Pozytywne inicjatywy

 

Wspieramy inicjatywy, które wprowadzają realne zmiany

Każde wsparcie ma znaczenie

Już w pierwszych dniach konfliktu w Ukrainie Grupa BNP Paribas w porozumieniu z Wysokim Komisarzem ONZ ds. Uchodźców uruchomiła fundusze na rzecz wsparcia ludności dotkniętej konfliktem. Wsparcie finansowe z funduszu BNP Paribas Rescue & Recover Fund wspomaga organizacje:

  • Lekarze bez Granic
  • Czerwony Krzyż
  • CARE

Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. przeznaczyło na inicjatywę pomocy 0,2% liczone od wartości nominalnej certyfikatów strukturyzowanych IBV będących w ofercie od kwietnia do czerwca 2022 r., natomiast BNP Paribas Issuance B.V. przeznaczył na tę inicjatywę całą swoją marżę dotyczącą tych emisji. Kwoty zostały przekazane Funduszowi BNP PARIBAS: RESCUE & RECOVER FUND (RRF), który wspiera mieszkańców Ukrainy.

RRF, uruchomiony w 2012 r. przez BNP Paribas jest funduszem, który zebrane środki przekazuje potrzebującym w sytuacjach kryzysu humanitarnego. Zasilany jest wpłatami od podmiotów z Grupy BNP Paribas, pracowników oraz Klientów wybierających produkty wspierające RRF.

Zielony jest naszym kolorem

Dotychczasowa liczba sadzonych drzew:

 

Nie od dziś wiadomo, że inicjatywy odpowiedzialne społecznie są niezwykle istotne. Bank BNP Paribas opiera swoje działania na czterech filarach odpowiedzialności, w ramach Strategii CSR i Zrównoważonego Rozwoju. Jednym z nich jest odpowiedzialność wobec środowiska naturalnego. Dlatego też, jako Bank Zielonych Zmian, bierzemy udział w rekultywacji leśnych części obszarów Polski, które zostały wcześniej zniszczone. Może to być pozytywne działanie w zakresie  ochrony bioróżnorodności oraz redukcji śladu węglowego.

Aby pójść o krok dalej, postanowiliśmy wziąć udział w kampanii, której celem jest posadzenie 1 drzewa za każde 1 000 EUR wydane w ramach inicjatywy.

Popieramy rozwiązania, które są przyjazne dla środowiska.

 

 

Dlaczego sadzenie drzew?

Drzewa pochłaniają dwutlenek węgla generowany przez gospodarstwa domowe. Sadząc drzewa każdy z nas może wnieść swój wkład w lepszą przyszłość. Lasy zapewniają wiele korzyści ważnych dla naszego indywidualnego i zbiorowego rozwoju, a także dla naturalnej równowagi.

Zakup objętych akcją certyfikatów przyczynia się do zalesiania wybranych terenów. W pierwszej odsłonie akcji, w Lipuszu (województwo pomorskie) posadzono 14 336 drzew różnych gatunków. Teren ten był w 2017 r. spustoszony po przejściu trąby powietrznej. Przy drugiej odsłonie akcji zalesiony został pas nieużytków wokół Poznania. Celem projektu jest zebranie środków na posadzenie 53 000 drzew.  

Więcej informacji o akcji można znaleźć na stronie: https://www.reforestaction.com/ en/bnpp-bank-polska

PRZYSZŁOŚĆ PLANETY ZALEŻY OD ZDROWIA OCEANU

 

Akcja budowy międzynarodowej stacji polarnej na Oceanie Arktycznym jest realizowana przez Fundację Tara Ocean. Stacja będzie dryfowała na Oceanie Arktycznym przez ponad 20 lat. Ma zapewnić zespołom naukowym z całego świata możliwość prowadzenia badań mających na celu podjęcie działań skierowanych na ochronę wód oceanicznych.

Na budowę międzynarodowej stacji polarnej  Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas przeznaczyło 0,2% liczone od wartości nominalnej certyfikatów strukturyzowanych IBV nabytych przy zapisach na certyfikaty objęte tą inicjatywą.

Dlaczego właśnie ochrona oceanów?

Stanowią one kluczową rolę dla naszej planety. Więcej informacji na stronie fundacji Tara Ocean.

Cele inwestycyjne, związane z czynnikami zrównoważonego rozwoju (ESG)

Szanowni Państwo,

od 22 listopada 2022 roku jesteśmy zobowiązani by zwrócić się o przekazanie nam informacji, czy mają Państwo cele inwestycyjne, które są związane z czynnikami zrównoważonego rozwoju (ESG). Przekazanie nam tej informacji jest konieczne, abyśmy mogli działać w Państwa najlepiej pojętym interesie.
 

Czym są czynniki ESG

Czynniki zrównoważonego rozwoju obejmują trzy poniższe obszary:

  • środowiskowe (environmental), np. zarządzanie odpadami, redukcję emisji dwutlenku węgla,
  • społeczne (social), np. walkę z dyskryminacją, jakość warunków pracy, zdrowie i bezpieczeństwo
  • związane z ładem korporacyjnym i zarządzaniem (governance) np. działania antykorupcyjne, uczciwą strategię podatkową.

Prosimy, aby wypełnili Państwo nową wersję ankiety, która bada cele i oczekiwania w tym zakresie. Do dotychczasowej ankiety, dodaliśmy jedno pytanie. Odpowiedź na to pytanie umożliwi nam uwzględnienie czynników zrównoważonego rozwoju w Państwa celach inwestycyjnych.

Jeśli nie otrzymamy tej informacji, nie będziemy w stanie określić, czy dany instrument finansowy jest zgodny z Państwa celami, które są związane z czynnikami ESG. Button wypełnij  link do https://www.bnpparibas.pl/kontakt/formularz-umawiania-wizyt-w-oddziale

Wypełnij ankietę

Produkt nie jest przeznaczony dla Klientów z Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny, nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.) lub Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.). Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału, a nawet poniesienia straty przekraczającej zainwestowane środki. Z wyjątkiem Klientów, którzy zawarli umowę o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego, Biuro Maklerskie nie udziela żadnych porad ani rekomendacji inwestycyjnych.

Klient zawierając jakąkolwiek transakcję działa na własny rachunek oraz na własne ryzyko.