Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 

Informacja o obowiązkowym systemie gwarantowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych lub należnych z tytułu wierzytelności:

BNP Paribas Bank Polska S.A. uczestniczy w systemie gwarantowania środków pieniężnych uregulowanym w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. poz. 996), zwanej dalej „Ustawą”. Celem powyższego systemu jest zapewnienie klientom banku (deponentom) wypłaty środków gwarantowanych, do wysokości określonej Ustawą, w przypadku ich niedostępności tj. gdy nie mogą być wypłacone od dnia spełnienia warunku gwarancji.

Zapoznaj się z arkuszem informacyjnym dla deponentów
Arkusz informacyjny dla deponentów Otwiera się w nowym oknie.

 • Z dniem spełnienia warunku gwarancji deponenci nabywają w stosunku do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, na warunkach określonych w Ustawie, uprawnienie do świadczenia pieniężnego.

  Dzień spełnienia warunku gwarancji jest to dzień wskazany w decyzji Komisji Nadzoru Finansowego jako dzień zawieszenia działalności banku i ustanowienia zarządu komisarycznego, o ile nie został on ustanowiony wcześniej, oraz wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości.

  Środki gwarantowane wypłacane są na podstawie listy deponentów, która jest sporządzona przez podmiot uprawniony do reprezentacji banku i w ciągu 3 dni roboczych od dnia spełnienia warunku gwarancji, przekazywana jest do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Lista ta jest przygotowywana w oparciu o system wyliczania banku tj. bazę klientów, system informatyczny zawierający dane o deponentach i wysokości należnych im środków gwarantowanych.

  Świadczenie wypłacane jest przez zarząd komisaryczny lub podmiot, z którym Bankowy Fundusz Gwarancyjny zawrze umowę o dokonanie wypłat środków gwarantowanych, w miejscach i terminach podanych do wiadomości publicznej przez Fundusz m.in. w drodze ogłoszenia w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym i na stronie internetowej Funduszu. Po tym terminie wypłaty są dokonywane bezpośrednio przez Fundusz do upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu gwarancji. Roszczenia z tytułu gwarancji przedawniają się po upływie 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji.

  Gwarancjami objęte są depozyty złotowe i walutowe. Niezależnie od waluty w jakiej nominowany jest depozyt, wypłata środków gwarantowanych będzie dokonywana w złotych.

  Świadczenie wypłacane jest co do zasady w ciągu 7 dni roboczych od dnia spełnienia warunku gwarancji. Dniem roboczym jest dzień, który nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy i nie przypada w sobotę.

  Terminu 7 dniowego, o którym mowa powyżej, nie stosuje się, w odniesieniu do całości lub części świadczenia, w przypadku gdy:

  • istnieją uzasadnione wątpliwości co do poszczególnych danych na liście deponentów lub uzasadnione wątpliwości, czy deponent jest uprawniony do otrzymania środków gwarantowanych lub gdy środki gwarantowane są przedmiotem sporu sądowego. Świadczenie pieniężne jest płatne w takim przypadku niezwłocznie po otrzymaniu informacji przez Fundusz o ustaniu przesłanek, o których mowa w zdaniu poprzednim;
  • uprawnienia z tytułu środków gwarantowanych wynikają z umowy rachunku bankowego prowadzonego w formie indywidualnych kont emerytalnych lub indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1147, z 2015 r. poz. 978 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615), zwanej dalej "ustawą o IKE oraz IKZE". Świadczenie pieniężne jest płatne w takim przypadku niezwłocznie po otrzymaniu przez Fundusz potwierdzenia zawarcia przez deponenta umowy o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego albo indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego z inną instytucją finansową lub otrzymania potwierdzenia przystąpienia przez deponenta do programu emerytalnego w trybie przewidzianym w ustawie o IKE oraz IKZE, z tym że w przypadku niedopełnienia przez deponenta któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w art. 14 ust. 3 ustawy o IKE oraz IKZE, jeżeli nie spełnia on warunków do wypłaty, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 lub w art. 46 albo w art. 34a ust. 1 pkt 1 tej ustawy, świadczenie pieniężne jest płatne niezwłocznie po poinformowaniu Funduszu o tym przez podmiot uprawniony do reprezentacji banku oraz po przekazaniu przez niego Funduszowi innych informacji niezbędnych do zachowania warunku tej wypłaty, o którym mowa w art. 14 ust. 4 ustawy o IKE oraz IKZE;
  • wypłata środków gwarantowanych, o których mowa w art. 24 ust. 3 i 4 Ustawy (środki objęte szczególną ochroną gwarancyjną ponad limit, o których mowa w sekcji „Maksymalna wysokość gwarancji” powyżej), jest dokonywana ponad limit równowartości w złotych 100 000 euro określony w art. 24 ust. 1. Świadczenie pieniężne w tym przypadku jest płatne niezwłocznie po przedłożeniu Funduszowi przez deponenta oświadczenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 24 ust. 5 Ustawy, oraz po otrzymaniu przez Fundusz potwierdzenia podmiotu uprawnionego do reprezentacji, o którym mowa w tym przepisie;
  • wypłata środków gwarantowanych jest dokonywana w przypadku, o którym mowa w art. 59 ust. 1 (wypłaty środków gwarantowanych deponentom oddziału banku objętego systemem gwarantowania, utworzonego w państwie członkowskim innym niż Rzeczpospolita Polska). Świadczenie pieniężne w tym przypadku jest płatne w terminie ustalonym w porozumieniu, o którym mowa w art. 60 Ustawy.

  Roszczenia deponentów z tytułu gwarancji nieujawnione w ramach listy deponentów przekazanej Funduszowi, z wyłączeniem przypadków określonych w art. 36 ust. 1 Ustawy (przypadki, w których może nastąpić zmiana terminu wypłaty, o których mowa powyżej) , Fundusz zaspokaja w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania danych uzupełniających listę deponentów, sporządzonych przez podmiot uprawniony do reprezentacji banku, w szczególności po ustaleniu listy wierzytelności sporządzonej w postępowaniu upadłościowym podmiotu objętego systemem gwarantowania lub po stwierdzeniu prawomocnym orzeczeniem sądu wierzytelności wobec podmiotu objętego systemem gwarantowania, w stosunku do którego nastąpiło spełnienie warunku gwarancji.

  Jeśli w dniu spełnienia warunku gwarancji uprawnienia z tytułu środków gwarantowanych przysługiwały następcom prawnym deponenta oraz

  • osobom, które przedstawiły rachunki stwierdzające wysokość poniesionych przez nich kosztów pogrzebu posiadacza rachunku,
  • osobom wskazanym w dyspozycji na wypadek śmierci posiadacza rachunku,

  oraz – niezależnie od przyczyny faktycznej lub prawnej zostały wykazane w systemie wyliczania podmiotu objętego systemem gwarantowania jako uprawnienia poprzednika prawnego, Fundusz jest obowiązany spełnić świadczenie pieniężne z tytułu środków gwarantowanych, stanowiące kwotę obliczoną dla poprzednika prawnego. Uprawnienia do odbioru środków gwarantowanych ustala się na zasadach ogólnych zgodnie z przepisami określającymi skutki danego rodzaju następstwa prawnego oraz zasady dysponowania majątkiem, jaki należał do poprzednika prawnego.

  W przypadku gdy środki zdeponowane na rachunku zostały zablokowane na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zawiesza się wypłatę deponentowi środków gwarantowanych, na czas trwania blokady.

  Deponent posiadający środki pieniężne przekraczające limit objęty gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego lub nieobjęte systemem gwarancyjnym ma prawo dochodzić swoich roszczeń na ogólnych zasadach prawa upadłościowego. Środki te stanowią wierzytelność deponenta do masy upadłości banku.

  W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszym doradcą. Jednocześnie informujemy, iż więcej informacji można znaleźć na stronach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego: www.bfg.pl. oraz pod bezpłatną infolinią udostępnioną przez BFG: 800 569 341 (opłata za połączenie wg cennika operatora).

  • środki pieniężne zgromadzone przez deponenta na rachunkach bankowych, w przypadku których deponent jest stroną umowy rachunku bankowego, niezależnie od wadliwości prawnej tej umowy, a także jej nieważności, oraz w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2 i 3 Ustawy (rachunek powierniczy, rachunek firmy inwestycyjnej);
  • inne należności deponenta wynikające z czynności bankowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, 2 i 6 ustawy - Prawo bankowe;
  • kwoty, o których mowa w art. 55 ust. 1 pkt 1 i art. 56 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe (koszty pogrzebu, dyspozycje na wypadek śmierci), z zastrzeżeniem art. 52, o ile stały się wymagalne przed dniem spełnienia warunku gwarancji;
  • należności deponenta wynikające z bankowych papierów wartościowych, potwierdzone dokumentami imiennymi wystawionymi przez emitenta lub imiennymi świadectwami depozytowymi, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, o ile zostały wyemitowane przed dniem 2 lipca 2014 r.
  • osoby fizyczne;
  • osoby prawne;
  • jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną;
  • szkolne kasy oszczędnościowe;
  • pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe.

