Bank zmieniającego się świata

NBP obniża stopy procentowe niemal do zera

NBP obniża stopy procentowe niemal do zera

Komentarz tygodniowy z dnia 1 czerwca 2020 r.

Najważniejsze informacje w skrócie:

  • Miniony tydzień przebiegał na rynkach kasowych w optymistycznych nastrojach, które były obecne zarówno na rynkach rozwiniętych, jak i rozwijających się. Amerykański S&P500 zanotował ponad 3% wzrost i znalazł się powyżej poziomu 3000 punktów obecnego ostatnio na przełomie lutego i marca.
  • Na majowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej postanowiła ponownie obniżyć stopę referencyjną NBP, tym razem o 40 pb. do 0.1%. Decyzja ta była zaskoczeniem dla wszystkich uczestników rynku. Co więcej, w świetle ostatnich komentarzy członków RPP, w tym gołębi, którzy opowiadali się za utrzymaniem stóp procentowych na niezmienionym poziomie ruch ten wydaje się być jeszcze większym zaskoczeniem.
  • W kontekście kalendarium makroekonomicznym, w bieżącym tygodniu najistotniejsze dane dla krajowej gospodarki zostały opublikowane dziś – wskaźnik PMI dla przetwórstwa przemysłowego wzrósł w maju do 40.6 punktów z rekordowo niskiego poziomu 31.9 punktów w kwietniu.

Rynek finansowy. Polska i świat:

Komentarz:

Miniony tydzień przebiegał na rynkach kasowych w optymistycznych nastrojach, które były obecne zarówno na rynkach rozwiniętych, jak i rozwijających się. Amerykański S&P500 zanotował ponad 3% wzrost i znalazł się powyżej poziomu 3000 punktów obecnego ostatnio na przełomie lutego i marca. Relatywną słabość pokazały tym razem amerykańskie spółki technologiczne, których indeks – Nasdaq wzrósł „zaledwie” o 1,8%. iShares MSCI Emerging Markets ETF odnotował ponad 3,5% dodatniej stopy zwrotu, co pokazuje, że kapitał międzynarodowy kieruje się w ostatnim czasie w stronę bardziej ryzykownych aktywów. Potwierdzeniem tego stanu rzeczy jest chociażby zachowanie amerykańskiego dolara, którego indeks stracił ponad 1,5%. Pozytywne nastroje zaburzały w między czasie chociażby ostatnie oświadczenia administracji Chin i USA, dzięki którym rynki finansowe mogą spodziewać się w najbliższym czasie powtórnej eskalacji napięć handlowych i dyplomatycznych na linii Pekin – Waszyngton. Punktem zapalnym jest obecnie kwestia niepodległości i niezależności Hong-Kongu i Tajwanu. Chiński parlament zatwierdził w czwartek decyzję, zgodnie z którą prawo o bezpieczeństwie narodowym ma zostać opracowane w Pekinie i nadane Hongkongowi z pominięciem lokalnych organów ustawodawczych. Z kolei Prezydent USA oświadczył w piątek, że plan narzucenia przez Chiny ww. przepisów podważy autonomię tego terytorium i zapowiedział odebranie przywilejów handlowych temu państwu.

Optymistyczne nastoje nie ominęły również krajowego parkietu. Szeroki rynek wzrósł o prawie 5%, a relatywnie najwięcej zyskały tym razem spółki o największej kapitalizacji skupione w ramach indeksu WIG20, który zanotował pozytywną stopę zwrotu na poziomie prawie 6%. Siłą napędową na początku tygodnia były przede wszystkim banki, których indeks branżowy notował mocne odbicie od kwietniowo – majowych dołków. Niestety, w ostatnich dwóch dniach handlu, podmioty z sektora finansowego mocno traciły z uwagi na niespodziewaną decyzję Rady Polityki Pieniężnej odnośnie obniżki stóp procentowych, która może jeszcze mocniej uderzyć w wynik odsetkowy spółek z sektora. Decyzja RPP wpłynęła również na wyceny krajowych obligacji skarbowych. Polskie 10-latki wyznaczyły nowe, historyczne minima rentowności na poziomie 1,15%.

Bazowe rynki akcji Starego Kontynentu odnotowały również solidne wyniki. Niemiecki DAX zanotował ponad 4,6% wzrostu, a francuski CAC40 ponad 5,6%. Relatywnie lepsze zachowanie w stosunku do indeksów amerykańskich można tłumaczyć min. ogłoszonym w połowie tygodnia nowym, planem funduszu naprawczego mającym przeciwdziałać negatywnym skutkom wpływu pandemii COVID-19 na gospodarkę. Projekt przewiduje 500 mld euro w grantach oraz 250 mld euro w postaci pożyczek. Środki mają pochodzić z emisji wspólnego długu. Największymi beneficjentami dotacji z Funduszu Odbudowy będą (wedle wstępnych wyliczeń) Włochy (81,8 mld euro), Hiszpania (77,3 mld euro), Francja (38,8 mld euro) i Polska (37,7 mld euro).

Informacja dot. rynku funduszy inwestycyjnych:

W ubiegłym tygodniu, prym w średnich stopach zwrotu wiodły fundusze akcji. Najlepiej radzili sobie zarządzający funduszami akcji polskich, realizując średnią stopę zwrotu na poziomie 2,59%. Relatywnie lepiej radziły sobie fundusze akcji polskich uniwersalne (2,83%) w porównaniu do funduszy polskich małych i średnich spółek (2,16%). Na drugim miejscu pod względem średniej stopy zwrotu za ubiegły tydzień znalazły się fundusze akcji zagranicznych z wynikiem 1,88%. W powyższym segmencie najlepiej wypadła grupa funduszy akcji europejskich rynków rozwiniętych (3,12%), a najsłabiej rynków azjatyckich bez Japonii (-1,76%). Najgorszym segmentem funduszy w ubiegłym tygodniu był segment funduszy rynku surowców, który poniósł średnią stratę w wysokości 1,33%.

Fundusze dłużne zanotowały w ubiegłym tygodniu pozytywne wyniki. Fundusze dłużne zagraniczne jak i dłużne PLN zanotowały średnią stopę zwrotu na poziomie 0,47%. Wśród funduszy dłużnych PLN najlepiej radzili sobie zarządzający dłużnymi polskimi papierami skarbowymi długoterminowymi (0,85%). Relatywnie słabo na tym tle wypadła grupa funduszy dłużnych polskich papierów korporacyjnych z wynikiem 0,25%.

Sytuacja makroekonomiczna. Polska i świat:

Komentarz:

W minionym tygodniu nastąpił szereg odczytów odnośnie krajowej gospodarki. We wtorek GUS opublikował również dane o stopie bezrobocia w Polsce, która jednak nie wpłynęła istotnie na wartość złotego. Według GUS stopa bezrobocia w kwietniu wzrosła do 5.8%, co przekłada się na wzrost liczby bezrobotnych o 56 tys.

Inflacja CPI w maju obniżyła się do 2,9% r/r z 3,4% r/r w marcu. W największym stopniu na obniżenie inflacji wpłynęły ceny paliw, które spadły o 23,4% r/r. Z kolei ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 6,1% r/r. W porównaniu do poprzedniego miesiąca poziom cen spadł o 0,2%, co odzwierciedla obniżony popyt na dobra i usługi w związku z epidemią koronawirusa. W kolejnych miesiącach czynnikiem spowalniającym inflację będą prawdopodobnie w dalszym ciągu spadki cen surowców energetycznych oraz słaby popyt. Dynamicznie rosnące ceny żywności mogą jednak hamować tempo dezinflacji. Wzrost cen może być w krótkim okresie napędzany również przez inflację bazową, ze względu na rosnące ceny usług po otwarciu gospodarki. O ile w poprzednich miesiącach ceny usług nieznacznie spowolniły to w kolejnych przedsiębiorcy mogą próbować przerzucać część kosztów związanych z nowymi wymogami bezpieczeństwa na klientów. Dlatego spodziewamy się w maju utrzymania inflacji bazowej na poziomie z kwietnia, czyli 3,6% r/r. W wyniku osłabionego popytu wzrost cen usług od czerwca powinien jednak stopniowo zwalniać.

