Bank zmieniającego się świata
Otwórz konto Weź kredyt
 
 
Oszczędzaj na emeryturę i korzystaj z ulgi podatkowej

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego IKZE

Dostępność
Online
Oddziały

INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO IKZE

twoja ulga podatkowa z ikze

Ulga podatkowa to pomniejszenie podstawy opodatkowania o wpłaty na IKZE w danym roku podatkowym

Wybierz swoją formę opodatkowania

Jak często będziesz wpłacać na IKZE?

Ile będziesz wpłacać na IKZE?

Pierwsza wpłata (na otwarcie IKZE) powinna wynieść przynajmniej 200 zł każda kolejna wpłata przynajmniej 100 zł

Limit wpłat na IKZE w 2024 roku dla twojej formy opodatkowania: 9 388,80 zł

W 2024 roku możesz zmniejszyć kwotę podatku PIT w związku
z ulgą podatkową z IKZE do:

1 440

Wysokość wyliczonej kwoty została zaokrąglona do pełnych złotych w dół

twoje oszczędności z ikze

Ile masz lat?

lat

W jakim wieku planujesz wypłacić oszczędności?

lat

Twoje wpłaty na IKZE
po 35 latach oszczędzania:

291 270

Powyższy kalkulator ma charakter wyłącznie informacyjny, edukacyjny i poglądowy, zaś prezentowane w kalkulatorze wyniki są wartością uproszczoną i przybliżoną i nie należy ich traktować jak symulacji wysokości przyszłej emerytury lub wypłat z IKE lub IKZE.

Obliczenia prezentowane w kalkulatorze nie stanowią gwarancji uzyskania danej korzyści podatkowej. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji podatnika i w tym zakresie należy kontaktować się z podmiotami świadczącymi usługi doradztwa podatkowego. Wyliczenia oparte są na założeniu dokonywania regularnej wpłaty składki w kwocie wskazanej przez użytkownika, regularnej kapitalizacji kapitału (rocznej lub miesięcznej w zależności od wybranej częstotliwości wpłat) oraz dokonania wypłaty po spełnieniu warunków określonych w ustawie o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. Pozostałe parametry w tym w szczególności oczekiwany roczny zysk, wysokość i częstotliwość wpłat, okres dokonywania wpłat oraz okres wypłat określane są przez użytkownika.

W niniejszej informacji nie uwzględniono indywidualnej sytuacji odbiorców, w tym celów inwestycyjnych czy sytuacji finansowej. BNP Paribas Bank Polska S.A. dokłada należytej staranności, aby prezentowane informacje nie były błędne, nieaktualne lub nieprawdziwe starannie analizując i wykorzystując wyłącznie źródła informacji które uważa za rzetelne i wiarygodne, jednak zarówno BNP Paribas Bank Polska S.A. jak i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za prawdziwość, aktualność i kompletność tych informacji, ani za szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego materiału. Jeśli nie wskazano inaczej, wykorzystane prognozy, szacowania stanowią opracowanie własne autorów i są aktualne na datę publikacji, a także mogą ulec zmianie bądź aktualizacji w dowolnym momencie.

Jak założyć Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego?

1

1

Zaloguj się do bankowości internetowej GOonline

Kliknij w link poniżej - trafisz od razu do zakładki Emerytura.

Zaloguj się

 

Na kaflu Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego IKZE kliknij ZŁÓŻ WNIOSEK

Wypełnij ankietę dotyczacą oceny Twojego doświadczenia i wiedzy o inwestowaniu, zajmie Ci to ok. 5 minut.

2

2

Uzupełnij wymagane informacje

Wskaż, czy masz IKZE prowadzone w innej instytucji i określ, czy prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą (od tego zależy roczny limit wpłat na IKZE).

Wybierz rodzaj alokacji (automatyczną według wieku lub indywidualnie wybraną przez Ciebie). Określ wysokość wpłaty początkowej, a jeśli chcesz inwestować regularnie, uzupełnij pola do utworzenia zlecenia stałego.

3

3

Zapoznaj się z umową, pozostałymi dokumentami i oświadczeniami, a następnie potwierdź przystąpienie do IKZE. Wpłata początkowa zostanie pobrana automatycznie z rachunku.

Otrzymasz wiadomość e-mail z dokumentacją produktu. Umowa, która zawiera Twoje dane wymagać będzie podania hasła do dokumentów PDF, które ustawiłaś/eś w GOonline w zakładce profil, a jeśli tego nie zrobiłaś/eś, otrzymasz je w SMS.

4

4

Twoje zlecenie zostanie przesłane celem przetworzenia do agenta transferowego, które trwa ok. 3 dni robocze.
Status umowy możesz sprawdzić w zakładce Moje Finanse > Emerytura

1

Uzyskasz informacje o IKZE

Uzyskasz informacje o IKZE i pomoc w zakładaniu IKZE w bankowości internetowej GOonline.

Dodatkowo możesz otrzymać informację o innych produktach emerytalnych.

2

Otwórz formularz umawiania wideospotkań

Otwórz formularz umawiania wideospotkań

 

Umów wideospotkanie

3

Wybierz temat: Inwestycje, oszczędności i regularne oszczędzanie

Wybierz temat: Inwestycje, oszczędności i regularne oszczędzanie

oraz datę i godzinę
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00-20:00

Podaj swoje dane (imię i nazwisko adres mailowy, telefon kontaktowy)

4

Na podany w formularzu adres mailowy otrzymasz potwierdzenie wideospotkania i bezpieczny link

Na podany w formularzu adres mailowy otrzymasz potwierdzenie wideospotkania i bezpieczny link

1

1

Umów się w najwygodniejszej dla Ciebie lokalizacji

Zarezerwuj spotkanie na konkretną datę i godzinę i oszczędzaj swój czas.

umów się

2

2

Doradca zbada Twoje potrzeby i razem dobierzecie odpowiedni wariant produktu

Podpisz umowę.
Może to być nowa umowa lub przeniesienie środków z innego IKZE. Pamiętaj, że możesz mieć tylko jedno IKZE.

3

3

Wpłać min. 200 zł za pierwszym razem

Następnie wpłacaj kiedy chcesz, przy kolejnych wpłatach kwota minimalna to 100 zł.

Wideospotkanie z doradcą

 • Podczas wideorozmowy doradca pomoże Ci założyć IKZE w bankowości internetowej GOonline.
 • Z Centrum Ekspertów Online łączysz się podobnie jak podczas rozmowy wideo przez komunikatory lub jak podczas telekonferencji w pracy.
 • Możesz umówić się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00
 • Nie wymagamy instalacji dodatkowych programów ani aplikacji. Aby umówić się z doradcą, kliknij w UMÓW WIDEOSPOTKANIE i wypełnij formularz


Wyniki inwestycyjne funduszy

 Aktualne wyniki sprawdzisz na stronie https://www.tfi.bnpparibas.pl/notowania.htmlOtwiera się w nowym oknie.

Istotne ryzyka związane z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych


Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Klient powinien się liczyć ze stratą części lub nawet całości kapitału.
Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że dla danego Subfunduszu/Funduszu mogą wystąpić ryzyka specyficzne tylko dla tego konkretnego Subfunduszu/Funduszu. Ryzyka charakterystyczne dla Subfunduszy zarządzanych przez BNP Paribas TFI S.A.:

Ryzyko rynkowe: ryzyko zmian cen instrumentów wchodzących w skład portfela w rezultacie wrażliwości na zmienność parametrów rynkowych (cen na rynku, stóp procentowych, kursów walutowych, warunków makroekonomicznych). Subfundusze mogą zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne w celu ograniczenia ryzyka lub sprawnego zarządzania portfelem.

