2,5-Letnie certyfikaty strukturyzowane

GLOBALNE WSPARCIE

Gwarantowany Kupon 4% i szansa na Dodatkowy Kupon po 2,5 roku!
Dostępność
Online
Oddziały
Centra Wealth Management

Najważniejsze cechy

Okres subskrypcji: 1 – 30 lipca 2024 r.

Gwarantowany Kupon

4%

w Dniu Wykupu

Szansa na

Dodatkowy
Kupon

o maksymalnej wysokości 15%

Okres inwestycji

2,5 roku

- możliwość zakończenia inwestycji z inicjatywy Inwestora (sprzedaż na GPW)

Ochrona kapitału

100%

w dacie zapadalności

Certyfikaty "Globalne Wsparcie" emitowane są pod standardem Green Bonds Principles opracowanym przez International Capital Market Association.
Oznacza to, że wpływy netto z emisji Certyfikatów "Globalne Wsparcie" będą przeznaczone lub relokowane na finansowanie lub refinansowanie, w całości lub w części, Kwalifikowanych Zielonych Aktywów, tj. wszelkich istniejących, bieżących lub przyszłych pożyczek lub wszelkich innych form finansowania z Kwalifikujących się Kategorii wybranych przez Emitenta, które spełniają Kryteria Kwalifikowalności, zgodnie z Zasadami Ramowych Zielonych Obligacji (Green Bond Framework) BNP Paribas.

Zobacz więcej informacji: https://www.bnpparibas.pl/_file/Biuro-Maklerskie/Informacja-o-certyfikatach.pdf

Jak to działa

Wynik inwestycji w certyfikaty IBV „Globalne Wsparcie” zależny jest od notowań indeksu S&P EuroUSAJapan 100 Net Zero 2050 Paris-Aligned Select 5% Decrement Index (EUR) NTR (Bloomberg: SPEJPFEN Index)

 • W Dniu Obserwacji Początkowej (na zamknięcie notowań) wyznaczany jest Poziom Początkowy.

 • W Dniu Wyceny Wykupu (na zamknięcie notowań), wyznaczany jest Poziom Zamknięcia.

 • Jeżeli Poziom Zamknięcia:


  1) będzie na lub poniżej Bariery Wypłaty Dodatkowego Kuponu - Inwestorom zostanie wypłacone 100% wartości nominalnej Certyfikatu oraz Gwarantowany Kupon w wysokości 4% wartości nominalnej Certyfikatu,


  2) znajdzie się powyżej Bariery Wypłaty Dodatkowego Kuponu - Inwestorom zostanie wypłacone 100% wartości nominalnej Certyfikatu, Gwarantowany Kupon w wysokości 4% wartości nominalnej Certyfikatu oraz Dodatkowy Kupon (maksymalnie 15%) w wysokości równej procentowemu wzrostowi wartości notowania Indeksu powyżej Bariery Wypłaty Dodatkowego Kuponu. Maksymalna suma Kuponów otrzymanych przez Inwestora może wynieść 19% (7,6% p.a.).
   

 • Wypłata wartości nominalnej  Certyfikatu, Gwarantowanego Kuponu oraz ewentualnego Dodatkowego Kuponu nastąpi na rachunek maklerski Inwestora posiadającego Certyfikaty w Dniu Wykupu.

 • Wcześniejsze zakończenie inwestycji może nastąpić z inicjatywy Inwestora. W takiej sytuacji sprzedaż realizowana jest po cenie rynkowej i może powodować stratę albo osiągnięcie zysku innego niż Kupon. Zysk możliwy jest, w sytuacji, gdy cena sprzedaży Certyfikatów przewyższy wartość nominalną Certyfikatów powiększoną o wartość prowizji wnoszonej na rzecz biura maklerskiego realizującego zlecenie. W przeciwnym wypadku Inwestor poniesie stratę.

Przykładowe scenariusze

Zobacz przykładowe scenariusze, aby lepiej zrozumieć działanie produktu.

(wszystkie wykresy prezentowane w tym dziale przygotowane zostały na podstawie obliczeń własnych Biura Maklerskiego Banku BNP Paribas Bank Polska S.A.)

 

NA CZYM OPARTY JEST PRODUKT?

