4-letnie certyfikaty strukturyzowane

EFEKTYWNA STRATEGIA II

 

Szansa na zysk w wysokości 5,5% za każde 3 miesiące inwestycji!

Dostępność
Online
Oddziały
Mobile
Centra Wealth Management

Najważniejsze cechy

Okres subskrypcji: 4 -28 lipca 2022 r.

Szansa na zysk

5,5%

za każde 3 miesiące inwestycji

(88% w skali 4 lat)

 

 • przy akceptacji ryzyka nieosiągnięcia zysku lub nawet poniesienia straty (w skrajnej sytuacji inwestor może stracić cały zainwestowany kapitał)
Warunkowa ochrona
wartości nominalnej
w dacie zapadalności (tj. wartości inwestycji pomniejszonej o wysokość pobranej opłaty dystrybucyjnej)
 • jeżeli spadek notowań akcji którejkolwiek Spółki nie przekroczy 40%
 • jeżeli przy spadku akcji jednej ze Spółek przekraczającym 40%, jednocześnie notowanie akcji drugiej Spółki będzie na lub powyżej 90% Poziomu Początkowego
Okres inwestycji

4 lata

 

(możliwość wcześniejszego zakończenia inwestycji z inicjatywy Inwestora - sprzedaż na GPW po bieżącej cenie rynkowej)

Opcje dodatkowe

obniżający się poziom wcześniejszego automatycznego wykupu

 

efekt „śnieżnej kuli”

tj. możliwość wypłaty kuponów wcześniej niewypłaconych

 

efekt „gwiazdy”

tj. ochrony kapitału jeśli jedna ze Spółek będzie na lub powyżej 90% Poziomu Początkowego

Jak to działa

Wynik inwestycji w Certyfikaty „Efektywna Strategia II” zależny jest od notowań akcji dwóch spółek (łącznie):

 • Adyen NV (Bloomberg: ADYEN NA Equity), (“Spółka 1”),
 • Airbnb Inc (Bloomberg: ABNB UW Equity), (“Spółka 2”).
 • W Dniu Obserwacji Początkowej (na zamknięcie notowań) wyznaczany jest Poziom Początkowy notowań akcji obu Spółek (notowanie każdej ze Spółek będzie miało swoją wartość Poziomu Początkowego).

 • Jeżeli w danym Dniu Wyceny Automatycznego Wcześniejszego Wykupu wartości notowań akcji obu Spółek będą równe lub wyższe od Poziomu Bariery Automatycznego Wcześniejszego Wykupu, to w odpowiednim Dniu Automatycznego Wcześniejszego Wykupu:

  – Inwestorom wypłacony zostanie Kupon,

  – następuje automatyczne zakończenie inwestycji, a Inwestorom oprócz Kuponu wypłacona zostanie także wartość nominalna

  (w danym Dniu Automatycznego Wcześniejszego Wykupu),

  – Certyfikaty zostaną automatycznie wykupione i umorzone przez Emitenta  (bez możliwości wpływu na ten wykup przez Inwestora).

  Należy zwrócić uwagę, że pierwsza możliwość automatycznego wcześniejszego wykupu Certyfikatów następuje dopiero po roku trwania inwestycji.

 • Jeśli w danym Dniu Obserwacji wartość notowań akcji którejkolwiek Spółki znajdzie się poniżej odpowiedniego Poziomu Bariery Automatycznego Wcześniejszego Wykupu, Kupon w tej obserwacji nie jest wypłacany, przy czym jeżeli w kolejnej obserwacji spełniony zostanie warunek automatycznego wcześniejszego wykupu Certyfikatu, to Kupon będzie wypłacony za wszystkie te okresy, w których nie był wcześniej wypłacony (efekt „śnieżnej kuli”). W celu uniknięcia wątpliwości, należy pamiętać, że po automatycznym przedterminowym wykupieniu Certyfikatów żaden kolejny Kupon nie zostanie już wypłacony.

  Wypłata Kuponu może mieć miejsce jedynie w sytuacji wcześniejszego automatycznego wykupu certyfikatu lub Dniu Wykupu.

 • Jeżeli we wszystkich Dniach Obserwacji wartość notowań akcji  przynajmniej jednej Spółki znajdzie się poniżej odpowiedniego Poziomu Bariery Automatycznego Wcześniejszego Wykupu, inwestycja trwać będzie do Dnia Wykupu.

 • Zakończenie inwestycji w Dniu Wykupu może mieć cztery warianty. Jeżeli w Dniu Wyceny Wykupu wartość notowań:

  • akcji obu Spółek osiągnie co najmniej 70% Poziomu Początkowego – Inwestor otrzymuje zwrot wartości nominalnej, a także Kupon w wysokości 88%;
  • akcji obu Spółek osiągnie co najmniej 60% Poziomu Początkowego, ale przynajmniej jedna z nich będzie poniżej 70% tego Poziomu – Inwestor otrzymuje zwrot wartości nominalnej;
  • jednej ze Spółek znajdą się poniżej 60% Poziomu Początkowego, ale notowania drugiej Spółki znajdą się na lub powyżej 90% Poziomu Początkowego – Inwestor otrzymuje zwrot wartości nominalnej (efekt „gwiazdy”);
  • obu Spółek znajdą się poniżej 90% Poziomu Początkowego, a jednocześnie notowania przynajmniej jednej ze Spółek znajdą się poniżej 60% Poziomu Początkowego – w takim przypadku Inwestor ponosi stratę w wysokości procentowego spadku notowań akcji Spółki, która poniosła większą stratę (w skrajnej sytuacji Inwestor może stracić cały zainwestowany kapitał).
 • Wcześniejsze zakończenie inwestycji może nastąpić z inicjatywy Inwestora. W takiej sytuacji sprzedaż realizowana jest po cenie rynkowej i może powodować stratę albo osiągnięcie zysku innego niż Kupon. Zysk możliwy jest, w sytuacji, gdy cena sprzedaży Certyfikatów przewyższy wartość nominalną Certyfikatów powiększoną o wartość prowizji wnoszonej na rzecz biura maklerskiego realizującego zlecenie. W przeciwnym wypadku Inwestor poniesie stratę.

 • Wypłata wartości nominalnej oraz ewentualnego zysku nastąpi na rachunek maklerski Inwestora posiadającego Certyfikaty w Dniu Wykupu.

Przykładowe Scenariusze

Zobacz przykładowe scenariusze, aby lepiej zrozumieć działanie inwestycji.

(wszystkie wykresy prezentowane w tym dziale przygotowane zostały na podstawie obliczeń własnych Biura Maklerskiego BNP Paribas Bank Polska S.A.)

 

NA CZYM OPARTY JEST PRODUKT?

Wynik inwestycji w certyfikaty IBV „Efektywna Strategia II” zależny jest od notowań akcji dwóch Spółek (łącznie):

 

 

 


 

Czynniki ryzyka

Czynniki ryzyka zawiązane z certyfikatami IBV „Efektywna Strategia II”

