GOinvest


Nowe Doradztwo Investycyjne

 

kontakt

Świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego GOinvest jest BEZPŁATNE do 31.12.2023r.

 CO OBEJMUJE?

 • fundusze
 • certyfikaty strukturyzowane
 • lokaty strukturyzowane
 • instrumenty notowane na polskiej giełdzie jak: akcje, obligacje, tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF
 • dla Klientów Wealth Management - strategie w ramach usługi zarządzania portfelem inwestycyjnym

Korzyści

 

Jak skorzystać?

Zapraszamy do Centrum Wealth Management

 

Znajdź Centrum

Zapraszamy do Centrum Klienta Premium

 

Znajdź Centrum

Jak przebiega spotkanie?

1
Podpisz umowę najmu

Wypełnienie ankiety MiFID

 

Jeśli nie mają Państwo aktualnej ankiety MiFID, w na początku sesji doradczej ją Państwo wypełnią. Na jej podstawie nadajemy Państwu profil inwestycyjny oraz wskazujemy adekwatne dla Państwa produkty inwestycyjne.

2

Identyfikacja profilu ryzyka

 

Doradca Wealth Management omawia z Państwem poziom ryzyka, który są gotowi Państwo ponieść. Wskazuje także Państwu dostępne subportfele, dostosowane poziomem ryzyka do ustalonego poziomu.

3

Zawarcie umowy

 

Zawieramy z Państwem w Centrum Wealth Management umowę świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego.

4

Indywidualny raport doradczy

Eksperci naszego Biura Maklerskiego analizują trendy rynkowe i na tej podstawie zostaje opracowany raport, który zawiera portfele modelowe dostosowane do Państwa profilu inwestycyjnego, który omówi z Państwem z doradca.

Pytania i odpowiedzi

 • Zapraszamy Państwa do naszej placówki. Jeśli nie mają Państwo aktualnej ankiety MiFid, tam ją Państwo wypełnią.

  Klientów Wealth Management zapraszamy do kontaktu z doradcą lub do centrów Wealth Management, na spotkanie można umówić się też pod linkiem:  
  Jeśli są Państwo Klientem Premium zapraszamy do umówienia spotkania pod linkiem

  Na podstawie wyników ankiety nadamy Państwu profil inwestycyjny oraz wskażemy adekwatne produkty inwestycyjne. Następnie doradca Klienta omówi z Państwem poziom ryzyka, który są Państwo gotowi ponieść. Wskaże on także dostępne subportfele, których ryzyko nie przekroczy ustalonego poziomu. 

 • Tak – zgodnie z Tabelą opłat w sekcji Dokumenty, jednakże do końca 2023 r. nie pobieramy opłaty za usługę. Szczegóły pod linkiem

 • Doradztwo inwestycyjne w zakresie giełdowych instrumentów finansowych obejmuje instrumenty notowane na polskiej giełdzie – m.in. akcje i obligacje. Doradztwo GOinvest jest szersze – może obejmować również fundusze inwestycyjne, produkty strukturyzowane i dla Klientów Wealth Management strategię inwestycyjną w ramach usługi zarządzania portfelem DPM (ang. Discretional Portfolio Management).

 • Raz w miesiącu.

 • Klienci Wealth Management oraz Klienci Premium naszego banku.

 • Tak.

 • Tak – zmiany można dokanać na spotkaniu z doradcą Klienta.

 • Nie. Usługę doradztwa inwestycyjnego świadczy jedynie Zespół Doradztwa Inwestycyjnego w naszym Biurze Maklerskim. 

 • Klienci Premium, którzy mają rachunek w naszym banku, wybierają jeden z poniższych subportfeli lub ich kombinację:
  •    subportfel instrumentów giełdowych – m.in. akcje i obligacje
  •    subportfel funduszy inwestycyjnych i produktów strukturyzowanych – fundusze inwestycyjne zarządzane przez BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.”., lokaty strukturyzowane oraz inne produkty strukturyzowane
   

 • Instrumenty finansowe i produkty grupujemy w subportfele. Jako Klienci Wealth Management wybierają Państwo jedną z poniższych propozycji lub dowolną ich kombinację:

  • subportfel instrumentów giełdowych – m.in. akcje i obligacje
  • subportfel funduszy inwestycyjnych – fundusze inwestycyjne z oferty Wealth Management
  • subportfel produktów strukturyzowanych – lokaty strukturyzowane oraz inne produkty strukturyzowane w ofercie Wealth Management
  • subportfel usługi zarządzania portfelem (tzw. portfele DPM, ang. Discretionary Portfolio Management) – w ramach odrębnej usługi świadczonej Klientom Wealth Management
 • Niestety nie. Natomiast do dyspozycji pozostaje doradca Klienta. 

 • Jeśli są Państwo Klientem Premium, zlecenia na wszystkie instrumenty giełdowe złożą Państwo wyłącznie zdalnie – w systemie Sidoma. Na pozostałe produkty finansowe zlecenia złoą Państwo wyłącznie w oddziale naszego banku lub w GOonline.   

  Jeśli są Państwo Klientem Wealth Management, zlecenia na wszystkie instrumenty giełdowe złożą Państwo zdalnie – w systemie Sidoma – lub u maklera. Zlecenia na pozostałe produkty finansowe mają różne kanały składania. Prosimy, aby w tym przypadku skontaktowali się Państwo z ze swoim doradcą – on pokarze najwygodniejszy sposób dla  składania danego zlecenia.

