Menu
Zaloguj
 
 

Lokaty strukturyzowane

Informacje dotyczące lokat strukturyzowanych (produkt Banku)

 

 

LOKATA STRUKTURYZOWANA

WSKAŹNIK / KURS REFERENCYJNY

TERMIN ZAPISÓW

DZIEŃ WYKUPU

SZCZEGÓŁY

Spadek EURPLN 12M VII Kurs EURPLN 03 - 30.08.2021 31.08.2022  
Spadek EURPLN 12M VI Kurs EURPLN 05 - 29.07.2021 29.07.2022  
Spadek EURPLN 12M V Kurs EURPLN 02 - 29.06.2021 30.06.2022  
Spadek EURPLN 12M IV Kurs EURPLN 06 - 28.05.2021 31.05.2022  
Spadek EURPLN 12M III Kurs EURPLN 08 - 29.04.2021 29.04.2022  
Spadek EURPLN 12M II Kurs EURPLN 04 - 30.03.2021 31.03.2022  
Spadek EURPLN 12M Kurs EURPLN 09 - 25.02.2021 30.08.2021  
SPADEK USDPLN 6M IV Kurs USDPLN 08 - 28.01.2021 29.07.2021  
SPADEK EURPLN 6M XII Kurs EURPLN 01 - 24.12.2020 28.06.2021  
SPADEK EURPLN 6M XI Kurs EURPLN 19 - 27.11.2020 31.05.2021  
SPADEK USDPLN 6M III Kurs USDPLN 5 - 29.10.2020 30.04.2021  
SPADEK USDPLN 6M II Kurs USDPLN 5 - 28.08.2020 26.02.2021  
SPADEK EURPLN 6M IV Kurs EURPLN 18 - 26.05.2020 27.11.2020  
SPADEK EURPLN 6M III Kurs EURPLN 4 - 15.05.2020 18.11.2020  
SPADEK USDPLN 6M Kurs EURPLN 2 - 16.03.2020 17.09.2021  
SPADEK EURPLN 6M Kurs EURPLN 2 - 16.03.2020 17.09.2021  
WYGRAJ Z EURPLN V Kurs EURPLN 2 - 16.03.2020 17.09.2021  
WYGRAJ Z EURPLN IV Kurs EURPLN 17 - 28.02.2020 01.09.2021  
WYGRAJ Z WIBOREM XXXIV Stawka WIBOR 3M 17 - 31.10.2019 04.05.2021  
WYGRAJ Z WIBOREM XXXIII Stawka WIBOR 3M 01 - 16.10.2019 19.04.2021  
WYGRAJ Z WIBOREM XXXII Stawka WIBOR 3M 16 - 30.09.2019 01.04.2021  
WYGRAJ Z WIBOREM XXXI Stawka WIBOR 3M 02 - 13.09.2019 16.03.2021  
WYGRAJ Z WIBOREM XXX Stawka WIBOR 3M 19 - 30.08.2019 02.03.2021  
WYGRAJ Z WIBOREM XXIX Stawka WIBOR 3M 01 - 16.08.2019 19.02.2021  
WYGRAJ Z WIBOREM XXVIII Stawka WIBOR 3M 16 - 31.07.2019 01.02.2021  
Wygraj z WIBOREM XXVII Stawka WIBOR 3M 01 - 15.07.2019 18.01.2021  
WYGRAJ Z WIBOREM XXVI Stawka WIBOR 3M 17 - 28.06.2019 04.01.2021  
Wygraj z WIBOREM XXV Stawka WIBOR 3M 03 - 14.06.2019 17.12.2020  
WYGRAJ Z WIBOREM XXIV Stawka WIBOR 3M 20 - 31.05.2019 03.12.2020  
WYGRAJ Z WIBOREM XXIII Stawka WIBOR 3M 02 - 17.05.2019 20.11.2020  

Dodatkowe informacje

dotyczące lokat strukturyzowanych

 

  • Zakończenie inwestycji

  • Kwestie podatkowe

  • Czynniki ryzyka

  • MiFID

  • Nota prawna

Zakończenie inwestycji

ZAKOŃCZENIE INWESTYCJI Z INICJATYWY INWESTORA

 

Lokata powinna być zakładana przez Klientów, którzy mają zamiar zatrzymać ją do Dnia Rozliczenia.

Zgodnie z „Regulaminem otwierania i prowadzenia przez BNP Paribas Bank Polska S.A. terminowych lokat inwestycyjnych” (dotyczy produktów i usług w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540), wycofanie kwoty Lokaty przed Dniem Rozliczenia oznacza utratę przez Klienta praw do odsetek. Ponadto z tytułu wcześniejszego wycofania kwoty lokaty, Bank naliczy opłatę w wysokości określonej we Wstępnych Warunkach Zawarcia Lokaty Inwestycyjnej - opłata za zerwanie wynosi maksymalnie 5,00% Kwoty Lokaty i maleje z każdym dniem memoriałowo do 0% ostatniego dnia trwania Lokaty.

