Zarządzanie portfelem inwestycyjnym

Profesjonalne wsparcie specjalistów

Kontakt
Dostępność
Centra Private Banking

Na czym polega Zarządzanie portfelem inwestycyjnym?

Zarządzanie portfelowe to usługa aktywnego zarządzania zdeponowanymi przez klienta środkami finansowymi przez zespół licencjonowanych doradców inwestycyjnych, zgodnie z ustaloną strategią inwestycyjną. Wybierając usługę zarządzania portfelem papierów wartościowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas, powierzają Państwo zarządzanie częścią swojego majątku zespołowi profesjonalistów, który zaproponuje optymalny, efektywny styl zarządzania odpowiadający Państwa wymaganiom.

Co zyskujesz dzięki Zarządzaniu portfelem inwestycyjnym?

Charakterystyka Zarządzania portfelem inwestycyjnym

Wiodąca na rynku oferta dla Klientów, którzy chcą uniknąć ograniczeń związanych z osobistym zarządzaniem poszczególnymi aktywami. Pozwala ona na delegowanie zarządzania częścią lub całością posiadanych aktywów doświadczonemu zespołowi profesjonalistów w Biurze Maklerskim Banku BNP Paribas Bank Polska S.A.. Doradca Inwestycyjny biorąc pod uwagę:

 • Profil inwestycyjny
 • Cele
 • Horyzont planowanej inwestycji

proponuje Klientowi indywidualne rozwiązania inwestycyjne, biorąc również pod uwagę cele inwestycyjne Klienta do których zaliczyć należy chęć powiększenia, zabezpieczenia czy sprawnego zarządzania swoim majątkiem przez Klienta.

Aktywa klienta, w zależności od wybranej strategii, mogą być inwestowane na rynku polskim oraz najważniejszych rynkach zagranicznych. Ważnym kryterium doboru polskich spółek do portfela jest ich płynność. W przypadku rynków zagranicznych korzystamy z rekomendacji specjalistów grupy BNP Paribas. Do wszystkich strategii przypisane są indeksy odniesienia. Okresowa prezentacja wyników portfela wraz z takimi indeksami pomaga Klientowi ocenić jakość świadczonej usługi w odniesieniu do otoczenia rynkowego. Wyniki naszych portfeli modelowych są regularnie powyżej przyjętych benchmarków.

Nasze atuty:

 • Profesjonalna kadra zarządzająca (członkowie zespołu mają co najmniej kilkuletnie doświadczenie na rynkach finansowych)
 • Rygorystyczny proces inwestycyjny wspierany na rynku polskim unikalnym modelem ilościowym (tzw. Polish Quant Model), a na rynkach zagranicznych rekomendacjami grupy BNP Paribas
 • Wykorzystanie doświadczenia i know-how jednej z największych grup finansowych na świecie

Strategie partycypacyjne

Unikalna oferta dla Klientów, którzy chcą mieć wpływ na udział akcji w portfelu. W ramach podpisanej umowy dostępne jest 9 poziomów alokacji, które mogą być zmieniane w dowolnym momencie. Chcąc ułatwić Klientom podejmowanie takich decyzji, informujemy o comiesięcznych decyzjach Komitetu Inwestycyjnego Biura Maklerskiego i ich uzasadnieniu. Możliwa jest też wcześniejsza konsultacja telefoniczna z zarządzającymi.

Przekazywanie aktywów

1
Zrozumienie

Zrozumienie

Zrozumienie Państwa oczekiwań, osobistych wymagań odnośnie majątku oraz celów związanych z wynikami i ryzykiem związanym z Państwa inwestycją

2
Zdefiniowanie

Zdefiniowanie

Zdefiniowanie Państwa profilu inwestycyjnego oraz wspólne ustalenie strategii inwestycyjnej, odpowiadającej Państwa sytuacji osobistej

3
Wybranie

Wybranie

Wybranie modelu zarządzania, który najlepiej odpowiada Państwa profilowi inwestycyjnemu

Główne czynniki ryzyka usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych :

 • Ryzyko rynkowe - ryzyko zmiany cen instrumentów finansowych na rynkach finansowych (systematyczne dla klasy aktywów i specyficzne dla poszczególnych sektorów, branż, regionów i instrumentów), Szczegółowy opis instrumentów finansowych i ryzyk z nimi związanych jest zawarty w Pakiecie informacyjnym dla Klienta dostępnym na stronie www.bnpparibas.pl/biuro-maklerskie/dyrektywa-mifid
 • Ryzyko związane z uznaniowym charakterem decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez doradcę odpowiedzialnego za zarządzanie portfelem.  Ryzyko to jest ograniczane poprzez ustalenia szczegółowe i charakterystykę portfela danej strategii inwestycyjnej.
 • Ryzyko makroekonomiczne - ryzyko zmiany istotnych parametrów dotyczących koniunktury gospodarczej, w tym poziomu cen, zatrudnienia, podaży i popytu oraz zmiany istotnych parametrów polityki gospodarczej.
 • Ryzyko zmiany stóp procentowych, związane ze zmianą sytuacji makroekonomicznej, w tym zmianą poziomu inflacji oraz zmianą decyzji podmiotów kształtujących poziom krótkoterminowych stóp procentowych.
 • Ryzyko emitenta, związane ze zmianami w sytuacji finansowej, w tym płynności i wypłacalności oraz w sytuacji rynkowej i operacyjnej emitenta.
 • Ryzyko walutowe, związane ze zmianą kursów walut względem waluty wyceny portfela.
 • Ryzyko płynności – związane ze zmianą w czasie poziomu łącznego popytu na poszczególne instrumenty i wpływające na czas niezbędny do sprzedaży instrumentu bez istotnej utraty wartości.

Informacje o instrumentach finansowych wchodzących w skład zarządzania przez Biuro Maklerskie portfeli z uwzględnieniem związanych z nimi ryzyk

Dokumenty do pobrania

 
Regulamin świadczenia usługi zarządzania portfelami w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. dla klientów Bankowości Prywatnej
 
Tabela Prowizji i Opłat Biura Maklerskiego Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. dla klientów Bankowości Prywatnej
 
Umowa zarządzania – osoba fizyczna

Jak skorzystać z Zarządzania portfelem inwestycyjnym?

Zarządzanie Portfelem Inwestycyjnym
dostępne jest w wybranych Oddziałach Banku
BNP Paribas Bank Polska S.A. jakimi są
Centra Bankowości Prywatnej.

Znajdź nas

Produkt nie jest przeznaczony dla klientów z Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.