Bank zmieniającego się świata

Działalność gospodarcza. Sprawdź, ile musisz mieć na start

Działalność gospodarcza

Początkujący przedsiębiorcy z oczywistych powodów muszą liczyć koszty. W większości przypadków nie jesteśmy w stanie precyzyjnie przewidzieć jak dochodowy będzie nowy biznes  i ile miesięcznie zarobimy. Pewne są natomiast wydatki takie jak konieczność odprowadzania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czynsz za najem lokalu, opłaty za telefon, Internet, ubezpieczenia,  niezbędny sprzęt, koszty produkcji oraz inne, zależne od specyfiki danej działalności gospodarczej.

Polski system prawny umożliwia rozpoczęcie działalności gospodarczej w wielu formach, które różnią się od siebie m.in.  poziomem skomplikowania organizacyjnego i kosztami, jakie musimy ponieść na start. Do najpopularniejszych form, od  których początkujący przedsiębiorcy zaczynają prowadzenie własnej firmy należą:  jednoosobowa działalność gospodarcza oraz jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Funkcjonowanie pierwszej z wymienionych wyżej form reguluje między innymi  ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, zaś funkcjonowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością reguluje ustawa z dnia 15 września 2007r. Kodeks Spółek Handlowych.

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Rozpoczęcie jednoosobowej działalności gospodarczej jest nieskomplikowane i szybkie. Jeżeli chodzi o sam proces rejestracji to założenie jednoosobowej  działalności gospodarczej wiąże się z najniższymi kosztami, ponieważ jest bezpłatne. Wniosek składany jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, czego można dokonać w urzędzie gminy lub miasta.

W przypadku wystąpienia potrzeby naniesienia zmian po dokonaniu rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej, jej zawieszenia czy wyrejestrowania, również nie poniesiemy dodatkowych kosztów. Jest to niewątpliwie zaleta, która w wielu przypadkach decyduje o tym, że przedsiębiorcy od tej właśnie formy zaczynają swój własny biznes.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Odmiennie jest w przypadku spółki z ograniczoną działalnością, której założenie wiąże się ze zdecydowanie wyższymi kosztami. Przede wszystkim nowy przedsiębiorca powinien mieć na uwadze to, że aby spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała, należy wnieść kapitał zakładowy, który powinien wynosić co najmniej 5000 złotych, taki wymóg wynika z Kodeksu Spółek Handlowych.

Umowę spółki z o.o. możemy sporządzić w tradycyjny sposób lub elektronicznie. W przypadku wyboru tradycyjnego sposobu, powinniśmy udać się do notariusza, który sporządzi akt notarialny, zawierający postanowienia umowy spółki. Rozwiązanie powyższe ma tę zaletę, że sporządzamy z pomocą notariusza umowę w takim kształcie, jaki rzeczywiście nam odpowiada. Czynność ta jest odpłatna i niesie za sobą obowiązek zapłaty wynagrodzenia notariuszowi (czyli uiszczenia tak zwanej taksy notarialnej).

Jeżeli chodzi o wysokość taksy notarialnej, to kwestię tę reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości  z dnia 28 czerwca  2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej . Wynagrodzenie notariusza jest zależne od wartości czynności.

Paragraf 3 ww. Rozporządzenia stanowi, iż maksymalna stawka wynosi od wartości:

1) do 3000 zł – 100 zł;

2) powyżej 3000 zł do 10.000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł;

3) powyżej 10.000 zł do 30.000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10.000 zł;

4) powyżej 30.000 zł do 60.000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30.000 zł;

5) powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł;

6) powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł;

7) powyżej 2.000.000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10.000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł.

Z powyższego wynika, więc że jeżeli zdecydujemy się na zawarcie umowy spółki ograniczoną odpowiedzialnością i przyjmiemy minimalną wysokość kapitału zakładowego (5000 zł), w takiej sytuacji wynagrodzenie notariusza wyniesie 160 zł. Kolejnym kosztem będzie podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5% wartości kapitału zakładowego, a także koszt odpisów aktów notarialnych, które należy pobrać, ponieważ trzeba je złożyć  m.in.  w Krajowym Rejestrze Sądowym na potrzeby rejestracji.

Co dalej?

Postępowanie rejestrowe, którego celem jest dokonanie wpisu naszej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, również związane jest z obowiązkiem ponoszenia opłat. Wysokość opłat uregulowana jest w ustawie z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Opłata stała od wniosku o zarejestrowanie spółki z o.o. w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym wynosi aktualnie 500 zł.

W sytuacji, gdy  zdecydujemy się na założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet, koszty jej rejestracji będą niższe

Rejestracja za pomocą systemu elektronicznego wiąże się z tym, że jesteśmy zobowiązani do skorzystania z dostępnego wzorca umowy. Tym samym treść umowy spółki może nie być dopasowana do naszej wizji spółki, w takim stopniu w jakim jakbyśmy to uczynili we współpracy z notariuszem, który pomoże dopracować wszystkie zapisy indywidualnie według naszych potrzeb. Z drugiej strony zaletą założenia spółki z o.o. przez Internet jest to, że procedura rejestracji jest dużo szybsza i tańsza.

