Menu
Zaloguj
 
 

SYSTEM TRANSAKCYJNY BNP Paribas Broker

 

BNP Paribas Broker​ to idealne rozwiązanie dla nowoczesnych inwestorów, którzy potrzebują szybkiego i niezawodnego systemu do składania zleceń na instrumenty notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aby móc korzystać z systemu BNP Paribas Broker musisz otworzyć rachunek inwestycyjny w Biurze Maklerskim.

Jak się zalogować do systemu BNP Paribas Broker? Po zlaogowaniu do Bankowości internetowej należy wybrać ikonę BROKER, lub z LISTY RACHUNKÓW wybrać Rachunek Inwestycyjny.

Korzyści

Produkt dla Klientów Banku w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540.

Przegląd głównych funkcji

 • Zlecenie standardowe

 • Szybkie zlecenie

 • Koszyk zleceń

Zlecenie standardowe

Panel zlecenia standardowego, to najprostszy sposób złożenia zlecenia kupna/sprzedaży wybranego instrumentu finansowego.

Aby kupić/sprzedać wybrany instrument, należy jedynie wpisać nazwę instrumentu, określić ilość jaką chce się kupić/sprzedać oraz wypełnić limit ceny, zgodny z naszymi oczekiwaniami. Domyślnie ustawiona jest również ważność zlecenia do końca dnia sesyjnego, kiedy zlecenie jest składane.

W celu upewnienia się, jaka jest wartość zlecenia i jaką prowizję musimy zapłacić, należy jedynie wybrać przycisk oblicz i system wyświetli odpowiednią kwotę.

Istnieje jednak możliwość zmiany domyślnych parametrów:

 • cena
 • ważność zlecenia

Domyślnie ustawiony jest typ ceny z limitem. Limit ceny, który określamy to poziom ceny, poza którym zlecenie nie może być wykonane, przy czym dla zleceń kupna jest to maksymalny limit ceny kupna, a dla zleceń sprzedaży jest to minimalny limit ceny sprzedaży.

Jeżeli decydujemy się na złożenie zlecenia z limitem ceny i jednocześnie chcemy aby transakcja została zawarta NATYCHMIAST  należy znać przynajmniej kurs ostatniej transakcji lub odpowiedzieć na aktualne oferty kupna/sprzedaży z karnetu- CZYLI OKREŚLIĆ LIMIT CENY TAK BY ODPOWIADAŁ OFERTOM NA DANY MOMENT (szczegóły w opisie NOLa).

Pozostałe warianty dotyczące typu ceny z jakimi możemy złożyć zlecenie to:

PKC - Jest to zlecenie realizowane "po każdej cenie". Transakcje towarzyszące temu zleceniu podlegają realizacji po najlepszej cenie. Inwestor akceptuje każdą cenę realizacji. Zlecenie może być realizowane w kilku transakcjach. Zlecenia PKC można składać w fazie przed otwarciem oraz w fazie notowań ciągłych. Należy  korzystać z tego typu zleceń gdy zależy nam na samej realizacji, a cena, po której zawierana jest transakcja, ma znaczenie drugorzędne. Zlecenie typu PKC jest bardzo istotne gdy chcemy szybko otworzyć/zamknąć pozycję.

PCR - Jest to zlecenie realizowane "po cenie rynkowej". Transakcja zawierana jest po najlepszej przeciwstawnej ofercie, a nie zrealizowana część zlecenia staje się zleceniem z limitem ceny równym kursowi zawartej transakcji. Należy  używać tego typu zleceń, gdy chcemy zawrzeć transakcję jak najszybciej, ale po relatywnie korzystnym kursie. Zlecenie to umożliwia szybkie kupno po najbardziej korzystnej cenie, a także daje komfort, że reszta zlecenia nie zostanie zrealizowana po kursie znacząco odbiegającym od ceny rynkowej w chwili złożenia zlecenia. Zlecenie to ma taki sam priorytet PKC.

STOP LIMIT - jest to zlecenie, w którym należy określić zarówno limit ceny jak i LIMIT AKTYWACJI. Jest to zlecenie obronne. Limit aktywacji stanowi poziom, przy którym zlecenie jest uruchamiane- pojawia się w arkuszu zleceń po osiągnięciu przez kurs ostatniej transakcji pewnego poziomu (limit akt). Po pojawieniu się w arkuszu nasze zlecenie staje się zleceniem z limitem ceny (ustalonym przy jego składaniu.

warunek poprawności złożonego zlecenia:

- kupna: kurs ostatniej transakcji < limit aktywacji <= limit realizacji (dla STOP LIMIT)

- sprzedaży: kurs ostatniej transakcji > limit aktywacji >= limit realizacji (dla STOP LIMIT)

PEG - jest to rodzaj zlecenia kroczącego, które automatycznie podąża za najlepszym w arkuszu limitem zlecenia kupna lub sprzedaży, a następnie przyjmuje ich limit, dzięki czemu zwiększa się możliwość jego wykonania. Jego cena jest  modyfikowana  w sposób ciągły, co zapewnia realizację zlecenia po korzystnym kursie. Dodatkowo istnieje możliwość ustalenia maksymalnego limitu zleceń kupna i sprzedaży.

STOP LOSS - jest to zlecenie, w którym należy określić LIMIT AKTYWACJI. Limit aktywacji jest to poziom kursu, po osiągnięciu którego zlecenie jest uruchamiane. Uruchomione zlecenie jest realizowane po każdej cenie. Należy używać tego zlecenia do ochrony swojego portfela przed niespodziewanymi ruchami cen. W przeciwieństwie do zlecenia stop limit, zlecenie stop loss jest realizowane po każdej możliwej cenie z zachowaniem priorytetu kursu. Oznacza to, że pozycja zostanie otwarta/zamknięta po najlepszych cenach.

Istnieje również możliwość określenia różnych wariantów dotyczących ważności składanego zlecenia:

Zlecenie na dzień - jest to wartość standardowa (domyślna), przy której zlecenie otrzymuje ważność do końca bieżącej sesji

Ważne do anulaty  - wybór tego wariantu sprawia iż zlecenie jest ważne do momentu anulowania wykonania zlecenia

Ważne na fixing - wybór tego wariantu sprawia iż zlecenie jest aktywne tylko na najbliższym fixingu - można je jednak przyjmować w każdym momencie trwania sesji. Po pierwszym możliwym fixingu niezrealizowana część zlecenia jest anulowana.

Ważne do daty - wybór tego wariantu sprawia iż zlecenie jest ważne do określonego dnia wybranego przez inwestora.

Ważne do czasu - wybór tego wariantu sprawia iż zlecenie jest ważne do wybranej godziny bieżącego dnia określonej przez inwestora.

Ważne na zamknięcie - wybór tego wariantu sprawia iż zlecenie jest ważne do końca ostatniego fixingu na zamknięcie. Po pierwszym możliwym fixingu niezrealizowana część zlecenia jest anulowana.

Wykonaj i Anuluj - wykonaj i anuluj- zlecenie jest ważne do pierwszego wykonania czyli do pierwszej transakcji potem pozostała część zlecenia jest usuwana z arkusza zleceń.

Wykonaj lub Anuluj - wykonaj lub anuluj- zlecenie zrealizowane zostanie w całości bądź wycofywane z arkusza zleceń

Ponadto inwestorzy mogą określić dodatkowe warunki wykonania zlecenia:

WUJ - (wartość ujawniona) - warunek wykorzystywany, gdy inwestor nie chce ujawniać całkowitego wolumenu swojego zlecenia. Nie chcąc zachwiać ceną, inwestor nie pokazuje w arkuszu jak duży popyt czy podaż reprezentuje. Ustawia on ujawnioną ilość akcji i tylko ona widnieje w arkuszu. Kolejna część zlecenia jest ujawniana dopiero po realizacji pierwszej- ujawnionej części zlecenia.

WMin - (wielkość minimalna) - parametr ten określa wielkość minimalną zlecenia, która musi być zrealizowana w chwili wejścia zlecenia do arkusza.  Takie zlecenie jest realizowane w całości lub częściowo co najmniej w wielkości równej określonemu parametrowi wielkości minimalnej. Jeżeli cześć zlecenia, nie została zrealizowana, pozostaje ona w arkuszu jako zlecenie bez warunku wielkości minimalnej. Jeżeli nie jest możliwe zrealizowanie zlecenia co najmniej w wielkości zdefiniowanej w warunku w chwili wejścia do arkusza, zlecenie zostanie odrzucone bez zawarcia żadnej transakcji

Szybkie zlecenie

Panel szybkiego zlecenia pozwala na jednoczesne wprowadzenie kilku zleceń:

 • na ten sam instrument, z różnymi parametrami wykonania ( na przykład różne limity ceny)
 • na różne instrumenty

Formatka ta umożliwia określenie ilości oraz typu ceny.  Składając szybkie zlecenie można  wybrać pomiędzy następującymi typami ceny: z limitem, PKC, PCR oraz PEG.

