Bank zmieniającego się świata

Komentarz do decyzji RPP

Komentarz do decyzji RPP

Alert rynkowy z dnia 8 kwietnia 2020 r.

Na dzisiejszym posiedzeniu, Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o obniżce stopy referencyjnej NBP o 0,5 pkt. proc. do poziomu 0,50%. Kolejna w krótkim okresie czasu obniżka stóp procentowych (poprzednio w połowie marca) jest naszym zdaniem mocnym zaskoczeniem – rynkowy konsensus nie zakładał zmian kosztu pieniądza na dzisiejszym posiedzeniu. Ponowne luzowanie polityki monetarnej przez NBP ma na celu złagodzenie gospodarczych skutków epidemii koronawirusa w obliczu spowalniającej koniunktury. Ponadto niższe ceny surowców wraz z osłabieniem popytu skutkować będą istotnym obniżeniem dynamiki cen z ryzykiem spadku inflacji poniżej celu inflacyjnego NBP. Zwracamy uwagę, iż obniżka stóp procentowych w Polsce będzie miała wpływ na stopniowy spadek oprocentowania depozytów i obligacji skarbowych. Lokaty oparte o WIBOR, który spada w ślad za stopami procentowymi, mogą nie wypłacić kuponów, za okres w którym WIBOR był poniżej założonej bariery.

Po obniżce, obecny poziom stóp procentowych w Polsce kształtuje się następująco:

  • Stopa lombardowa = 1,00%
  • Stopa dyskonta weksli = 0,60%
  • Stopa redyskonta weksli = 0,55%
  • Stopa depozytowa = 0,50%

Jak podano w komunikacie po posiedzeniu, NBP będzie nadal – oprócz operacji podstawowych – prowadził operacje zasilające sektor bankowy w płynność poprzez transakcje repo. Jednocześnie NBP będzie prowadził operacje zakupu skarbowych papierów wartościowych oraz dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku. Terminy oraz skala prowadzonych operacji będą uzależnione od warunków rynkowych. NBP będzie także oferował kredyt wekslowy przeznaczony na refinansowanie kredytów udzielanych przedsiębiorcom przez banki.

Jak zauważa RPP w komentarzu do decyzji, napływające informacje wskazują, że pandemia COVID-19 oraz wprowadzone działania zapobiegające jej dalszemu rozprzestrzenianiu przyczyniają się do pogłębiającego się szybko spadku aktywności w wielu gospodarkach oraz bardzo silnego pogorszenia nastrojów, a skala tego zjawiska może być bardzo istotna w krótkim terminie. Towarzyszyć temu będzie pogorszenie sytuacji na rynku pracy i spadek dochodów  do dyspozycji gospodarstw domowych. W dalszej perspektywie powinno jednak nastąpić stopniowe ożywienie aktywności gospodarczej, czemu będą sprzyjać wprowadzane w Polsce i wielu innych krajach fiskalne pakiety stymulacyjne oraz silne poluzowanie polityki monetarnej przez większość banków centralnych na świecie.

Obecnie podtrzymujemy nasze neutralne nastawienie do polskiego rynku akcji oraz obligacji.

W przypadku indeksu WIG negatywny wpływ obniżek stóp na wyniki banków może być równoważony wsparciem koniunktury ze strony niższych stóp procentowych. Zwracamy przy tym uwagę, iż pozycja kapitałowa krajowych banków jest bardzo wysoka i obecny kryzys, choć wpłynie negatywnie na wyniki finansowe 2020 r., nie stanowi zagrożenia dla wypłacalności sektora. Ponadto coraz niższe stopy zwrotu oferowane przez rynek obligacji mogą wpływać w dłuższym terminie na zwiększenie napływów w kierunku rynku akcji. W przypadku rynku obligacji skarbowych spodziewamy się konsolidacji rentowności blisko historycznych minimów (1,5% dla obligacji 10-letnich). Uważamy, że w chwili obecnej dla rynku obligacji skarbowych czynniki pozytywne (oczekiwana niższa inflacja, wysoki popyt na bezpieczne aktywa) równoważą się z czynnikami ryzyka (spowalniająca koniunktura, wzrost wskaźników zadłużenia budżetu).

W przypadku waluty oceniamy, że osłabienie się złotego na skutek decyzji będzie przejściowe i podtrzymujemy prognozy umocnienia się PLN względem EUR oraz USD w horyzoncie do końca roku. Polska waluta mocno już straciła w marcu na fali globalnego odwrotu od ryzykownych aktywów i znajduje się na wieloletnich minimach względem EUR oraz USD – poprawa notowań będzie naszym zdaniem możliwa na skutek stopniowej odbudowy koniunktury gospodarczej w Polsce i na świecie w drugim półroczu 2020 r.

Źródło: Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A.

POPRZEDNI ARTYKUŁ

Lekka poprawa nastrojów na polskim rynku akcji

Lekka poprawa nastrojów na polskim rynku akcji

7-04-2020 Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem tygodniowym Biura Maklerskiego na temat bieżącej sytuacji ekonomicznej w Polsce i na…

Czytaj więcej

NASTĘPNY ARTYKUŁ

Jak rozliczyć PIT

Rozliczenie podatkowe – jak złożyć PIT przez Internet?

Zeznanie podatkowe możesz od kilku lat złożyć przez Internet. Sprawdź, jak rozliczyć PIT online. Co należy przygotować do rozliczenia PIT?…

Czytaj więcej