   

 • Eksperci naszego Biura Maklerskiego analizują trendy rynkowe i na tej podstawie zostaje opracowany raport, który zawiera portfele modelowe dostosowane do Państwa profilu inwestycyjnego. Następnie analizują Państwa portfel pod kątem optymalizacji strategii inwestycyjnej. Raz w miesiącu przygotowują rekomendacje inwestycyjne dostosowane do Państwa preferencji i profilu. Rekomendacje otrzymają Państwo e-mailem, są także dostępne Państwa doradcy w centrum Wealth Management lub oddziale banku.
  Do Państwa należy decyzja, czy i w jakim zakresie skorzystać z rekomendacji naszego Biura Maklerskiego. 
   

 • Biuro Maklerskie BNP Paribas

 Co trzeba wiedzieć o pakiecie MiFID

 • Zanim podpiszą Państwo umowę o doradztwo inwestycyjne, przekażemy Państwu pakiet MiFID – informacje m.in. na temat kategorii Klienta, instrumentów finansowych i ryzyk związanych z inwestowaniem. Przyznamy także Państwu kategorię Klienta.
 • Następnie poprosimy Państwa o wypełnienie ankiety MiFID. Na jej podstawie:
  • ocenimy, czy dana usługa jest dla Państwa odpowiednia, oraz
  • określimy Państwa profil inwestycyjny.

Więcej informacji pod linkiem

Główne ryzyka związane z usługą doradztwa inwestycyjnego

Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym.Poniżej przedstawiamy Państwu rekomendacje, na podstawie których to Państwo podejmują decyzje inwestycyjne. W ich wyniku mogą Państwo stracić część lub całość zainwestowanych pieniędzy.

 • Im oczekiwana stopa zwrotu jest wyższa, tym wyższe jest także ryzyko inwestycyjne. Oznacza to, że ryzykowna inwestycja może przynieść Państwu dużą stratę albo wysoki zysk.
 • Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Poniżej przedstawiamy Państwu rekomendacje, na podstawie których to Państwo podejmują decyzje inwestycyjne. W ich wyniku mogą Państwo stracić część lub całość zainwestowanych pieniędzy.

wycena papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych zmienia się w zależności od ogólnej koniunktury rynkowej oraz specyficznej sytuacji emitenta. Oznacza to, że wycena tych instrumentów się zmienia – wpływając na stopę zwrotu generując stratę z inwestycji

emitent, gwarant albo poręczyciel papieru wartościowego lub instrumentu rynku pieniężnego może być niewypłacalny. Oznacza to, że dany podmiot może nie wywiązać się z przyjętych na siebie zobowiązań,

wartość instrumentów finansowych, które są notowane na rynkach zagranicznych lub których wyceny są wyrażone w obcych walutach, są zależne od kursu tych walut, który jest zmienny.  Oznacza to, że stopa zwrotu z inwestycji także zależy od kursu walut,

niekorzystne zmiany w prawie (m.in. w systemie podatkowym, systemie obrotu gospodarczego, systemie obrotu papierami wartościowymi) mogą negatywnie wpływać na emitentów papierów wartościowych oraz na ceny instrumentów finansowych

ceny rynkowe obligacji i innych instrumentów finansowych  mogą się zmienić, gdy zmieni się także stopa procentowa. Zazwyczaj w przypadku  obligacji cena maleje, gdy stopa procentowa rośnie – i odwrotnie,

ceny papierów wartościowych i instrumentów finansowych mogą się zmieniać, gdy negatywnie zmieni się chociaż jeden z wielu parametrów makroekonomicznych. Zaliczamy do nich m.in.: tempo wzrostu gospodarczego, inflację, deficyt budżetowy, deficyt na rachunku bieżącym, bezrobocie,

Poziomy ryzyka giełdowych portfeli inwestycyjnych

Konserwatywny

Główną część portfela (ok. 95%) rekomendujemy zainwestować w – obligacje i inne notowane instrumenty dłużne. Udział akcji w portfelu wynosi do 10% kapitału. .

Stabilny

Główną część portfela rekomendujemy zainwestować w obligacje skarbowe i niektóre obligacje korporacyjne notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych. Udział akcji w portfelu wynosi ok. 15% kapitału.

Zrównoważony

Ok. 35% portfela rekomendujemy zainwestować w akcje. Pozostałą część kapitału rekomendujemy zainwestować w obligacje i inne notowane instrumenty dłużne.

Dynamiczny

Portfel rekomendujemy zainwestować po połowie: - w akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz - w notowane obligacje skarbowe i korporacyjne.

Dokumenty do pobrania

 
Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego w zakresie giełdowych instrumentów finansowych przez BM BNP Paribas Bank Polska S.A.
 
Umowa świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego w zakresie giełdowych instrumentów finansowych przez BM BNP Paribas Bank Polska S.A.
 
Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. za świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego dla Klientów Bankowości Premium
 
Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. za świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego GOinvest dla klientów segmentu Wealth Management

Treść na tej stronie nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Usługi doradztwa inwestycyjnego nie świadczymy rezydentom z Wielkiej Brytanii ani Irlandii Północnej.

Produkt nie jest przeznaczony dla klientów z Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved.