Komunikaty

KOMUNIKATY dyrektora BIURA MAKLERSKIEGO BNP PARIBAS Bank Polska S.A. 

 

 

Numer komunikatu

Temat

 

1

Komunikat w sprawie promocji dotyczącej świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego

 

2

Komunikat w sprawie sankcji nałożonych na obywateli Rosji i Białorusi.

 

3

Komunikat w sprawie cyberbezpieczeństwa.

 

4

Komunikat w sprawie obsługi osób nie będących rezydentami Rzeczpospolitej Polskiej

 

5

Komunikat dotyczący pobierania dodatkowych opłat od transakcji na rynkach zagranicznych

 

6

Komunikat w sprawie warunków świadczenia usług na rynku instrumentów pochodnych

 

7

Analiza kosztów i korzyści związanych z zamianą instrumentu finansowego w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego

 

8

Analiza kosztów i korzyści związanych z zamianą instrumentu finansowego w ramach świadczenia usługi zarzadzania portfelami w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych

 

9

Komunikat w sprawie zmiany regulaminu przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych w Biurze Maklerskim BNP Paribas Bank Polska S.A

 

10

Komunikat w sprawie zmiany Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A.