 • ochrona kapitału w terminie zapadalności (Dzień Wykupu) ma charakter warunkowy, co oznacza, że 100% ochrona wartości nominalnej (tj. wartości inwestycji pomniejszonej o wysokość opłaty dystrybucyjnej pobranej za nabycie Certyfikatów) dotyczy tylko sytuacji w której:
 • notowanie akcji którejkolwiek Spółki w Dniu Wyceny Wykupu nie spadnie poniżej 60% ich wartości z Dnia Obserwacji Początkowej,
 • przy spadku notowań akcji jednej ze Spółek przekraczającym 40%, jednocześnie notowanie akcji drugiej Spółki będzie na lub powyżej 90% Poziomu Początkowego,
 • nieotrzymanie żadnego Kuponu, w przypadku gdy w każdym z Dni Obserwacji oraz w Dniu Wyceny Wykupu notowanie akcji którejkolwiek Spółki spadnie poniżej 70% Poziomu Początkowego,
 • poniesienie straty w przypadku, gdy nie dojdzie do automatycznego wcześniejszego wykupu, a w Dniu Wyceny Wykupu notowanie akcji którejkolwiek Spółki będzie niższe niż 60% Poziomu Początkowego, a drugiej nie będzie na poziomie równym lub wyższym od 90% Poziomu Początkowego (w skrajnej sytuacji Inwestor może stracić cały zainwestowany kapitał),
 • brak ochrony kapitału w przypadku zakończenia inwestycji z inicjatywy Inwestora przed Dniem Wykupu (datą zapadalności; okres inwestycji wynosi 4 lat),
 • w przypadku automatycznego wcześniejszego wykupu Certyfikatów, żaden kolejny Kupon nie zostanie już wypłacony,
 • w przypadku sprzedaży Certyfikatów dokonywanej na GPW po cenie rynkowej z inicjatywy Inwestora przed Dniem Wykupu, pobierana jest opłata (zgodnie z Taryfą prowizji i opłat).

 

 

Wskaźnik ryzyka1

Wskaźnik ryzyka uwzględnia założenie, że Inwestor będzie utrzymywać produkt do Dnia Wykupu. W przypadku wcześniejszego zakończenia inwestycji, faktyczne ryzyko może wzrosnąć.
1 2 3 4 5 6 7

                                

niższe ryzyko wyższe ryzyko

 

Inne czynniki ryzyka zawiązane z certyfikatami strukturyzowanymi

Ryzyko rynkowe – inwestycja w produkty strukturyzowane wiąże się z ryzykiem, które może dotyczyć: notowań akcji, stóp procentowych, kursów wymiany walut, inflacji, zmiany wartości pieniądza w czasie, ryzyka politycznego, itp.

Ryzyko braku płynności – Emitent nie gwarantuje, że podjęte przez niego próby stworzenia rynku wtórnego powiodą się, ani też jaka będzie cena obrotu na tym rynku, zatem produkty strukturyzowane powinny być kupowane z zamiarem zatrzymania ich do dnia wykupu przez Emitenta.

Ryzyko kredytowe Emitenta - pomimo objęcia certyfikatów formułą ochrony kapitału określoną w warunkach emisji, istnieje ryzyko niewypełnienia tych zobowiązań w związku z niewypłacalnością Emitenta. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że wszystkie zobowiązania Emitenta są nieodwołalnie i bezwarunkowo gwarantowane przez BNP Paribas SA.

Jak złożyć zapis na certyfikaty?

Oddział

Przyjdź do oddziału

 

 

 

Znajdź oddział

Klienci Bankowości Premium

Odwiedź Centrum Wealth Management

 

Znajdź Centrum

On-line

Wejdź do GOonline a następnie przejdź do Sidoma Web przez Moje finanse->Inwestycje->Twój rachunek maklerski

Zaloguj

Złóż zapis w aplikacji GObroker

 

 

Pobierz

Warunki emisji certyfikatów

Okres subskrypcji

od 4 do 28 lipca 2022 r. 

(złożony zapis jest nieodwołalny)

Minimalna kwota i waluta inwestycji 10.000 PLN (10 Certyfikatów po 1.000 PLN każdy)
Dzień Obserwacji Początkowej 1 sierpnia 2022 r.
Kupon 5,5% za 3 miesiące inwestycji (88% za 4 lata; wypłata Kuponu możliwa jedynie w sytuacji automatycznego wcześniejszego wykupu Certyfikatów)
Poziom Warunkowej Ochrony Kapitału

≥ 60% Poziomu Początkowego

Dzień Wyceny Wykupu 3 sierpnia 2026 r.
Dzień Wykupu (data zapadalności) 10 sierpnia 2026 r.