  W przypadku prowadzenia przez Bank jednego rachunku dla kilku osób (rachunek wspólny), deponentem jest każda z tych osób - w granicach określonych w umowie rachunku, a w przypadku braku postanowień umownych lub przepisów w tym zakresie - w częściach równych. Oznacza to, że każdej z tych osób przysługuje w tak określonych granicach odrębna kwota gwarantowana do maksymalnej wysokości gwarancji.

  W przypadku prowadzenia przez bank rachunku dla spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo - akcyjnej - deponentem jest ta spółka.

  W przypadku prowadzenia przez bank rachunku powierniczego, deponentem jest każdy
  z powierzających w granicach wynikających z ich udziału w kwocie zgromadzonej na rachunku,
  a w granicach pozostałej kwoty deponentem jest powiernik.

  W przypadku prowadzenia przez podmiot objęty systemem gwarantowania rachunku firmy inwestycyjnej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 575/2013, lub uznanej firmy inwestycyjnej z państwa trzeciego, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 25 tego rozporządzenia, na którym zgodnie z art. 73 ust. 5a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zdeponowane są środki pieniężne powierzone przez jej klientów w związku ze świadczeniem przez tę firmę usług maklerskich, deponentem jest każdy z klientów w granicach wynikających z ich udziału w kwocie zgromadzonej na rachunku.

 • Ochroną gwarancyjną nie są objęte środki pieniężne i należności:

  • Skarbu Państwa;
  • Narodowego Banku Polskiego;
  • banków, banków zagranicznych oraz instytucji kredytowych, o których mowa w ustawie - Prawo bankowe; 
  • kas i Kasy Krajowej;
  • Funduszu;
  • instytucji finansowych;
  • firm inwestycyjnych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 575/2013, i uznanych firm inwestycyjnych z państwa trzeciego, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 25 tego rozporządzenia;
  • osób i podmiotów, które nie zostały zidentyfikowane przez podmiot objęty systemem gwarantowania depozytów;
  • krajowych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz krajowych i zagranicznych zakładów reasekuracji, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
  • funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych, spółek zarządzających i oddziałów towarzystw inwestycyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z późn. zm.);
  • otwartych funduszy emerytalnych, pracowniczych funduszy emerytalnych, powszechnych towarzystw emerytalnych i pracowniczych towarzystw emerytalnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 291 i 615);
  • jednostek samorządu terytorialnego;
  • organów władz publicznych państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska oraz państwa trzeciego, w szczególności rządów centralnych, regionalnych oraz jednostek samorządu terytorialnego tych państw.

  Gwarancja nie obejmuje także:

  • produktów, w przypadku których bank jedynie pośredniczy w ich sprzedaży jak np.: jednostki funduszy inwestycyjnych, polisy ubezpieczeniowe (bank jest wówczas jedynie pośrednikiem, a umowa jest zawierana z towarzystwem funduszy inwestycyjnych czy zakładem ubezpieczeń),
  • wierzytelności powstających w związku z wykonywaniem innej czynności niż czynność bankowa,
  • części produktów łączonych - poza częścią lokacyjną np. w przypadku łączenia lokaty bankowej i jednostek funduszy inwestycyjnych (wówczas gwarancją objęta jest wyłącznie część lokacyjna);
  • środków wpłaconych tytułem udziałów, wpisowego i wkładów członkowskich do spółdzielni;
  • środków deponenta, jeżeli środki te znajdują się na rachunkach bankowych, na których w okresie 2 lat przed dniem spełnienia warunku gwarancji nie dokonano obrotów poza dopisywaniem odsetek lub pobieraniem prowizji lub opłat, a ich suma jest niższa niż równowartość w złotych 2,5 euro - jeżeli byłyby to jedyne środki deponenta objęte ochroną gwarancyjną;
  • pieniądza elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 873 i 1916 oraz z 2015 r. poz. 1764, 1830 i 1893) oraz środków pieniężnych otrzymanych w zamian za pieniądz elektroniczny, o których mowa w art. 7 ust. 1 tej ustawy.
 • Środki, są objęte ochroną gwarancyjną w banku do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro - w całości od dnia ich wniesienia na rachunek, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień spełnienia warunku gwarancji, a w przypadku należności wynikających z czynności bankowych, o ile czynność ta zostały dokonane przed dniem spełnienia warunku gwarancji. W przypadku należności z tytułu kwot wydatkowanych na koszty pogrzebu posiadacza rachunku oraz należności z tytułu dyspozycji na wypadek śmierci, są one objęte systemem gwarantowania, o ile stały się wymagalne przed dniem spełnienia warunku gwarancji.

