Biuro Maklerskie

Jak inwestować?

 

zaloguj sie
Dostępność
Online
Oddziały
Centra Wealth Management

Wybierz i inwestuj

Rachunek
maklerski

Kiedy chcesz podejmować decyzje inwestycyjne samodzielnie lub po konsultacji z ekspertami Biura Maklerskiego.

Co dostaję?

 • Rachunek pieniężny, który możesz obsługiwać poprzez nowoczesną platformę internetową lub telefon.
 • Bieżące informacje na temat notowań różnych klas aktywów, w tym najbardziej popularnych akcji, obligacji oraz instrumentów pochodnych.
 • Jeśli inwestujesz znaczne środki finansowe, możesz otrzymać wsparcie wyspecjalizowanej kadry maklerów oraz negocjować prowizje maklerskie.


Więcej

Certyfikaty
strukturyzowane

Kiedy poszukujesz produktu o przejrzystych parametrach i jednocześnie o potencjalnie wysokiej stopie zwrotu.

Co dostaję?

 • Certyfikaty strukturyzowane z częściową, pełną lub warunkową ochroną kapitału w dniu ich wykupu, o ustalonym czasie trwania inwestycji i stopą zwrotu opartą na z góry określonej formule.


Więcej

Fundusze
inwestycyjne

Kiedy interesuje Cię dostęp do szerokiej palety inwestycji charakteryzujących się różną strategią, klasą aktywów czy regionem geograficznym.

Oferta obejmuje:

 • Blisko 10 TFI i ponad 240 funduszy inwestycyjnych.
 • Produkty oparte na funduszach inwestycyjnych – portfele, programy systematycznego inwestowania, IKE, IKZE.
 • Różne rodzaje funduszy, m.in. pieniężne, obligacyjne, mieszane, akcyjne.


Więcej

Lokata
strukturyzowana

Kiedy poszukujesz produktu łączącego bezpieczeństwo depozytu bankowego z korzyściami płynącymi z inwestowania na rynku finansowym.

Co dostaję?

 • Produkt dający szansę na zysk przy zachowaniu 100% gwarancji ulokowanych środków w dniu zapadalności i jednocześnie umożliwiający dywersyfikację portfela aktywów poprzez inwestowanie na różnych rynkach finansowych,
  w tym walutowym oraz stopy procentowej.

Doradztwo inwestycyjne

Jeśli poszukujesz merytorycznego wsparcia przy podejmowaniu decyzji albo nie masz czasu na przeprowadzenie własnej analizy.

Kiedy chcesz inwestować na rynku kapitałowym, korzystając ze wsparcia ekspertów. Inwestujesz w zdywersyfikowany portfel skomponowany przez specjalistów.

Co dostaję?

 • Rekomendację w formie comiesięcznego raportu, na który składa się komentarz rynkowy oraz portfel modelowy złożony m.in. z akcji, obligacji czy funduszy inwestycyjnych.
 • Możliwość wykorzystania wiedzy i doświadczenia ekspertów Biura Maklerskiego Banku BNP Paribas.


Więcej

Jeśli chcesz powierzyć wszelkie czynności związane z dokonywaniem analiz, selekcją instrumentów i monitorowaniem Twojego portfela zespołowi ekspertów.

Co dostaję?

 • Zarządzanie portfelem instrumentów finansowych (usługa wyłącznie dla Klientów Wealth Management).
 • Dedykowaną ofertę funduszy inwestycyjnych.
 • Dostęp do funduszy oraz rynków zagranicznych.
 • Indywidualny kontakt ze strony ekspertów Biura Maklerskiego Banku BNP Paribas.

Kontakt z doradcą

Produkty nie są przeznaczone dla klientów z Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału, a nawet poniesienia straty przekraczającej zainwestowane środki.

Z wyjątkiem klientów, którzy zawarli umowę o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego, Biuro Maklerskie nie udziela żadnych porad ani rekomendacji inwestycyjnych. Klient zawierając jakąkolwiek transakcję działa na własny rachunek oraz na własne ryzyko.

Inwestowanie w jednostki uczestnictwa Funduszy BNP Paribas TFI S.A. obarczone jest ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału. Wartości jednostek uczestnictwa Funduszy BNP Paribas TFI S.A. mogą ulegać wahaniom w zależności od sytuacji rynkowej, a indywidualna stopa zwrotu z inwestycji uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez BNP Paribas TFI S.A. oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków.

Szczegółowe informacje o jednostkach uczestnictwa Funduszy BNP Paribas TFI S.A. oraz opisy czynników ryzyka zawarte są w Prospektach Informacyjnych Funduszy BNP Paribas TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.tfi.bnpparibas.pl.

Dotychczasowe wyniki Funduszy BNP Paribas TFI S.A. nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Jednostki uczestnictwa Funduszy BNP Paribas TFI S.A. nie są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Decyzje inwestycyjne podjęte przez Klienta w oparciu o informacje przekazywane w ramach usługi doradztwa są obarczone ryzykiem inwestycyjnym i mogą skutkować utratą części lub nawet całości inwestowanych środków. Do głównych ryzyk związanych z usługą Doradztwa Inwestycyjnego zalicza się: Ryzyko rynkowe Ryzyko rynkowe to ryzyko utraty wartości aktywów będące efektem zmian cen rynkowych. Ceny papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych podlegają zmianom w zależności zarówno od ogólnej koniunktury rynkowej, jak i specyficznej sytuacji emitenta. Ryzyko kredytowe Ryzyko niewypłacalności emitenta, gwaranta, poręczyciela papieru wartościowego lub instrumentu rynku pieniężnego; możliwość niewywiązywania się przez dłużnika z przyjętych na siebie zobowiązań. Ryzyko walutowe W przypadku instrumentów finansowych notowanych na rynkach zagranicznych, których ceny są nominowane w walutach obcych, dodatkowo występuje element niepewności związany z ryzykiem kształtowania się kursów walut obcych w czasie, który powoduje, że osiągnięty efekt inwestycyjny może być odmienny od założonego przez inwestora Ryzyko prawne Niekorzystne zmiany w regulacjach prawnych (m.in. w systemie podatkowym, systemie obrotu gospodarczego, systemie obrotu papierami wartościowymi) mogą negatywnie wpływać na emitentów papierów wartościowych oraz na atrakcyjność inwestycyjną instrumentów finansowych, a tym samym na ich ceny. Może to powodować wahania oraz spadki cen jednostek uczestnictwa. Ryzyko stopy procentowej Zmiana cen rynkowych papierów dłużnych o stałym oprocentowaniu lub zerokuponowych w przypadku zmiany rynkowej stopy procentowej. Cena obligacji zmienia się przeciwnie do zmian stóp procentowych. W przypadku bonów skarbowych i papierów wartościowych o zmiennym oprocentowaniu ryzyko to jest niskie. Im dłuższy jest czas do wykupu instrumentów o stałym oprocentowaniu oraz im niższy kupon, tym to ryzyko jest większe. Ryzyko makroekonomiczne Atrakcyjność inwestycyjna papierów wartościowych i instrumentów finansowych jest uzależniona od wielu parametrów makroekonomicznych, takich jak tempo wzrostu gospodarczego, poziom inflacji, poziom deficytu budżetowego, poziom deficytu na rachunku bieżącym, poziom bezrobocia, poziom kursów walutowych. Zmiany poszczególnych parametrów makroekonomicznych mogą negatywnie wpływać na atrakcyjność inwestycyjną poszczególnych papierów wartościowych, a tym samym na ich ceny.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny, nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.) lub Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.). Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału, a nawet poniesienia straty przekraczającej zainwestowane środki. Z wyjątkiem klientów, którzy zawarli umowę o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego, Biuro Maklerskie nie udziela żadnych porad ani rekomendacji inwestycyjnych. Klient zawierając jakąkolwiek transakcję działa na własny rachunek oraz na własne ryzyko.