Zlecenia szybkie dają możliwość  przygotowania i złożenia jednorazowo maksymalnie dziesięciu zleceń. 

Koszyk zleceń

Panel koszyka zleceń pozwala operować na zleceniach wcześniej przygotowanych oraz gotowych do złożenia - wysłania na giełdę. Z poziomu koszyka zleceń można edytować wcześniej zdefiniowane, wybrane zlecenia. Istnieje również możliwość wyboru jednocześnie kilku zleceń i wysłania ich na giełdę.

Aby dodać  zlecenie do koszyka, wystarczy wybrać opcję "dodaj do koszyka" dostępną pod każdym typem zlecenia: standardowe, szybkie.

dodatkowe funkcje

Okno do zlecenia konsolowego (FAST-R) jest widoczne niezależnie od tego w jakiej zakładce systemu BNP Paribas Broker się znajdujesz. Można je złożyć w każdej chwili bez zbędnej zwłoki, np. będąc w zakładce ustawienia maklerskie czy też przeglądając historię finansową swojego rachunku. Okno do ich składania jest umiejscowione na samej górze ekranu (nad głównym menu) - nie da się go nie zauważyć.

Aby złożyć zlecenie wystarczy podać cztery zmienne:

 

nazwa instrumentu (pełna albo w formie trzyznakowego tickera)

strona zlecenia (K dla kupna lub S dla sprzedaży)

ilość (wolumen, który chcemy kupić albo sprzedać)

cena (z limitem, można również składać zlecenia z typem ceny PKC, PCR oraz PEG)

Przykładowe zlecenie kupna 10 akcji spółki KGHM po 120 złotych przyjmie formę: KGHM K 10 120 lub KGH K 10 120.

Należy pamiętać o nieumieszczaniu spacji przed nazwą instrumentu oraz o spacjach między zmiennymi zlecenia! System pozwala również na wymienne stosowanie przecinka i kropki. Aby dodatkowo przyśpieszyć składanie zlecenia konsolowego, można w "Ustawieniach maklerskich" wyłączyć autoryzacją kodem SMS oraz wyłączyć ekran weryfikacji zlecenia. Wtedy zlecenie jest wysyłane na Giełdę niezwłocznie po naciśnięciu przycisku "Dalej". Wartości zlecenia konsolowego takie jak ważność oraz OTP są czerpane z ustawień maklerskich. Dlatego należy pamiętać, że jeżeli ma się ustawione zlecenia z włączonym OTP jako domyślne, zlecenie konsolowe również będzie wysyłane z OTP!

Zlecenie konsolowe daje możliwość składania szybkich zleceń, dlatego zlecenia typu stop limit i stop loss oraz z dodatkowymi warunkami wykonania WUJ i Wmin nie są obsługiwane!

Pytania i odpowiedzi

 • Czy mogę wydrukować albo zapisać stan mojego rachunku?

  Taka możliwość jest dostępna. W dolnej części zakładki "Stan rachunku" znajdują się ikony "Drukuj" i"Zapisz jako PDF", które pozwalają Ci odpowiednio na bezpośredni wydruk stanu rachunku lub jego zapis w formacie PDF na Twoim komputerze.

  Możliwość wydruku oraz zapisu istnieje również dla historii: finansowej, instrumentów finansowych, zleceń, CRR oraz powiadomień.

 • Jak mogę uruchomić NOLa?

  Po pierwszym zalogowaniu wejdź w zakładkę "Platformy" i po zapoznaniu się z warunkami korzystania z Notowań Online kliknij "Dalej" i postępuj według instrukcji podanej na ekranie. Po zainstalowaniu NOLa możesz go uruchomić, klikając przycisk "NOL" widoczny zawsze po zalogowaniu.

 • Czy mogę przelać moje środki pieniężne na dowolny rachunek?

  Z rachunku inwestycyjnego możesz przelewać środki jedynie na rachunki, których jesteś właścicielem. Podczas realizacji przelewu będziesz proszony o zaznaczenie poniższego oświadczenia: Oświadczam, że przelew jest dokonywany na rachunek należący do posiadacza rachunku inwestycyjnego.

 • Jak mogę sprawdzić stan swoich aktywów?

  Stan swoich aktywów możesz sprawdzić w zakładce "Rachunek" => "Stan rachunku", gdzie w polu"Instrumenty finansowe" jest wyszczególniony stan posiadania wraz z wyceną według kursu zamknięcia z ostatniej sesji.

 • Dostałem wezwanie do uzupełnienia depozytu. Co to oznacza i co muszę zrobić?

  W przypadku inwestycji w instrumenty pochodne musisz utrzymywać depozyt pod otwarte pozycje w wysokości określonej przez KDPW. Jeśli wartość depozytu, na przykład w wyniku zmiany notowań instrumentów, będzie niższa od wysokości właściwego depozytu zabezpieczającego, po dokonaniu rozliczenia Twoich pozycji w instrumentach pochodnych na koniec dnia zostaniesz wezwany do jego uzupełnienia do wysokości 140% depozytu właściwego do godziny 12.00 następnego dnia sesyjnego po otrzymaniu powiadomienia.

 • Nie mogę przelać moich środków pieniężnych na rachunek bankowy. Z czego to wynika?

  Nie każde środki pieniężne przedstawione w stanie Twojego rachunku mogą być natychmiast wypłacone. Gotówka ma największą płynność i to ona może być przelana natychmiast. Należności ze sprzedaży papierów wartościowych przechodzą na konto gotówki dopiero w terminie rozliczenia. Oznacza to, że musisz poczekać dwa lub trzy dni, aby móc wypłacić pieniądze otrzymane ze sprzedaży obligacji bądź akcji. Część Twoich środków pieniężnych może być blokowana pod zakup papierów wartościowych. Aby móc z nich korzystać powinieneś anulować zlecenia kupna.

 • W jaki sposób mogę złożyć zlecenie na ofertę publiczną?

  Powinieneś w zakładce "Zlecenia" wybrać "Rynek pierwotny", a następnie "Sesja specjalna". W zakładce "Sesja specjalna" możesz wybrać instrument, na jaki chcesz złożyć zapis, ilość papierów, na jaką składasz zapis oraz cenę (chyba, że jest ona określona). Abyś mógł złożyć zapis, powinieneś odznaczyć pole "Zapoznałem(am) się z treścią prospektu emisyjnego". Teraz wystarczy, że klikniesz "Dalej" i "Złóż zlecenie".

 • Czy mogę blokować instrumenty finansowe pod depozyt zabezpieczający dla pozycji w derywatach?

  Jest taka możliwość. Do zabezpieczenia pozycji w derywatach możesz wykorzystać posiadane przez Ciebie papiery wartościowe. Mogą to być akcje z indeksu WIG 20 oraz Obligacje Skarbu Państwa. Uwaga! Stopa uznania jest określana przez KDPW.

 • W jaki sposób mogę zmienić domyślne wartości ustawione w formularzu do składania zleceń?

  Aby przyspieszyć swoją pracę możesz zdefiniować ustawienia wyjściowe formatki składania zleceń. Dzięki temu za każdym razem, gdy otworzysz zakładkę składania zleceń, ustawienia będą z góry zdefiniowane. Aby tego dokonać powinieneś przejść do okna "ustawień maklerskich" poprzez kliknięcie odpowiedniej ikony prezentowanej na górze interfejsu użytkownika. W pozycji "parametry składania zleceń" możesz zdefiniować domyślną stronę transakcji, instrument, rodzaj instrumentu, cenę, OTP, oraz ważność.

 • Czy mogę anulować lub zmodyfikować złożone zlecenie?

  Zlecenie złożone i niezrealizowane całkowicie możesz anulować lub zmodyfikować, przechodząc do zakładki "Zlecenia" => "Złożone" i klikając na odpowiedni symbol z prawej strony aktywnego zlecenia. Pamiętaj, że nie każda modyfikacja jest zgodna z zasadami składania i realizacji zleceń.

 • W jaki sposób mogę wyłączyć autoryzację kodem SMS przy składaniu zleceń?

  Powinieneś kliknąć ikonę "Ustawienia maklerskie", która znajduje się w prawym górnym rogu między ikoną "NOL" i "Pomoc". Następnie wystarczy, że odznaczysz "Autoryzuj zlecenia kodem SMS" i klikniesz "Zapisz".

 • Jak mogę przyspieszyć składanie zleceń?

  Składanie zleceń poprzez formatkę prezentowaną w R-Brokerze daje szerokie możliwości projektowania oraz implementacji zaawansowanych strategii inwestycyjnych. Warto podkreślić, że złożenie tego typu zlecenia wymaga określenia większej ilości parametrów, co wiąże się z większą czasochłonnością. Biuro Maklerskie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dynamicznych Inwestorów daje możliwość składania zleceń wprost z arkusza prezentowanego w aplikacji NOL 3.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń