Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 
 

Kontakt

Infolinia

+48 500 990 500

+48 22 134 00 00

Infolinia czynna 24/7 (Koszt połączenia wg stawki operatora)

Informacje dotyczące
zajęć egzekucyjnych

Czym jest zajęcie konta bankowego (tzw. zajęcie egzekucyjne)?

 

Najkrócej – zablokowaniem danej kwoty przez tzw. organ egzekucyjny. 

 

Zajęcie konta ma prawo zlecić: 

 • komornik sądowy,
 • urząd skarbowy, 
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych

lub 

 • urząd miasta,
 • inne organy egzekucyjne. 

Te instytucje mogą żądać od banku, aby przekazał z konta Klienta – jako dłużnika – pieniądze na spłatę jego długów, odsetek do tych długów i innych zobowiązań.

Zgodnie z prawem jako bank musimy wykonać tę dyspozycję. Nie mamy także na nią wpływu – jeśli nie zgadzasz się z zajęciem konta, skontaktuj się z instytucją, która je zleciła.

  • Kodeks postępowania cywilnego: art. 889–893
  • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji: art. 80–87
  • Ustawa Prawo bankowe:

  - art. 54

  - art. 59 ust. 4

  - art. 62

  - art. 93 ust. 2

  - art. 105 ust. 1 pkt. 2) lit ł) i v)

 • Zawiadomienie o zajęciu konta wpływa do nas najczęściej elektronicznie – w systemie Ognivo, którego właścicielem jest Krajowa Izba Rozliczeniowa.

  Wyjątkowo – w postępowaniu egzekucyjnym w administracji – możemy je otrzymać pocztą tradycyjną. 

  Banki i organy egzekucyjne najczęściej komunikują się w sprawie zajęcia przez system Ognivo – dotyczy to także informacji objętych tajemnicą bankową.

 • Nie możesz dysponować wszystkimi pieniędzmi na koncie. Możesz natomiast korzystać z tzw. kwoty wolnej i kwot powyżej zajęcia egzekucyjnego. Więcej o kwocie wolnej przeczytasz tu: czym jest kwota wolna?

  Przykład:
  Masz na koncie 5000 zł. Kwota zajęcia wynosi 7000 zł. Kwota wolna wynosi 3181,50 zł. Możesz więc korzystać z 3181,50 zł.

 • Nie – wystarczy, że jesteś Klientem danego banku, do którego organ egzekucyjny napisze. Zajęcie egzekucyjne dotyczy także:

  • kont wspólnych – których jesteś współposiadaczem lub współposiadaczką 

  oraz

  • kont, które otworzysz w danym banku już po zajęciu egzekucyjnym.
 • Bank przekaże zajętą kwotę od razu po wpływie zajęcia.

 • Tak – w tej sytuacji koniecznie zgłoś nam taki zamiar. Szczegóły znajdziesz tu: Jak zlecić spłatę zajęcia?

Czym jest kwota wolna?

Pieniędzmi, których prawie nigdy nie obejmie zajęcie (ani zajęcia, jeśli jest ich kilka) –
a więc którymi zazwyczaj możesz dysponować. 

 • Jest to 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 • W 2024 roku kwota wolna w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca wynosi 3181,50 zł, a od 1 lipca 2024 roku wynosi 3225,00 zł
 • Wyjątek dotyczy zajęcia alimentacyjnego: kwota wolna nie obowiązuje, jeśli musisz płacić alimenty. 
  Szczegóły znajdziesz tu: Czym jest zajęcie alimentacyjne?
 • W każdym miesiącu ta kwota się odnawia (choć się nie kumuluje). Oznacza to, że w każdym miesiącu masz ponownie do dyspozycji maksymalnie 3181,50 zł (od lipca 3225,00 zł) – niezależnie od tego, czy wykorzystasz tyle w poprzednim miesiącu.
 • Oprócz kwoty wolnej są również inne kwoty ustawowo zwolnione od egzekucji. 
  Szczegóły znajdziesz tuJakie jeszcze pieniądze mogą być zwolnione z zajęcia?

Ważne! 
Kwota wolna przysługuje Ci tylko jako Klientowi indywidualnemu – nie przedsiębiorcy ani rolnikowi. 
Obejmie zatem pieniądze na kontach osobistych takich jak:
- rachunek oszczędnościowy,
- rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy,
- konto walutowe osoby fizycznej,
- rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej.

 • Te, na które zgodzi się organ egzekucyjny, i te, o których mówią ustawy, m.in.:

  • ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji: art. 10 ust. 4
  • Kodeks postępowania cywilnego: art. 833 ust. 6, art. 833 ust. 7.

   

  Świadczenia zwolnione to nie jest kwota wolna!

  Zwolnione z zajęcia są między innymi:

  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
  • renta alimentacyjna,
  • świadczenia rodzinne,
  • dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe i dla sierot zupełnych,
  • świadczenia wychowawcze (Rodzina 500+, Dobry start),
  • świadczenia z pomocy społecznej,
  • niektóre świadczenia, które dotyczą SARS-CoV-2 (postojowe, opieki zdrowotnej wypłacane przez NFZ i wsparcie finansowe wypłacane przez Polski Fundusz Rozwoju).

  Ważne! 
  Organ egzekucyjny musi się zgodzić na korzystanie z:
  - emerytury, renty i zasiłku dla bezrobotnych. Bez tej zgody nie możesz dysponować pieniędzmi z tych wpływów,
  - zaliczek z dopłat bezpośrednich od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

  Jako bank nie mamy wpływu na te decyzje.

Czym jest zajęcie alimentacyjne?

