Oświadczenie o nadaniu numeru LEI
 
Umowa świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A.
 
Porozumienie rozszerzające zakres Umowy Świadczenia Usług Maklerskich w zakresie zagranicznych instrumentów finansowych
 
Umowa wykonywania zleceń nabycia lub zbycia derywatów
 
Umowa świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego w zakresie giełdowych instrumentów finansowych przez BM BNP Paribas Bank Polska S.A.
 
Umowa podstawowa świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących Jednostek Uczestnictwa, a w zakresie certyfikatów inwestycyjnych oraz innych instrumentów finansowych dotycząca przyjmowania zapisów w ofertach publicznych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. (zawierana z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą)
 
Umowa podstawowa świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących Jednostek Uczestnictwa, a w zakresie certyfikatów inwestycyjnych oraz innych instrumentów finansowych dotycząca przyjmowania zapisów w ofertach publicznych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. (zawierana z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej)
 
Umowa podstawowa świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących Jednostek Uczestnictwa, a w zakresie certyfikatów inwestycyjnych oraz innych instrumentów finansowych dotycząca przyjmowania zapisów w ofertach publicznych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. (zawierana z podmiotem niebędącym osobą fizyczną)
 
Prezentacja kosztów i opłat z tytułu świadczonych usług maklerskich (informacja exante)
 
Umowa świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego GOinvest przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. (Klient segmentu Premium)
 
Umowa świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego GOinvest przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. (Klient segmentu Wealth Management)
 • Istota usługi zarządzania portfelami polega na powierzeniu części swojego majątku zespołowi licencjonowanych doradców inwestycyjnych. Klientom usługi proponowana jest optymalna i efektywna strategia zarządzania, odpowiadająca indywidualnym celom inwestycyjnym oraz preferencjom odnośnie ponoszonego ryzyka. W ramach udzielonego pełnomocnictwa przekazane aktywa są inwestowane w wybrane instrumenty finansowe w imieniu i na rachunek Klienta.

  Powierzenie zarządzania środkami niesie za sobą szereg korzyści, w szczególności:

  • zlecenie wszelkich czasochłonnych i wymagających specjalistycznej wiedzy czynności związanych z dokonywaniem analiz, selekcji instrumentów i monitorowaniem swojego portfela, zespołowi ekspertów wspieranemu przez doświadczenie i know-how Grupy BNP Paribas
  • decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie wnikliwych analiz, opartych o unikalne i sprawdzone narzędzia
  • strategia inwestycyjna ukierunkowana na osiągnięcie stóp zwrotu adekwatnych do akceptowanego przez Klienta ryzyka
  • odpowiednia dywersyfikacja portfela
  • aktywna adaptacja składu portfela do zmieniających się warunków rynkowych
  • dyscyplina w zakresie zarządzania ryzykiem

  Świadczenie usługi zarządzania portfelami wymaga udzielenia przez klienta odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu odpowiedniości instrumentów finansowych i usług (kwestionariusz MiFID). Wypełnienie tego dokumentu, umożliwia zapoznanie się przez Biuro Maklerskie z deklarowanym przez klienta: poziomem wiedzy o inwestowaniu w instrumenty finansowe, doświadczeniem inwestycyjnym, indywidualną sytuacją finansową oraz celami inwestycyjnymi.

  Bazując na powyższym badaniu oraz mając na uwadze indywidualne preferencje klienta odnośnie akceptowalnego poziomu ryzyka, stopy zwrotu i horyzontu inwestycyjnego, strony określają w umowie zasady zarządzania, poprzez wskazanie wybranej strategii inwestycyjnej.

  Odpowiednia realizacja strategii inwestycyjnej ma zasadniczy wpływ na wyniki portfela, dlatego też sposób jej realizacji jest kluczowy w usłudze zarządzania portfelem. W Biurze Maklerskim BNP Paribas Bank Polska S.A. podczas posiedzeń komitetu inwestycyjnego, określana jest modelowa, inwestycyjna alokacja klas aktywów dla Klientów. Zarządzający dokonują transakcji kupna i sprzedaży instrumentów finansowych zgodnie z przyjętą alokacją i ściśle zdefiniowanymi zasadami doboru instrumentów finansowych do portfela. Ponadto, na bieżąco monitorowane są osiągane wyniki, jak również to, czy poziom podejmowanego ryzyka jest adekwatny do oczekiwanych rezultatów i przyjętej strategii.

  Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usługi zarządzania jest zawarcie umowy z Biurem Maklerskim. Szczegółowe informacje dotyczące usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych znajdują się w Umowie oraz Regulaminie zarządzania. W celu zasięgnięcia dodatkowych informacji zachęcamy również do skorzystania z formularza kontaktowego dostępnego na stronie.

   
  Umowa zarządzania – osoba fizyczna
   
  Umowa zarządzania – osoba prawna