Bank zmieniającego się świata
Otwórz konto Weź kredyt
 
 

IKZE

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego IKZEMożesz założyć w GOonline

BNP Paribas - IKZE

Skorzystaj z ulgi podatkowej:

 • ulga podatkowa do 4 506 zł (osoby rozliczające podatek wg stawki 32% oraz z podwyższonym limitem wpłat)
 • limit wpłat podstawowy to 9 388,80 zł lub zwiększony 14 083,20 zł dla samozatrudnionych
 • 2 strategie do wyboru: automatyczna i indywidualna

IKE

Indywidualne Konto Emerytalne IKEMożesz założyć w GOonline

BNP Paribas - IKE

Zacznij oszczędzać na swoją emeryturę już dziś:

 • zabezpieczasz przyszłość niezależnie od ZUS
 • dowolne terminy wpłat
 • brak opłat za nabycie i odkupienie jednostek uczestnictwa
Dostępność:OnlineOddziały

IKE Rachunek Oszczędnościowy

Dla poszukujących bezpiecznych form oszczędzania na emeryturę.

 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta
 • oprocentowanie równe WIBOR 3M
 • gwarancja kapitału do równowartości 100 tys. Euro

IKE i IKZE - porównanie

IKE i IKE Rachunek Oszczędnościowy

 

IKZE

Maksymalna łączna wartość wpłat w roku kalendarzowym 2024

23 472 zł

300% średniego miesięcznego wynagrodzenia prognozowanego dla gospodarki w danym roku kalendarzowym
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9 388  zł

120% średniego miesięcznego wynagrodzenia prognozowanego dla gospodarki w danym roku kalendarzowym

14  083 zł (dla osób prowadzących pozarolniczą działalność*)

180% średniego miesięcznego wynagrodzenia prognozowanego dla gospodarki w danym roku kalendarzowym
* W rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 266, z późn. zm.).
 

W celu skorzystania z podwyższonego limitu dla prowadzących pozarolniczą działalność należy złożyć „Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej” do instytucji finansowej.

Wpłaty na konto


Możliwość dokonywania wpłat jednorazowo w danym roku, w każdym miesiącu, lub w nieregularnych odstępach czasu

 


Możliwość dokonywania wpłat jednorazowo w danym roku, w każdym miesiącu lub nieregularnych odstępach czasu

Warunkowe zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych

 

TAK

   

TAK

Ulga w podatku dochodowym

BRAK

 

Kwota wpłaty na IKZE dokonanej w danym roku podatkowym pomniejsza podstawę naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych za ten rok

Wypłata z zachowaniem korzyści podatkowej


Na wniosek oszczędzającego, po ukończeniu przez niego 60 lat lub po nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 lat oraz spełnieniu przynajmniej jednego z poniższych warunków:
 • dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych lub
 • dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty

Forma wypłaty: 

 • jednorazowa lub w ratach
 
 
Na wniosek oszczędzającego, po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat oraz pod warunkiem:
 • dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych  
 
 
 

Forma wypłaty:

 • jednorazowa lub w ratach

Wypłata, kiedy warunki uprawniające do korzyści podatkowej nie są spełnione


Wypłacana przedterminowo kwota obciążana jest podatkiem podatkiem od zysków kapitałowych (19% kwoty wzrostu wartości inwestycji w trakcie jej trwania)

Forma wypłaty:

 • całkowita
 • częściowa z zachowaniem możliwości kontynuowania oszczędzania IKE
 


Kwota wypłaty podnosi podstawę naliczania podatku dochodowego za rok, w którym Oszczędzajacy dokonał wypłaty

Forma wypłaty:

 • wyłącznie całkowita bez możliwości kontynuowania oszczędzania w ramach IKZE

Dziedziczenie środków zgromadzonych na koncie przez Oszczędzajacego

 
Dziedziczeniu podlega 100% zgromadzonych przez oszczędzającego środków.
Brak obowiązku uiszczania podatku od spadku i darowizn przez Spadkobierców.
 

Formy wypłaty:

 • przeniesienia środków zgromadzonych w ramach IKE Spadkodawcy na konto IKE albo PPE Spadkobiercy ALBO
 • wypłata środków
 
 
Dziedziczeniu podlega 100% zgromadzonych przez oszczędzającego środków. Brak obowiązku uiszczania podatku od spadku i darowizn przez Spadkobierców.
 

Formy wypłaty:

 • przeniesienia środków zgromadzonych w ramach IKZE Spadkodawcy na konto IKZE Spadkobiercy ALBO
 • wypłata środków obarczona zryczałtowanym 10% podatkiem dochodowym

Dowiedz się więcej

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty części lub całości zainwestowanych środków.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.