Bank zmieniającego się świata
 

Łódź, ul. Piotrkowska 57

Województwo:
łódzkie

Tytuł prawny:
współwłasność zabudowanej nieruchomości gruntowej

Nr KW:
LD1M/00002768/9

Nr ewidencyjny działki: 
20/3

Powierzchnia budynków:
2.452 m2

 

DOKUMENTY

 

 
MATERIAŁY INFORMACYJNE I ISTOTNE WARUNKI SPRZEDAŻY

 

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana imponującą kamienicą wybudowaną w 1875 roku, usytuowaną w ścisłym Centrum Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 57. Kamienica jest trzykondygnacyjna, częściowo podpiwniczona z poddaszem użytkowym. Wybudowana w technologii tradycyjnej dla tamtego okresu: ławy fundamentowe żelbetowe; ściany murowane z pełnej cegły ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej; ściany zewnętrzne o grubości około 60cm; stropy częściowo żelbetowe wylewane na mokro, ceramiczne, częściowo drewniane; dach w konstrukcji drewnianej, kryty papą. Na parterze i pierwszym piętrze w części frontowej powierzchnia handlowo-usługowa po działalności bankowej, pozostała część budynku biurowa. Nad trzecim piętrem znajduje się poddasze użytkowe, niezagospodarowane. W piwnicy zabytkowy skarbiec. W budynku zachowała się zabytkowa winda z lat 20-tych. Wentylacja mechaniczna. Stolarka okienna częściowo drewniana, częściowo PVC. Ogólny stan techniczny budynku jest dobry, ostatnie prace remontowe w 2010r. Kamienica posiada trzy oficyny (1-4 kondygnacyjne), ustawione w obrysie działki, z tyłu głównego budynku frontowego. Główny budynek posiada prostokątny wykusz usytuowany od podwórka. Nadproża okien fasady ozdobione są secesyjnym ornamentem. Zachowała się dekoracja bramy głównej, balustrada schodów, marmurowa klatka schodowa, a także inkrustowane złotem sztukaterie i piękny zabytkowy witraż w jednej z klatek schodowych. Dostępne miejsca parkingowe na terenie wewnętrznego podwórka.
Działka gruntu ma dostęp do następujących urządzeń infrastruktury technicznej:

 • elektryczność - 220V i 380V ( instalacja trójfazowa ) doprowadzona do budynku linią podziemną,
 • wodociąg - miejski podłączony do budynku,
 • kanalizacja - miejska podłączona do budynku,
 • gaz ziemny z sieci miejskiej - podłączony do budynku,
 • linia telefoniczna

Budynek wpisany do Miejskiej/Gminnej Ewidencji Obiektów Zabytkowych Miasta Łodzi.
Nieruchomość położona w centralnej części miasta przy deptaku – ulicy Piotrkowskiej, gdzie odbywa się ciągły ruch pieszy. W pobliżu wiele obiektów handlowych i usługowych. Także zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
dla przedmiotowej nieruchomości jest obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 85. Teren nieruchomości oznaczony symbolem –5.01 MW/U – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług nieuciążliwych.

Stan prawny

Dane z księgi wieczystej 
Nieruchomość gruntowa zabudowana:
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr: LD1M/00002768/9
Dział I-O (oznaczenia nieruchomości) – województwo łódzkie, nr działki 20/3, obręb ewidencyjny 106105_9.0006 (S-6), Dzielnica Łódź Śródmieście
ul. Piotrkowska 57, sposób korzystania – nieruchomość gruntowa zabudowana - dom wielomieszkaniowy. Obszar: 1454 m2
Dział I-Sp (spis praw związanych z własnością) – brak wpisów
Dział II (własność) – Bank BNP Paribas SA
Dział III (prawa, roszczenia i ograniczenia) – brak wpisów
Dział IV (hipoteka) – brak wpisu

Przeznaczenie w aktach planistycznych:
Na podstawie UCHWAŁY NR LXXXVIII/1823/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia 4 czerwca 2014 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Stanisława Przybyszewskiego, Kruczej, Zarzewskiej, Łomżyńskiej, gen. Jarosława Dąbrowskiego, Rzgowskiej, Bednarskiej, Wólczańskiej, Sieradzkiej i Piotrkowskiej oraz placu Reymonta (Dz. Urzędowy województwa łódzkiego - Łódź, dnia 3 lipca 2014 r. Poz. 2598) działka nr 20/3 położona w obrębie 106105_9.0006 (S-6) Centrum w Łodzi znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 5.01 MW/U

Rozdział 3 Ustalenia szczegółowe
§ 21. 1. Dla terenów, oznaczonych symbolem MWU, plan ustala przeznaczenie – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług.

