Bank zmieniającego się świata

REGULAMIN PROMOCJI dla Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) „Mała firma online”

Działalność gospodarcza

REGULAMIN PROMOCJI dla Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw)

„Mała firma online”

 

1. Organizatorzy

Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa zasady Promocji „Mała firma online”

Organizatorami Promocji „Mała firma online” zwanej dalej „Promocją” są Dreamcommerce SA z siedzibą w Krakowie przy ul. Władysława Łokietka 79, 31-280 Kraków (dalej „Dreamcommerce”), wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, pod numerem KRS: 0000395171, kapitał zakładowy: 2 811 500zł, NIP: 945 21 56 998, REGON: 121495203 oraz SYMETRIA UX Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Wyspiańskiego 10/3; 60 – 749, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe miasto i Wilda, pod numerem KRS: 0000521812, kapitał zakładowy: 100 000,00 zł, NIP: 779-242-40-20, REGON: 302809682 zwani dalej „Organizatorami”.

Promocja jest organizowana we współpracy z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000011571, posiadającym NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł w całości wpłacony,  zwanym dalej „Bankiem”.

 

2 Uczestnictwo w Promocji

Promocja trwa od dnia 06. 2020 r. do dnia 30. 10. 2020 r. („Okres trwania Promocji”) poza przypadkami wymienionymi w § 4 .

Promocja skierowana jest do użytkowników Internetu.

 

4. Zasady Promocji, Nagrody

W Okresie trwania Promocji użytkownicy mogą skorzystać z następujących promocji:

Oferta DreamCommerce:

– Kod rabatowy do użycia podczas zakupów :  BNPPARIBAS240 ważny do 31.08.2020, zmieni cenę na 240 zł netto / pierwszy rok na pakiety Shoper (złoto, platyna, diament) +1 zł netto za SSL;

– Coobranded Inpost: https://www.shoper.pl/integracje/sklep-shoper-zintegrowany-z-paczkomatami/

– Płatności Shoper przez pierwsze 3 miesiące z 0 % prowizji

Oferta Symetrii:

– RespoTeam – darmowe doradztwo, szkolenie i wdrożenie (nie dotyczy utrzymania) RespoTeam dla sklepów internetowych pod kątem badania customer journey map.

– 10% zniżki na szkolenia UX Upgrade https://uxupgrade.pl/

– 10% zniżki na szkolenie UX PM level 1 (dla pierwszych 5 osób)

Organizatorzy oświadczają, że liczba dostępnych w Okresie trwania Promocji szkoleń UX PM level 1 ze zniżką 10% to nie więcej niż 5 szt.

Organizatorzy oświadcza, że informacja o wykorzystaniu puli szkoleń określonej w §4 ust. 2 przed terminem zakończenia Promocji zostanie niezwłocznie umieszczona na stronie internetowej Banku pod adresem https://www.bnpparibas.pl/blog/ecommerce-webinarium

Organizatorzy i Bank oświadczają, że o przyznaniu szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń

Promocja organizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Przetwarzanie danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Promocji są Organizatorzy.

Dane osobowe Uczestników Promocji przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej, w zakresie i celu niezbędnym do przeprowadzenia Promocji, sprawdzenia spełniania warunków uczestnictwa w Promocji oraz warunków otrzymania Nagrody i wydania Nagrody, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą i odbywa się po zapoznaniu się przez Uczestnika z treścią Regulaminu i po zaakceptowaniu go na podstawie zgody wyrażonej przez Uczestnika (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)) oraz w zakresie, w jakim jest to wymagane w celu wypełnienia przez Organizatorów obowiązków prawnych ciążących na Organizatorach (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO).

Przekazanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w   Uczestnik, na etapie korzystania z zapisów promocji w § 4 akceptuje Regulamin Promocji i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych  (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO).

Uczestnik Promocji ma prawo żądania dostępu do danych (art. 15 RODO), żądania sprostowania (art. 16 RODO), żądania ich usunięcia (art. 17 RODO) lub żądania ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO), prawo wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO) , prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem uczestniczenia w Promocji i otrzymania Nagrody/ Nagród oraz spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa. Niepodanie tych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości uczestniczenia w Promocji i ubiegania się oraz otrzymania Nagrody. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, Uczestnik ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w związku z: przeprowadzeniem Promocji, weryfikacji uprawnienia do otrzymania nagrody i wydania nagrody oraz do rozpatrzenia ewentualnych reklamacji Uczestnika Promocji.

W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych przez Organizatorów Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Organizatorzy powołali Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się telefonicznie. Od strony firmy Symetria UX sp. z o.o. pod numerem 609 002 165.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do udostępniania danych osobowych Uczestnika Promocji podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa: organom ścigania, urzędom, sądom lub innym podmiotom upoważnionym do takiego udostępnienia na podstawie przepisów prawa w zakresie i celu wymaganym przez te podmioty i przepisy prawa.

Dane osobowe dotyczące Uczestników Promocji będą przetwarzane przez czas trwania Promocji, a po jego zakończeniu – przez okres konieczny dla dochodzenia ewentualnych roszczeń, oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Dane mogą być też przetwarzane w ramach dokumentów księgowych przez okres wymagany przepisami prawa.  (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO.)

 

6. Reklamacje

Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji Uczestnik Promocji może składać:

Bezpośrednio do Organizatorów Promocji na adres email bok@shoper.pl; biuro@symetria.pl

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. 2017 r., poz. 2270 z późn.zm.) rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi na reklamacje przez Organizatorów następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie, Organizatorzy w informacji przekazywanej Klientowi wyjaśnia przyczynę opóźnienia, wskazuje okoliczności wymagające ustalenia do rozpatrzenia sprawy oraz określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

Decyzja Organizatorów w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Uczestnika Promocji do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

7. Postanowienia ogólne

Regulamin wchodzi w życie w dniu  06.2020 r.

Treść Regulaminu dostępna jest:

na stronie internetowej: https://www.bnpparibas.pl/blog/ecommerce-webinarium

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

Niniejszy  materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji „Mała firma online”

 

 

 

POPRZEDNI ARTYKUŁ

Zapraszamy na bezpłatne webinary dla przedsiębiorców

Zapraszamy na bezpłatne webinary dla przedsiębiorców

Wiemy, że wielu przedsiębiorców szuka pomysłów, jak pomóc swoim pracownikom w dobie epidemii. Chcąc wesprzeć przedsiębiorców merytorycznie organizujemy bezpłatne webinaria…

Czytaj więcej

NASTĘPNY ARTYKUŁ

Co to jest ekologia? Sprawdź, jak nauczyć dzieci troski o planetę!

Co to jest ekologia? Sprawdź, jak nauczyć dzieci troski o planetę!

Co zrobić, gdy dziecko zapyta: co to jest ekologia? Możesz zapoznać go z prostą regułką, ale wskaż mu też kilka…

Czytaj więcej