Ryzyko kredytowe: ryzyko pogorszenia sytuacji finansowej lub niewywiązania się ze swoich zobowiązań przez emitenta instrumentu nabytego przez Subfundusz lub ryzyko kontrahenta związane z możliwością niewywiązania się ze zobowiązań wynikających z zawieranych przez Subfundusz umów.

Ryzyko płynności: ryzyko, że zbyt niski obrót instrumentem lub wycofanie instrumentu z obrotu może znacząco utrudnić albo uniemożliwić jego zbycie, a także utrudnić dokonanie rzetelnej wyceny.

Ryzyko operacyjne: ryzyko, które objawia się możliwością poniesienia przez Subfundusz strat w wyniku nieadekwatnych procesów wewnętrznych, błędów ludzkich lub systemów, nieadekwatności modeli wyceny lub w wyniku zdarzeń zewnętrznych.

Szczegółowe informacje na temat ryzyk związanych z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa wydzielonych Subfunduszy zarządzanych przez BNP Paribas TFI S.A. znajdują się w Prospekcie Informacyjnym odpowiedniego Funduszu Inwestycyjnego w części poświęconej Subfunduszom.

Najczęściej zadawane pytania

 • IKZE, czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego stanowi jeden z elementów III filaru systemu emerytalnego. Umożliwia gromadzenie oszczędności z przeznaczeniem na poczet naszej indywidualnej emerytury. Inwestowanie w ramach IKZE premiowane jest korzyściami podatkowymi:

  • zysk z inwestycji w IKZE jest całkowicie zwolniony z podatku od zysków kapitałowych
  • wartość wpłat dokonanych w danym roku na IKZE można odliczyć od podstawy naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych za ten rok - oszczędzając płacisz niższe podatki

  Dodatkowo „BNP Paribas – IKZE” pozwala na pomnażanie oszczędności poprzez inwestowanie środków na rynku kapitałowym.

 • IKZE to skrót od Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. IKZE to produkt będący częścią III filaru systemu emerytalnego, umożliwiający oszczędzanie z myślą o emeryturze. IKZE to jeden ze sposobów na zmniejszanie istotnej różnicy między Twoim ostatnim wynagrodzeniem, a świadczeniami emerytalnymi, jakie będziesz otrzymywać w przyszłości.

 • „BNP Paribas – IKZE” to inwestycja w jednostki uczestnictwa subfunduszy wchodzących w skład BNP Paribas FIO, BNP Paribas PARASOL SFIO oraz BNPP FIO według jednej z dostępnych strategii inwestycyjnych:

  1. Alokacja według wieku

  Całkowicie zautomatyzowany schemat podziału inwestowanych środków Klienta (w zależności od jego wieku) pomiędzy trzy Subfundusze tj.

  • BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania
  • BNP Paribas Obligacji
  • BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania

  wraz ze zbliżającym się momentem przejścia na emeryturę systematycznie zmniejszany jest poziom ryzyka inwestycyjnego poprzez coroczne przenoszenie coraz większej części środków do subfunduszy Obligacji i Konserwatywnego Oszczędzania 

  Do wyboru są dwie Alokacje Według Wieku:
  •    wersja dla kobiet (aktywna zmiana alokacji do 60 r.ż.),
  •    wersja dla mężczyzn (aktywna zmiana alokacji do 65 r.ż.).
   

  2. Alokacja indywidualna

  Strategia ta pozwala łączyć inwestycje w dowolne Subfundusze BNP Paribas FIO, BNP Paribas PARASOL SFIO oraz BNPP FIO w różnych proporcjach i modyfikować te strategie zgodnie z preferencjami Klienta. Oferowane subfundusze pozwalają skonstruować portfel oparty o zróżnicowane aktywa reprezentujące również zagraniczne rynki kapitałowe.