Wynik inwestycji w certyfikaty IBV „Globalne Wsparcie” zależny jest od notowań Indeksu:

Czynniki ryzyka

Czynniki ryzyka zawiązane z certyfikatami IBV „GLOBALNE WSPARCIE”

 • brak ochrony kapitału w przypadku zakończenia z inicjatywy Inwestora przed Dniem Wykupu (datą zapadalności; okres inwestycji wynosi 2,5 roku)
 • w przypadku sprzedaży Certyfikatów dokonywanej na giełdzie po cenie rynkowej z inicjatywy Inwestora przed Dniem Wykupu, pobierana jest opłata (zgodnie z Taryfą prowizji i opłat)

 

 

Wskaźnik ryzyka1

Wskaźnik ryzyka uwzględnia założenie, że Inwestor będzie utrzymywać produkt do Dnia Wykupu. W przypadku wcześniejszego zakończenia inwestycji, faktyczne ryzyko może wzrosnąć.
1 2 3 4 5 6 7

                                

niższe ryzyko wyższe ryzyko

 

 

Inne czynniki ryzyka zawiązane z certyfikatami strukturyzowanymi

Ryzyko rynkowe – inwestycja w produkty strukturyzowane wiąże się z ryzykiem, które może dotyczyć: notowań akcji, stóp procentowych, kursów wymiany walut, inflacji, zmiany wartości pieniądza w czasie, ryzyka politycznego, itp.
Ryzyko braku płynności – Emitent nie gwarantuje, że podjęte przez niego próby stworzenia rynku wtórnego powiodą się ani też jaka będzie cena obrotu na tym rynku, zatem produkty strukturyzowane powinny być kupowane z zamiarem zatrzymania ich do dnia wykupu przez Emitenta.
Ryzyko kredytowe Emitenta - pomimo objęcia certyfikatów formułą ochrony kapitału określoną w warunkach emisji, istnieje ryzyko niewypełnienia tych zobowiązań w związku z niewypłacalnością Emitenta. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że wszystkie zobowiązania Emitenta są nieodwołalnie i bezwarunkowo gwarantowane przez BNP Paribas SA.
Ryzyko inflacji – ryzyko negatywnego wpływu inflacji na zwrot z inwestycji w Certyfikaty. Ryzyko to oznacza, że w wyniku inflacji kwota środków otrzymanych w Dniu Wykupu, może posiadać mniejszą siłę nabywczą (nie będzie pozwalać na nabycie tego samego koszyka dóbr), w odniesieniu do siły nabywczej w czasie nabycia Certyfikatów.

Jak złożyć zapis na certyfikaty?

Oddział

Przyjdź do oddziału

 

 

 

Znajdź oddział

Klienci Bankowości Premium

Odwiedź Centrum Wealth Management

 

 

Znajdź Centrum

Online

Wejdź do GOonline a następnie przejdź do Sidoma Web przez Moje finanse->Inwestycje->Twój rachunek maklerski

Zaloguj się

Złóż zapis w aplikacji GOmakler

 

 

Pobierz

Zobacz, jak złożyć zapis przez internet

Warunki emisji certyfikatów

Okres subskrypcji od 1 do 30 lipca 2024 r. (złożony zapis jest nieodwołalny)
Dzień Obserwacji Początkowej 1 sierpnia 2024 r.
Dzień Emisji 8 sierpnia 2024 r.
Okres inwestycji 2,5 roku
Gwarantowany Kupon 4% (niezależnie od wzrostu lub spadku notowań Indeksu)
Dodatkowy Kupon maksymalnie 15%, wartość procentowa równa wzrostowi notowań Indeksu w Dniu Wyceny Wykupu powyżej Bariery Wypłaty Dodatkowego Kuponu
Bariera Wypłaty Dodatkowego Kuponu 104% Poziomu Początkowego

 

Pokaż więcej

Emitent BNP Paribas Issuance B.V.
Gwarant / BNP Paribas SA BNP Paribas S.A. z siedzibą w Paryżu
Dystrybutor Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A.
Warstość/kwota emisji  do 100.000.000 PLN
Liczba oferowanych Certyfikatów do 100.000 szt.
Minimalna kwota i waluta inwestycji  10.000 PLN
Wartość nominalna 1 Certyfikatu 1.000 PLN
Cena emisyjna 1 Certyfikatu 1.000 PLN
Opłata dystrybucyjna Z tytułu przyjmowania zapisów na Certyfikaty, Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A., pobiera opłatę dystrybucyjną, zgodnie z Taryfą prowizji i opłat, w wysokości uzależnionej od liczby Certyfikatów objętych zapisem, stanowiącą iloczyn łącznej wartości nominalnej subskrybowanych Certyfikatów i odpowiedniej stawki
Poziom Początkowy wartość Indeksu na zamknięcie notowań w Dniu Obserwacji Początkowej według danych wskazanych przez Emitenta
Poziom Zamknięcia wartość Indeksu na zamknięcie notowań w Dniu Wyceny Wykupu według danych wskazanych przez Emitenta
Dzień Wyceny Wykupu 1 lutego 2027 r.
Dzień Wykupu (data zapadalności) 8 lutego 2027. r.
Notowanie Zamiarem Emitenta jest ubieganie się o dopuszczenie Certyfikatów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”)
Kod ISIN XS2794975032

