Kontakt

Dla potencjalnych Klientów Banku zainteresowanych ofertą produktową

22 548 99 64

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Centrum Obsługi Biznesu dla Klientów

22 548 29 30

Kontakt od poniedziałku do piątku w godz. 08:00–17:00,

opłata zgodna z cennikiem operatora

Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych

Fundacja BNP Paribas

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja BNP Paribas, ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa (dalej: Fundacja).

 

 1. Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: fundacja.rodo@bnpparibas.pl.

 

 1. Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
 • przyznawanie i finansowanie stypendiów, nagród, wyróżnień oraz innych form wspierania nauki młodzieży pochodzącej ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym w celu wyrównania szans ich rozwoju edukacyjnego i zawodowego,
 • inicjowanie i realizację projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, w szczególności na rzecz ekologii, ochrony zwierząt, badań naukowych,
 • wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe przedsięwzięć objętych celami Fundacji,
 • wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe instytucji i organizacji edukacyjnych i naukowych,
 • świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy rzeczowej i finansowej na rzecz podmiotów (osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej) zajmujących się ważnymi potrzebami społecznymi, prowadzących działalność jako organizacja pozarządowa,
 • wspieranie finansowe inicjatyw kulturalnych mających na celu zwiększenie dostępu społeczeństwa do dóbr kultury,
 • ewidencjonowanie wpływów darowizn i ich wydatkowania,
 • realizacja obowiązków archiwizacyjnych, podatkowych, rachunkowych i obowiązków nałożonych na nas przepisami prawa z racji prowadzonej przez nas działalności.

 

 1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację:  
 • na podstawie zgody, która została nam udzielona (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • gdyż jest to niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • z uwagi na konieczność spełnienia przez nas wymogów prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • w ramach uprawnionej działalności prowadzonej przez Fundację, przy czym dane osobowe nie są ujawniane poza tym podmiotem bez zgody osób, których dane dotyczą (art. 9 ust. 2 lit d RODO)

 

 1. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:
 • podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
 • podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu (np. usługi IT, logistyczne, drukarskie, telekomunikacyjne, podmioty współpracujące z Fundacją przy wykonywaniu przez Fundację celów).

 

 1. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 

 1. Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres wymagany dla zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 1. Masz prawo żądania dostępu do danych (art. 15 RODO), żądania sprostowania (art. 16 RODO), żądania ich usunięcia (art. 17 RODO) lub żądania ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO), prawo wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO), prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), prawo do cofnięcia zgody w przypadku gdy dane przetwarzane są w oparciu o wyrażoną zgodę.

 

 1. Podanie danych osobowych Fundacji jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia współpracy z Fundacją.

 

 1. Fundacja nie będzie podejmowała zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.