 

Pokaż więcej

Emitent BNP Paribas Issuance B.V.
Gwarant / BNP Paribas SA BNP Paribas S.A. z siedzibą w Paryżu
Oferujący i Dystrybutor Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A.
Poziom Początkowy Wartość notowania akcji Spółki 1 i Spółki 2 na zamknięcie w Dniu Obserwacji Początkowej według danych wskazanych przez Emitenta
Wartość/kwota emisji do 50.000.000 PLN
Liczba oferowanych Certyfikatów do 50.000 szt.
Wartość nominalna 1 Certyfikatu 1.000 PLN
Cena emisyjna 1 Certyfikatu 1.000 PLN
Opłata dystrybucyjna Z tytułu przyjmowania zapisów na Certyfikaty, Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A., pobiera opłatę dystrybucyjną, zgodnie z Taryfą prowizji i opłat, w wysokości uzależnionej od liczby Certyfikatów objętych zapisem, stanowiącą iloczyn łącznej wartości nominalnej subskrybowanych Certyfikatów i odpowiedniej stawki
Okres inwestycji 4 lata z możliwością Automatycznego Wcześniejszego Wykupu (tzw. autocall), który może zostać dokonany przez Emitenta w terminach wskazanych poniżej
Dzień Emisji 8 sierpnia 2022 r.
Poziom Bariery Automatycznego Wcześniejszego Wykupu: wartość procentowa notowań akcji Spółki 1 i/lub Spółki 2 (niższa z nich) względem Poziomu Początkowego pozwalająca na automatyczny wcześniejszy wykup Certyfikatów (wcześniejsze zakończenie inwestycji) w danym Dniu Obserwacji
Poziom dla wypłaty Kuponu w Dniu Wykupu

≥ 70% Poziomu Początkowego

Dzień obserwacji dzień, w którym (na zamknięcie notowań) wyznaczany jest poziom notowań akcji obu Spółek
Notowanie Zamiarem Emitenta jest ubieganie się o dopuszczenie Certyfikatów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”)
Kod ISIN XS2387583193

 

 

Dzień Obserwacji

Dni Wyceny Automatycznego 
Wcześniejszego Wykup

Dni Automatycznego 
Wcześniejszego Wykup

Poziom Bariery Automatycznego
Wcześniejszego Wykup

Pierwszy Dzień Obserwacji 01.08.2023 08.08.2023 100%
Drugi Dzień Obserwacji 01.11.2023 08.11.2023 100%
Trzeci Dzień Obserwacji 01.02.2024 08.02.2024 95%
Czwarty Dzień Obserwacji 02.05.2024 10.05.2024 95%
Piąty Dzień Obserwacji 01.08.2024 08.08.2024 90%
Szósty Dzień Obserwacji 01.11.2024 08.11.2024 90%
Siódmy Dzień Obserwacji 03.02.2025 10.02.2025 85%
Ósmy Dzień Obserwacji 02.05.2025 09.05.2025 85%
Dziewiąty Dzień Obserwacji 01.08.2025 08.08.2025 80%
Dziesiąty Dzień Obserwacji 03.11.2025 10.11.2025 80%
Jedenasty Dzień Obserwacji 02.02.2026 09.02.2026 75%
Dwunasty Dzień Obserwacji 04.05.2026 11.05.2026 75%

 

 

Dodatkowe informacje

4-letnie Certyfikaty strukturyzowane IBV „Efektywna Strategia II”  („Certyfikaty”) oferowane są Klientom BNP Paribas Bank Polska S.A. („Inwestorzy”):

 • oczekującym stopy zwrotu wyższej od oprocentowania lokat terminowych przy jednoczesnej akceptacji ryzyka inwestycyjnego,
 • akceptującym:
  • warunkową ochronę kapitału działającą wyłącznie w sytuacji, jeśli spadek notowań którejkolwiek Spółki nie przekroczy 40% (szczegółowe zasady są przedstawione poniżej),
  • wcześniejsze wykupienie Certyfikatów przez Emitenta,
  • horyzont inwestycyjny Certyfikatu,
  • ryzyko nieosiągnięcia zysku lub nawet poniesienia straty (w skrajnej sytuacji Inwestor może stracić cały zainwestowany kapitał),
 • dysponującym doświadczeniem i posiadającym wiedzę w zakresie instrumentów finansowych o charakterze inwestycyjnym (weryfikowanym na podstawie ankiety MiFID),
 • posiadającym rachunek maklerski prowadzony przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A.

 

Nabywcami Certyfikatów mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne, z wyłączeniem osób amerykańskich („US-Persons”) w rozumieniu amerykańskiej ustawy Securities Act 1933, rezydentów Wielkiej Brytanii oraz Irlandii Północnej, a także obywateli rosyjskich, osób fizycznych zamieszkałych w Rosji, osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych posiadającą siedzibę w Rosji.

 

Warunkowa ochrona wartości nominalnej (tj. wartości inwestycji pomniejszonej o opłatę dystrybucyjną pobraną za nabycie Certyfikatów) dotyczy:

 • wykupu Certyfikatów w Dniu Wykupu, w przypadku, jeżeli notowanie akcji żadnej Spółek w Dniu Wyceny Wykupu nie spadnie poniżej 60% jego wartości z Dnia Obserwacji Początkowej,
 • sytuacji spadku notowań akcji jednej ze Spółek przekraczającym 40% w Dniu Wyceny Wykupu, przy jednoczesnym notowaniu akcji drugiej Spółki na lub powyżej 90% Poziomu Początkowego
 • dokonania przez Emitenta automatycznego wykupu w którymkolwiek z Dni Automatycznego Wcześniejszego Wykupu

 

Ochrona wartości nominalnej nie dotyczy:

 • sytuacji wycofania się Inwestora z inwestycji z jego inicjatywy przed Dniem Wykupu oraz
 • zaistnienia spadku wartości notowań akcji którejkolwiek ze Spółek w Dniu Wyceny Wykupu poniżej 60% ich wartości z Dnia Obserwacji Początkowej, a jednocześnie spadku notowań akcji drugiej ze Spółek o więcej niż 10% względem Poziomu Początkowego - w takim przypadku Inwestor ponosi stratę w wysokości procentowego spadku notowań akcji Spółki, która poniosła większą stratę (w skrajnej sytuacji Inwestor może stracić cały zainwestowany kapitał).

ZAKOŃCZENIE INWESTYCJI Z INICJATYWY INWESTORA

 

 

Certyfikaty powinny być kupowane przez Inwestorów, którzy mają zamiar zatrzymać je do Dnia Wykupu (maksymalny okres inwestycji wynosi 4 lata).

Wcześniejsze zakończenie inwestycji w Certyfikaty możliwe będzie po ich wprowadzeniu do obrotu giełdowego, poprzez złożenie zlecenia sprzedaży na GPW, za pośrednictwem biura maklerskiego prowadzącego rachunek maklerski, na którym zapisane są Certyfikaty.

Płynność obrotu Certyfikatami zapewnia sam emitent, który pełni funkcję animatora. Animator ma obowiązek wyceny certyfikatu wg kursów rynkowych oraz wystawiania oferty kupna przez większość czasu trwania sesji giełdowej.

Realizacja wcześniejszego zakończenia inwestycji, dokonywana z inicjatywy Inwestora:

 • jest związana z pobraniem przez podmiot realizujący zlecenie sprzedaży prowizji za realizację tego zlecenia;
 • może się wiązać ze stratą, ponieważ realizacja zlecenia sprzedaży dokonywana jest po cenie rynkowej;
 • może być utrudniona ze względu na niską płynność, a wycena rynkowa Certyfikatów może okazać się w danym czasie niemożliwa oraz może ulegać częstym wahaniom.

BNP Paribas Issuance B.V. (emitent certyfikatów IBV „Efektywna Strategia II” ) jest podmiotem zagranicznym i zgodnie z prawem nie ma obowiązku naliczania i odprowadzania podatku od wypłaconych kuponów.