Dodatkowe informacje

2,5-letnie Certyfikaty strukturyzowane IBV „GLOBALNE WSPARCIE”  („Certyfikaty”) oferowane są Klientom Banku BNP Paribas („Inwestorzy”):

 • oczekującym stopy zwrotu wyższej od oprocentowania lokat terminowych przy jednoczesnej akceptacji ryzyka inwestycyjnego
 • oczekującym pełnej ochrony kapitału (ochrona w Dniu Wykupu – dacie zapadalności, przy czym oznacza to wartość inwestycji pomniejszoną o opłatę dystrybucyjną za nabycie Certyfikatów),
 • akceptującym ryzyko nieosiągnięcia zysku lub nawet poniesienia straty,
 • akceptującym horyzont inwestycyjny Certyfikatu,
 • dysponującym doświadczeniem i posiadającym wiedzę w zakresie instrumentów finansowych o charakterze inwestycyjnym (weryfikowanym na podstawie ankiety MiFID),
 • posiadającym rachunek maklerski prowadzony przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A.

 

Nabywcami Certyfikatów mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne, z wyłączeniem osób amerykańskich („US-Persons”) w rozumieniu amerykańskiej ustawy Securities Act 1933, rezydentów Wielkiej Brytanii oraz Irlandii Północnej, a także obywateli rosyjskich, osób fizycznych zamieszkałych w Rosji, osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych posiadającą siedzibę w Rosji.

 

 • Wartość nominalna chroniona jest w Dniu Wykupu w całości, tj. w 100%, przy czym oznacza to wartość inwestycji pomniejszoną o opłatę dystrybucyjną za nabycie Certyfikatów.
 • Ochrona wartości nominalnej nie dotyczy sytuacji wycofania się Inwestora z inwestycji z jego inicjatywy przed Dniem Wykupu.

 

 

ZAKOŃCZENIE INWESTYCJI Z INICJATYWY INWESTORA

 

Certyfikaty powinny być kupowane przez Inwestorów, którzy mają zamiar zatrzymać je do Dnia Wykupu (maksymalny okres inwestycji wynosi 2,5 roku).

Wcześniejsze zakończenie inwestycji w Certyfikaty możliwe będzie po ich wprowadzeniu do obrotu giełdowego, poprzez złożenie zlecenia sprzedaży na GPW, za pośrednictwem biura maklerskiego prowadzącego rachunek maklerski, na którym zapisane są Certyfikaty.

Płynność obrotu Certyfikatami zapewnia sam emitent, który pełni funkcję animatora. Animator ma obowiązek wyceny certyfikatu wg kursów rynkowych oraz wystawiania oferty kupna przez większość czasu trwania sesji giełdowej.

Realizacja wcześniejszego zakończenia inwestycji, dokonywana z inicjatywy Inwestora:

 • jest związana z pobraniem przez podmiot realizujący zlecenia sprzedaży prowizji za realizację tego zlecenia;
 • może się wiązać ze stratą, ponieważ realizacja zlecenia sprzedaży dokonywana jest po cenie rynkowej;
 • może być utrudniona ze względu na niską płynność, a wycena rynkowa Certyfikatów może okazać się w danym czasie niemożliwa oraz może ulegać częstym wahaniom.

BNP Paribas Issuance B.V. (emitent certyfikatów IBV „Globalne Wsparcie”) jest podmiotem zagranicznym i zgodnie z prawem nie ma obowiązku naliczania i odprowadzania podatku od wypłaconych kuponów.

W związku z tym, iż ww. certyfikaty będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w Polsce, Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. zgodnie z art. 41 ust. 4d ustawy z dnia 16 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z późniejszymi zmianami oraz z art. 26 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych z późniejszymi zmianami, jest płatnikiem ryczałtowego podatku dochodowego. Dlatego w przypadku, gdy zostanie spełniony warunek wypłaty kuponu i na rachunki maklerskie Inwestorów zostaną przelane środki wynikające z wypłaty kuponu, Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. pobierze z rachunków maklerskich Inwestorów należny podatek.