  W celu wyliczenia gwarantowanej kwoty w złotych należy zastosować kurs średni z dnia spełnienia warunku gwarancji ogłaszany przez Narodowy Bank Polski.

  Kwota ta określa maksymalną wysokość roszczeń deponenta w stosunku do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, niezależnie od tego, w jakiej wysokości i na ilu rachunkach posiadał on środki pieniężne lub z ilu wierzytelności przysługują mu należności w danym banku. Oznacza to, że podstawą wyliczenia kwoty należnej od Bankowego Funduszu Gwarancyjnego jest suma należności od banku (czyli suma środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach oraz wierzytelności z innych czynności bankowych). Kwota ta określa maksymalną wysokość roszczeń deponenta w stosunku do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego także w przypadku gdy jeden bank posługuje się w swojej działalności kilkoma nazwami handlowymi, np. BGŻ Optima i BNP Paribas

  W przypadku gdy środki lub należności deponenta będącego osobą fizyczną, pochodzą z:

  1. odpłatnego zbycia:
   1. nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 i 961), jej części lub udziału w takiej nieruchomości,
   2. prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane lub udziału w takim prawie,
   3. samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2015 r. poz. 1892) stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym lokalem,
   4. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu o przeznaczeniu mieszkalnym lub udziału w takim prawie
    - jeżeli zbycie to nie nastąpiło w ramach wykonywanej działalności gospodarczej,
  2. wykonania na jego rzecz umownego lub sądowego podziału majątku po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej,
  3. nabycia przez niego spadku, wykonania na jego rzecz zapisu lub otrzymania zachowku,
  4. wypłaty sumy ubezpieczenia z tytułu umowy ubezpieczenia na życie w związku ze śmiercią osoby ubezpieczonej lub dożyciem przez nią oznaczonego wieku,
  5. wypłaty sumy ubezpieczenia z tytułu umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia lub śmiercią osoby ubezpieczonej wskutek nieszczęśliwego wypadku,
  6. lwypłaty odprawy pieniężnej na warunkach i w wysokości określonych w przepisach odrębnych,
  7. wypłaty odprawy emerytalnej lub rentowej, o której mowa w art. 921 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) lub odrębnych przepisach na warunkach i w wysokości określonych w tych przepisach

  - są one objęte szczególną ochroną gwarancyjną, w terminie 3 miesięcy od dnia wpływu środków na rachunek lub powstania należności, do wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy dwukrotnością limitu określonego w art. 24 ust. 1 Ustawy (czyli dwukrotnością równowartości
  w złotych 100 000 euro) a sumą pozostałych środków i należności deponenta, nie wyższą jednak niż limit określony w art. 24 ust. 1 Ustawy (równowartość w złotych 100 000 euro). Po tym terminie środki i należności są objęte obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów na zasadach ogólnych.

   

  W przypadku gdy środki lub należności deponenta będącego osobą fizyczną, pochodzą z wypłaty odszkodowania za szkodę wyrządzoną przestępstwem lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, odszkodowania lub zadośćuczynienia, o którym mowa w art. 552 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. poz. 555, z późn. zm.), są one objęte ochroną gwarancyjną, w terminie 3 miesięcy od dnia wpływu środków na rachunek lub powstania należności - w całości. Po tym terminie te środki i należności są objęte obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów na zasadach ogólnych.

  Roszczenie o wypłatę środków gwarantowanych należnych deponentowi ponad limit na zasadach ogólnych w przypadkach, o których mowa powyżej, powstaje po przedłożeniu Funduszowi przez deponenta oświadczenia o zaistnieniu takiego przypadku wraz z dokumentami to potwierdzającymi oraz po potwierdzeniu przez podmiot uprawniony do reprezentacji banku (zarząd, zarząd komisaryczny, likwidator, administrator albo pełnomocnik ustanowiony przez Fundusz, a jeżeli ogłoszono upadłość banku – syndyk), że środki lub należności deponenta, co do których deponent złożył to oświadczenie, były należne deponentowi w dniu spełnienia warunku gwarancji.