Bank zmieniającego się świata
 
 
Oszczędzaj na emeryturę i korzystaj z ulg podatkowych

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego IKZE

umów rozmowę z ekspertem
Dostępność
Online
Oddziały
Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to prosty sposób na inwestowanie w subfundusze zgodnie z wybraną alokacją, brak opłat manipulacyjnych, wygodne wpłaty na IKZE i wysoka ulga podatkowa

Czy wiesz, że już dziś możesz zacząć oszczędzać na  emeryturę i równocześnie skorzystać z ulgi podatkowej?

 

 • Średnia emerytura według prognoz ZUS do 2040 roku może wynieść poniżej 40% ostatniego wynagrodzenia.1
 • Minimalna emerytura z ZUS wynosi obecnie 1250,88 zł i pobiera ją około 230 tys. osób.

INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO IKZE

Potrzebujesz pomocy? Oddzwonimy

 

Dlaczego warto?

wykres

Najczęściej zadawane pytania

 • IKZE, czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego stanowi jeden z elementów III filaru systemu emerytalnego. Umożliwia gromadzenie oszczędności z przeznaczeniem na poczet naszej indywidualnej emerytury. Inwestowanie w ramach IKZE premiowane jest korzyściami podatkowymi:

  • zysk z inwestycji w IKZE jest całkowicie zwolniony z podatku od zysków kapitałowych
  • wartość wpłat dokonanych w danym roku na IKZE można odliczyć od podstawy naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych za ten rok - oszczędzając płacisz niższe podatki

  Dodatkowo „BNP Paribas – IKZE” pozwala na efektywne i elastyczne pomnażanie oszczędności poprzez inwestowanie środków na rynku kapitałowym.

 • IKZE to skrót od Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. IKZE to produkt będący częścią III filaru systemu emerytalnego, umożliwiający oszczędzanie z myślą o emeryturze. IKZE to jeden ze sposobów na zmniejszanie istotnej różnicy między Twoim ostatnim wynagrodzeniem, a świadczeniami emerytalnymi, jakie będziesz otrzymywać w przyszłości.

 • „BNP Paribas – IKZE” to inwestycja w jednostki uczestnictwa subfunduszy wchodzących w skład BNP Paribas FIO, BNP Paribas PARASOL SFIO oraz BNPP FIO według jednej z dostępnych strategii inwestycyjnych:

  1. Alokacja według wieku

  Całkowicie zautomatyzowany schemat podziału inwestowanych środków Klienta (w zależności od jego wieku) pomiędzy trzy Subfundusze tj.

  • BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania
  • BNP Paribas Obligacji
  • BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania

  wraz ze zbliżającym się momentem przejścia na emeryturę systematycznie zmniejszany jest poziom ryzyka inwestycyjnego poprzez coroczne przenoszenie coraz większej części środków do subfunduszy Obligacji i Konserwatywnego Oszczędzania 

  Do wyboru są dwie Alokacje Według Wieku:
  •    wersja dla kobiet (aktywna zmiana alokacji do 60 r.ż.),
  •    wersja dla mężczyzn (aktywna zmiana alokacji do 65 r.ż.).
   

  2. Alokacja indywidualna

  Strategia ta pozwala łączyć inwestycje w dowolne Subfundusze BNP Paribas FIO, BNP Paribas PARASOL SFIO oraz BNPP FIO w różnych proporcjach i modyfikować te strategie zgodnie z preferencjami Klienta. Oferowane subfundusze pozwalają skonstruować portfel oparty o zróżnicowane aktywa reprezentujące również zagraniczne rynki kapitałowe.

  Fundusze Inwestycyjne dostępne w ramach Alokacji Indywidualnej:

  BNP Paribas FIO z wydzielonymi subfunduszami:

  • BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania
  • BNP Paribas Obligacji
  • BNP Paribas Aktywnego Inwestowania
  • BNP Paribas Stabilnego Inwestowania
  • BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu
  • BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania
  • BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu

   

  BNP Paribas PARASOL SFIO z wydzielonymi subfunduszami:

  • BNP Paribas Lokata Kapitału
  • BNP Paribas Małych i Średnich Spółek
  • BNP Paribas Obligacji Zrównoważony Rozwój
  • BNP Paribas Akcji Wzrostowych USA
  • BNP Paribas Akcji AQUA

   

  BNPP FIO z wydzielonym subfunduszem:

  • BNPP Papierów Dłużnych Krótkoterminowych (wcześniej Papierów Dłużnych)

   

  W dowolnym momencie możliwa jest BEZPŁATNIE zmiana alokacji z indywidualnej na Alokację według wieku (i odwrotnie) oraz zamiana pomiędzy Subfunduszami w ramach Alokacji Indywidualnej.

 • Nie. Można posiadać jedynie jedno IKZE. Na jednym IKZE może gromadzić oszczędności wyłącznie jeden oszczędzający. Oznacza to, że nie można mieć wspólnego IKZE z inną osobą, np. małżonkiem, czy z dzieckiem.

 • Kwota wpłaty na IKZE dokonanej w danym roku podatkowym pomniejsza podstawę naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych za ten rok. Zatem wpłaty dokonane w danym roku na IKZE możesz odliczyć od dochodu w rozliczeniu PIT.

 • ik„BNP Paribas – IKZE” to inwestycja w jednostki uczestnictwa subfunduszy wchodzących w skład następujących Funduszy Inwestycyjnych::

  BNP Paribas FIO z wydzielonymi subfunduszami:

  •    BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania
  •    BNP Paribas Obligacji
  •    BNP Paribas Aktywnego Inwestowania
  •    BNP Paribas Stabilnego Inwestowania
  •    BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu
  •    BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania
  •    BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu
  BNP Paribas PARASOL SFIO z wydzielonymi subfunduszami:
  •    BNP Paribas Lokata Kapitału
  •    BNP Paribas Małych i Średnich Spółek
  •    BNP Paribas Obligacji Zrównoważony Rozwój
  •    BNP Paribas Akcji Wzrostowych USA
  •    BNP Paribas Akcji AQUA
  BNPP FIO z wydzielonym subfunduszem:
  •    BNPP Papierów Dłużnych Krótkoterminowych (wcześniej Papierów Dłużnych)

  Inwestowanie środków w fundusze inwestycyjne oznacza szansę na większe zyski, jednak należy liczyć się ze zmiennością inwestycji, czyli wyższym ryzykiem. Inwestowanie w jednostki uczestnictwa Funduszy BNP Paribas TFI S.A. obarczone jest ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału. Wartości jednostek uczestnictwa Funduszy BNP Paribas TFI S.A. mogą ulegać wahaniom w zależności od sytuacji rynkowej, a indywidualna stopa zwrotu z inwestycji uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez BNP Paribas TFI S.A. oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków.
  Szczegółowe informacje o jednostkach uczestnictwa Funduszy BNP Paribas TFI S.A. oraz opisy czynników ryzyka zawarte są w Prospektach Informacyjnych Funduszy BNP Paribas TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.tfi.bnpparibas.pl.
  Dotychczasowe wyniki Funduszy BNP Paribas TFI S.A. nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Jednostki uczestnictwa Funduszy BNP Paribas TFI S.A. nie są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

 • Opłata za otwarcie IKZE

  0 zł

  Opłata za nabycie jednostek uczestnictwa

  0 zł

  Opłata za odkupienie jednostek uczestnictwa

  0 zł

  Opłata za zmianę alokacji

  0 zł

  Opłata za wypowiedzenie przez Uczestnika Umowy w okresie pierwszych 12 miesięcy

  100 zł

  Opłata manipulacyjna pobierana od zwrotu następującego po min. 12 miesiącach trwania Umowy

  0 zł

  Opłata za zarządzanie

  od 0,75% do 2,00% w skali roku w zależności od wybranego Subfunduszu
 • Nie. Możesz wybrać strategię Alokacji według wieku, która jest całkowicie zautomatyzowana wg schematu podziału inwestowanych środków (w zależności od jego wieku) pomiędzy trzy Subfundusze tj.

  • BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania
  • BNP Paribas Obligacji
  • BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania

   

  Do wyboru są dwie Alokacje Według Wieku:

  • wersja dla kobiet (aktywna zmiana alokacji do 60 r.ż.),
  • wersja dla mężczyzn (aktywna zmiana alokacji do 65 r.ż.).
    

  Wraz ze zbliżającym się momentem przejścia na emeryturę systematycznie zmniejszany jest poziom ryzyka inwestycyjnego poprzez coroczne przenoszenie coraz większej części środków do subfunduszy BNP Paribas Obligacji i BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania.

 • Środki gromadzone na IKZE są zwolnione z podatku od zysków kapitałowych bez względu na czas dokonania wypłaty/zwrotu.

  W przypadku, gdy pieniądze z IKZE wypłacisz po 65. roku życia (i po wpłatach na IKZE w co najmniej 5 latach kalendarzowych), zapłacisz wtedy 10% podatek zryczałtowany. Jeżeli wypłacisz pieniądze przed ukończeniem 65 lat, zapłacisz podatek dochodowy na zasadach, które Cię obowiązują. Wcześniejszy zwrot pieniędzy z IKZE musi być całościowy. Po tym, gdy to zrobisz, możesz założyć nowe IKZE.

 • Wpłat można dokonywać:

  • w nieregularnych odstępach czasu
  • w każdym miesiącu, kwartale czy półroczu
  • jednorazowo w danym roku

  Kwota wypłaty w przypadku wcześniejszego zwrotu środków (przed 65 r.ż.) podnosi natomiast podstawę naliczania podatku dochodowego za rok, w którym Oszczędzający jej dokonał. Jest możliwa tylko całkowita wypłata z IKZE i po wypłacie nie ma możliwości odnowienia oszczędzania w ramach tej samej umowy IKZE.

  Klient może wypłacić środki zebrane na IKZE po spełnieniu warunku ukończenia 65 r.ż. oraz wpłat w 5 dowolnych latach kalendarzowych. Wówczas przy wypłacie z IKZE od zgromadzonych środków jest pobierany zryczałtowany podatek w wysokości 10%.” 

