Webinary Inwestycyjne

 

Obejrzyj w dowolnym momencie

 

OBEJRZYJ DOTYCHCZASOWE WEBINARY

 

 

 

 

Inwestor w świecie sztucznej inteligencji

Webinar z dnia 24.10

 

 

 

Inwestycje przyszłości - poznaj nowe trendy

Webinar z dnia 6.06

 

 

 

Psychologiczne aspekty inwestowania.

Webinar z dnia 8.12

 

 

 

Emerytura, chcę dalej żyć jak lubię.

Webinar z dnia 8.11

 

 

 

Czy można zabezpieczyć wartość pieniądza w czasie, kiedy nie lubimy dużego ryzyka?

Webinar z dnia 4.10

 

 

 

 

Aktualizacja Tematów Inwestycyjnych 2022

Webinar z dnia 30.05

 

 

 

Jak inwestować i oszczędzać w czasach wysokiej inflacji

Webinar z dnia 26.04

 

 

 

Rynek a inwestycje – w pytaniach Klientów.
Produkty inwestycyjne w obliczu ostatnich wydarzeń.

Webinar z dnia 29.03

 

 

 

Jak ochronić inwestycje i przy rosnącej inflacji w czasie wojny w Ukrainie.

Webinar z dnia 15.03

 

 

 

Wojna w Ukrainie i jej wpływ na portfele.

 Webinar z dnia 08.03

 

 

 

Wpływ konfliktu w Ukrainie na rynek i gospodarkę.
Webinar z dnia 28.02

 

 

 

Jaki będzie na rynkach finansowych rok 2022?
Czy uda się uciec przed inflacją?

Webinar z dnia 12.01

Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Decyzje inwestycyjne podjęte przez Klienta w oparciu o informacje przekazywane w ramach usługi doradztwa są obarczone ryzykiem inwestycyjnym i mogą skutkować utratą części lub nawet całości inwestowanych środków. Do głównych ryzyk związanych z usługą Doradztwa Inwestycyjnego zalicza się: Ryzyko rynkowe Ryzyko rynkowe to ryzyko utraty wartości aktywów będące efektem zmian cen rynkowych. Ceny papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych podlegają zmianom w zależności zarówno od ogólnej koniunktury rynkowej, jak i specyficznej sytuacji emitenta. Ryzyko kredytowe Ryzyko niewypłacalności emitenta, gwaranta, poręczyciela papieru wartościowego lub instrumentu rynku pieniężnego; możliwość niewywiązywania się przez dłużnika z przyjętych na siebie zobowiązań. Ryzyko walutowe W przypadku instrumentów finansowych notowanych na rynkach zagranicznych, których ceny są nominowane w walutach obcych, dodatkowo występuje element niepewności związany z ryzykiem kształtowania się kursów walut obcych w czasie, który powoduje, że osiągnięty efekt inwestycyjny może być odmienny od założonego przez inwestora Ryzyko prawne Niekorzystne zmiany w regulacjach prawnych (m.in. w systemie podatkowym, systemie obrotu gospodarczego, systemie obrotu papierami wartościowymi) mogą negatywnie wpływać na emitentów papierów wartościowych oraz na atrakcyjność inwestycyjną instrumentów finansowych, a tym samym na ich ceny. Może to powodować wahania oraz spadki cen jednostek uczestnictwa. Ryzyko stopy procentowej Zmiana cen rynkowych papierów dłużnych o stałym oprocentowaniu lub zerokuponowych w przypadku zmiany rynkowej stopy procentowej. Cena obligacji zmienia się przeciwnie do zmian stóp procentowych. W przypadku bonów skarbowych i papierów wartościowych o zmiennym oprocentowaniu ryzyko to jest niskie. Im dłuższy jest czas do wykupu instrumentów o stałym oprocentowaniu oraz im niższy kupon, tym to ryzyko jest większe. Ryzyko makroekonomiczne Atrakcyjność inwestycyjna papierów wartościowych i instrumentów finansowych jest uzależniona od wielu parametrów makroekonomicznych, takich jak tempo wzrostu gospodarczego, poziom inflacji, poziom deficytu budżetowego, poziom deficytu na rachunku bieżącym, poziom bezrobocia, poziom kursów walutowych. Zmiany poszczególnych parametrów makroekonomicznych mogą negatywnie wpływać na atrakcyjność inwestycyjną poszczególnych papierów wartościowych, a tym samym na ich ceny. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.

Produkt nie jest przeznaczony dla klientów z Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.