Menu
Zaloguj
 
 

Najczęściej poszukiwane

ESG

Informacja na temat strategii BNP Paribas Bank Polska S.A. dotyczących wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju i uwzględniania niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju  w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego

 

Od dnia 10 marca 2021 roku BNP Paribas Bank Polska S.A. (zwany dalej „Bankiem”) zobowiązany jest stosować Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych, którego celem jest zapewnienie, aby Bank, działając jako:

  • doradca finansowy świadczący usługę doradztwa inwestycyjnego,
  • uczestnik rynku finansowego świadczący usługę zarządzania portfelem instrumentów finansowych w skład którego wchodzi jeden lub więcej instrumentów finansowych,

informował o przyjętych strategiach dotyczących wprowadzania w zakresie wyżej wskazanej działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju oraz uwzględniania niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju. Przez ryzyko dla zrównoważonego rozwoju należy rozumieć sytuacje lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które, jeżeli wystąpią, mają lub mogłyby mieć istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji.

Misją BNP Paribas Bank Polska S.A. będącego częścią międzynarodowej Grupy BNP Paribas jest przyczynianie się do odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju poprzez finansowanie gospodarki i doradzanie Klientom zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi. Polityka CSR Banku (Polityka Społecznej Odpowiedzialności Biznesu) spójna z Polityką Grupy BNP Paribas , opiera się na czterech filarach odpowiedzialności (gospodarczej, w miejscu pracy, społecznej i wobec środowiska naturalnego) zdefiniowanych w ramach Strategii CSR i Zrównoważonego Rozwoju BNP Paribas Bank Polska S.A. Strategia CSR i Zrównoważonego Rozwoju Banku, spójna ze Strategią CSR Grupy BNP Paribas jest jednym z głównych komponentów tego podejścia oraz odzwierciedla wyzwania związane z czynnikami CSR / ESG – środowiskowymi, społecznymi, zarządczymi (environmental, social, governance). Obrazuje także przyjęte przez Bank zobowiązanie kontrybuowania w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

W 2019 roku Grupa BNP Paribas opublikowała swój cel korporacyjny obowiązujący wszystkie podmioty Grupy, który został przygotowany przez Komitet Wykonawczy Grupy BNP Paribas na podstawie trzech dokumentów powstałych w wyniku pracy z wieloma różnymi pracownikami. Należą do nich: Wspólne Przekonania (Misja i Wizja) (The Shared Convictions (Mission and Vision)), Kodeks Postępowania (The Code of Conduct) i Manifest Zaangażowania (The Engagement Manifesto).

Ponadto, Bank spójnie z podejściem Grupy BNP Paribas angażuje się od kilku lat w działania mające na celu przyczynianie się do odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju stawiając sobie dodatkowe zobowiązania w szczególnie wrażliwych sektorach poprzez opracowanie:

  • polityki finansowania i polityki inwestycyjnej w następujących sektorach: rolno-spożywczym, leśnym – w zakresie oleju palmowego oraz miazgi drzewnej, tytoniowym, obronności i bezpieczeństwa, energia jądrowej, energetyki węglowej, wydobywczym i paliwowym w zakresie niekonwencjonalnych zasobów ropy naftowej i gazu (aktualna lista polityk znajduje się na stronie https://group.bnpparibas/en/financing-investment-policies)
  • wykazu wykluczonych towarów i działalności, takich jak tytoń, pławnice o długości pow. 2,5 km, produkcja włókien azbestowych, produktów zawierających PCB (polichlorowane bifenyle) lub handlu jakimikolwiek gatunkami podlegającymi konwencji CITES (Konwencja o międzynarodowym handlu zagrożonymi gatunkami dzikich zwierząt i roślin) bez niezbędnego zezwolenia (https://group.bnpparibas/en/publications#6)
  • listy ograniczeń, która określa poziom monitorowania i ograniczeń stosowanych wobec firm, które nie w pełni spełniają wymagania Grupy BNP Paribas w zakresie CSR.