Czy od zajęcia alimentacyjnego przysługuje kwota wolna?

 

Zablokowaniem danej kwoty przez komornika, aby ściągnąć alimenty lub rentę, która ma charakter alimentów.

Ważne!  Od zajęcia alimentacyjnego nie przysługuje kwota wolna.

 • Jest to tzw. zbieg egzekucji.

  Zbieg egzekucji prowadzonych przez wyłącznie administracyjne organy egzekucyjne, albo jeżeli egzekucję prowadzi zarówno administracyjny  organ egzekucyjny, jak i komornik,  nie wstrzymuje wypłaty przez bank pieniędzy  na rachunek organu egzekucyjnego (najczęściej na rzecz organu egzekucyjnego, który pierwszy dokonał zajęcia, z kilkoma wyjątkami).

  Zbieg egzekucji prowadzonych wyłącznie przez komorników, wstrzymuje przekazanie przez bank  środków na rachunek organu egzekucyjnego. 

  Zbieg egzekucji nie ma wpływu na możliwość korzystania z kwoty wolnej.

 • To zależy od tego, kto jest wskazany jako dłużnik w zawiadomieniu o zajęciu.

   

  Dłużnik wskazany w zajęciu

  Zajęte konto

  osoba fizyczna

  - osobiste

  - lokaty

  - wspólne

  - firmowe indywidualnej działalności gospodarczej

  - gospodarstwa rolnego

  - spółki cywilnej (w przypadku egzekucji sądowej do wysokości udziału w spółce)

  spółki handlowe (spółka jawna, partnerska, komandytowa, akcyjno-komandytowa, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna)

  jedynie konto firmowe, które należy do wskazanej spółki

   

  Zajęcie obejmuje zazwyczaj wszystkie konta w danym banku, których jako dłużnik jesteś właścicielem lub współwłaścicielem. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy komornik w zajęciu wyraźnie wskazał jedno konto (lub kilka konkretnych).

  Zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami środki zdeponowane na niektórych rachunkach bankowych, nie podlegają zajęciu.

Jak sprawdzić w bankowości internetowej, czy na koncie występuje zajęcie?

1

Wejdź do aplikacji GOonline.

2

Wybierz zakładkę „Moje Finanse”, następnie „Konta”.

3

Jeśli na rachunku są blokady z tytułu zajęcia, wyświetli się poniższy komunikat:

4

Wybierz zakładkę „Szczegóły”, następnie „Zajęcia egzekucyjne”.

Tam znajdziesz następujące informacje:

 • kwotę blokady
 • sygnaturę zajęcia
 • datę wpływu zajęcia do banku
 • dane organu egzekucyjnego, który dokonał zajęcia

Jak zlecić spłatę zajęcia?

Jeśli na Twoim koncie znajdzie się wystarczająca kwota do spłaty części lub całości zajęcia, bank wykona spłatę od razu po wpływie zajęcia do banku. Oczywiście, dotyczy to pieniędzy poza kwotą wolną i innymi kwotami, które nie podlegają zajęciu.

Jeśli chcesz zlecić dyspozycję spłaty zajęcia:

Jeśli jesteś Klientem indywidualnym lub firmowym:

Zadzwoń na naszą infolinię lub odwiedź nasz oddział.

 

Sprawdź numer Znajdź oddział 

Jeśli jesteś Klientem Wealth Management:

Odwiedź centrum Wealth Management. 

 

Znajdź 

Dyspozycję spłaty zajęcia może złożyć:

 • właściciel konta

 

 • współwłaściciel konta

 • pełnomocnik do konta

Każda z tych osób może zlecić dyspozycję niezależnie od tego, na którego współwłaściciela zostało skierowane zajęcie.

 • Tak – o ile jest to bieżące wynagrodzenia i dostarczysz do banku poniższe dokumenty:

  1. Jeśli zajęcie zlecił komornik:
  • zezwolenie komornika na wypłatę wynagrodzeń,
  • lista płac zatwierdzona przez komornika,

   

  1. Jeśli zajecie zlecił administracyjny organ egzekucyjny:
  • odpis listy bieżącej płac,
  • oświadczenie ze wynagrodzenie wypłacane jest cyklicznie, jeżeli z zajętego konta ma być wypłacone wynagrodzenie osobom zatrudnionym na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

  Ważne! 
  Zawsze na liście płac musi znajdować się pieczątka i podpis właściciela firmy lub osoby upoważnionej – podpis zgodny z kartą wzorów podpisów.

  Z pieniędzy zajętych na zajętym koncie może być wypłacane bieżące wynagrodzenie za pracę. Ustawowe zezwolenie nie dotyczy zaległych wynagrodzeń za pracę.

  W przypadku egzekucji prowadzonej przez komornika, przepisy przewidują kwotowe ograniczenie wysokości wynagrodzenia które może być wypłacone pracownikowi.

 • Tak – w takim przypadku Twoje konto zostanie niezwłoczne odblokowane (chyba że spłacone zajęcie nie było jedynym), gdy otrzymamy od organu egzekucyjnego zawiadomienie o uchyleniu zajęcia.

 • Umorzenie zajęcia to inaczej jego uchylenie. Oznacza, że organ egzekucyjny wycofuje zawiadomienie o zajęciu konta, a my odblokowujemy Twoje konto.

  Zawieszenie zajęcia oznacza, że mamy wstrzymać się z przekazywaniem pieniędzy na spłacanie zadłużenia – mamy jednak pozostawić blokadę na zajętym koncie. Zawieszenie anuluje organ egzekucyjny: może przywrócić decyzję o spłacaniu zajęcia lub je umorzyć.