Doradztwo inwestycyjne

GOinvest

Świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego GOinvest
jest bezpłatne do 31.12.2024 r.

Umów wizytę w Centrum Klienta
Dostępność
Oddziały
Centra Wealth Management
doradca pokazuje interesariuszowi które produkty warto wziąć pod uwagę

GOinvest to usługa, w ramach której wskażemy jakie produkty inwestycyjne warto wziąć pod uwagę, budując swój portfel inwestycyjny. Rekomendacje inwestycji przygotowuje zespół doradców inwestycyjnych Biura Maklerskiego Banku BNP Paribas. Możesz wybrać jedną z czterech strategii różniących się poziomem ryzyka i przewidywalnym czasem inwestycji. Zaproponujemy Ci wyłącznie te z nich, które będą zgodne z Twoim profilem inwestora.

 CO OBEJMUJE?

 • fundusze
 • certyfikaty strukturyzowane
 • lokaty strukturyzowane
 • instrumenty notowane na polskiej giełdzie jak: akcje, obligacje, tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF
 • dla Klientów Wealth Management - strategie w ramach usługi zarządzania portfelem inwestycyjnym

Korzyści

 

Nasze osiągnięcia:

Jak skorzystać?

Zapraszamy do Centrum Wealth Management

 

Znajdź Centrum

Zapraszamy do Centrum Klienta Premium

 

Znajdź Centrum

Jak przebiega spotkanie?

1
Podpisz umowę najmu

Wypełnienie ankiety MiFID

 

Jeśli nie mają Państwo aktualnej ankiety MiFID, w na początku sesji doradczej ją Państwo wypełnią. Na jej podstawie nadajemy Państwu profil inwestycyjny oraz wskazujemy adekwatne dla Państwa produkty inwestycyjne.

2

Identyfikacja profilu ryzyka

 

Doradca Wealth Management omawia z Państwem poziom ryzyka, który są gotowi Państwo ponieść. Wskazuje także Państwu dostępne subportfele, dostosowane poziomem ryzyka do ustalonego poziomu.

3

Zawarcie umowy

 

Zawieramy z Państwem w Centrum Wealth Management umowę świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego.

4

Indywidualny raport doradczy

Eksperci naszego Biura Maklerskiego analizują trendy rynkowe i na tej podstawie zostaje opracowany raport, który zawiera portfele modelowe dostosowane do Państwa profilu inwestycyjnego, który omówi z Państwem z doradca.

Pytania i odpowiedzi

 • Zapraszamy Państwa do naszej placówki. Jeśli nie mają Państwo aktualnej ankiety MiFid, tam ją Państwo wypełnią.

  Klientów Wealth Management zapraszamy do kontaktu z doradcą lub do centrów Wealth Management, na spotkanie można umówić się też pod linkiem:  
  Jeśli są Państwo Klientem Premium zapraszamy do umówienia spotkania pod linkiem

  Na podstawie wyników ankiety nadamy Państwu profil inwestycyjny oraz wskażemy adekwatne produkty inwestycyjne. Następnie doradca Klienta omówi z Państwem poziom ryzyka, który są Państwo gotowi ponieść. Wskaże on także dostępne subportfele, których ryzyko nie przekroczy ustalonego poziomu. 

 • Tak – zgodnie z Tabelą opłat w sekcji Dokumenty, jednakże do końca 2024 r. nie pobieramy opłaty za usługę. Szczegóły pod linkiem

 • Doradztwo inwestycyjne w zakresie giełdowych instrumentów finansowych obejmuje instrumenty notowane na polskiej giełdzie – m.in. akcje i obligacje. Doradztwo GOinvest jest szersze – może obejmować również fundusze inwestycyjne, produkty strukturyzowane i dla Klientów Wealth Management strategię inwestycyjną w ramach usługi zarządzania portfelem DPM (ang. Discretional Portfolio Management).

 • Raz w miesiącu.

 • Klienci Wealth Management oraz Klienci Premium naszego banku.

 • Tak.

 • Tak – zmiany można dokanać na spotkaniu z doradcą Klienta.

 • Nie. Usługę doradztwa inwestycyjnego świadczy jedynie Zespół Doradztwa Inwestycyjnego w naszym Biurze Maklerskim.

 • Klienci Premium, którzy mają rachunek w naszym banku, wybierają jeden z poniższych subportfeli lub ich kombinację:
  •    subportfel instrumentów giełdowych – m.in. akcje i obligacje
  •    subportfel funduszy inwestycyjnych i produktów strukturyzowanych – fundusze inwestycyjne zarządzane przez BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.”., lokaty strukturyzowane oraz inne produkty strukturyzowane
   

 • Instrumenty finansowe i produkty grupujemy w subportfele. Jako Klienci Wealth Management wybierają Państwo jedną z poniższych propozycji lub dowolną ich kombinację:

  • subportfel instrumentów giełdowych – m.in. akcje i obligacje
  • subportfel funduszy inwestycyjnych – fundusze inwestycyjne z oferty Wealth Management
  • subportfel produktów strukturyzowanych – lokaty strukturyzowane oraz inne produkty strukturyzowane w ofercie Wealth Management
  • subportfel usługi zarządzania portfelem (tzw. portfele DPM, ang. Discretionary Portfolio Management) – w ramach odrębnej usługi świadczonej Klientom Wealth Management
 • Niestety nie. Natomiast do dyspozycji pozostaje doradca Klienta.

 • Jeśli są Państwo Klientem Premium, zlecenia na wszystkie instrumenty giełdowe złożą Państwo wyłącznie zdalnie – w systemie Sidoma. Na pozostałe produkty finansowe zlecenia złoą Państwo wyłącznie w oddziale naszego banku lub w GOonline.   

  Jeśli są Państwo Klientem Wealth Management, zlecenia na wszystkie instrumenty giełdowe złożą Państwo zdalnie – w systemie Sidoma – lub u maklera. Zlecenia na pozostałe produkty finansowe mają różne kanały składania. Prosimy, aby w tym przypadku skontaktowali się Państwo z ze swoim doradcą – on pokarze najwygodniejszy sposób dla  składania danego zlecenia.

 • Eksperci naszego Biura Maklerskiego analizują trendy rynkowe i na tej podstawie zostaje opracowany raport, który zawiera portfele modelowe dostosowane do Państwa profilu inwestycyjnego. Następnie analizują Państwa portfel pod kątem optymalizacji strategii inwestycyjnej. Raz w miesiącu przygotowują rekomendacje inwestycyjne dostosowane do Państwa preferencji i profilu. Rekomendacje otrzymają Państwo e-mailem, są także dostępne Państwa doradcy w centrum Wealth Management lub oddziale banku.
  Do Państwa należy decyzja, czy i w jakim zakresie skorzystać z rekomendacji naszego Biura Maklerskiego.

 • Biuro Maklerskie BNP Paribas

 Co trzeba wiedzieć o pakiecie MiFID

 • Zanim podpiszą Państwo umowę o doradztwo inwestycyjne, przekażemy Państwu pakiet MiFID – informacje m.in. na temat kategorii Klienta, instrumentów finansowych i ryzyk związanych z inwestowaniem. Przyznamy także Państwu kategorię Klienta.
 • Następnie poprosimy Państwa o wypełnienie ankiety MiFID. Na jej podstawie:
  • ocenimy, czy dana usługa jest dla Państwa odpowiednia, oraz
  • określimy Państwa profil inwestycyjny.

Więcej informacji pod linkiem

Główne ryzyka związane z usługą doradztwa inwestycyjnego

Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym.Poniżej przedstawiamy Państwu rekomendacje, na podstawie których to Państwo podejmują decyzje inwestycyjne. W ich wyniku mogą Państwo stracić część lub całość zainwestowanych pieniędzy.

 • Im oczekiwana stopa zwrotu jest wyższa, tym wyższe jest także ryzyko inwestycyjne. Oznacza to, że ryzykowna inwestycja może przynieść Państwu dużą stratę albo wysoki zysk.
 • Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Poniżej przedstawiamy Państwu rekomendacje, na podstawie których to Państwo podejmują decyzje inwestycyjne. W ich wyniku mogą Państwo stracić część lub całość zainwestowanych pieniędzy.

Wycena papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych zmienia się w zależności od ogólnej koniunktury rynkowej oraz specyficznej sytuacji emitenta. Oznacza to, że wycena tych instrumentów się zmienia – wpływając na stopę zwrotu generując stratę z inwestycji.

Emitent, gwarant albo poręczyciel papieru wartościowego lub instrumentu rynku pieniężnego może być niewypłacalny. Oznacza to, że dany podmiot może nie wywiązać się z przyjętych na siebie zobowiązań.

Wartość instrumentów finansowych, które są notowane na rynkach zagranicznych lub których wyceny są wyrażone w obcych walutach, są zależne od kursu tych walut, który jest zmienny. Oznacza to, że stopa zwrotu z inwestycji także zależy od kursu walut.

Niekorzystne zmiany w prawie (m.in. w systemie podatkowym, systemie obrotu gospodarczego, systemie obrotu papierami wartościowymi) mogą negatywnie wpływać na emitentów papierów wartościowych oraz na ceny instrumentów finansowych.

Ceny rynkowe obligacji i innych instrumentów finansowych mogą się zmienić, gdy zmieni się także stopa procentowa. Zazwyczaj w przypadku obligacji cena maleje, gdy stopa procentowa rośnie – i odwrotnie.

Ceny papierów wartościowych i instrumentów finansowych mogą się zmieniać, gdy negatywnie zmieni się chociaż jeden z wielu parametrów makroekonomicznych. Zaliczamy do nich m.in.: tempo wzrostu gospodarczego, inflację, deficyt budżetowy, deficyt na rachunku bieżącym, bezrobocie.

Poziomy ryzyka giełdowych portfeli inwestycyjnych

Konserwatywny

Główną część portfela (ok. 95%) rekomendujemy zainwestować w – obligacje i inne notowane instrumenty dłużne. Udział akcji w portfelu wynosi do 10% kapitału. .

Stabilny

Główną część portfela rekomendujemy zainwestować w obligacje skarbowe i niektóre obligacje korporacyjne notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych. Udział akcji w portfelu wynosi ok. 15% kapitału.

Zrównoważony

Ok. 35% portfela rekomendujemy zainwestować w akcje. Pozostałą część kapitału rekomendujemy zainwestować w obligacje i inne notowane instrumenty dłużne.

Dynamiczny

Portfel rekomendujemy zainwestować po połowie: - w akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz - w notowane obligacje skarbowe i korporacyjne.

Dokumenty do pobrania

 
Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego w zakresie giełdowych instrumentów finansowych przez BM BNP Paribas Bank Polska S.A.
 
Umowa świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego w zakresie giełdowych instrumentów finansowych przez BM BNP Paribas Bank Polska S.A.
 
Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. za świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego dla Klientów Bankowości Premium
 
Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. za świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego GOinvest dla klientów segmentu Wealth Management

Treść na tej stronie nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Usługi doradztwa inwestycyjnego nie świadczymy rezydentom z Wielkiej Brytanii ani Irlandii Północnej.

Produkt nie jest przeznaczony dla klientów z Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.