Bank zmieniającego się świata

Słownik

A

Agenda 2030

Agenda 2030 to rezolucja, która w 2015r. została przyjęta przez wszystkie państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych. To bardzo ważna inicjatywa, która ma na celu określenie dróg rozwoju dla świata poprzez zdefiniowanie 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. Cele Zrównoważonego Rozwoju dotyczą kluczowych zagadnień w tym m.in. eliminacji ubóstwa i głodu, ochrony naszej planety przed degradacją, promocji dobrobytu oraz pokoju, a także  wspierania partnerstwa na rzecz realizacji Celów Agendy 2030. Czytaj >>> Jak Agenda 2030 ma zmienić świat?

AIS (ang. Account Information Service)

Usługa, dzięki której masz dostęp do informacji o Twoich rachunkach bankowych dostępnych online w różnych instytucjach.

Aplikacja Mobilna

Aplikacja instalowana na Urządzenia Mobilne z oprogramowaniem Android lub iOS do obsługi systemu bankowości elektronicznej wykorzystywanej w banku.

Autoryzacja

Zgoda klienta na dokonanie Transakcji.

AUD

Waluta australijska.

 

B

Bankomat

Urządzenie umożliwiające klientowi wypłatę gotówki lub dodatkowo dokonywanie innych operacji, na dokonanie których pozwala funkcjonalność tego urządzenia i Karty oznaczone logo Organizacji płatniczej, w ramach której wydawana jest Karta.

Bon turystyczny

Polski Bon Turystyczny został wprowadzony ustawą z dnia 15 lipca 2020 r. Jest jednorazowym świadczeniem finansowym dla rodziców i opiekunów dzieci.  Czytaj >>> Jak skorzystać z bonu turystycznego? 

BLIK
BLIK to system płatności mobilnych. Z tej metody płatności mogą korzystać klienci kilkunastu banków w Polsce.

BGN

Waluta bułgarska.

 

C

CAF (ang. Confirmation of the Availability of Funds)

Usługa, dzięki której zawsze przed wykonaniem transakcji zostanie zweryfikowane, czy masz na koncie wystarczająco pieniędzy. Jeśli płacisz kartą wydaną przez inny bank niż ten, który prowadzi Twoje konto „główne”, dzięki CAF zostanie zweryfikowane czy na tym koncie znajduje się wystarczająca kwota.

CNY

Waluta chińska.

CZK

Waluta czeska.

CAD

Waluta kanadyjska.

CHF

Waluta szwajcarska.

 

D

DKK

Waluta duńska.

Dyrektywa PSD2

Dyrektywa PSD2 to dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniająca dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylająca dyrektywę 2007/64/WE. Dyrektywa reguluje dotychczasowe i nowe usługi finansowe. Ustala również zasady działania open banking. Dyrektywa obowiązuje w Europejskim Obszarze Gospodarczym, czyli w Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Lichtensteinie. W Polsce została wdrożona przy nowelizacji ustawy o usługach płatniczych. Więcej informacji o dyrektywie znajdziesz na stronie: https://www.bnpparibas.pl/repozytorium/dyrektywa-psd

 

E

Ekologia
Ekologia to połączenie greckiego oíkos, czyli określenia na „mieszkanie”, „gospodarstwo”, „środowisko” z lógos – „słowem”, „umysłem”, „rozprawą”, „wiedzą”. Ekologia jest więc nauką o strukturze i funkcjonowaniu przyrody na różnych poziomach organizacji (ekonomika przyrody)*. Czytaj >>> Jak nauczyć dzieci troski o planetę!

E-commerce
Zwrot „e-commerce” pochodzi z języka angielskiego i jest skrótem od „electronic commerce”. W języku polskim stosuje się pojęcia e-handlu oraz handlu elektronicznego. Czym jest e-commerce? Podstawowa definicja znajduje się w samej nazwie. Jest to zbiór działań, który polega na sprzedaży i kupnie towarów czy usług poza fizyczną placówką danej firmy. Nabywcy wykorzystują urządzenia elektroniczne, np. komputer czy smartfon. Czytaj >>> E-commerce – czym jest, jak zacząć, jak osiągać dobre wyniki? [cz. 1]

EUR

Waluta strefy euro.

 

F

Fotowoltaika
Fotowoltaika to jedna z form OZE, czyli odnawialnych źródeł energii. W największym uproszczeniu, pozwala na zmianę energii słonecznej na energię elektryczną. Czytaj >>> Fotowoltaika – czym jest, na co zwrócić uwagę i jak wyglądają przepisy?

Faktoring
Faktoring to forma krótkoterminowego finansowania. Polega na wykupie nieprzeterminowanych wierzytelności. Faktoring to usługa, która pozwoli Twojej firmie na utrzymanie płynności finansowej. Sprawdzi się szczególnie dobrze wtedy, gdy udzielasz kontrahentom wydłużonych terminów płatności lub masz problem ze ściągnięciem należności. Czytaj >>> Faktoring – dlaczego warto z niego korzystać, gdy prowadzisz firmę?

 

G

GBP

Waluta Wielkiej Brytanii.

 

H

HRK

Waluta chorwacka.

HUF

Waluta węgierska.

 

I

Inflacja
Z inflacją mamy do czynienia dopiero, gdy wzrost cen dóbr i usług jest powszechny. Czytaj >>> Co to jest inflacja i jak wpływa na życie przeciętnego Kowalskiego?

 

J

JPY

Waluta japońska.

 

K

Książeczka mieszkaniowa
Książeczka mieszkaniowa była bardzo popularnym instrumentem oszczędnościowym w dobie PRL. Pozwalała zgromadzić środki na własne cztery kąty. Często była zakładana na dziecko tuż po narodzinach, ułatwiając w przyszłości wejście w dorosłość. Pod względem działania, przypominała współczesne konto oszczędnościowe. Czytaj >>> Książeczka mieszkaniowa – co to jest, czy nadal jest ważna, jeśli nie wpłacamy od 20 lat

 

N

NOK

Waluta norweska.

NZD

Waluta nowozelandzka.

 

O

Okres bezodsetkowy
Jest to czas, w którym możesz uregulować zadłużenie bez konieczności spłaty odsetek za wykorzystane pieniądze.  >>> Zobacz przykład

 

P

PIT deklaracja
Druk PIT to dokument urzędowy, który co roku składasz do urzędu skarbowego. Podajesz w nim informacje podatkowe z minionego roku, czyli swoje przychody, koszty, otrzymane zaliczki czy ulgi. Czytaj >>> W jaki sposób rozliczyć PIT?

PIS (ang. Payment Initiation Service)

Usługa inicjowania płatności. Kiedy zlecasz płatność, dostawca PIS inicjuje to zlecenie. Następnie bank – za Twoją zgodą – je wykonuje.

Podpis elektroniczny kwalifikowany
Alternatywą dla podpisu własnoręcznego jest kwalifikowany podpis elektroniczny. Zgodnie z art. 78 (1) Kodeksu Cywilnego, do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej. Kwalifikowany podpis elektroniczny może być wydawany wyłącznie przez wyspecjalizowane podmioty. Rejestr tych podmiotów prowadzi Narodowe Centrum Certyfikacji (jest to system informatyczny Narodowego Banku Polskiego). Rejestr ten  jest publicznie dostępny w Internecie. Czytaj >>>  Podpis własnoręczny, elektroniczny czy kwalifikowany? Co warto wiedzieć o podpisywaniu dokumentów online

 

R

Rodzina 500+

Świadczenie przyznawane rodzicom na każde dziecko bez względu na wysokość osiąganych dochodów. Beneficjentami programu 500 plus są rodziny, wychowujące dzieci, które nie ukończyły 18. roku życia. Czytaj >>> Co warto wiedzieć o programie 500+

Rachunek maklerski

Rachunek maklerski umożliwia inwestowanie w papiery wartościowe takie jak akcje lub obligacje bądź w instrumenty finansowe innego typu, na przykład kontrakty terminowe czy produkty strukturyzowane. Jest czymś w rodzaju cyfrowego portfela. Można na niego przelewać pieniądze, a w ten sposób utworzony depozyt będzie służyć do kupowania papierów wartościowych. Na rachunek maklerski otrzymuje się też wpłaty z tytułu sprzedaży akcji czy dywidendy. Czytaj >>> Sprawdź jak działa i dlaczego warto go założyć?

RON

Waluta rumuńska.

RSD

Waluta serbska.

RTS (ang. Regulatory Technical Standards)

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji

 

S

Spirala długów
Spirala zadłużenia to potoczne określenie na sytuację, w której zaciągasz kolejne pożyczki, żeby spłacić poprzednie kredyty.  Czytaj >>> Zadłużenie finansowe – jak wyjść z długów?

Sieć 5G
5G, to najnowsza generacja telefonii komórkowej. Ma zastąpić obecnie stosowaną technologię 4G. Sieć 5G ma pozwalać na przesyłanie danych z prędkością 10 gigabitów na sekundę. Według szacunków ma być nawet czterdzieści razy szybsza w porównaniu z 4G*. Czytaj >>> Sieć 5G. Plusy, minusy, fakty i mity. Czy ma wpływ na zdrowie człowieka?

SEK

Waluta szwedzka.

 

Ś

Ślad węglowy
Ślad węglowy jest sumą emisji gazów cieplarnianych, które są bezpośrednio lub pośrednio emitowane przez daną osobę, zwykle liczoną w ciągu roku. Czytaj >>> Oblicz swój ślad węglowy – kalkulator emisji CO2

 

T

Terminal POS
Terminal POS (ang. point of sale – punkt handlowy) to sprzęt, który umożliwia dokonywanie transakcji bezgotówkowych, np. kartą płatniczą, telefonem czy przy wykorzystaniu BLIK-a. Czytaj >>> Terminal POS – czym jest, jak działa, kiedy warto go mieć?

Trzynasta emerytura
Tzw. „trzynasta emerytura” to  dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów. Celem programu jest zmniejszenie nierówności społecznych i ekonomicznych. Czytaj >>> 13 emerytura – komu się należy i na jakich zasadach?

TPP (ang. Third Party Providers)

Dostawcy usług finansowych, czyli podmioty trzecie. TPP to banki i inne instytucje, które świadczą nowe usługi wynikające z dyrektywy PSD2.

TRY

Waluta turecka.

 

U

USD

Waluta Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

 

W

Wpłatomat
Wpłatomat pod względem wyglądu przypomina standardowy bankomat. Często sprzęt tego typu łączy w sobie dwie funkcje. Jest równocześnie wpłatomatem i bankomatem.

Wynagrodzenie przeciętne
Wynagrodzenie przeciętne to dana statystyczna, która w przybliżeniu pokazuje, ile średnio zarabia się w Polsce. Informacja ta jest podawana co miesiąc przez Główny Urząd Statystyczny. Czytaj >>> Wynagrodzenie przeciętne, postojowe i zasadnicze – czym się różnią?

Wynagrodzenie postojowe
Wynagrodzenie postojowe było często omawianym tematem w kontekście pandemii koronawirusa. Przestój to sytuacja, w której występuje nieprzewidziana sytuacja powodująca przerwę w pracy danej firmy. Może wynikać np. z braku prądu w zakładzie, ale w 2020 r. bardzo częstym powodem ograniczenia działalności był właśnie wspomniany koronawirus.

Wynagrodzenie zasadnicze
Wynagrodzenie zasadnicze to podstawowy składnik pensji. Może być określone stawką miesięczną, godzinową, akordową bądź prowizyjną. Najczęściej płaca zasadnicza to po prostu Twoja comiesięczna, podstawowa pensja, bez dodatków typu delegacje, premie, dodatki za staż czy funkcję, wynagrodzenie za nadgodziny.

 

Z

ZAR

Waluta Republiki Południowej Afryki.