Bank zmieniającego się świata
Menu
Zaloguj
 
 
Doradztwo Inwestycyjne

Inwestuj przy wsparciu ekspertów

Korzystaj z profesjonalnych rekomendacji i analiz

Kontakt z Doradcą
Produkt dostępny:
Oddziały

Doradztwo inwestycyjne dedykowane jest Klientom Bankowości Osobistej,  którzy:

Jak działa usługa Doradztwa Inwestycyjnego?

1
Analiza potrzeb

Analiza potrzeb

Podczas pierwszej wizyty doradca inwestycyjny zbada oczekiwania Klienta, jego indywidualną sytuację, a także wiedzę oraz doświadczenie inwestycyjne. W tym celu poprosi o wypełnienie ankiety MiFID.

2
Zawarcie umowy

Zawarcie umowy

Aby korzystać z Doradztwa Inwestycyjnego Banku BNP Paribas należy podpisać Umowę świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego.

3
Rekomendacje działań

Rekomendacje działań

Raz na miesiąc eksperci przygotowują wskazówki inwestycyjne dostosowane do preferencji i profilu Klienta.

4
Swoboda wyboru inwestycji

Swoboda wyboru inwestycji

Ostateczna decyzja, czy i w jakim zakresie skorzystać z zaleceń Biura Maklerskiego, należy do Klienta.

Doradztwo inwestycyjne to ciągły proces

Doradztwo Inwestycyjne Biura Maklerskiego BNP Paribas obejmuje:

Instrumenty notowane na polskiej giełdzie:
akcje, obligacje

Jak skorzystać z usługi Doradztwa Inwestycyjnego?

Oddziały
Banku BNP Paribas

 

Kontakt do Doradcy

Poziomy ryzyka portfeli inwestycyjnych

Konserwatywny

Główna część portfela jest ulokowana w aktywach bezpiecznych. Średnio ok. 95% kapitału zainwestowano w funduszach gotówkowych, bezpiecznych instrumentach dłużnych lub depozytach. Łączna liczba produktów akcyjnych nie przekracza 10%.

Stabilny

Główna część portfela stabilnego jest ulokowana w aktywach bezpiecznych, takich jak produkty gotówkowe i pieniężne. Część bezpieczna jest uzupełniona poprzez inwestycje w fundusze obligacji krajowych i zagranicznych albo bezpośrednio w instrumenty dłużne. Średnio ok. 15% portfela zainwestowano w produkty akcyjne.

Zrównoważony

Portfel inwestora zrównoważonego charakteryzuje się większą oczekiwaną stopą zwrotu z uwagi na wzrost zaangażowania w instrumentach udziałowych (akcje) lub w funduszach akcyjnych. Średnio zaangażowanie w bardziej ryzykowne instrumenty to ok. 35%. Bezpieczna część portfela reprezentowana jest poprzez koszyk funduszy obligacyjnych (krajowe i zagraniczne) albo przez bezpośrednie inwestycje w notowane instrumenty dłużne.

Dynamiczny

Portfel dynamiczny skonstruowany jest w celu osiągnięcia możliwie najwyższej stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału poprzez zajmowanie pozycji na instrumentach finansowych charakteryzujących się wysoką zmiennością. Horyzont inwestycyjny danej osoby jest zdecydowanie długoterminowy. Kapitał jest zainwestowany średnio w 50% w fundusze akcyjne albo akcje notowane na GPW, a w 50% w notowane obligacje lub fundusze dłużne (krajowe i zagraniczne).

Usługa doradztwa inwestycyjnego w zakresie giełdowych instrumentów finansowych jest płatna, zgodnie z Taryfą opłat i prowizji POBIERZ


Klienci korzystający z usługi doradztwa inwestycyjnego w zakresie giełdowych instrumentów finansowych uzyskają dostęp do preferencyjnych stawek prowizji w zakresie transakcji obligacjami i akcjami.

Wyniki portfeli modelowych w usłudze doradztwa inwestycyjnego – marzec 2020r.r.

Wyniki portfeli modelowych w usłudze doradztwa inwestycyjnego – marzec 2020 r.

Sprawdź dane historyczne

Dokumenty

 
Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego w zakresie giełdowych instrumentów finansowych przez BM BNP Paribas Bank Polska S.A.
 
Umowa świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego w zakresie giełdowych instrumentów finansowych przez BM BNP Paribas Bank Polska S.A.
 
Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. za świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego dla klientów bankowości osobistej

Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Decyzje inwestycyjne podjęte przez Klienta w oparciu o informacje przekazywane w ramach usługi doradztwa są obarczone ryzykiem inwestycyjnym i mogą skutkować utratą części lub nawet całości inwestowanych środków. Do głównych ryzyk związanych z usługą Doradztwa Inwestycyjnego zalicza się:

Ryzyko rynkowe
Ryzyko rynkowe to ryzyko utraty wartości aktywów będące efektem zmian cen rynkowych. Ceny papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych podlegają zmianom w zależności zarówno od ogólnej koniunktury rynkowej, jak i specyficznej sytuacji emitenta.

Ryzyko kredytowe
Ryzyko niewypłacalności emitenta, gwaranta, poręczyciela papieru wartościowego lub instrumentu rynku pieniężnego; możliwość niewywiązywania się przez dłużnika z przyjętych na siebie zobowiązań.

Ryzyko walutowe
W przypadku instrumentów finansowych notowanych na rynkach zagranicznych, których ceny są nominowane w walutach obcych, dodatkowo występuje element niepewności związany z ryzykiem kształtowania się kursów walut obcych w czasie, który powoduje, że osiągnięty efekt inwestycyjny może być odmienny od założonego przez inwestora

Ryzyko prawne
Niekorzystne zmiany w regulacjach prawnych (m.in. w systemie podatkowym, systemie obrotu gospodarczego, systemie obrotu papierami wartościowymi) mogą negatywnie wpływać na emitentów papierów wartościowych oraz na atrakcyjność inwestycyjną instrumentów finansowych, a tym samym na ich ceny. Może to powodować wahania oraz spadki cen jednostek uczestnictwa.

Ryzyko stopy procentowej 
Zmiana cen rynkowych papierów dłużnych o stałym oprocentowaniu lub zerokuponowych w przypadku zmiany rynkowej stopy procentowej. Cena obligacji zmienia się przeciwnie do zmian stóp procentowych. W przypadku bonów skarbowych i papierów wartościowych o zmiennym oprocentowaniu ryzyko to jest niskie. Im dłuższy jest czas do wykupu instrumentów o stałym oprocentowaniu oraz im niższy kupon, tym to ryzyko jest większe.

Ryzyko makroekonomiczne
Atrakcyjność inwestycyjna papierów wartościowych i instrumentów finansowych jest uzależniona od wielu parametrów makroekonomicznych, takich jak tempo wzrostu gospodarczego, poziom inflacji, poziom deficytu budżetowego, poziom deficytu na rachunku bieżącym, poziom bezrobocia, poziom kursów walutowych. Zmiany poszczególnych parametrów makroekonomicznych mogą negatywnie wpływać na atrakcyjność inwestycyjną poszczególnych papierów wartościowych, a tym samym na ich ceny.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń