Bank zmieniającego się świata

Co to jest IKZE i jak je założyć? Sprawdź!

szczęśliwy dziadek z wnuczkiem

Czy zastanawiałeś się kiedyś, w jaki sposób możesz zadbać o swoją przyszłość finansową na emeryturze? Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, czyli IKZE może być rozwiązaniem dla Ciebie. W tym artykule przybliżymy Ci, czym jest ten produkt oraz jakie korzyści wiążą się z wyborem właśnie tego rozwiązania.

Ta informacja nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego i stanowi materiał reklamowy. Więcej szczegółów znajdziesz w placówkach BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz na stronie internetowej bnpparibas.pl. Zawarte w artykule linki przekierowują na stronę Banku BNP Paribas w zakresie wskazanego produktu oferowanego przez ww. bank.

Czym jest IKZE i jakie są zasady jego działania?

Ten produkt finansowy jest jednym z elementów III filaru systemu emerytalnego. Każda wpłata na IKZE służy gromadzeniu kapitału, który wykorzystasz już po przejściu na emeryturę. Jednak tym, co wyróżnia na tle innych sposobów oszczędzania IKZE są zasady jego działania. Odłożone przez Ciebie środki mogą być inwestowane np. w fundusze inwestycyjne. W przypadku IKZE BNP Paribas możesz wybrać alokację według wieku albo alokację indywidualną.

IKZE a IKE – co wybrać?

Na rynku produktów finansowych istnieją także inne możliwości, które pozwalają odkładać środki na emeryturę. Przybliżymy CI więc także różnice pomiędzy IKZE a IKE, czyli Indywidualnym Kontem Emerytalnym. Przede wszystkim z IKE nie wiążą się ulgi podatkowe. Jednak możesz dokonać z niego częściowej wypłaty środków, a pomimo tego zachować możliwość dalszego oszczędzania. W przypadku IKZE musisz natomiast dokonać wypłaty całościowej jednorazowo lub w ratach bez możliwości kontynuowania oszczędzania w ramach tego samego konta.

Sprawdź inne formy oszczędzania na emeryturę

Trudno jest jednak określić, co w Twoim konkretnym przypadku sprawdzi się lepiej. Przede wszystkim przeanalizuj swoją sytuację – inaczej sprawa będzie wyglądać w przypadku, kiedy jesteś studentem, a inaczej, jeśli prowadzisz własną działalność. Ze względu na to, że rocznie do IKE możesz wpłacić blisko 2-krotnie więcej funduszy niż do IKZE, może się okazać, że to ta forma jest dla Ciebie lepsza.

Natomiast jeśli zastanawiasz się nad wyborem IKZE, ulga podatkowa to zapewne jeden z elementów, które mogą wpłynąć na taką decyzję. Jeśli masz wątpliwości, skonsultuj się z doradcą finansowym, który pomoże Ci określić najlepszą dla Ciebie opcję, a także zbada czy produkty oparte o fundusze inwestycyjne i związane z ryzykiem inwestycyjnym są dla Ciebie odpowiednie.

Jak rozpocząć oszczędzanie z pomocą IKZE?

Pierwszym krokiem, jaki musisz podjąć, jest zdecydowanie się na konkretną ofertę w wybranej instytucji. Wystarczy, że umówisz się na rozmowę z ekspertem, który przedstawi Ci dokładne warunki korzystania z konta i pomoże Ci w formalnościach związanych z jego otwarciem. Kiedy dostaniesz już dane do IKZE umożliwiające logowanie, wszystko jest gotowe.

Żeby rozpocząć gromadzenie środków i ich inwestowanie, aby na Twojej emeryturze mogło dojść do wypłaty z IKZE, musisz dokonać pierwszej wpłaty o ustalonej wysokości. Od tego momentu, Twoje pieniądze zaczynają pracować. Kolejne środki możesz wpłacać w dowolnym momencie. Musisz jednak pamiętać, że aby spełnić warunki do wypłaty uprawniające do preferencji podatkowych (pobrany zostanie zryczałtowany podatek w wysokości 10 % od kwoty wypłaty) konieczne jest wypłacenie środków dopiero po 65 roku życia oraz dokonywanie wpłat do IKZE przynajmniej w pięciu latach kalendarzowych.

IKZE – limit na 2024 rok: co musisz wiedzieć?

Istotną kwestią, jest to, że istnieją ograniczenia w wysokości wpłat. Obecnie obowiązujący w IKZE limit w 2024 roku wynosi 9 388 zł, a dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą 14 083 zł. Nie ma przy tym znaczenia, czy zrobisz to jednorazowo, czy regularnie w mniejszych kwotach. Kwoty limitów są zmienne w każdym roku, ponieważ zależą od przeciętnego prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w danym roku kalendarzowym.

Wypłata z IKZE – kiedy i jak?

Dla wielu osób istotną kwestią jest to, czy mogą skorzystać z pieniędzy zgromadzonych na koncie przed przejściem na emeryturę. Oczywiście wypłata z IKZE przed osiągnięciem 65 roku życia jest możliwa. Musisz jednak liczyć się z tym, że nie będziesz w stanie kontynuować oszczędzania w ramach tego samego konta. Ponadto dokonana wcześniej z IKZE wypłata środków zobowiązuje Cię do zapłacenia podatku dochodowego. Zwróć przy tym uwagę, czy nie wpadniesz tym samym w wyższy próg podatkowy.

A co w przypadku wypłaty dla osób powyżej 65 roku życia? Tu kwestia likwidacji IKZE i podatku wygląda zupełnie inaczej. Przede wszystkim, jeśli spełnisz odpowiednie warunki, zamiast podatku dochodowego, zapłacisz obejmujący środki zgromadzone na IKZE ryczałt w wysokości 10% od każdej wypłaty. Aby tak się stało, wystarczy, że dokonasz wpłat w co najmniej 5 latach kalendarzowych oraz dokonasz wypłaty po 65 roku życia.

IKZE a ulga podatkowa

Opisaliśmy wcześniej, jak wygląda opodatkowanie zgromadzonych środków. Wspominaliśmy także o pewnych korzyściach podatkowych. Wiążą się one z tym, że przysługuje Ci ulga. IKZE pozwala każdego roku obniżyć podatek dochodowy opłacany w ramach PIT. Nie jest to przy tym skomplikowane. Po prostu – wszystkie wpłaty dokonane na poczet IKZE podlegają odliczeniu od podatku. Można tym samym powiedzieć, że IKZE nie tylko zabezpiecza Twoją przyszłość finansową na emeryturze, ale także pozwala Ci na oszczędności na długo przed nią.

 

IKZE/IKE oparte jest na lokowaniu środków w fundusze inwestycyjne. Inwestycja ta obarczona jest ryzykiem inwestycyjnym. Oszczędzający w IKZE/IKE powinien mieć świadomość możliwości utraty nawet znacznej części zgromadzonych środków.   Dla danego Subfunduszu/Funduszu mogą wystąpić ryzyka specyficzne tylko dla tego konkretnego Subfunduszu/Funduszu. Ryzyka charakterystyczne dla Subfunduszy zarządzanych przez BNP Paribas TFI S.A.:

  • Ryzyko rynkowe: ryzyko zmian cen instrumentów wchodzących w skład portfela w rezultacie wrażliwości na zmienność parametrów rynkowych (cen na rynku, stóp procentowych, kursów walutowych, warunków makroekonomicznych). Subfundusze mogą zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne w celu ograniczenia ryzyka lub sprawnego zarządzania portfelem.
  • Ryzyko kredytowe: ryzyko pogorszenia sytuacji finansowej lub niewywiązania się ze swoich zobowiązań przez emitenta instrumentu nabytego przez Subfundusz lub ryzyko kontrahenta związane z możliwością niewywiązania się ze zobowiązań wynikających z zawieranych przez Subfundusz umów.
  • Ryzyko płynności: ryzyko, że zbyt niski obrót instrumentem lub wycofanie instrumentu z obrotu może znacząco utrudnić albo uniemożliwić jego zbycie, a także utrudnić dokonanie rzetelnej wyceny.
  • Ryzyko operacyjne: ryzyko, które objawia się możliwością poniesienia przez Subfundusz strat w wyniku nieadekwatnych procesów wewnętrznych, błędów ludzkich lub systemów, nieadekwatności modeli wyceny lub w wyniku zdarzeń zewnętrznych.

Szczegółowe informacje na temat ryzyk związanych z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa wydzielonych Subfunduszy zarządzanych przez BNP Paribas TFI S.A. znajdują się w Prospekcie Informacyjnym odpowiedniego Funduszu Inwestycyjnego w części poświęconej Subfunduszom

Nota prawna.

Szczegółowe zasady uczestnictwa w Programie IKZE lub IKE określa Regulamin prowadzenia Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego lub odpowiednio Regulamin prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnego dostępne u podmiotu prowadzącego dystrybucję, tj. BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz w Internecie na www……

BNP Paribas TFI S.A. i fundusze inwestycyjne zarządzane przez BNP Paribas TFI S.A., w jednostki uczestnictwa których inwestowane są środki w ramach IKE/IKZE,  nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy i subfunduszy ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków.

Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników i wysokości opłat, a także Dokumentem zawierającym kluczowe informacje (KID) oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego – Informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są na stronie www.tfi.bnpparibas.pl oraz u Dystrybutora BNP Paribas Bank Polska S.A.

Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte na podstawie niniejszego materiału ponoszą wyłącznie jego odbiorcy. Jest to materiał reklamowy. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji podatnika i w tym zakresie należy kontaktować się z podmiotami świadczącymi usługi doradztwa podatkowego.

 

POPRZEDNI ARTYKUŁ

mamgo - dealerzy samochodowi

mamGO podbije rynek moto! To tu znajdziesz nowe i używane auta z finansowaniem

Jeśli myślisz o zmianie samochodu lub szukasz idealnego modelu dla siebie, swojej rodziny bądź firmy, to mamGO jest właśnie dla…

Czytaj więcej

NASTĘPNY ARTYKUŁ

Co to jest IKE i czy warto z niego skorzystać?

Co to jest IKE i czy warto z niego skorzystać?

Jeżeli myślisz o budowaniu oszczędności – to IKE, czyli Indywidualne Konto Emerytalne, jest bardzo ciekawym rozwiązaniem.

Czytaj więcej