W strukturach organizacyjnych BNP Paribas Bank Polska S.A. funkcjonują jednostki odpowiedzialne za zrównoważony rozwój i działania w zakresie ESG. Biuro CSR i Zrównoważonego Rozwoju odpowiedzialne za koordynację całościowej Strategii CSR i Zrównoważonego Rozwoju. Od W 2018 roku powołane zostało Biuro ds. Programów Zrównoważonego Rozwoju, którego celem jest rozpoznanie i wdrażanie w Banku programów rozwojowych związanych z efektywnością energetyczną, wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, elektromobilnością i ochroną środowiska naturalnego. Skupiając się na zarządzaniu w sposób strategiczny aspektami środowiskowymi, społecznymi i związanych z ładem zarządczym (ESG, E – environmental, S – social, G – governance) w działalności Banku oraz chcąc efektywniej realizować misję zrównoważonego rozwoju, w 2020 roku decyzją Zarządu, BNP Paribas Bank Polska S.A. powołał nowe funkcję w organizacji – Chief Sustainability Officera oraz Radę ds. Zrównoważonego Rozwoju.

Więcej informacji nt. strategicznego podejścia Banku do zarządzania aspektami CSR i Zrównoważonego Rozwoju znajduje się w niefinansowych raportach rocznych, które dostępne są na stronie CSR 

Uwzględniając dotychczasowe zaangażowanie Banku w kwestie ochrony środowiska, jak również działania Banku mające na celu wdrożenie zasad społecznej odpowiedzialności, w tym zapewnienia, aby polityka personalna Banku była zgodna z najlepszymi praktykami na rynku, Bank obecnie pracuje nad nowymi rozwiązaniami mającymi na celu uwzględnienie w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz świadczenia doradztwa inwestycyjnego sytuacji lub warunków środowiskowych, społecznych lub związanych z zarządzaniem, które, jeżeli wystąpią, mają lub mogłyby mieć istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji. Oznacza to, iż rozwiązania te zostaną zaprojektowane tak, aby Bank był w stanie identyfikować ryzyka finansowe związane z inwestycją wynikające z uwarunkowań środowiskowych, społecznych, czy też związanych z zarządzaniem daną organizacją. Co istotne także rozwiązania te będą miały na celu umożliwienie Bankowi dokonania identyfikacji i hierarchizacji w procesie podejmowania lub rekomendowania decyzji inwestycyjnej głównych niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju, a więc określania negatywnego (lub potencjalnie negatywnego) wpływu podjętych lub rekomendowanych decyzji inwestycyjnych na kwestie środowiskowe, społeczne, pracownicze, dotyczące poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i przekupstwu. Strategie te będą określały także środki zaradcze mające na celu ograniczenie lub uniknięcie takich negatywnych skutków.

Obecnie, w związku z brakiem uchwalonych odpowiednich przepisów wykonawczych, niezbędnych danych źródłowych jak również wytycznych właściwych organów nadzoru, prace nad odpowiednimi strategiami nie zostały zakończone. W konsekwencji, Bank do dnia 1 lipca 2021 roku nie będzie brał pod uwagę w procesie świadczenia usług wskazanych powyżej głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla zrównoważonego rozwoju. Bank jednocześnie informuje, że zamierza od 1 lipca 2021 roku brać pod uwagę w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz świadczenia doradztwa inwestycyjnego główne niekorzystne skutki decyzji inwestycyjnych dla zrównoważonego rozwoju, czyli dla kwestii środowiskowych, społecznych, pracowniczych, dotyczących poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i przekupstwu.

Ponadto, Bank informuje, że zamierza także zapewnić spójność polityki wynagrodzeń obowiązującej w Banku z wyżej wskazaną strategią dotyczącą uwzględniania w działalności Banku ryzyk dla zrównoważonego rozwoju. Po wdrożeniu w Banku wskazanej strategii, zasady zmiennego wynagrodzenia osób wykonujących czynności zarządzania portfelem lub doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu Rozporządzenia SFDR, będą uwzględniać zasadę nie zachęcania do podejmowania nadmiernego ryzyka w odniesieniu do ryzyka związanego ze zrównoważonym rozwojem i będą powiązane z wynikami skorygowanymi o to ryzyko.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved. Expand