W związku z tym, iż ww. certyfikaty będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w Polsce, Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. zgodnie z art. 41 ust. 4d ustawy z dnia 16 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z późniejszymi zmianami oraz z art. 26 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych z późniejszymi zmianami, jest płatnikiem ryczałtowego podatku dochodowego. Dlatego w przypadku, gdy zostanie spełniony warunek wypłaty kuponu i na rachunki maklerskie Inwestorów zostaną przelane środki wynikające z wypłaty kuponu, Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. pobierze z rachunków maklerskich Inwestorów należny podatek.

Natomiast podatek od sprzedaży certyfikatów dokonanej przez Inwestora (nie dotyczy odkupienia certyfikatów w terminie zapadalności), jest rozliczany/płacony w taki sam sposób i w takiej samej wysokości jak podatek od zysków uzyskanych ze sprzedaży innych papierów wartościowych / instrumentów finansowych, notowanych na GPW. W związku z tym, w przypadku osiągnięcia przychodu z tytułu sprzedaży certyfikatów / papierów wartościowych, biuro maklerskie prowadzące rachunek maklerski, z którego dokonano sprzedaży, przesyła Inwestorom oraz właściwemu urzędowi skarbowemu, do końca miesiąca lutego następującego po roku podatkowym, formularz PIT-8C (informacja podatkowa o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych). Informacje zawarte w formularzu PIT-8C powinny służyć do wypełnienia zeznania podatkowego (np. PIT 38).

Powyższa informacja nie stanowi usługi doradztwa podatkowego, a Inwestor powinien samodzielnie lub z pomocą wykwalifikowanego doradcy ocenić własną sytuację podatkową.

Dokumenty

 
Prospekt emisyjny z suplementami (w języku angielskim)
 
Final Terms (Warunki końcowe w języku angielskim) + Issue Specific Summary (w języku angielskim) + Podsumowanie Programu Emisji (w języku polskim)
 
Dokument zawierający kluczowe informacje (z ang. Key Information Document, KID) (w języku polskim)

Pokaż więcej

 
Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. (w języku polskim)
 
Wzór formularza zapisu dla osób fizycznych (w języku polskim)
 
Wzór formularza zapisu dla osób prawnych (w języku polskim)
 
Karta produktu (materiał marketingowy)

NOTA PRAWNA

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny oraz został opracowany i opublikowany wyłącznie na potrzeby klientów BNP Paribas Bank Polska S.A. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, usługi doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani porady inwestycyjnej, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej. Inwestor powinien podjąć decyzję inwestycyjną samodzielnie. Inwestowanie wiąże się z ryzkiem. Inwestor musi liczyć się z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału.

Szczegółowe i wiążące informacje dotyczące produktów strukturyzowanych dystrybuowanych w BNP Paribas Bank Polska S.A. zamieszczone są w prospekcie emisyjnym, Warunkach Końcowych oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje (ang. Key Information Document, KID) dotyczących poszczególnych emisji dostępnych na stronie internetowej: https://www.bnpparibas.pl/biuro-maklerskie/produkty-strukturyzowane .

 

DANE IDENTYFIKACYJNE

Emitentem Certyfikatów jest BNP Paribas Issuance B.V. z siedzibą w Paryżu (Francja) pod adresem Herengracht 595, 1017 CE Amsterdam. Emitent jest spółką w 100% zależną od BNP Paribas SA z siedzibą w Paryżu (Francja).

Oferującym i Dystrybutorem produktów strukturyzowanych w BNP Paribas Bank Polska S.A. jest Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A., prowadzące działalność maklerską na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Biuro podlega regulacjom ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Nadzór nad działalnością Biura sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, adres do korespondencji: ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa, BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 10/16; 01-211 Warszawa wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000011571, posiadający NIP: 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147.518.782  zł w całości wpłacony.