 • Tak. Dziedziczeniu podlega 100% zgromadzonych przez oszczędzającego środków. Nie ma też obowiązku uiszczania podatku od spadku i darowizn przez Spadkobierców.

  Formy wypłaty:

  • przeniesienia środków zgromadzonych w ramach IKZE Spadkodawcy na konto IKZE Spadkobiercy
  • wypłata środków obarczona zryczałtowanym 10% podatkiem dochodowym

Wyniki inwestycyjne

 Aktualne wyniki sprawdzisz na stronie https://www.tfi.bnpparibas.pl/notowania.htmlOtwiera się w nowym oknie.

Jak założyć Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego?

1

1

Zaloguj się do bankowości internetowej GOonline

Zaloguj się

 

Wybierz zakładkę Dla Ciebie > Emerytura

Na kaflu Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego IKZE kliknij ZŁÓŻ WNIOSEK

Wypełnij ankietę dotyczacą oceny Twojego doświadczenia i wiedzy o inwestowaniu, zajmie Ci to ok. 5 minut.

2

2

Uzupełnij wymagane informacje

Wskaż, czy masz IKZE prowadzone w innej instytucji i określ, czy prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą (od tego zależy roczny limit wpłat na IKZE).

Wybierz rodzaj alokacji (automatyczną według wieku lub indywidualnie wybraną przez Ciebie). Określ wysokość wpłaty początkowej, a jeśli chcesz inwestować regularnie, uzupełnij pola do utworzenia zlecenia stałego.

3

3

Zapoznaj się z umową, pozostałymi dokumentami i oświadczeniami, a następnie potwierdź przystąpienie do IKZE. Wpłata początkowa zostanie pobrana automatycznie z rachunku.

Otrzymasz wiadomość e-mail z dokumentacją produktu. Umowa, która zawiera Twoje dane wymagać będzie podania hasła do dokumentów PDF, które ustawiłaś/eś w GOonline w zakładce profil, a jeśli tego nie zrobiłaś/eś, otrzymasz je w SMS.

4

4

Twoje zlecenie zostanie przesłane celem przetworzenia do agenta transferowego, które trwa ok. 3 dni robocze.
Status umowy możesz sprawdzić w zakładce Moje Finanse > Emerytura

1

1

Umów się w najwygodniejszej dla Ciebie lokalizacji

Zarezerwuj spotkanie na konkretną datę i godzinę i oszczędzaj swój czas.

umów się

2

2

Doradca zbada Twoje potrzeby i razem dobierzecie odpowiedni wariant produktu

Podpisz umowę.
Może to być nowa umowa lub przeniesienie środków z innego IKZE. Pamiętaj, że możesz mieć tylko jedno IKZE.

3

3

Wpłać min. 200 zł za pierwszym razem

Następnie wpłacaj kiedy chcesz, przy kolejnych wpłatach kwota minimalna to 100 zł.

Pamiętaj, że możesz równocześnie mieć i IKZE i IKE

Czym się różni IKZe od IKE?

 

IKZE

IKE

Opłata za otwarcie

O zł

0 zł

Opłata za kolejne wpłaty

0 zł

0 zł

Limit wpłat w 2023 r.

8 322 zł,
12 483 zł dla samozatrudnionych

20 805 zł

Wpłata jednorazowo w danym roku, w każdym miesiącu, lub w nieregularnych odstępach czasu

TAK
(min. pierwsza wpłata 200 zł,
kolejna 100 zł)

TAK
(min. pierwsza wpłata 200 zł,
kolejna 100 zł)

Warunkowe zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych

Tak

Tak

Ulga w podatku dochodowym

Tak

Nie

Dziedziczenie środków

Tak

Tak

Wypłata środków bez konsekwencji

W wieku 65 lat2

W wieku 60 lat (lub po nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 lat)3

 

2 Pod warunkiem dokonywania wpłat co najmniej w 5 latach kalendarzowych. Wypłata jednorazowa lub w ratach. 10% podatku zryczałtowanego przy wypłacie.

3 Po spełnieniu przynajmniej jednego z poniższych warunków: dokonywania wpłat co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych lub dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dokonanie wypłaty.

Dokumenty do pobrania

 
Tabela opłat IKZE
 
Regulamin IKZE

1 Dane z artykułu Gazeta Prawna, 20.09.2021 r.

Warunki otwarcia IKZE są określone w Umowie IKZE (Umowie o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego „BNP Paribas IKZE” zawieranej z BNP Paribas FIO, BNP Paribas PARASOL SFIO oraz BNPP FIO) oraz Regulaminie prowadzenia indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego „BNP Paribas – IKZE”. W przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy w okresie krótszym niż 12 miesięcy od daty jej zawarcia może zostać pobrana opłata w wysokości 100 zł. Z aktywów subfunduszu pobierane są koszty, w tym opłata za zarządzanie.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny, nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w fundusz inwestycyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zawarte w nim informacje nie mogą być traktowane także jako usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved.