Bank zmieniającego się świata

Zmiany w prawie pracy od 2022 roku

Zmiany w prawie pracy od 2022 roku

Liczne zmiany prawa, które mają miejsce od 1 stycznia danego roku kalendarzowego ominęły w 2022 r. bezpośrednio Kodeks pracy. Nie oznacza to jednak, że nie weszły w życie przepisy, które mają wpływ na sytuacje prawną pracowników. Poniżej kilka słów o najważniejszych zmianach wdrożonych i planowanych w tym zakresie.

Przede wszystkim zmianie uległa wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, które zostało ustalone na poziomie 3010 zł brutto (jest to wzrost o 210 zł w stosunku do roku ubiegłego). Minimalna stawka godzinowa z tytułu świadczenia pracy na podstawie umów cywilnoprawnych wyniesie 19,70 zł brutto (ubiegłym roku wynosiła ona 18,30 zł).

Coroczna zmiana stawki minimalnego wynagrodzenia ma wpływ na wysokość wielu świadczeń, przykładowo dodatku za pracę w porze nocnej, minimalnego wynagrodzenia za przestój czy odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania.

Co ma wpływ na wysokość wynagrodzeń?

Na wysokość wynagrodzeń pracowników wpływ ma również Polski Ład m.in. poprzez podwyższenie kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych, wprowadzenie ulgi dla klasy średniej oraz podwyższenie kwoty, po przekroczeniu której zastosowanie mieć będzie 32% stawka podatku dochodowego od osób fizycznych.

Pracownicy i pracodawcy czekają na wiele ważnych zmian związanych z zatrudnieniem, które powinny zostać uchwalone w 2022 roku

Jedną z nich jest wdrożenie do polskiego systemu prawnego regulacji dotyczącej ochrony sygnalistów. Zmiany w prawie powinny być wprowadzone do 17 grudnia 2021 roku i miały polegać na wdrożeniu do polskiego porządku prawnego przepisów implementujących dyrektywę PE i Rady (UE) 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenie prawa Unii Europejskiej.

Zgodnie ze zgłoszonym projektem, część pracodawców będzie zobowiązana do uchwalenia regulaminu zgłoszeń wewnętrznych, który powinien m.in. regulować wewnętrzną procedurę zgłaszana naruszeń prawa, ochronę sygnalistów przed działaniami odwetowymi, udostępnienie kanałów zgłoszeń oraz ustalenie sposobu przekazywania sygnalistom informacji zwrotnej w określonym terminie.

Regulamin będzie wymagał uzgodnienia z przedstawicielami pracowników lub z organizacją związkową. Warto odpowiednio wcześniej przygotować się do wdrożenia zmian w tym zakresie, ponieważ zgodnie z aktualnym projektem zobowiązane podmioty będą miały tylko 14 dni na wdrożenie zasad ochrony sygnalistów.

Praca zdalna

Kolejną zmianą, która może wejść w życie w 2022 r. jest zmiana przepisów dotycząca pracy zdalnej. Ma ona służyć uregulowaniu praw i obowiązków pracodawcy oraz pracownika w warunkach „nowej normalności”. Zmiany w tym zakresie miałyby wejść na stałe do Kodeksu pracy. Jest to o tyle ważne, że wielu pracowników aktualnie świadczy pracę w trybie zdalnym lub w trybie stacjonarno-zdalnym (hybrydowym), stąd potrzeba doregulowania tej sytuacji również pod kątem pokrycia kosztów związanych z pracą zdalną, udostępnienia narzędzi i materiałów, ustalenia zasad kontroli pracowników oraz doprecyzowania kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy.

W 2022 roku mogą pojawić się zmiany przepisów dotyczące m.in. badania trzeźwości pracowników, umożliwienia żądania przez pracodawcę podania informacji o wyniku testu na obecność wirusa SARS-COV2 oraz zmiana prawa w związku z obowiązkiem wdrożenia przez Polskę dyrektywy PE i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów.

 

Urlop rodzicielski

Ostatnia z planowanych zmian może przynieść zmiany w zakresie urlopu rodzicielskiego (ważna zmiana dla ojców) oraz wydłużenie okresu opieki nad dzieckiem (aktualnie przysługuje 2 dni lub 16 godzin). Wprowadzone mają być ponadto rozwiązania umożliwiające elastyczną organizację czasu pracy dla rodziców. Ostateczny kształt planowanych zmian w prawie będzie znany dopiero po przeprowadzeniu pełnego procesu legislacyjnego.

 

Przeczytaj także:

POPRZEDNI ARTYKUŁ

Oszczędzanie jako styl życia

Oszczędzanie jako styl życia

Płacimy coraz więcej. Za codzienne zakupy, za rachunki, za paliwo, za usługi, za rozrywkę. Słowem trudno znaleźć branżę, która nie…

Czytaj więcej

NASTĘPNY ARTYKUŁ

Agenda 2030. Gospodarka przyjazna ludziom i środowisku

Agenda 2030. Gospodarka przyjazna ludziom i środowisku

Zapewnienie ludziom pracy, z której można się utrzymać oraz pilnowanie, by wzrost gospodarczy był korzystny dla wszystkich mieszkańców planety, bez…

Czytaj więcej