W pierwszym kwartale 2020 roku wzrost PKB spowolnił do 2.0% r/r z 3.2% r/r w ostatnim kwartale ub.r. W ujęciu kwartalnym PKB spadł o 0.4%. Dane były nieznacznie lepsze, niż wskazywał na to wstępny szacunek. W porównaniu z poprzednim kwartałem w największym stopniu wyhamowały inwestycje, które w pierwszym kwartale wzrosły zaledwie o 0.9% r/r. Osłabieniu uległa również konsumpcja prywatna, która dotychczas była głównym czynnikiem napędzającym wzrost gospodarczy. Niepewność na rynku pracy oraz osłabiony popyt przyczyniły się do spowolnienia wydatków gospodarstw domowych do 1.2% r/r z 3.3% r/r w ostatnim kwartale ubiegłego roku. Dość dynamicznie, natomiast, rosły wydatki sektora publicznego, które przyspieszyły do 4.3% r/r z 3.2% r/r pod koniec 2019 roku. Dodatnio na wzrost gospodarczy wpłynął również eksport netto. Pogorszenie salda wymiany handlowej na skutek epidemii może pojawić się dopiero w drugim kwartale br. Na osłabienie dynamiki importu wpływać będą spadek dochodów i być może zmieniające się nawyki konsumpcyjne gospodarstw domowych. Natomiast obniżenie wolumenu eksportu będzie spowodowane głębokim spadkiem popytu zagranicznego. Z punktu widzenia wzrostu gospodarczego w całym 2020, kluczowym może okazać się drugi kwartał. Bieżąca prognoza PKB na podstawie badań koniunktury w głównych sektorach gospodarki wskazuje na spadek PKB o około 5% r/r. Niemniej jednak, wraz z odmrażaniem gospodarki spodziewamy się, że aktywność ekonomiczna w kolejnych miesiącach będzie stopniowo przyśpieszać.

Na majowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej postanowiła ponownie obniżyć stopę referencyjną NBP, tym razem o 40 pb. do 0.1%. Decyzja ta była zaskoczeniem dla wszystkich uczestników rynku. Co więcej, w świetle ostatnich komentarzy członków RPP, w tym gołębi, którzy opowiadali się za utrzymaniem stóp procentowych na niezmienionym poziomie ruch ten wydaje się być jeszcze większym zaskoczeniem. Zdaniem RPP, niższa aktywność gospodarcza na świecie, w tym w Polsce, wraz z niższymi cenami surowców na rynkach międzynarodowych będą oddziaływały w kierunku dalszego obniżenia inflacji. W efekcie, utrzymuje się ryzyko spadku inflacji poniżej celu inflacyjnego NBP w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej.

Źródło: Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A.

POPRZEDNI ARTYKUŁ

Obniżka stóp procentowych

Jak obniżka stóp procentowych przez RPP wpłynie na koszt mojego kredytu

28 maja 2020 roku Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny obniżyła stopy procentowe (m.in. dokonała obniżki stopy referencyjnej o 0,4%),…

Czytaj więcej

NASTĘPNY ARTYKUŁ

Globalne prognozy gospodarcze – nasze obecne nastawienie

Globalne prognozy gospodarcze – nasze obecne nastawienie

02-06-2020 Zapraszamy do zapoznania się z alertem rynkowym Biura Maklerskiego na temat bieżącej sytuacji ekonomicznej w Polsce i na…

Czytaj więcej