Opłata stała od wniosku o zarejestrowanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym, wynosi aktualnie 250 zł, czyli o połowę mniej niż  w przypadku spółki rejestrowanej tradycyjnie.

W przypadku, gdy wystąpiłaby potrzeba zmiany umowy spółki po rejestracji, co zdarza się bardzo często, przedsiębiorca jest zobowiązany ponieść opłatę o dokonanie wpisu zmiany do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców w wysokości 250 zł. Jeżeli spółka była wpisana do KRS przy wykorzystaniu wzorca uchwały udostępnionego w systemie teleinformatycznym, wtedy opłata wyniesie 200 zł.

Jeżeli wystąpi konieczność złożenia dokumentów do KRS, wtedy koszt opłaty wynosi 40 zł.

W sytuacji, gdy będziemy chcieli wyrejestrować naszą spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z Krajowego Rejestru Sądowego, poniesiemy opłatę w wysokości 300 zł.

Inne wydatki

Niestety to nie koniec listy wydatków. Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Krajowym Rejestrze Sądowym wiąże się z dodatkowym obowiązkiem uiszczenia opłaty za dokonanie ogłoszenia wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Wysokość opłaty uregulowana jest w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego.  Stała opłata za zamieszczenie w Monitorze ogłoszenia lub obwieszczenia o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego wynosi 100 zł. Powinniśmy uiszczać tę opłatę nie tylko przy rejestracji spółki, ale również każdorazowo  przy dokonywaniu np. zmian do umowy spółki.

Opłata za pozostałe ogłoszenia i obwieszczenia ustalana jest w zależności od ilości znaków (litery, cyfry, znaki przestankowe i odstępy między wyrazami), licząc po 0,70 zł za jeden znak, nie mniej niż 60 zł za ogłoszenie. W razie żądania użycia w ogłoszeniu lub w obwieszczeniu szczególnej czcionki oraz dokonania podkreśleń i wytłuszczeń, opłata ulega zwiększeniu o 30%.

Pozostałe koszty

Nowy przedsiębiorca powinien posługiwać się indywidualnym numerem NIP i REGON. Dobrą wiadomością jest to, że zarówno numer identyfikacji podatkowej (NIP) jak i REGON nadawane są  bez dodatkowych opłat, niezależnie od tego czy rejestrujemy jednoosobową działalność gospodarczą czy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Część z przedsiębiorców będzie zobowiązana do dokonania rejestracji jako płatnicy podatku VAT. O ile sama rejestracja dla celów VAT jest bezpłatna, o tyle opłata skarbowa za potwierdzenie rejestracji wynosi 170 zł. Jeżeli wstąpiłaby potrzeba działania za pośrednictwem pełnomocnika, wtedy powinniśmy uiścić opłatę skarbową w wysokości  17 zł.

Porównując zagadnienie kosztów, jakie mogą wystąpić przy zakładaniu jednoosobowej działalności gospodarczej a jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musimy wziąć pod uwagę to, że zróżnicowanie kosztów może wystąpić na etapie korzystania z profesjonalnej obsługi księgowej.

Tu należy się spodziewać, że poprowadzenie księgowości jednoosobowej działalności gospodarczej jest związane z niższym kosztem (lub w ogóle brakiem kosztu, jeżeli podejmiemy się samodzielnego prowadzenia firmowej księgowości). W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jest ona zobowiązana prowadzić księgi rachunkowe. Z powyższego względu najczęściej rozliczeniami księgowymi sp. z.o.o. zajmują się profesjonalne firmy księgowe, co również generuje  dodatkowe, stałe koszty.

Podsumowanie

Biorąc pod uwagę kryterium kosztów, jakie mogą wystąpić przy rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, niewątpliwie korzystniej wypada jednoosobowa działalność gospodarcza.

Podejmując decyzję o wyborze jednej z analizowanych powyżej form, zawsze powinniśmy wziąć pod uwagę całokształt regulacji prawnej dotyczącej danej działalności gospodarczej, co pozwoli nam wybrać optymalnie, świadomie i stosownie do własnej wizji biznesu.

 

POPRZEDNI ARTYKUŁ

Obligacje Skarbu Państwa a obligacje przedsiębiorstw. Czym się różnią?

Obligacje Skarbu Państwa a obligacje przedsiębiorstw. Czym się różnią?

Rekordowo niskie oprocentowanie lokat w bankach zachęciło Polaków do masowego poszukiwania alternatywnych sposobów na ulokowanie oszczędności. Na pierwszy rzut oka…

Czytaj więcej

NASTĘPNY ARTYKUŁ

Wypalanie traw

Wypalanie traw. Rytuał, który szkodzi

„Wypalanie traw użyźnia glebę”, „na popiele trawa lepiej rośnie”, „robił tak mój dziad i ojciec, robię i ja”, „zabronili wypalania…

Czytaj więcej