Klienci indywidualni oraz Bankowość Premium

W dniach od 1 do 30 sierpnia 2023 r. przyjmowane są zapisy na certyfikaty strukturyzowane IBV „Podwójna Siła”.

01/08/2023

Wynik inwestycji w certyfikaty IBV „Podwójna Siła” zależny jest od notowań indeksu MSCI World IMI Digital health Select 5% Risk Control EUR Index (Bloomberg: MXWDH5XE Index).

Certyfikat zapewnia 100% ochronę wartości nominalnej w Dniu Wykupu, Gwarantowany Kupon 5% niezależnie od wartości notowania Indeksu względem Poziomu Początkowego oraz daje szansę na Dodatkowy Kupon.

Jeżeli zaistnieje potrzeba sprzedaży Certyfikatów przed terminem wykupu, można to zrobić składając giełdowe zlecenie sprzedaży po wprowadzeniu Certyfikatów do obrotu giełdowego – realizacja zlecenia nastąpi po cenie rynkowej. W takiej sytuacji należy się jednak liczyć z ewentualnością straty i koniecznością zapłaty dodatkowej prowizji.

Gwarantem wszystkich emisji certyfikatów IBV, których emitentem jest BNP Paribas Issuance B.V., jest BNP Paribas SA z siedzibą w Paryżu, jeden z największych banków europejskich. Zasady i zakres udzielonej gwarancji opisane są w Prospekcie Emisyjnym oraz Podsumowaniu Programu Emisji Certyfikatów. 
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Więcej informacji o produkcie oraz ryzykach związanych z inwestowaniem w certyfikaty, dostępne na stronie internetowej produktu: https://www.bnpparibas.pl/biuro-maklerskie/produkty-strukturyzowane/certyfikat-podwojna-sila

Obsługa Certyfikatów „Podwójna Siła” prowadzona jest przez wybrane oddziały Banku BNP Paribas Bank Polska S.A., Centra Bankowości Prywatnej, a Klienci posiadający dostęp internetowy do rachunku maklerskiego prowadzonego w systemie Sidoma mogą także składać zapisy online.