Bank zmieniającego się świata
 
 

INFORMACJA O DZIAŁANIACH BANKU W ZAKRESIE POTWIERDZANIA I ZBIERANIA DANYCH ORAZ DOKUMENTÓW OD SWOICH KLIENTÓW

 

 

Szanowni Państwo, przepisy polskiego prawa tj. Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, nakładają na nas - jako instytucję finansową - obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w dalszej części.

W związku z tym cyklicznie potwierdzamy i zbieramy dane oraz dokumenty, na podstawie których dokonujemy okresowej oceny ryzyka. Ustawodawca przewiduje także konsekwencje braku możliwości wykonania środków bezpieczeństwa finansowego przez instytucję obowiązaną – między innymi wskazuje na uniemożliwienie naszym Klientom przeprowadzania transakcji za pośrednictwem ich rachunków bankowych oraz na możliwość rozwiązania umowy.

Rozumiemy, że realizując wymogi ustawy nakładamy na Państwa dodatkowy obowiązek. Musimy jednak:

 • prawidłowo dbać o bezpieczeństwo Państwa pieniędzy i realizację umowy, którą zawarliśmy z Państwem,
 • realizować swoje obowiązki wynikające z ustawy w zakresie: „przeciwdziałania wykorzystywaniu działalności Banku dla celów mających związek z działalnością przestępczą”,
 • cyklicznie potwierdzać i aktualizować Państwa dane oraz dokumenty, co pozwala na prawidłową identyfikację posiadaczy produktów bankowych i osób upoważnionych, zakresu ich działania oraz źródła pochodzenia środków finansowych 

POZNAJ SZCZEGÓŁY

 • Posiadane przez nas dotychczasowe dokumenty i dane w pierwszej kolejności potwierdzamy w dostępnych nam bazach urzędowych. W uzasadnionych przypadkach – kiedy nie możemy jednoznacznie potwierdzić danych czy dokumentów – poprosimy Państwa o dodatkowe wyjaśnienia. W takim przypadku kontaktujemy się z Państwem. Forma złożenia oświadczeń zależy od rodzaju potrzebnych danych, wymaganej identyfikacji i zakresu działania osoby, która składa oświadczenie - za pośrednictwem bankowości internetowej, telefonicznie lub oddziału banku, o czym informujemy we wcześniejszej komunikacji.

 • Zawiadomienie o konieczności potwierdzenia/aktualizacji danych i dokumentów niezbędnych do dokonania okresowej oceny poziomu ryzyka finansowego kierujemy z wyprzedzeniem poprzez różne kanały, według wcześniej podanych nam przez Państwa danych do kontaktu - adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu komórkowego oraz korzystając z bankowości internetowej. Z góry przepraszamy za powielanie komunikatów – ta sprawa jest po prostu bardzo ważna. Zależy nam też na tym, aby ta wiadomość do Państwa dotarła z kompletem informacji.

 • Ustawodawca wskazuje na uniemożliwienie naszym Klientom przeprowadzania transakcji za pośrednictwem ich rachunków oraz rozwiązanie umowy, jeśli nie będziemy mieli możliwości zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego (na co ma wpływ potwierdzenie i aktualizacja danych oraz dokumentów, o jakie Państwa prosimy w terminie wskazanym w komunikacie). W sytuacji, gdy nie otrzymamy od Państwa potwierdzenia i dokumentów w terminie wskazanym zawiadomieniu oraz na ich postawie nie przeprowadzimy oceny, może spowodować to, że wstrzymamy Państwu możliwość przeprowadzania transakcji za pośrednictwem rachunków. Na dalszym etapie może zakończyć się to rozwiązaniem wiążącej nas umowy. Możliwość pełnego korzystania z rachunków przywracamy, gdy otrzymamy od Państwa wymagane potwierdzenie i dokumenty oraz przeprowadzimy ocenę, która wypadnie pozytywnie. Jeśli otrzymali już Państwo wiadomość od nas w sprawie, prosimy koniecznie sprawdzić termin, w jakim powinni Państwo wykonać działania.

 • Działania wykonujemy na podstawie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a dokładnie: art. 34 w związku z art. 33 oraz art. 41, których postanowienia na dzień 01.08.2021r. brzmią:

  … Środki bezpieczeństwa finansowego oraz inne obowiązki instytucji obowiązanych

  Art. 33.

  1. Instytucje obowiązane stosują wobec swoich klientów środki bezpieczeństwa finansowego.

  2. Instytucje obowiązane rozpoznają ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związane ze stosunkami gospodarczymi lub z transakcją okazjonalną oraz oceniają poziom rozpoznanego ryzyka.

  3. Instytucje obowiązane dokumentują rozpoznane ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związane ze stosunkami gospodarczymi lub z transakcją okazjonalną oraz jego ocenę, uwzględniając w szczególności czynniki dotyczące:

  1) rodzaju klienta;

  2) obszaru geograficznego;

  3) przeznaczenia rachunku;

  4) rodzaju produktów, usług i sposobów ich dystrybucji;

  5) poziomu wartości majątkowych deponowanych przez klienta lub wartości przeprowadzonych transakcji;

  6) celu, regularności lub czasu trwania stosunków gospodarczych.

  4. Instytucje obowiązane stosują środki bezpieczeństwa finansowego w zakresie i z intensywnością uwzględniającymi rozpoznane ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związane ze stosunkami gospodarczymi lub z transakcją okazjonalną oraz jego ocenę

  .

  Art. 34.

  1. Środki bezpieczeństwa finansowego obejmują:

  1) identyfikację klienta oraz weryfikację jego tożsamości;

  2) identyfikację beneficjenta rzeczywistego oraz podejmowanie uzasadnionych czynności w celu

  a) weryfikacji jego tożsamości,

  b) ustalenia struktury własności i kontroli – w przypadku klienta będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;

  3) ocenę stosunków gospodarczych i, stosownie do sytuacji, uzyskanie informacji na temat ich celu i zamierzonego charakteru;

  4) bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych klienta, w tym:

  a) analizę transakcji przeprowadzanych w ramach stosunków gospodarczych w celu zapewnienia, że transakcje te są zgodne z wiedzą instytucji obowiązanej o kliencie, rodzaju i zakresie prowadzonej przez niego działalności oraz zgodne z ryzykiem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanym z tym klientem,

  b) badanie źródła pochodzenia wartości majątkowych będących w dyspozycji klienta – w przypadkach uzasadnionych okolicznościami,

  c) zapewnienie, że posiadane dokumenty, dane lub informacje dotyczące stosunków gospodarczych są na bieżąco aktualizowane.

  2. Instytucje obowiązane, stosując środki bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, identyfikują osobę upoważnioną do działania w imieniu klienta oraz weryfikują jej tożsamość i umocowanie do działania w imieniu klienta.

  3. Instytucje obowiązane dokumentują zastosowane środki bezpieczeństwa finansowego oraz wyniki bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji. Na żądanie organów, o których mowa w art. 130, instytucje obowiązane wykazują, że przy uwzględnieniu poziomu rozpoznanego ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego z danymi stosunkami gospodarczymi lub transakcją okazjonalną zastosowały odpowiednie środki bezpieczeństwa finansowego.

  4. Instytucje obowiązane na potrzeby stosowania środków bezpieczeństwa finansowego mogą przetwarzać informacje zawarte w dokumentach tożsamości klienta i osoby upoważnionej do działania w jego imieniu oraz sporządzać ich kopie.

  5. Przed nawiązaniem stosunków gospodarczych lub przeprowadzeniem transakcji okazjonalnej instytucje obowiązane informują klienta o przetwarzaniu jego danych osobowych, w szczególności o obowiązkach instytucji obowiązanej wynikających z ustawy w zakresie przetwarzania tych danych.

  Art. 41.

  1. W przypadku gdy instytucja obowiązana nie może zastosować jednego ze środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 34 ust. 1:

  1) nie nawiązuje stosunków gospodarczych;

  2) nie przeprowadza transakcji okazjonalnej;

  3) nie przeprowadza transakcji za pośrednictwem rachunku bankowego;

  4) rozwiązuje stosunki gospodarcze.

  2. Instytucja obowiązana ocenia, czy niemożność zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego, o której mowa w ust. 1, stanowi podstawę do przekazania Generalnemu Inspektorowi zawiadomienia, o którym mowa w art. 74 lub art. 86.…

  Informacja o przetwarzaniu danych

  Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie przepisów RODO (podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), aby wypełnić obowiązki związane z prowadzeniem działalności bankowej oraz w zakresie niezbędnym dla wykonania zawartych umów, do których jesteśmy zobowiązani przez przepisy prawa, czyli:

  • przeciwdziałać wykorzystywaniu działalności banku dla celów mających związek z działalnością przestępczą
  • zarządzać ryzykiem operacyjnym oraz kontrolą wewnętrzną banku,
  •  przeciwdziałać praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tzw. cele AML). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych naszych Klientów znajdują się na stronie internetowej pod adresem https://www.bnpparibas.pl/repozytorium/rodo.

Jeżeli otrzymali Państwo zaproszenie do potwierdzenia aktualności danych oraz dokumentacji w banku i jeszcze jej Państwo nie przeprowadzili, prosimy o niezwłoczny kontakt z bankiem w tej sprawie, zgodnie z wytycznymi zawartymi w komunikacji.

Jeśli w Państwa przypadku konieczna jest wizyta w oddziale, zachęcamy do jej umówienia przez formularz dostepny na stronie www.bnpparibas.pl/oddzialy Otwiera się w nowym oknie.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved.