Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 

Ochrona Państwa danych osobowych jest ważna dla Grupy BNP Paribas, która przyjęła w tym zakresie rygorystyczne zasady w swojej Karcie Ochrony Danych Osobowych, dostępnej pod adresem https://group.bnpparibas/uploads/file/bnpparibas_personal_data_privacy_charter.pdf oraz poniżej.

Jako administrator danych jesteśmy odpowiedzialni za zbieranie i przetwarzanie Państwa danych osobowych w związku z prowadzeniem naszej działalności. Celem poniższych informacji jest poinformowanie Państwa o danych osobowych dotyczących Państwa, które zbieramy, o przyczynach wykorzystywania i udostępniania takich danych, o okresie ich przechowywania, o przysługujących Państwu prawach, a także o sposobie, w jaki mogą Państwo te prawa wykonywać.

Bank powołał Inspektora Ochrony Danych

 

Można się z nim skontaktować pisząc na adres iodo@bnpparibas.pl lub listownie:


Inspektor Ochrony Danych
BNP Paribas Bank Polska SA
ul. Kasprzaka 2
01-211 Warszawa


Zgodnie z obowiązującymi przepisami i w stosownych przypadkach, przysługują Państwu następujące prawa: prawo dostępu do danych, prawo do poprawiania, prawo do usunięcia, prawo do ograniczenia, prawo do zgłoszenia sprzeciwu, prawo do wycofania zgody oraz prawo do przekazania danych. W celu skorzystania z praw wymienionych powyżej, prosimy o kontakt:
- z Infolinią Banku: +48 500 990 500 bądź +22 134 00 00,
- w naszym centrum Klienta (aktualna lista placówek jest dostępna na stronie: https://www.bnpparibas.pl),
- na adres e-mail: iodo@bnpparibas.pl,
- za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

 

 
Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych
 
Klauzula informacyjna BNPP Bank Polska w języku ukraińskim
 
Klauzula informacyjna BNPP Bank Polska w języku rosyjskim
 
Data protection notice BNP Paribas Bank Polska S.A.
 
Klauzula informacyjna BNP Paribas Bank Polska S.A. w zakresie wykorzystania monitoringu wizyjnego
 
Klauzula informacyjna BNP Paribas Bank Polska S.A. w zakresie wykorzystania monitoringu wizyjnego w języku ukraińskim
 
Data Privacy Notice re cctv monitoring at BNP Paribas Bank Polska
 
GRUPA BNP PARIBAS Karta Ochrony Danych Osobowych
 
BNP Paribas Personal Data Privacy Charter
 
Klauzula informacyjna BIK dla Klientów Banku w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540
 
Powiadomienia ZBP dla Klientów Banku w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540
 
Klauzula obowiązku informacyjnego - Kontrahenci Banku i osoby działające w ich imieniu
 
Data Privacy Notice for contractors of BNPP Bank Polska
 
Zasady dobrych praktyk w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych w sektorze bankowym
 

Klauzula informacyjna BIK klienci indywidualni

 

Klauzula informacyjna BIK (Dane behawioralne)

 
Klauzula informacyjna  BIK klienci firmowi
 
Klauzula informacyjna BIK - system WITIP - instrumenty pochodne
 •  
  NN Investment Partners TFI S.A.
   
  Quercus TFI S.A.
   
  BNP Paribas TFI S.A.
   
  Generali Investments TFI S.A.
   
  Klauzula informacyjna Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Najczęściej zadawane pytania

 • RODO to zasady ochrony danych osobowych, które wynikają z Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). RODO weszło w życie 25 maja 2018 r. i zastąpiło dotychczasowe przepisy o ochronie danych osobowych.
  RODO jest regulacją unijną, co oznacza, że w każdym kraju Unii Europejskiej obowiązują te same zasady ochrony danych osobowych.

   

 • Bank powołał Inspektora Ochrony Danych. 
  Można się z nim skontaktować pisząc na maila iodo@bnpparibas.pl lub listownie na adres:
  Inspektor Ochrony Danych
  BNP Paribas Bank Polska SA
  ul. Kasprzaka 2
  01-211 Warszawa

   

 • Dane osobowe to wszelkie informacje, które identyfikują lub umożliwiają identyfikację konkretnej osoby fizycznej. W szczególności mogą to być: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres mailowy, numer telefonu, numer identyfikacyjny PESEL, itd.

 • Przetwarzanie danych osobowych to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

  Takie przetwarzanie może odbywać się w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany.

 • Zbieramy dane bezpośrednio od Państwa jako klientów lub potencjalnych klientów - kiedy kontaktują się Państwo z nami, odwiedzają nas, naszą stronę internetową lub aplikacje, korzystają z naszych produktów i usług, uczestniczą w badaniu lub organizowanym przez nas wydarzeniu.

  Dodatkowo możemy również pozyskiwać dotyczące Państwa dane osobowe nie bezpośrednio od Państwa, lecz np. od klienta lub potencjalnego klienta Banku. Gromadzimy wówczas informacje o osobach, które nie pozostają w żadnej bezpośredniej relacji z Bankiem, są jednak związane klientem lub potencjalnym klientem Banku. Możemy zatem przetwarzać Państwa dane osobowe, jeśli są Państwo:

  •            Członkiem rodziny klienta lub potencjalnego klienta Banku;

  •            Następcą i posiadaczem praw;

  •            Współpożyczkobiorcą/poręczycielem;

  •            Przedstawicielem prawnym lub pełnomocnikiem klienta lub potencjalnego klienta Banku;

  •            Beneficjentem transakcji płatniczych realizowanych przez klienta Banku;

  •            Beneficjentem umów lub polis ubezpieczeniowych i funduszy powierniczych klienta Banku;

  •            Wynajmującym;

  •            Beneficjentem rzeczywistym klienta lub potencjalnego klienta Banku;

  •            Dłużnikiem (np. w razie ogłoszenia upadłości) klienta lub potencjalnego klienta Banku;

  •            Wspólnikiem/udziałowcem spółki będącej klientem lub potencjalnym klientem Banku.

  W celu weryfikacji lub wzbogacenia naszych baz danych możemy pozyskiwać dane osobowe także z następujących źródeł:

  •            inne podmioty BNP Paribas;

  •            nasi klienci (korporacyjni lub indywidualni);

  •            nasi partnerzy biznesowi;

  •            dostawcy usług inicjowania płatności i agregatory (dostawcy świadczący wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku);

  •            osoby trzecie, takie jak biura informacji kredytowej i agencje zapobiegania nadużyciom finansowym lub brokerzy baz danych, które odpowiadają za zagwarantowanie, że gromadzą dane informacje w sposób zgodny z prawem;

  •            publikacje/bazy danych udostępniane przez oficjalne organy lub osoby trzecie (np. Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, bazy danych zarządzane przez urzędy);

  •            strony internetowe/strony mediów społecznościowych osób prawnych lub klientów profesjonalnych, zawierające informacje upublicznione przez Pana/Panią (np. Pana/Pani własna strona internetowa lub media społecznościowe);

  •            informacje publicznie dostępne, takie jak pochodzące z prasy.

 • W zależności m.in. od rodzaju dostarczanych produktów lub usług, gromadzimy różnego rodzaju dane osobowe dotyczące Państwa, w tym:

  • dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko, dane dotyczące ustalenia tożsamości (np. informacje z dowodu osobistego, paszportu), obywatelstwo, miejsce i data urodzenia, płeć, zdjęcie);
  • dane kontaktowe prywatne lub służbowe (np. adres pocztowy i adres e-mail, numer telefonu);
  • sytuacja rodzinna i życie rodzinne (np. stan cywilny, liczba i wiek dzieci, liczba osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego itp.);
  • informacje ekonomiczne, finansowe i podatkowe (np. identyfikator podatkowy, status podatkowy, dochód i inne przychody, wartość majątku);
  • informacje dotyczące wykształcenia i zatrudnienia (np. poziom wykształcenia, zatrudnienie, nazwa pracodawcy, wynagrodzenie);
  • informacje bankowe i finansowe  (np. dane rachunku bankowego, produkty i usługi, które Pan/Pani posiada lub z których Pan/Pani korzysta, numer karty kredytowej, przekazy pieniężne, aktywa, deklarowany profil inwestora, historia kredytowa, zdarzenia płatnicze);
  • dane transakcyjne (w tym imiona i nazwiska oraz adresy beneficjentów i inne informacje m.in. na temat komunikacji dotyczącej przelewów bankowych transakcji podstawowej);
  • dane dotyczące Pana/Pani zwyczajów i preferencji (dane dotyczące korzystania przez Pana/Panią z naszych produktów i usług);
  • dane dotyczące Pana/Pani interakcji z nami, naszymi oddziałami (raporty dotyczące kontaktów), naszymi stronami internetowymi, naszymi aplikacjami, naszymi stronami w mediach społecznościowych (dane dotyczące połączeń i śledzenia, takie jak cookies, korzystanie z usług online, adres IP), spotkań, rozmów, czatów, e-maili, wywiadów, rozmów telefonicznych;
  • monitorowanie wideo (w tym CCTV) i dane geolokalizacyjne (np. pokazywanie lokalizacji wypłat lub płatności ze względów bezpieczeństwa lub w celu ustalenia lokalizacji najbliższego oddziału lub dostawców usług);
  • informacje na temat Pana/Pani urządzenia (adres IP, specyfikacje techniczne i dane jednoznacznie identyfikujące);
  • dane dostępowe wykorzystywane do połączenia ze stroną internetową i aplikacjami BNP Paribas.

  Możemy gromadzić następujące dane szczególnie chronione wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej uprzedniej zgody:

  • dane biometryczne: np. odcisk palca, wzór głosu lub wzór twarzy, które można wykorzystać do celów identyfikacji i bezpieczeństwa;
  • dane dotyczące stanu zdrowia: na przykład w celu sporządzenia niektórych umów ubezpieczeniowych; dane te są przetwarzane ściśle zgodnie z zasadą wiedzy niezbędnej.

  Nigdy nie zwrócimy się do Państwa z prośbą o udostępnienie nam innych wrażliwych danych osobowych, takich jak dane związane z pochodzeniem rasowym lub etnicznym, poglądami politycznymi, przekonaniami religijnymi lub filozoficznymi, przynależnością do związków zawodowych, dane genetyczne lub dane dotyczące życia seksualnego lub orientacji seksualnej, chyba że taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa.

 • Jesteśmy częścią Grupy BNP Paribas, będącej zintegrowaną grupą bankowo-ubezpieczeniową, tzn. grupą firm współpracujących ze sobą ściśle na całym świecie w celu tworzenia i dystrybucji różnego rodzaju usług i produktów bankowych, finansowych i ubezpieczeniowych.

  Udostępniamy dane osobowe w obrębie Grupy BNP Paribas ze względu na potrzeby biznesowe i związane z efektywnością, takie jak:

  •     oparte na naszych obowiązkach prawnych i regulacyjnych:

  • udostępnianie zgromadzonych danych na potrzeby przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, sankcji, embarg oraz na potrzeby procedury KYC (Poznaj Swojego Klienta);
  • zarządzanie ryzykiem, w tym ryzykiem kredytowym i operacyjnym (ocena ryzyka/scoring kredytowy/itp.);

  •     oparte na naszym prawnie uzasadnionym interesie:

  • zapobieganie, wykrywanie i zwalczanie oszustw i nadużyć;
  • działania z zakresu R&D, zwłaszcza dla celów zapewnienia zgodności z przepisami prawa, oceny ryzyk, a także dla celów komunikacyjnych i marketingowych;
  • spójny opis klienta w skali globalnej;
  • oferowanie pełnej gamy produktów i usług Grupy, tak by mógł Pan/Pani odnieść z nich korzyści;
  • spersonalizowanie produktów i usług dla konkretnego klienta, pod względem ich zawartości i ceny.

  Niezależnie od powyższego, dla realizacji niektórych celów przetwarzania możemy od czasu do czasu ujawniać Państwa dane osobowe następującym podmiotom:

  • dostawcom usług, którzy świadczą usługi w naszym imieniu (np. usługi informatyczne, z zakresu logistyki, druku, telekomunikacyjne, windykacyjne, doradcze i konsultingowe oraz z zakresu dystrybucji i  marketingu), jak również podmiotom, które w naszym imieniu i naszą rzecz, świadczą usługi pośrednictwa w zakresie czynności bankowych lub wykonują czynności związane z czynnościami bankowymi (lista podmiotów jest dostępna na stronie: https://www.bnpparibas.pl/repozytorium/lista-podmiotow-wspolpracujacych-z-bankiem);
  • partnerom bankowym i handlowym, niezależnym agentom, pośrednikom lub maklerom i brokerom, instytucjom finansowym, kontrahentom, repozytoriom transakcji, z którymi utrzymujemy relacje, jeżeli takie przekazanie jest wymagane, by umożliwić nam świadczenie Panu/Pani usług lub produktów lub wykonanie naszych zobowiązań umownych lub zrealizowanie transakcji (np. bankom, bankom korespondentom, depozytariuszom, powiernikom, emitentom papierów wartościowych, podmiotom wypłacającym, platformom wymiany walut, zakładom ubezpieczeń, operatorom systemów płatniczych, wystawcom lub pośrednikom w zakresie kart płatniczych);
  • biurom informacji kredytowej, w tym Biuru Informacji Kredytowej S.A., Centrum Prawa Bankowego;
  • zarówno my, jak i każdy członek Grupy BNP Paribas, mamy obowiązek ujawniać dane krajowym lub zagranicznym organom finansowym, podatkowym, administracyjnym, karnym lub sądowym, sędziom polubownym lub mediatorom, organom ścigania, agencjom państwowym lub organom publicznym na podstawie:
   • ich żądania;
   • obrony lub reakcji na sprawę, działanie lub postępowanie;
   • przestrzegania regulacji lub wytycznej organu, odnoszącej się do nas lub dowolnego członka Grupy BNP;
  • dostawcom usług płatniczych (informacja na temat kont płatniczych), w oparciu o upoważnienie, jakiego udzielono tej osobie trzeciej;
  • niektórym przedstawicielom zawodów regulowanych, takim jak prawnicy, notariusze, agencje ratingowe lub audytorzy, kiedy jest to konieczne ze względu na szczególne okoliczności (postepowanie sądowe, audyt, itp.), a także faktycznym lub potencjalnych nabywcom spółek lub działalności Grupy BNP Paribas lub naszym ubezpieczycielom.
 • Przede wszystkim dane osobowe przetwarzane są tak długo, jak długo trwa relacja z Bankiem. Po jej zakończeniu, będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres wymagany dla zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, zabezpieczenia roszczeń albo inny okres wynikający z naszych wymagań operacyjnych, takich jak właściwe prowadzenie rachunku, ułatwianie zarządzania relacjami z klientem oraz reagowanie na roszczenia prawne lub zapytania organów regulacyjnych.

  Na przykład większość danych osobowych dotyczących klienta jest przechowywana przez czas trwania stosunku umownego oraz przez okres trwający od 6 do 10 lat od dnia wygaśnięcia stosunku umownego (w zależności od daty zakończenia stosunku umownego).

  W przypadku potencjalnych klientów dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż dwa lata.

 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami i w stosownych przypadkach, przysługują Państwu następujące prawa:

  • Prawo dostępu: mogą Państwo uzyskać informacje związane z przetwarzaniem swoich danych osobowych oraz kopię takich danych osobowych.
  • Prawo do poprawiania: jeżeli uważają Państwo, że dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, mogą Państwo zwrócić się o wprowadzenie odpowiednich zmian do swoich danych osobowych.
  • Prawo do usunięcia: mogą Państwo zażądać usunięcia swoich danych osobowych w zakresie dozwolonym przez prawo.
  • Prawo do ograniczenia: mogą Państwo poprosić o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych.
  • Prawo do zgłoszenia sprzeciwu: mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa sytuacją. Przysługuje Państwu bezwzględne prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania związanego z marketingiem bezpośrednim.
  • Prawo do wycofania zgody: jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, mogą Państwo wycofać zgodę w dowolnym czasie.
  • Prawo do przekazania danych: jeżeli jest to zgodne z prawem, mogą Państwo domagać się, aby przekazane nam dane osobowe zostały przekazane Państwu lub osobie trzeciej, jeżeli jest to technicznie wykonalne.
 • W celu skorzystania z praw, prosimy o kontakt z nami:

  - z Infolinią Banku: +48 500 990 500 bądź +22 134 00 00

  - w naszym centrum Klienta (aktualna lista placówek jest dostępna na stronie Banku: https://www.bnpparibas.pl/);

  - na adres e-mail: iodo@bnpparibas.pl;

  - za pośrednictwem bankowości elektronicznej;

  - listownie na adres:

  Inspektor Ochrony Danych

  BNP Paribas Bank Polska SA

  ul. Kasprzaka 2

  01-211 Warszawa

Zapraszamy do zapoznania  się z Polityką cookie Otwiera się w nowym oknie.