribas S.A.

Bank BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa prowadzi działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej  biura maklerskiego posługującego się nazwą Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A.

Nadzór nad działalnością Biura Maklerskiego Banku BNP Paribas S.A. sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Istotne źródła informacji wykorzystanych przy sformułowaniu opracowania: Spółka, Bloomberg, PAP oraz opracowania własne działalnością Biura Maklerskiego Banku BNP Paribas S.A..

Opracowanie wyraża wiedzę i poglądy autorów, według stanu na dzień jego sporządzenia, jest udostępniane w celach informacyjnych i nie stanowi oferty sprzedaży, kupna lub subskrypcji instrumentu finansowego. Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności, rzetelności i obiektywizmu, na podstawie informacji i materiałów pochodzących ze źródeł, które Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A. uważa za wiarygodne i dokładne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A. nie udziela żadnych zapewnień, że zawarte w opracowaniu prognozy spełnią się. Osoby korzystające z niniejszego opracowania powinny dokonać własnej niezależnej oceny instrumentu finansowego. Opracowanie, ani żaden jego fragment nie jest poradą inwestycyjną, prawną, księgową, podatkową czy jakąkolwiek inną.

Opracowanie nie zostało przekazane do emitenta przed jego publikacją.

Przy sporządzaniu opracowania wykorzystano metody analizy fundamentalnej oraz technicznej.  

Analiza techniczna bazuje na zbiorze technik mających na celu prognozę przyszłych kursów instrumentów finansowych na podstawie analizy kształtowania się kursów w przeszłości. Zadaniem analizy technicznej jest wyznaczanie korzystnych z punktu widzenia inwestora momentów zakupu i sprzedaży danego papieru wartościowego. Wsparciem prognoz są liczne wskaźniki techniczne oraz narzędzia analizy statystycznej, takie jak średni kurs instrumentu finansowego za 100 lub 200 sesji. Analizie podlegają przede wszystkim dane dotyczące zmian cen oraz wielkości obrotów na rynku, na którym notowany jest dany instrument finansowy.

Analiza fundamentalna zajmuje się badaniem przyczyn generowania wyników finansowych. Analiza fundamentalna obejmuje wiele czynników, takich jak obecna i prognozowana sytuacja makroekonomiczna, politykę banków centralnych, potencjał rozwoju branży czy kluczowe parametry sprawozdań finansowych Spółki. Etapy analizy fundamentalnej mogą obejmować analizę makroekonomiczną, analizę sektorową czy analizę finansową Spółki.

Opracowanie ma charakter jednorazowy.

Instrument finansowy będący przedmiotem opracowania może być przedmiotem rekomendacji w ramach doradztwa inwestycyjnego w Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A.

Pomiędzy Bankiem BNP Paribas S.A.. i Emitentem nie występują powiązania, o których mowa w art. 5 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958, jak również nie są znane Bankowi BNP Paribas S.A.. informację, o których mowa w tym przepisie.

Na dzień sformułowania opracowania Bank BNP Paribas S.A. nie posiadał akcji stanowiących powyżej 5% kapitału zakładowego Emitenta.

Emitent instrumentu będącego przedmiotem opracowania nie posiada akcji Bank BNP Paribas S.A.

Na dzień sformułowania opinii Bank BNP Paribas S.A. nie pełni funkcji animatora rynku, gwaranta, współgwaranta lub dostawcy płynności w odniesieniu do instrumentów finansowych Emitenta.

Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A. posiada rozwiązania i mechanizmy służące zapobieganiu konfliktom interesów dotyczących sporządzania opracowań, w tym w szczególności: ograniczenia dostępu do pomieszczeń osób uczestniczących w sporządzeniu opracowań, ograniczenia w zakresie przepływu informacji pomiędzy tymi osobami i pracownikami innych jednostek organizacyjnych oraz rozwiązania zapobiegające nieuprawnionemu wykorzystaniu informacji.

Wynagrodzenie osób zaangażowanych w sporządzenie opracowania nie jest bezpośrednio powiązane z transakcjami dotyczącymi usług Biura Maklerskiego Banku BNP Paribas S.A.

TORPOL

Data sporządzenia opracowania jest datą pierwszego jego udostępnienia do dystrybucji.

Osoby zaangażowane w sporządzenie opracowania: Sobiesław Kozłowski, Koordynator ds. Analiz Giełdowych w Biurze Maklerskim Banku BNP Paribas S.A.

Bank BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa prowadzi działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej  biura maklerskiego posługującego się nazwą Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A.

Nadzór nad działalnością Biura Maklerskiego Banku BNP Paribas S.A. sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Istotne źródła informacji wykorzystanych przy sformułowaniu opracowania: Spółka, Bloomberg, PAP oraz opracowania własne działalnością Biura Maklerskiego Banku BNP Paribas S.A..

Opracowanie wyraża wiedzę i poglądy autorów, według stanu na dzień jego sporządzenia.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń