Najczęściej poszukiwane

Bank zmieniającego się świata
 

W 2010 roku na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki weszły w życie postanowienia Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) nakładające na banki i inne instytucje finansowe na świecie obowiązek identyfikacji i weryfikacji amerykańskich rachunków raportowanych posiadanych przez amerykańskich rezydentów podatkowych (US Persons).

W celu umożliwienia polskim instytucjom finansowym wykonania obowiązków w zakresie FATCA, w dniu 7 października 2014 roku została zawarta Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA a następnie w dniu 9 października 2015 roku została uchwalona Ustawa o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA.

Wzorując się na regulacjach FATCA, grupy państw zrzeszonych w Unii Europejskiej oraz wokół organizacji OECD, przyjęły podobne rozwiązania mające na celu umożliwienia wzajemnej wymiany informacji podatkowych, a przez to globalne uszczelnienie systemów podatkowych. Wymiana informacji podatkowych ma odbywać się w ramach jednolitego standardu regulacyjnego określanego jako Common Reporting Standard (CRS) a formalnie rzecz biorąc Automatic Exchange of Information (AEOI). W praktyce, nazwy te używane są wymiennie natomiast BNP Paribas Bank Polska S.A. dla opisania tego standardu stosuje skrót AEOI. W celu implementacji tego standardu na poziomie Unii Europejskiej została przyjęta dyrektywa Rady 2014/107/UE z dnia 9 grudnia 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania. Implementacja tej dyrektywy na grunt prawa polskiego nastąpiło na podstawie Ustawy z dnia 09 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Analogicznie do regulacji FATCA postanowienia ww. ustawy nakładają na banki i inne instytucje finansowe obowiązek identyfikacji osób (oraz ich rachunków) posiadających inną rezydencję podatkową niż polska lub amerykańska. 

FATCA i AEOI w BNP Paribas Bank Polska S.A.

BNP Paribas Bank Polska S.A. wykonuje czynności związane z FATCA i AEOI aby zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami prawa polskiego w tym zakresie.

Od dnia 1 grudnia 2015 r. wypełnienie przez Klienta oświadczenia o statusie podatkowym w Stanach Zjednoczonych Ameryki jest obowiązkowe i warunkuje otwarcie rachunku na jego rzecz rachunku. Informacje zebrane w ten sposób podlegają raportowaniu do polskich organów podatkowych w określonych ustawowo terminach.

Od dnia 1 maja 2017r. nowi Klienci  są proszeni o składanie oświadczeń o swoich rezydencjach podatkowych na nowych formularzach samooceny. Formularze te zostały zaprojektowane w taki sposób, aby uzyskane informacje pozwalały na wypełnienie obowiązków w zakresie zarówno FATCA jak i AEOI. W związku z tym Klienci są zobowiązani do udzielenia na jednym formularzu informacji o swoim statusie podatkowym w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz o rezydencji podatkowej w Polsce lub w innych krajach. Wypełnienie tego formularza stanowi warunek otwarcia rachunku na rzecz Klienta. Informacje zebrane w ten sposób również podlegają raportowaniu do polskich organów podatkowych w określonych ustawowo terminach.

W odniesieniu do umów rachunku zawartych w okresie od dnia 1 stycznia 2016r. do dnia 30 kwietnia 2017r., Bank ma obowiązek uzyskania od swoich Klientów oświadczenia o swoich rezydencjach podatkowych, gdy stwierdził obecność tzw. przesłanek zagranicznych* tj. w szczególności zagranicznego adresu zamieszkania/siedziby, korespondencyjnego lub zagranicznego numeru telefonu. Do tej grupy Klientów Bank wystosował pismo z prośbą o złożenie oświadczenia i zamieścił informację w systemie bankowości elektronicznej. W korespondencji znalazł się również odpowiedni formularz samooceny lub została podana informacja, gdzie można go uzyskać. Formularze dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych, w dwóch wersjach językowych, można również pobrać z sekcji „Dokumenty do pobrania” poniżej.

 

⃰ Ich zakres określa art. 50 ustawy AEOI.

 • FATCA to skrót od Foreign Account Tax Compliant Act (ustawa o ujawnianiu do celów podatkowych informacji o rachunkach zagranicznych). Zawiera ona przepisy podatkowe USA mające na celu określenie podmiotów podlegających jurysdykcji USA, które posiadają rachunek albo środki finansowe poza Stanami Zjednoczonymi. W celu umożliwienia realizacji obowiązków wynikających z ustawodawstwa FATCA przez banki i inne instytucje finansowe posiadające siedzibę poza terytorium USA, rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki zawarł z rządami innych krajów szeregu umów międzyrządowych IGA.

 • Umowa międzyrządowa w sprawie poprawy wypełnienia międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA. W dniu 7 października 2014 roku została zawarta Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA. Umowa została ratyfikowana w dniu 25 czerwca 2015 roku.
  Na jej podstawie oraz Ustawy FATCA instytucje finansowe w Polsce są zobowiązane do identyfikacji i przekazywania danych klientów będących osobami amerykańskimi oraz informacji o posiadanych przez nich rachunkach i wysokości środków zgromadzonych na tych rachunkach na rzecz polskich organów skarbowych, które następnie zostaną przekazane do Amerykańskiego Urzędu Skarbowego (IRS). Proces ten był realizowany przez Bank poprzez odbieranie, od dnia 1 grudnia 2015 roku , od Klientów oświadczeń  FATCA.

 • Jest to Ustawa z 9 października 2015 o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, której postanowienia określają zasady wykonania umowy międzyrządowej IGA. Ustawa weszła w życie z dniem 1 grudnia 2015 roku.

 • Jest to standard wymiany informacji podatkowych wprowadzony do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, zwaną także Euro- FATCA lub AEOI (niekiedy także CRS). Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 maja 2017 roku a implementacja jej przepisów oznacza, że polskie instytucje finansowe będą zobowiązane do uzyskiwania informacji również o rachunkach klientów posiadających inną niż polska (i amerykańska), czyli zagraniczną rezydencję podatkową. Proces ten będzie realizowany przez Bank poprzez odbieranie, od dnia 1 maja 2017 r., od nowych Klientów oświadczeń o ich rezydencjach podatkowych składanych na zunifikowanych formularzach samooceny, uwzględniających zarówno wypełnienie obowiązków w zakresie FATCA jak i AEOI. Ponadto, w pewnych okolicznościach Bank wymaga wypełnienia  formularzy IRS z serii W-8 i W-9.Formularze samooceny w języku polskim oraz angielskim oraz formularze IRS  z  serii W-8 i W-9 wyłącznie w języku angielskim są dostępne poniżej w sekcji: Dokumenty do pobrania.

 • Obowiązek udzielenia odpowiedzi na pytania zamieszczone w formularzu samooceny wynika z Ustawy AEOI (od 1  maja 2017r.) oraz Ustawy FATCA (od 1 grudnia 2015 r).
  W przypadku odmowy wypełnienia formularza samooceny, Bank nie nawiązuje relacji z daną osobą lub podmiotem.

 • Przedłożony Pani/Panu formularz samooceny przewiduje zobowiązanie do poinformowania Banku o wszystkich zmianach dotyczących informacji nim objętych. Zmiana odpowiedzi na zadane pytania po wypełnieniu i podpisaniu formularza samooceny powinna odbywać się poprzez złożenie nowego formularza samooceny. Zwracamy uwagę, że w przypadku rozbieżności pomiędzy złożonym lub skorygowanym formularzem samooceny a innymi informacjami posiadanymi przez Bank w swoich systemach, Bank rezerwuje sobie prawo zwrócenia się do Pani/Pana z prośbą o udzielenie dodatkowych informacji lub wyjaśnień. Formularze samooceny w języku polskim oraz angielskim są dostępne poniżej w sekcji: Dokumenty do pobrania. 
 • Tak, jest taka możliwość. Bank udostępnia angielską wersję bankowego formularza samooceny. Ponadto, w pewnych okolicznościach Bank wymaga wypełnienia  formularzy IRS z serii W-8 i W-9, które są dostępne wyłącznie w języku angielskim zostały one zamieszczone  w sekcji: Dokumenty do pobrania.

 • Konieczne jest samodzielne dokonanie oceny i złożenie oświadczenia przez Klienta w tym zakresie. Szczegółowe informacje znajdzie Pani/Pan na stronie internetowej Urzędu Skarbowego Stanów Zjednoczonych (IRS): www.irs.gov.

  W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o skontaktowanie się ze swoim doradcą podatkowym specjalizującym się w amerykańskim prawie podatkowym, gdyż Bank nie świadczy usług doradztwa prawnego lub podatkowego.

 • ma zastosowanie jedna z poniższych sytuacji:

  • czynności podmiotu są zorganizowane w USA (w tym na terytoriach zależnych USA: Portoryko, Guam, Samoa Amerykańskie, Północne Mariany i Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych);

  • podmiot jest utworzonym w USA lub zgodnie z prawem USA lub jednego ze stanów;

  • podmiot jest trustem i spełnia następujące dwa wymogi:

   • sąd w USA jest właściwy zgodnie z obowiązującym prawem do wydawania nakazów i wyroków w odniesieniu do zasadniczo wszystkich zagadnień związanych z administracją trustu, 

   • jeden lub więcej podmiotów podlegających jurysdykcji USA posiada uprawnienia do kontrolowania wszystkich istotnych decyzji trustu.

 • jeżeli jest rezydentem lub obywatelem USA.

 • Jako Osoba Amerykańska na której mogą ciążyć zobowiązania podatkowego wobec Rządu Stanów Zjednoczonych powinna/powinien Pani/Pan uzyskać amerykański federalny numer identyfikacyjny podatnika w własnym zakresie. Bank nie może otworzyć rachunku Osobie Amerykańskiej, która nie podała swojego numeru TIN na formularzu IRS W-9. Szczegółowe informacje znajdzie Pani/Pan na stronie internetowej Amerykańskiego Urzędu Skarbowego (IRS) www.irs.gov. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o skontaktowanie się z Pani/Pana doradcą podatkowym specjalizującym się w amerykańskim prawie podatkowym, gdyż Bank nie świadczy usług doradztwa prawnego lub podatkowego.

 • Tak, każda osoba otwierająca rachunek jest proszona o wypełnienie i podpisanie formularza samooceny, co stanowi warunek nawiązania relacji z klientami.
 • Obowiązek wypełnienia i podpisania formularza samooceny ciąży na każdym nowym kliencie. Obowiązek ten będzie dotyczył wszystkich współposiadaczy. Nie ma natomiast obowiązku wypełnienia i podpisania formularza samooceny przez pełnomocnika we własnym imieniu.  Czyli, jeśli klient otworzył już rachunek i ustanawia pełnomocnika, to ten pełnomocnik nie musi wypełniać formularza. Natomiast w przypadku kiedy to pełnomocnik otwiera rachunek w imieniu posiadacza rachunku, na podstawie pełnomocnictwa umocowującego go w sposób właściwy w tym zakresie, wówczas to pełnomocnik posiadacza rachunku musi wypełnić i podpisać formularz samooceny w imieniu Klienta.

  Pamiętać należy, że osoba pełnomocnika może mieć znaczenie dla ustalenia statusu podatkowego klienta, gdyż ważne pełnomocnictwo lub upoważnienie do podpisu udzielone osobie posiadającej adres na terytorium Stanów Zjednoczonych lub w innym niż Polska kraju, stanowi przesłankę, wskazującą na osobę amerykańską lub przesłankę zagranicznej rezydencji podatkowej.

 • Formularz samooceny musi być wypełniony danymi właściciela rachunku, czyli osoby, która nie ukończyła 18 roku życia, ale podpisany przez jego przedstawiciela ustawowego.

 • GIIN jest globalnym numerem referencyjnym organów podatkowych USA (IRS). Urzędu Skarbowego Stanów Zjednoczonych IRS przydziela taki numer instytucji finansowej oraz pewnym innym podmiotom do celów identyfikacyjnych. O numer ten można wystąpić za pośrednictwem  strony www.irs.gov.

 • BNP Paribas Bank Polska S.A. jest zobowiązany na podstawie Ustawy AEOI i Ustawy FATCA do przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej lub organowi upoważnionemu, w celu przekazania właściwemu organowi państwa uczestniczącego lub Stanów Zjednoczonych Ameryki, danych dotyczących osób (oraz ich rachunkach) będących rezydentami w państwie uczestniczącym lub rezydentami podatkowymi Stanów Zjednoczonych Ameryki.

  Administratorem danych osobowych jest BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (01-211) przy ul. Kasprzaka 10/16. Oświadczenie Klientów gromadzone jest na potrzeby realizacji obowiązków BNP Paribas Bank Polska S.A. dotyczących identyfikacji klientów (i ich rachunków) będących rezydentami państw uczestniczących lub rezydentami podatkowymi Stanów Zjednoczonych Ameryki, odpowiednio na podstawie Ustawy AEOI lub Ustawy FATCA. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, a także do ich poprawiania lub usunięcia. Przekazanie danych następuje dobrowolnie.

 • Przez państwo uczestniczące rozumie się: a) inne, niż Rzeczypospolita Polska państwo członkowskie, b) inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którym Rzeczypospolita Polska zawarła porozumienie stanowiące podstawę automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowych, c) inne niż Stany Zjednoczone Ameryki państwo lub terytorium, z którym Unia Europejska zawarła porozumienie stanowiące podstawę do automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych wymienione w wykazie opublikowanym przez Komisję Europejską. Listę państw uczestniczących, o których mowa w lit. b-c, ogłasza Minister Finansów w drodze obwieszczenia do 15 października każdego roku kalendarzowego.

 • Formularze samooceny w języku polskim

   
  Formularz samooceny dla klientów instytucjonalnych
   
  Formularz samooceny dla klientów detalicznych (dotyczy osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub wytwórczą w rolnictwie oraz osób fizycznych będących wspólnikami spółek cywilnych)

   

  Formularze samooceny w języku angielskim

   
  Self-certification form for entities
   
  Self-certification form for individuals (applicable to natural persons, natural persons who run business activity or agriculture production and to partners in civil partnerships)

   

  Formularze IRS w języku angielskim

   
  Formularz IRS W-8BEN (przeznaczony dla osób fizycznych niebędących obywatelami lub rezydentami USA)
   
  Formularz IRS W-8BEN-E (przeznaczony dla osób prawnych niebędących osobami amerykańskimi)
   
  Formularz IRS W-9 (przeznaczony dla osób amerykańskich (obywateli lub rezydentów, osób fizycznych lub prawnych)