  Fundusze Inwestycyjne dostępne w ramach Alokacji Indywidualnej:

  BNP Paribas FIO z wydzielonymi subfunduszami:

  • BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania
  • BNP Paribas Obligacji
  • BNP Paribas Aktywnego Inwestowania
  • BNP Paribas Stabilnego Inwestowania
  • BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu
  • BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania
  • BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu

   

  BNP Paribas PARASOL SFIO z wydzielonymi subfunduszami:

  • BNP Paribas Lokata Kapitału
  • BNP Paribas Małych i Średnich Spółek
  • BNP Paribas Obligacji Zrównoważony Rozwój
  • BNP Paribas Akcji Wzrostowych USA
  • BNP Paribas Akcji AQUA

   

  BNPP FIO z wydzielonym subfunduszem:

  • BNPP Papierów Dłużnych Krótkoterminowych (wcześniej Papierów Dłużnych)

   

  W dowolnym momencie możliwa jest BEZPŁATNIE zmiana alokacji z indywidualnej na Alokację według wieku (i odwrotnie) oraz zamiana pomiędzy Subfunduszami w ramach Alokacji Indywidualnej.

 • Nie. Można posiadać jedynie jedno IKZE. Na jednym IKZE może gromadzić oszczędności wyłącznie jeden oszczędzający. Oznacza to, że nie można mieć wspólnego IKZE z inną osobą, np. małżonkiem, czy z dzieckiem.

 • Kwota wpłaty na IKZE dokonanej w danym roku podatkowym pomniejsza podstawę naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych za ten rok. Zatem wpłaty dokonane w danym roku na IKZE możesz odliczyć od dochodu w rozliczeniu PIT.

 • „BNP Paribas – IKZE” to inwestycja w jednostki uczestnictwa subfunduszy wchodzących w skład następujących Funduszy Inwestycyjnych::

  BNP Paribas FIO z wydzielonymi subfunduszami:

  •    BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania
  •    BNP Paribas Obligacji
  •    BNP Paribas Aktywnego Inwestowania
  •    BNP Paribas Stabilnego Inwestowania
  •    BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu
  •    BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania
  •    BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu
  BNP Paribas PARASOL SFIO z wydzielonymi subfunduszami:
  •    BNP Paribas Lokata Kapitału
  •    BNP Paribas Małych i Średnich Spółek
  •    BNP Paribas Obligacji Zrównoważony Rozwój
  •    BNP Paribas Akcji Wzrostowych USA
  •    BNP Paribas Akcji AQUA
  BNPP FIO z wydzielonym subfunduszem:
  •    BNPP Papierów Dłużnych Krótkoterminowych (wcześniej Papierów Dłużnych)

  Inwestowanie środków w fundusze inwestycyjne oznacza szansę na większe zyski, jednak należy liczyć się ze zmiennością inwestycji, czyli wyższym ryzykiem. Inwestowanie w jednostki uczestnictwa Funduszy BNP Paribas TFI S.A. obarczone jest ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału. Wartości jednostek uczestnictwa Funduszy BNP Paribas TFI S.A. mogą ulegać wahaniom w zależności od sytuacji rynkowej, a indywidualna stopa zwrotu z inwestycji uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez BNP Paribas TFI S.A. oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków.
  Szczegółowe informacje o jednostkach uczestnictwa Funduszy BNP Paribas TFI S.A. oraz opisy czynników ryzyka zawarte są w Prospektach Informacyjnych Funduszy BNP Paribas TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.tfi.bnpparibas.pl.
  Dotychczasowe wyniki Funduszy BNP Paribas TFI S.A. nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Jednostki uczestnictwa Funduszy BNP Paribas TFI S.A. nie są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

 • Opłata za otwarcie IKZE

  0 zł

  Opłata za nabycie jednostek uczestnictwa

  0 zł

  Opłata za odkupienie jednostek uczestnictwa

  0 zł

  Opłata za zmianę alokacji

  0 zł

  Opłata za wypowiedzenie przez Uczestnika Umowy w okresie pierwszych 12 miesięcy

  100 zł

  Opłata manipulacyjna pobierana od zwrotu następującego po min. 12 miesiącach trwania Umowy