Natomiast podatek od sprzedaży certyfikatów dokonanej przez Inwestora (nie dotyczy odkupienia certyfikatów w terminie zapadalności), jest rozliczany/płacony w taki sam sposób i w takiej samej wysokości jak podatek od zysków uzyskanych ze sprzedaży innych papierów wartościowych / instrumentów finansowych, notowanych na GPW. W związku z tym, w przypadku osiągnięcia przychodu z tytułu sprzedaży certyfikatów / papierów wartościowych, biuro maklerskie prowadzące rachunek maklerski, z którego dokonano sprzedaży, przesyła Inwestorom oraz właściwemu urzędowi skarbowemu, do końca miesiąca lutego następującego po roku podatkowym, formularz PIT-8C (informacja podatkowa o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych). Informacje zawarte w formularzu PIT-8C powinny służyć do wypełnienia zeznania podatkowego (np. PIT 38).

Powyższa informacja nie stanowi usługi doradztwa podatkowego, a Inwestor powinien samodzielnie lub z pomocą wykwalifikowanego doradcy ocenić własną sytuację podatkową, która może ulec zmianie w przyszłości.

Dokumenty

 
Prospekt emisyjny z dnia 30 maja 2024 (w języku angielskim)
 
Final Terms (Warunki końcowe w języku angielskim) + Issue Specific Summary (w języku angielskim) + Podsumowanie Programu Emisji (w języku polskim)
 
Dokument zawierający kluczowe informacje (z ang. Key Information Document, KID) (w języku polskim)

Pokaż więcej

 
Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. (w języku polskim)
 
Wzór formularza zapisu dla osób fizycznych (w języku polskim)
 
Wzór formularza zapisu dla osób prawnych (w języku polskim)
 
Karta produktu (materiał marketingowy)

NOTA PRAWNA

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny oraz został opracowany i opublikowany wyłącznie na potrzeby klientów BNP Paribas Bank Polska S.A. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią oferty oraz zaproszenia do nabycia Certyfikatów. Informacja jest kierowana do nieoznaczonego adresata, nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i sytuacji ani profilu inwestycyjnego klienta, nie stanowi świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani porady inwestycyjnej, a także nie jest formą świadczenia doradztwa podatkowego ani pomocy prawnej. Nie stanowi informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną ani rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku. 
Inwestor powinien podjąć decyzję inwestycyjną samodzielnie. Inwestowanie wiąże się z ryzkiem. Inwestor musi liczyć się z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału. Przed inwestycją w produkt Inwestor powinien zapoznać się z czynnikami ryzyka o których mowa w Prospekcie emisyjnym i Warunkach Końcowych oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje.
Inwestycja w Certyfikaty nie posiada gwarancji wypłaty zysku. Produkt nie jest objęty ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
Szczegółowe i wiążące informacje dotyczące produktów strukturyzowanych dystrybuowanych w BNP Paribas Bank Polska S.A. zamieszczone są w Prospekcie emisyjnym, Warunkach Końcowych oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje (ang. Key Information Document, KID) dotyczących poszczególnych emisji, dostępnych na stronie internetowej: https://www.bnpparibas.pl/biuro-maklerskie/produkty-strukturyzowane.

Pomiędzy Biurem Maklerskim BNP Paribas Bank Polska S.A. a Emitentem i spółkami/indeksami stanowiącymi aktywa bazowe nie występują powiązania i nie są mu znane informacje, o których mowa w art. 5 i 6 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r., z zastrzeżeniem, że: 
•    Emitent jest spółką w 100% zależną od BNP Paribas SA z siedzibą w Paryżu (Francja);
•    BM, będące Dystrybutorem przedmiotowych certyfikatów oraz BNP Paribas SA z siedzibą w Paryżu (Francja), wydający rekomendacje dla spółek/indeksów stanowiących aktywa bazowe dla wskazanych certyfikatów, należą do tej samej grupy kapitałowej BNP Paribas. 

 

DANE IDENTYFIKACYJNE

Emitentem Certyfikatów jest BNP Paribas Issuance B.V. z siedzibą w Holandii pod adresem Herengracht 595, 1017 CE Amsterdam. Emitent jest spółką w 100% zależną od BNP Paribas SA z siedzibą w Paryżu (Francja).

Dystrybutorem produktów strukturyzowanych w BNP Paribas Bank Polska S.A. jest Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A., prowadzące działalność maklerską na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Biuro podlega regulacjom ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Nadzór nad działalnością Biura sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, adres do korespondencji: ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa, BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 799 870 zł w całości wpłacony.