Rynki zagraniczne

POSZERZAJ SWOJE HORYZONTY INWESTYCYJNE

Dostępność
Oddziały
Centra Private Banking

Jakie korzyści uzyskasz INWESTUJĄC NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH
W Biurze Maklerskim Banku BNP PARIBAS?

przyjdź do oddziału i uruchom DOSTĘP DO RYNKÓW ZAGRANICZNYCH

1
Otwórz rachunek maklerski

Otwórz rachunek maklerski z dostępem telefonicznym

lub rozszerz umowę maklerską zawierając aneks umożliwiający składanie zleceń na rynkach zagranicznych

Znajdź oddziałznajdź Centum Private Banking

2
rachunki walutowe do zwrotów

Dodaj rachunki walutowe do zwrotów

Twoje rachunki bankowe prowadzone w EUR, USD, GBP

Pamiętaj,  zlecenia możesz składać wyłącznie przez telefon!

Zadzwoń do nas

801 880 880 

(22) 566 97 04(22) 566 97 05  

(Koszt połączenia wg stawki operatora. Infolinia czynna od 8.30 do 17.35 w dni robocze.)

 ryzyka

Inwestycje w instrumenty finansowe na rynkach zagranicznych wiążą się z czynnikami ryzyka (przypisanymi do danej klasy instrumentów finansowych) analogicznymi dla instrumentów notowanych na rynku polskim. Szczegółowe informacje dostępne są w sekcji "Informacje o instrumentach finansowych i ryzykach" tutaj.

Przy inwestowaniu na rynkach zagranicznych należy uwzględnić dodatkowe czynniki ryzyka, do których w szczególności należy zaliczyć:

 • ryzyko walutowe - wahania kursów walut obcych w stosunku do PLN
 • ograniczony/opóźniony dostęp do informacji

Inwestycje na rynkach zagranicznych mogą być obciążone dodatkowymi opłatami: opłata skarbowa, podatek transakcyjny lub inny koszt związany z zawieraniem transakcji na danym rynku zgodnie z regulacjami obowiązującymi na tym rynku. W chwili składania zlecenia Klient powinien zapewnić środki na rachunku inwestycyjnym na pokrycie wszystkich opłat związanych ze złożonym zleceniem i/lub zawartą transakcją.

Informacje dotyczące rynków zagranicznych dostępne są pod numerami telefonów:

801 880 880 (dla połączeń krajowych z telefonów stacjonarnych) oraz (22) 566 97 04 lub 05 (dla połączeń krajowych, zagranicznych i z telefonów komórkowych - koszt połączenia wg stawki operatora. Infolinia czynna od 8:30 do 17:35 w dni robocze)

 

co jeszcze powinieneś wiedzieć

 • Zlecenia realizowane są za pośrednictwem brokera zagranicznego (Saxo Bank A/S  – broker podstawowy oraz EXANE Ltd. – broker zapasowy/alternatywny);
 • Zlecenia kupna i sprzedaży oraz dyspozycje ich anulacji przyjmowane są wyłącznie telefonicznie w godzinach od 08:30 do 17:35 od poniedziałku do piątku;
 • Biuro Maklerskie przyjmuje wyłącznie zlecenia z limitem ceny (tzw. limit order) oraz PKC (tzw. market order);
 • Pokrycie zleceń zakupu mogą stanowić środki z zawartych ale nie rozliczonych zleceń sprzedaży instrumentów  na rynkach w danej walucie tzw. przyszłe należności;
 • W chwili złożenia zlecenia Klient musi posiadać pokrycie w środkach finansowych, w wysokości przewidywanej wartości transakcji powiększone o inne opłaty, w tym ale nie wyłącznie, prowizje maklerskie, podatki i opłaty transakcyjne, w walucie zlecenia; Biuro Maklerskie nie umożliwia wymiany walutowej;
 • Brak jest wymogów w zakresie minimalnej wartości zlecenia jednak należy pamiętać o zazwyczaj wyższych, niż na rynku polskim, kosztach prowizyjnych;
 • Biuro Maklerskie nie udostępnia klientom możliwości składania zleceń przez system internetowy; W systemie internetowym udostępnia się klientom wyłącznie możliwość przeglądu bieżącego stanu rachunku (aktualizacja stanu rachunku odbywa się raz dziennie po zakończeniu dnia obrotu), a także dostęp do historii zleceń, transakcji oraz rachunku papierów wartościowych i rachunku finansowego.

Uwaga:

 • Stawki prowizji od zleceń kupna oraz sprzedaży realizowanych na giełdach zagranicznych w walutach obcych, a także innych opłat związanych z czynnościami wykonywanymi na tych rynkach są zawarte w Tabeli Opłaty i Prowizji dostępnej w tym miejscu: https://www.bnpparibas.pl/repozytorium-biura-maklerskiego/taryfy-oplat-i-prowizji
 • Podatki transakcyjne i inne opłaty lokalne: zawieranie transakcji na rynkach zagranicznych może wiązać się z dodatkowymi (oprócz prowizji maklerskiej) opłatami (np. podatek transakcyjny, opłata skarbowa) lub innymi kosztami wynikającym bezpośrednio lub pośrednio z regulacji obowiązujących na poszczególnych rynkach zagranicznych. Klient składając zlecenia winien mieć wiedzę z tymi zasadami opodatkowania na danym rynku oraz zapewnić na swoim rachunku maklerskim środki w wysokości niezbędnej do pokrycie dodatkowych opłat.
 • Prowizje maklerskie wskazane w Tabeli Opłat i Prowizji, a dotyczące transakcji na rynkach zagranicznych, obejmują wyżej wskazane podatki i opłaty.
 • Dywidendy i odsetki z tytułu posiadania zagranicznych instrumentów opodatkowane są u źródła wg. odpowiedniej dla danego rynku lub kraju rejestracji instrumentu bazowego stawki podatkowej oraz zależą od formuły w jakiej biuro maklerskie pośredniczy w zawieraniu transakcji na rynkach zagranicznych.

UWAGA:

- W przypadku instrumentów finansowych notowanych na rynku amerykańskim, powyższa stawka podatku wynosi 30%,

- Biuro Maklerskie nie jest płatnikiem wyżej wskazanych podatków.

 

Austria

Belgia

Finlandia

Francja

Niemcy

Włochy

Holandia

Portugalia

Hiszpania

Wlk. Brytania

Irlandia

USA

Rodzaje instrumentów finansowych dostępnych na wybranych rynkach zagranicznych za pośrednictwem Biura Maklerskiego:>>sprawdź

 • Akcje,
 • ADR (American Depository Receipts) - papier wartościowy emitowany przez amerykańskie instytucje finansowe w celu umożliwienia inwestorom amerykańskim inwestowania kapitału w akcje spółek zagranicznych,
 • GDR (Global Depository Receipts) - czyli globalne kwity depozytowe. Certyfikat wystawiany przez instytucje finansową w celu poświadczenia akcji złożonych w depozycie banku - emitenta certyfikatu,
 • ETF (Exchange Traded Funds) - otwarte fundusze inwestycyjne, zazwyczaj zarządzane w sposób pasywny, które mają za cel jak najlepsze i najbliższe odzwierciedlenie zachowania określonego instrumentu bazowego, jakim mogą być m.in. indeksy giełdowe, surowce, waluty, indeksy akcyjne czy obligacyjne lub też inne instrumenty.
 • Obligacje – obligacje skarbowe i korporacyjne denominowane w EUR oraz USD

 

Biuro Maklerskie umożliwia inwestowanie w powyższe instrumenty wyłącznie na rynkach regulowanych.

Dokumenty

 
Taryfy opłat i prowizji

 

Instrumenty i zasady

 
Wykaz zagranicznych instrumentów-akcje
 
Wykaz zagranicznych instrumentów-ETF
 
Wykaz zagranicznych obligacji
 
Zasady świadczenia usługi

 

Dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) dla zagranicznych instrumentów finansowych do pobrania
znajdują się tutaj.

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Decyzje inwestycyjne podjęte przez Klienta w oparciu o informacje przekazywane w ramach usług są obarczone ryzykiem inwestycyjnym i mogą skutkować utratą części lub nawet całości inwestowanych środków. Do głównych ryzyk zalicza się: Ryzyko rynkowe - to ryzyko utraty wartości aktywów będące efektem zmian cen rynkowych. Ceny papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych podlegają zmianom w zależności zarówno od ogólnej koniunktury rynkowej, jak i specyficznej sytuacji emitenta. Ryzyko kredytowe to ryzyko niewypłacalności emitenta, gwaranta, poręczyciela papieru wartościowego lub instrumentu rynku pieniężnego; możliwość niewywiązywania się przez dłużnika z przyjętych na siebie zobowiązań. Ryzyko walutowe - w przypadku instrumentów finansowych notowanych na rynkach zagranicznych, których ceny są nominowane w walutach obcych, dodatkowo występuje element niepewności związany z ryzykiem kształtowania się kursów walut obcych w czasie, który powoduje, że osiągnięty efekt inwestycyjny może być odmienny od założonego przez inwestora. Ryzyko prawne - niekorzystne zmiany w regulacjach prawnych (m.in. w systemie podatkowym, systemie obrotu gospodarczego, systemie obrotu papierami wartościowymi) mogą negatywnie wpływać na emitentów papierów wartościowych oraz na atrakcyjność inwestycyjną instrumentów finansowych, a tym samym na ich ceny. Może to powodować wahania oraz spadki cen jednostek uczestnictwa. Ryzyko stopy procentowej - zmiana cen rynkowych papierów dłużnych o stałym oprocentowaniu lub zerokuponowych w przypadku zmiany rynkowej stopy procentowej. Cena obligacji zmienia się przeciwnie do zmian stóp procentowych. W przypadku bonów skarbowych i papierów wartościowych o zmiennym oprocentowaniu ryzyko to jest niskie. Im dłuższy jest czas do wykupu instrumentów o stałym oprocentowaniu oraz im niższy kupon, tym to ryzyko jest większe. Ryzyko makroekonomiczne - atrakcyjność inwestycyjna papierów wartościowych i instrumentów finansowych jest uzależniona od wielu parametrów makroekonomicznych, takich jak tempo wzrostu gospodarczego, poziom inflacji, poziom deficytu budżetowego, poziom deficytu na rachunku bieżącym, poziom bezrobocia, poziom kursów walutowych. Zmiany poszczególnych parametrów makroekonomicznych mogą negatywnie wpływać na atrakcyjność inwestycyjną poszczególnych papierów wartościowych, a tym samym na ich ceny.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.

Produkt nie jest przeznaczony dla klientów z Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.