  0 zł

  Opłata za zarządzanie

  od 0,75% do 2,00% w skali roku w zależności od wybranego Subfunduszu

  Opłaty odnoszące się do poszczególnych subfunduszy znajdują się na stronie
  https://www.tfi.bnpparibas.pl/dokumenty,tabele-oplat.html

 • Nie. Możesz wybrać strategię Alokacji według wieku, która jest całkowicie zautomatyzowana wg schematu podziału inwestowanych środków (w zależności od jego wieku) pomiędzy trzy Subfundusze tj.

  • BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania
  • BNP Paribas Obligacji
  • BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania

   

  Do wyboru są dwie Alokacje Według Wieku:

  • wersja dla kobiet (aktywna zmiana alokacji do 60 r.ż.),
  • wersja dla mężczyzn (aktywna zmiana alokacji do 65 r.ż.).

   

  Szczegóły działania Alokacji Według Wieku znajdują się w Regulaminie BNP Paribas - IKZE kat.A na stronie
  https://www.tfi.bnpparibas.pl/dokumenty,regulaminy.html

  Wraz ze zbliżającym się momentem przejścia na emeryturę systematycznie zmniejszany jest poziom ryzyka inwestycyjnego poprzez coroczne przenoszenie coraz większej części środków do subfunduszy BNP Paribas Obligacji i BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania.

 • Środki gromadzone na IKZE są zwolnione z podatku od zysków kapitałowych bez względu na czas dokonania wypłaty/zwrotu.

  W przypadku, gdy pieniądze z IKZE wypłacisz po 65. roku życia (i po wpłatach na IKZE w co najmniej 5 latach kalendarzowych), zapłacisz wtedy 10% podatek zryczałtowany. Jeżeli wypłacisz pieniądze przed ukończeniem 65 lat, zapłacisz podatek dochodowy na zasadach, które Cię obowiązują. Wcześniejszy zwrot pieniędzy z IKZE musi być całościowy. Po tym, gdy to zrobisz, możesz założyć nowe IKZE.

 • Wpłat można dokonywać:

  • w nieregularnych odstępach czasu
  • w każdym miesiącu, kwartale czy półroczu
  • jednorazowo w danym roku

  Kwota wypłaty w przypadku wcześniejszego zwrotu środków (przed 65 r.ż.) podnosi natomiast podstawę naliczania podatku dochodowego za rok, w którym Oszczędzający jej dokonał. Jest możliwa tylko całkowita wypłata z IKZE i po wypłacie nie ma możliwości odnowienia oszczędzania w ramach tej samej umowy IKZE.

  Klient może wypłacić środki zebrane na IKZE po spełnieniu warunku ukończenia 65 r.ż. oraz wpłat w 5 dowolnych latach kalendarzowych. Wówczas przy wypłacie z IKZE od zgromadzonych środków jest pobierany zryczałtowany podatek w wysokości 10%.” 

 • Tak. Dziedziczeniu podlega 100% zgromadzonych przez oszczędzającego środków. Nie ma też obowiązku uiszczania podatku od spadku i darowizn przez Spadkobierców.

  Formy wypłaty:

  • przeniesienia środków zgromadzonych w ramach IKZE Spadkodawcy na konto IKZE Spadkobiercy
  • wypłata środków obarczona zryczałtowanym 10% podatkiem dochodowym

Dokumenty do pobrania

 
Tabela opłat IKZE
 
Regulamin IKZE

Dowiedz się więcej o planowaniu emerytury

1 Osoby, które prowadzą działalność pozarolniczą w rozumieniu przepisu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1009, 1079, 1115 i 1265).
Do wyliczenia ulgi 4 506 zł przyjęliśmy stawkę podatkową 32%.

2 Pierwsza wpłata to przynajmniej 200 zł, kolejne – min. 100 zł.

3 Dane z artykułu Gazeta Prawna, 20.09.2021 r.

NOTA PRAWNA

BNP Paribas Bank Polska S.A. jest wyłącznym dystrybutorem BNP Paribas FIO, BNP Paribas PARASOL SFIO oraz BNPP FIO.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r., a także nie należy ich traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. W materiale wykorzystano źródła informacji, które BNP Paribas Bank Polska S.A. analizuje z najwyższą starannością. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Kopiowanie lub rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej bez zgody BNP Paribas Bank Polska S.A. jest zabronione. 

Warunki otwarcia IKZE są określone w Umowie IKZE (Umowie o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego „BNP Paribas IKZE” zawieranej z BNP Paribas FIO, BNP Paribas PARASOL SFIO oraz BNPP FIO) oraz Regulaminie prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych „BNP Paribas – IKZE”, dostępnym na stronie https://www.tfi.bnpparibas.pl/dokumenty.html oraz u Dystrybutora. W przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy w okresie krótszym niż 12 miesięcy od daty jej zawarcia może zostać pobrana opłata w wysokości 100 zł.

Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków. Tabele Opłat znajdują się na stronie www.tfi.bnpparibas.pl. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także Dokumentem zawierającym kluczowe informacje (KID) oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego - Informacją dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w języku polskim https://www.tfi.bnpparibas.pl/dokumenty.html oraz u Dystrybutora.

Informacje o funduszach inwestycyjnych oraz o ich ryzyku inwestycyjnym zawarte są w Prospektach Informacyjnych oraz KID dostępnych na stronie www.tfi.bnpparibas.pl oraz u Dystrybutora.

Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusze inwestycyjne, w jednostki uczestnictwa których inwestowane są środki w ramach IKE/IKZE, nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty części a nawet całości wpłaconych środków. Inwestycja w fundusze inwestycyjne polega na nabyciu jednostek uczestnictwa funduszy nie zaś własności aktywów w które fundusze inwestują. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte na podstawie niniejszego materiału ponoszą wyłącznie jego odbiorcy. Jest to materiał reklamowy. Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez TFI BNP Paribas S.A. jest dostępna jest na  https://www.tfi.bnpparibas.pl/.

Subfundusze mogą inwestować powyżej 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.

Produkt IKZE oparty o fundusze inwestycyjne adresowany jest do osób akceptujących niskie, średnie lub wysokie ryzyko inwestycyjne w zależności od wybranych Subfunduszy. Ze względu na przyjętą politykę inwestycyjną i związany z tym skład portfela wartość jednostki uczestnictwa może charakteryzować się dużą zmiennością w ramach BNP Paribas FIO: BNP Paribas Stabilnego Inwestowania, BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania, BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu, BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu, BNP Paribas Lokata Kapitału, BNP Paribas Obligacji Zrównoważony Rozwój, BNP Paribas Małych i Średnich Spółek, w ramach BNP Paribas Parasol SFIO: BNP Paribas Akcji AQUA, BNP Paribas Akcji Wzrostowych USA oraz BNPP Papierów Dłużonych Krótkoterminowych.

W zależności od przyjętej przez Fundusz polityki inwestycyjnej, Fundusze mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego. Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej znajduje się w prospektach informacyjnych poszczególnych Funduszy.

BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania, BNP Paribas Obligacji, BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu, BNP Paribas Aktywnego Inwestowania, BNP Paribas Stabilnego Inwestowania, BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania, BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu, oraz BNPP Papierów Dłużonych Krótkoterminowych są zarządzane aktywnie benchmarkowo, mogą znacznie odchylać się od benchmarku. BNP Paribas Lokata Kapitału, BNP Paribas Obligacji Zrównoważony Rozwój, BNP Paribas Akcji AQUA, BNP Paribas Akcji Wzrostowych USA są zarządzane aktywnie niebenchmarkowo.