 1. Dopuszcza się przeznaczenie terenu na:
  1. tereny zieleni urządzonej wraz z obiektami małej architektury, urządzeniami rekreacji codziennej;
  2. infrastrukturę techniczną, pod warunkiem, iż nie będzie uniemożliwiała realizacji zabudowy zgodnie z przeznaczeniem terenu;
  3. garaże wbudowane w budynek o funkcji zgodnej z przeznaczeniem terenu, parkingi, parkingi wielopoziomowe;
  4. budynki gospodarcze, garaże i ich zespoły o łącznej powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 15% po-wierzchni zabudowy na działce.
 2. Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługi mogą być realizowane jako funkcje wyłączne lub współistniejące na działce, zintegrowane w jednym budynku lub w odrębnych budynkach.
 3. W miejscach oznaczonej na rysunku planu lokalizacji usług w parterach budynków, ustala się:
  1. obowiązek lokalizacji usług w parterach nowych budynków;
  2. zakaz dokonywania zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń zlokalizowanych w parterach budynków istniejących na cele inne niż usługowe;
  3. możliwość zachowania istniejącej funkcji pomieszczeń.
 4. Ustala się zakaz:
  1. realizacji tymczasowych obiektów budowlanych;
  2. lokalizacji obiektów i usług, których funkcjonowanie może być źródłem uciążliwości przekraczających wartości dopuszczalne zgodnie z wymogami przepisów odrębnych, wykraczających poza granice terenu do którego inwestor posiada tytuł prawny, zwłaszcza w zakresie hałasu, drgań, promieniowania, zanieczyszczenia powietrza, gleb i wód;
  3. lokalizacji garaży i pomieszczeń gospodarczych w części frontowej budynków.
 5. Ustala się zakaz:
  1. realizacji tymczasowych obiektów budowlanych;
  2. lokalizacji obiektów i usług, których funkcjonowanie może być źródłem uciążliwości przekraczających wartości dopuszczalne zgodnie z wymogami przepisów odrębnych, wykraczających poza granice terenu do którego inwestor posiada tytuł prawny, zwłaszcza w zakresie hałasu, drgań, promieniowania, zanieczyszczenia powietrza, gleb i wód;
  3. lokalizacji garaży i pomieszczeń gospodarczych w części frontowej budynków
 6. Dla terenów ustala się następujące wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
  1. rodzaj zabudowy: 5.01 MW/U - zwarta zabudowa śródmiejska;
  2. powierzchnię zabudowy: dla terenów: 5MWU – nie większą niż 95%,
  3. wskaźnik intensywności zabudowy: dla terenów: 5MWU – nie większy niż 3,0,
  4. wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: dla terenów: 5MWU – nie mniejszy niż 5%,
  5. wysokość budynków:
   • dla terenu: 5MWU –do 5 kondygnacji i jednocześnie: nie mniejszą niż 11,0 m i nie większą niż 16,0 m;
  6. szerokość elewacji frontowej:
   • dla terenu 5MWU –w części frontowej działki ustala się nakaz realizacji zabudowy pierzejowej w pełnej szerokości frontu działki przeznaczonego pod zabudowę. Dla pozostałych budynków, tj lokalizowanych poza częścią frontową działki, nie ogranicza się szerokości elewacji frontowej,
   • w przypadku realizacji budynku o szerokości elewacji frontowej przekraczającej 40,0 m obowiązuje dokonanie zmiany wyrazu architektonicznego elewacji w układzie modułowym o szerokości modułu od 20,0 do 30,0 m;
  7. dachy płaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym układzie połaci i równym kącie nachylenia do 20°;
  8. kierunek głównej kalenicy dachu:
   • dla budynków zlokalizowanych w części frontowej działki – równoległy do granicy frontowej działki,
   • dla pozostałych budynków – równoległy lub prostopadły do granicy z działką sąsiednią;
  9. w zakresie kolorystyki budynków i stosowanych materiałów wykończeniowych, ustala się:
   • stosowanie nie więcej niż 3 rodzajów materiałów wykończeniowych na elewacjach,
   • zakaz stosowania jako materiałów wykończeniowych: tworzyw sztucznych typu siding, płytek cera-micznych, elementów winylowych, blach trapezowych i szkła refleksyjnego,
   • dachy w odcieniach czerwieni lub brązu. Nie dotyczy dachów płaskich;
  10. ogrodzenie działek ażurowe o wysokości do 1,6 m, w formie metalowych przęseł z słupkami i podmu-rówką. Powierzchnia prześwitów nie mniejsza niż 70% powierzchni ogrodzenia;
  11. dla terenów oznaczonych symbolem 5MWU, ustala się warunki lokalizacji budynków:
   • w części frontowej działki:
    • bezpośrednio przy granicy z działką sąsiednią lub bezpośrednio przy linii historycznych podziałów parcelacyjnych do odtworzenia w miejscu wyznaczonych obowiązujących linii zabudowy pierzejowej zwartej,
    • możliwość lokalizacji bezpośrednio przy granicy z działką sąsiednią w miejscu wyznaczonych obowiązujących linii zabudowy,
   • poza częścią frontową działki, opcjonalnie:
    • bezpośrednio przy granicy z działką sąsiednią, z zachowaniem wymogów przepisów odrębnych,
    • bezpośrednio przy linii historycznych podziałów parcelacyjnych do odtworzenia, ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych zwróconych w stronę tej linii,
    • w odległości nie mniejszej niż 3,0 m od linii historycznych podziałów parcelacyjnych do odtworzenia, ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych zwróconych w stronę tej linii,
    • w odległości nie mniejszej niż 4,0 m od linii historycznych podziałów parcelacyjnych do odtworzenia, ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi zwróconych w stronę tej linii;
 7. Warunki wydzielania nowych działek budowlanych ustala się zgodnie z zapisami § 13 pkt 3 lit. a oraz § 6 pkt 6.
 8. W zakresie infrastruktury technicznej, zgodnie z warunkami określonymi w § 16, ustala się:
  • zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, gaz ze zbiorczych systemów;
  • zaopatrzenie w ciepło z sieci cieplnej. Dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło ze źródeł indywidualnych bezpiecznych ekologicznie (tj. źródeł zasilanych energią elektryczną, gazem, lekkim olejem opałowym, paliwem odnawialnym oraz paliwami posiadającymi certyfikat na „znak bezpieczeństwa ekologicznego”);
  • odprowadzanie ścieków komunalnych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej lub do czasu jej budowy do sieci ogólnospławnej;
  • odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z nawierzchni utwardzonych na powierzchnie biologicznie czynne w granicach działki lub do sieci kanalizacji deszczowej. Dopuszcza się odprowadzanie do kanalizacji ogólnospławnej, do czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej.
 9. W zakresie obsługi komunikacyjnej ustala się obsługę terenów: 5MWU - z ulic oznaczonych symbolami 5KDL 1/2 i 4KDD 1/2;
 10. Miejsca postojowe ustala się w granicach działek lub terenów, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 15 ust. 5.
 11. W granicach terenu oznaczonego symbolem: 5MWU ustala się lokalizację strefy lokalizacji infrastruktury technicznej, oznaczoną na rysunku planu, w granicach której obowiązuje:
  1. realizacja przejść bramowych w budynkach o szerokości i wysokości nie mniejszej niż 5,0 m;
  2. zapewnienie możliwości lokalizacji podziemnych ciągów infrastruktury technicznej;
  3. zapewnienie dostępności w porze dziennej.
 12. Działania przy obiektach zabytkowych zgodnie z ustaleniami planu w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego.


Rewitalizacja:
Na podstawie przepisu art. 217§1 ustawy z dn. 14.06.1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (DZ.U. z 2016r. poz. 23) Rada Miejska w Łodzi podjęła Uchwałę nr XXV/589/16 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi z dnia 10.02.2016r., w której ustanowiono na rzecz miasta Łodzi prawo pierwokupu wszystkich nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji. (Dziennik Województwa Łódzkiego z dn. 14.03.2016). Nieruchomość zlokalizowana w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 57, oznaczona jako działka nr 20/3 położona w obrębie S-6, znajduje się na obszarze zdegradowanym oraz obszarze rewitalizacji.

Nieruchomość przy Piotrkowskiej 57 została wpisana do Gminnej/Miejskiej Ewidencji Zabytków.
Ponad to jest położona w granicach zespołu urbanistycznego ulicy Piotrkowskiej (zabudowa ul. Piotrkowskiej na odcinku od placu Wolności do Alei Piłsudskiego i Alei Mickiewicza.

 

972 Piotrkowska 57 Dawny dom Gustawa Lorenca, Ryski Bank Handlowy, Warszawski Bank Dyskontowy Sp. Akc. Oddz. W Łodzi (budynek frontowy z oficyną północną i oficyną poprzeczną)


Towarzystwo Opieki Nad Zabytkami w Łodzi złożyło wniosek o wpisanie w/w nieruchomości do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków.

Opis budynku

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana imponującą kamienicą wybudowaną w 1875 roku, usytuowaną w ścisłym Centrum Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 57. Kamienica jest trzykondygnacyjna, częściowo podpiwniczona z poddaszem użytkowym. Wybudowana w technologii tradycyjnej dla tamtego okresu: fundamenty - ławy fundamentowe żelbetowe; ściany murowane z pełnej cegły ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej; ściany zewnętrzne o grubości około 60cm; stropy częściowo żelbetowe wylewane na mokro, ceramiczne, częściowo drewniane; dach w konstrukcji drewnianej; dach kryty papą. Na parterze i pierwszym piętrze w części frontowej powierzchnia handlowo-usługowa po działalności bankowej, pozostała część budynku biurowa. Nad trzecim piętrem znajduje się poddasze użytkowe, niezagospodarowane. W piwnicy zabytkowy skarbiec. W budynku zachowana zabytkowa winda z lat 20-tych. Wentylacja mechaniczna
Stolarka okienna częściowo drewniana, częściowo PVC. Ogólny stan techniczny budynku jest dobry, ostatnie prace remontowe w 2010r.
Kamienica posiada trzy oficyny (1-4 kondygnacyjne), ustawione w obrysie działki, z tyłu głównego budynku frontowego. Główny budynek posiada prostokątny wykusz usytuowany od podwórka. Nadproża okien fasady ozdobione są secesyjnym ornamentem. Zachowała się dekoracja bramy głównej, balustrada schodów, marmurowa klatka schodowa, a także inkrustowane złotem sztukaterie i piękny zabytkowy witraż w jednej z klatek schodowych.
Działka gruntu ma dostęp do następujących urządzeń infrastruktury technicznej:

 • elektryczność - 220V i 380V ( instalacja trójfazowa ) doprowadzona do budynku linią podziemną,
 • wodociąg - miejski podłączony do budynku,
 • kanalizacja - miejska podłączona do budynku,
 • gaz ziemny z sieci miejskiej - podłączony do budynku,
 • linia telefoniczna


Historia kamienicy
Posesja dawniej należąca do Gustawa Lorentza. Od 1862 r., w oficynach wystawionych w podwórzu posesji, właściciel prowadził ręczną tkalnię materiałów wełnianych. Piętrowa kamienica frontowa powstała ok. 1875 r.
Pod koniec lat 70-tych XIX w. tylna część posesji Piotrkowskiej 57, sięgająca do ulicy Spacerowej (dz. al. Kościuszki), została zabudowana przez Lorentza nowymi, okazałymi obiektami przemysłowymi. Budynek fabryczny wzniesiony wzdłuż ulicy Spacerowej (dz. al. Kościuszki 10), zajął również tyły parceli Piotrkowskiej 57. Mechaniczna fabryka wyrobów wełnianych przy Piotrkowskiej 57/Spacerowej 10, której produkcja rozpoczęła sie w 1879 r., zatrudniała w 1893 r. 412 robotników.
W latach 90-tych XIX w., podobnie jak inni łódzcy przemysłowcy, Gustaw Lorentz zdecydował się na rozbudowę przedsiębiorstwa poza centrum miasta. Utworzone pod koniec XIX w. Towarzystwo Akcyjne Fabryki Wyrobów Wełnianych Gustawa Lorentza wykazywało roczne obroty rzędu 1,3 mln rubli. Kryzys branży wełnianej, w pierwszych latach XX w., doprowadził do upadłości firmy.
W obiektach przemysłowych przy Piotrkowskiej 57 prowadziły działalność liczne mniejsze przedsiębiorstwa.
Budynek frontowy, z przyległymi oficynami, został sprzedany w 1911 r. Ryskiemu Bankowi Handlowemu. Nowy właściciel przebudował obiekt i dostosował go do własnych potrzeb. Kolejnym właścicielem stał się Bank Dyskontowy Warszawski, który sprzedał nieruchomość Bankowi Rolnemu, którego kolejnym następcą prawnym jest BGZ BNP Paribas.

Mapy
Kontakt
tel. +48 504 435 436, pon.-pt. w godz. 9:00-17:00
e-mail: nieruchomosci.sprzedaz@bnpparibas.pl

 

Zdjęcia

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved. Expand