Kwestie podatkowe

Inwestowanie w Lokatę Inwestycyjną może się wiązać z konsekwencjami podatkowymi. W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie opodatkowania zysków z inwestycji, Klient powinien zasięgnąć porady profesjonalnego doradcy podatkowego.

Przy ewentualnej wypłacie Kuponu podatek naliczany jest automatycznie od wypłaconych odsetek, nie ma obowiązku odprowadzania tego podatku samodzielnie przez Klienta. Wyjątek stanowią klienci nierezydenci gdyż obowiązuje zasada braku podwójnego opodatkowania. Klient będący nierezydentem podatkowym zobowiązany jest samodzielnie odprowadzić podatek.

Czynniki ryzyka

CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z CERTYFIKATAMI STRUKTURYZOWANYMI

Z inwestowaniem w lokaty strukturyzowane związane są czynniki ryzyka:

  • brak ochrony kapitału w przypadku zakończenia inwestycji z inicjatywy Inwestora przed datą zapadalności
  • w przypadku zerwania lokaty przed dniem rozliczenia kwota lokaty pomniejszana jest o opłatę za zerwanie, która maleje memoriałowo każdego dnia
  • ryzyko stopy procentowej – związane ze zmiennością na rynkach finansowych przejawiające się w zmianach ceny pieniądza wynikające z sytuacji polityczno-gospodarczej

MiFID

Dyrektywa MiFID to Dyrektywa 2014/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych (Markets in Financial Instruments Directive), uzupełniona Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. oraz innymi regulacjami. Rolą MiFID jest zwiększenie wiedzy Inwestorów na temat rynku kapitałowego oraz ryzyka związanego z inwestowaniem. Przepisy wydane na podstawie Dyrektywy MiFID mają również na celu zwiększenie ochrony inwestorów i transparentności działania firm inwestycyjnych oferujących produkty inwestycyjne oraz standaryzację usług inwestycyjnych świadczonych przez instytucje finansowe, nakładając na nie obowiązek działania w najlepszym interesie Inwestora. Dowiedz się więcej: https://www.bnpparibas.pl/repozytorium/dyrektywa-mifid.

Nota prawna

NOTA PRAWNA

Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego, lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. BNP Paribas Bank Polska S.A. dołożył starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje, były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach.

BNP Paribas Bank Polska S.A oferując Lokatę Inwestycyjną nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego w związku z zawieranymi przez Klienta transakcjami ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji. Ostateczna decyzja co do zawarcia transakcji, horyzontu inwestycyjnego oraz wielkości zaangażowanych środków należy wyłącznie do Klienta.

Przed skorzystaniem z produktu należy zapoznać się z „Regulaminem otwierania i prowadzenia przez BNP Paribas Bank Polska S.A. terminowych lokat inwestycyjnych” („Regulamin”), (dotyczy usług przejętych przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540) oraz umową dotyczącą produktu.

Niezależnie od informacji przekazanych przez BNP Paribas Bank Polska S.A. przed zawarciem każdej transakcji Klient jest zobowiązany do oceny jej ryzyka, określenia jej ryzyka, potencjalnych korzyści oraz strat z nią związanych, jak również w szczegółowości charakterystyki, konsekwencji prawnych i księgowych transakcji, konsekwencji zmieniających się czynników rynkowych oraz w sposób niezależny ocenić, czy jest wstanie sam lub po konsultacjach ze swoimi doradcami podjąć takie ryzyko.

Historyczne wyniki inwestycyjne, historyczne kursy walut nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych w przyszłości.

Bank BNP Paribas gwarantuje zwrot kwoty lokaty oraz wypłatę odsetek wyłącznie na warunkach określonych we Wstępnych Warunkach Zawarcia Lokaty Inwestycyjnej z zastrzeżeniem postanowień „Regulaminu”.

Inwestycje w instrumenty finansowe może wiązać się z koniecznością poniesienia opłat i prowizji. Szczegółowe informacje na temat opłat i prowizji związane z daną usługą inwestycyjną instrumentu finansowego znajduje się w Oddziałach Banku BNP Paribas w szczególności w tabeli opłat i prowizji obowiązującej w Banku.

Dokument zawierający Kluczowe Informacje dla Inwestora (KID) jest opublikowany i powszechnie dostępny na stronie internetowej https://www.bnpparibas.pl/biuro-maklerskie/produkty-strukturyzowane.

Przed skorzystaniem z usług inwestycyjnych oraz przed zainwestowaniem w instrumenty finansowe/produkty inwestycyjne, należy zapoznać się z Regulaminem, umową oraz innymi wymaganymi prawem informacjami dostępnymi w placówkach banku, bądź na stronie internetowej Banku.

Powielanie, bądź publikowanie niniejszego materiału lub jego części bez pisemnej zgody Banku BNP Paribas jest zabronione.

 

DANE IDENTYFIKACYJNE

Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa - BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł, w całości wpłacony.

Tel. 22 548 97 77, 801 11 77 77*

www.bnpparibas.pl/biuro-maklerskie

*koszt połączenia według taryfy operatora

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved. Expand