Pozytywne Inwestycje

 

Wspieramy inwestycje, które wprowadzają realne zmiany

Każde wsparcie ma znaczenie

Już w pierwszych dniach konfliktu w Ukrainie Grupa BNP Paribas w porozumieniu z Wysokim Komisarzem ONZ ds. Uchodźców uruchomiła fundusze na rzecz wsparcia ludności dotkniętej konfliktem. Wsparcie finansowe z funduszu BNP Paribas Rescue & Recover Fund wspomaga organizacje:

  • Lekarze bez Granic
  • Czerwony Krzyż
  • CARE

Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. przeznaczyło na inicjatywę pomocy 0,2% liczone od wartości nominalnej certyfikatów strukturyzowanych IBV będących w ofercie od kwietnia do czerwca 2022 r., natomiast BNP Paribas Issuance B.V. przeznaczył na tę inicjatywę całą swoją marżę dotyczącą tych emisji.

Fundusz BNP PARIBAS: RESCUE & RECOVER FUND (RRF) wspiera mieszkańców Ukrainy. 

Uruchomiony w 2012 r. przez BNP Paribas Rescue & Recover Fund jest funduszem, który zebrane środki przekazuje potrzebującym w sytuacjach kryzysu humanitarnego. Zasilany jest wpłatami od podmiotów z Grupy BNP Paribas, pracowników oraz Klientów wybierających produkty wspierające BNP Paribas Rescue & Recover Fund.

Zielony jest naszym kolorem

Dotychczasowa liczba sadzonych drzew:

 

Nie od dziś wiadomo, że inwestycje odpowiedzialne społecznie są niezwykle istotne. Bank BNP Paribas opiera swoje działania na czterech filarach odpowiedzialności, w ramach Strategii CSR i Zrównoważonego Rozwoju. Jednym z nich jest odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego. Dlatego też, jako Bank Zielonych Zmian, bierzemy udział w rekultywacji leśnych części obszarów Polski, które zostały wcześniej zniszczone. Może to być pozytywne działanie w zakresie  ochrony bioróżnorodności oraz redukcji śladu węglowego.

Aby pójść o krok dalej, postanowiliśmy wziąć udział w kampanii, której celem jest posadzenie 1 drzewa za każde 1 000 EUR wydane w ramach społecznie odpowiedzialnych inwestycji.

Popieramy rozwiązania, które są odpowiedzialne społecznie i przyjazne dla środowiska.

 

 

Dlaczego sadzenie drzew?

Drzewa pochłaniają dwutlenek węgla generowany przez gospodarstwa domowe. Sadząc drzewa każdy z nas może wnieść swój wkład w lepszą przyszłość. Lasy zapewniają wiele korzyści ważnych dla naszego indywidualnego i zbiorowego rozwoju, a także dla naturalnej równowagi.

Zakup objętych akcją certyfikatów przyczynia się do zalesiania wybranych terenów. W pierwszej odsłonie akcji, w Lipuszu (województwo pomorskie) posadzono 14 336 drzew różnych gatunków. Teren ten był w 2017 r. spustoszony po przejściu trąby powietrznej. Przy drugiej odsłonie akcji zalesiamy pas nieużytków wokół Poznania. Celem projektu jest zebranie środków na posadzenie 53 000 drzew.  

Więcej informacji o akcji można znaleźć na stronie: https://www.reforestaction.com/ en/bnpp-bank-polska

PRZYSZŁOŚĆ PLANETY ZALEŻY OD ZDROWIA OCEANU

 

Akcja budowy międzynarodowej stacji polarnej na Oceanie Arktycznym jest realizowana przez Fundację Tara Ocean. Stacja będzie dryfowała na Oceanie Arktycznym przez ponad 20 lat. Ma zapewnić zespołom naukowym z całego świata możliwość prowadzenia badań mających na celu podjęcie działań skierowanych na ochronę wód oceanicznych.

Na budowę międzynarodowej stacji polarnej  przeznaczyliśmy 0,2% liczone od wartości nominalnej certyfikatów strukturyzowanych IBV nabytych przy zapisach na certyfikaty objęte tą inicjatywą.

Dlaczego właśnie ochrona oceanów?

Stanowią one kluczową rolę dla naszej planety. Więcej informacji na stronie fundacji Tara Ocean.

Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Decyzje inwestycyjne podjęte przez Klienta w oparciu o informacje przekazywane w ramach usługi doradztwa są obarczone ryzykiem inwestycyjnym i mogą skutkować utratą części lub nawet całości inwestowanych środków. Do głównych ryzyk związanych z usługą Doradztwa Inwestycyjnego zalicza się: Ryzyko rynkowe Ryzyko rynkowe to ryzyko utraty wartości aktywów będące efektem zmian cen rynkowych. Ceny papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych podlegają zmianom w zależności zarówno od ogólnej koniunktury rynkowej, jak i specyficznej sytuacji emitenta. Ryzyko kredytowe Ryzyko niewypłacalności emitenta, gwaranta, poręczyciela papieru wartościowego lub instrumentu rynku pieniężnego; możliwość niewywiązywania się przez dłużnika z przyjętych na siebie zobowiązań. Ryzyko walutowe W przypadku instrumentów finansowych notowanych na rynkach zagranicznych, których ceny są nominowane w walutach obcych, dodatkowo występuje element niepewności związany z ryzykiem kształtowania się kursów walut obcych w czasie, który powoduje, że osiągnięty efekt inwestycyjny może być odmienny od założonego przez inwestora Ryzyko prawne Niekorzystne zmiany w regulacjach prawnych (m.in. w systemie podatkowym, systemie obrotu gospodarczego, systemie obrotu papierami wartościowymi) mogą negatywnie wpływać na emitentów papierów wartościowych oraz na atrakcyjność inwestycyjną instrumentów finansowych, a tym samym na ich ceny. Może to powodować wahania oraz spadki cen jednostek uczestnictwa. Ryzyko stopy procentowej Zmiana cen rynkowych papierów dłużnych o stałym oprocentowaniu lub zerokuponowych w przypadku zmiany rynkowej stopy procentowej. Cena obligacji zmienia się przeciwnie do zmian stóp procentowych. W przypadku bonów skarbowych i papierów wartościowych o zmiennym oprocentowaniu ryzyko to jest niskie. Im dłuższy jest czas do wykupu instrumentów o stałym oprocentowaniu oraz im niższy kupon, tym to ryzyko jest większe. Ryzyko makroekonomiczne Atrakcyjność inwestycyjna papierów wartościowych i instrumentów finansowych jest uzależniona od wielu parametrów makroekonomicznych, takich jak tempo wzrostu gospodarczego, poziom inflacji, poziom deficytu budżetowego, poziom deficytu na rachunku bieżącym, poziom bezrobocia, poziom kursów walutowych. Zmiany poszczególnych parametrów makroekonomicznych mogą negatywnie wpływać na atrakcyjność inwestycyjną poszczególnych papierów wartościowych, a tym samym na ich ceny. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.

Produkt nie jest przeznaczony dla klientów z Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved.