Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że 20 czerwca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 r. poz. 1075), wprowadzająca do polskiego porządku prawnego postanowienia dyrektywy unijnej znanej jako tzw. Dyrektywa PSD2 (Dyrektywa 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego). Okres dostosowawczy zakończył się 20 grudnia 2018 r. i od tego dnia BNP Paribas Bank Polska S.A. stosuje przepisy ustawy w codziennych procesach.

Najważniejsze zmiany zaimplementowane przez nowe przepisy, to możliwość udostępniania przez banki za zgodą Klienta:

 • usług online dostępu do informacji podstawowej o rachunku płatniczym i historii transakcji (z ang. AIS – Account Information Services)
 • usług online potwierdzenia dostępności środków na rachunku płatniczym (z ang. CAF – Confirmation of Availability of Founds) 
 • usług dysponowania zleceń płatniczych (z ang. PIS Payment Initiation Service) wszystkich rodzajów produktów płatniczych dostępnych w elektronicznych kanałach dostępu (Elixir, ExpressElixir, Sorbnet, SEPA, SWIFT)

 

Dokumentacja przedmiotowych AIS, PIS i CAF wraz z sandboxem znajduje się na API Portalu BNP Paribas Bank Polska S.A.: https://gopsd2.bnpparibas.pl

Wymienione usługi będą realizowane przez podmioty trzecie, tzw. certyfikowanych dostawców usług finansowych (np. portale społecznościowe, sklepy internetowe, fintechy, firmy pożyczkowe i inne), w skrócie TPPs (z ang. Third Party Providers), a także przez inne banki po wejściu w życie przepisów dotyczących tzw. silnego uwierzytelniania tj. najwcześniej od 14 września 2019.

 

Potencjalne zastosowanie wymienionych usług:

AIS 

 • ocena zdolności kredytowej
 • uwierzytelnianie (potwierdzanie tożsamości Klienta)
 • zarządzanie przez Klienta z poziomu jednej aplikacji kilkoma rachunkami prowadzonymi przez różne instytucje

CAF

 • potwierdzenie, czy Klient posiada wystarczające saldo środków na rachunku, aby wykonać transakcję (np. zlecenie płatnicze)

PIS

 • zlecanie dyspozycji płatniczych, w tym dyspozycji płatniczych z dowolnego rachunku płatniczego prowadzonego przez inny bank na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego z poziomu jednej aplikacji.

 

Ustawa wprowadza również m.in.:

 • zmodyfikowane zasady odpowiedzialności za nieautoryzowaną transakcję, w tym ograniczenie odpowiedzialności Klienta do kwoty 50 euro (obecnie 150 euro) za straty spowodowane nieautoryzowanymi transakcjami w przypadku utraconego lub skradzionego instrumentu płatniczego (takiego jak karta debetowa, karta kredytowa, hasło i identyfikator Elektronicznych Kanałów Dostępu lub kod SMS) 
 • skrócony termin odpowiedzi na złożoną przez Klienta reklamację dotyczącą produktów i usług płatniczych obsługiwanych w ramach regulacji PSD2 do 15 dni roboczych, z możliwością przedłużenia do 35 dni roboczych (czas rozpatrywania pozostałych reklamacji pozostaje bez zmian)
 • doprecyzowanie zasad odpowiedzialności za nieautoryzowane transakcje płatnicze – każdy przypadek Bank rozpatruje indywidualnie zgodnie z postanowieniami zawartej z Klientem umowy oraz obowiązującymi przepisami
 • możliwość wykorzystywania wyłącznie opcji dzielenia kosztów przelewu pomiędzy nadawcę i odbiorcę, czyli tzw. opcji SHA w zleceniach płatniczych realizowanych z krajami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (obecnie dozwolone są opcje OUR oraz SHA).

 

Przepisy ustawy nowelizującej wprowadzają również istotną zmianę w sposobie księgowania przelewów otrzymanych na rzecz Klientów Indywidualnych Banku - począwszy od 20 grudnia 2018 r. księgowanie takich przelewów każdorazowo realizowane będzie na rachunek Odbiorcy wskazany w komunikacie płatniczym, a nie jak dotychczas na rachunek zgodny z walutą przelewu, o ile Bank prowadził dla Odbiorcy rachunek w walucie przelewu.

Księgowanie na rachunek Odbiorcy wskazany w komunikacie płatniczym będzie realizowane również wtedy, gdy będzie to wymagało przewalutowania środków po kursie z tabeli kursów obowiązującej w Banku w momencie realizacji operacji księgowej.

W związku z przedmiotowymi zmianami, odpowiednie regulacje wewnętrzne dotyczące produktów bankowych tj. regulaminy, taryfy prowizji i opłat obowiązujące w poszczególnych segmentach zostały stosownie zaktualizowane lub dostosowane do nowych wymogów prawnych.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Doradcami.