3-Letnie certyfikaty strukturyzowane

NOWA STRATEGIA II

Szansa na Kupon 10% w skali roku!
Dostępność
Online
Oddziały
Centra Wealth Management

Najważniejsze cechy

Okres subskrypcji: 1 – 30 lipca 2024 r.

Szansa na wcześniejsze zakończenie produktu

- codziennie po pierwszym roku trwania produktu

oraz

Kupon 10% w skali roku

 

Szansa na Kupon 10% w skali roku


albo szansa na

Premię


w Dniu Wykupu

Okres inwestycji

3 lata

z możliwością:
- wcześniejszego automatycznego wykupu przez Emitenta w każdym dniu roboczym (pierwsza obserwacja dla automatycznego wykupu po roku trwania inwestycji)
- zakończenia inwestycji z inicjatywy Inwestora (sprzedaż na GPW)

Ochrona kapitału

100%

w dacie zapadalności

Jak to działa

Wynik inwestycji w certyfikaty IBV „Nowa Strategia II” zależny jest od notowań akcji trzech spółek (łącznie zwanymi „Spółkami”):

 • AbbVie Inc (Bloomberg: ABBV UN Equity), (“Spółka 1”),
 • LVMH Moet Henessy Louis Vuitton SE (Bloomberg: MC FP Equity), (“Spółka 2”).
 • NN Group NV (Bloomberg: NN NA Equity), (“Spółka 3”). 
 • W Dniu Obserwacji Początkowej (na zamknięcie notowań) wyznaczany jest Poziom Początkowy notowań akcji Spółek (notowanie każdej ze Spółek będzie miało swoją wartość Poziomu Początkowego).

 • Jeżeli w danym Dniu Wyceny Automatycznego Wcześniejszego Wykupu wartości notowań akcji wszystkich Spółek będą równe lub wyższe od Bariery Automatycznego Wcześniejszego Wykupu, w danym Dniu Automatycznego Wcześniejszego Wykupu:
  – Inwestorom zostanie wypłacony Kupon w odpowiedniej wysokości zależnej od Okresu Trwania Produktu,
  – następuje automatyczne zakończenie inwestycji, a Inwestorom oprócz Kuponu wypłacona zostanie także wartość nominalna Certyfikatów (w danym Dniu Automatycznego Wcześniejszego Wykupu),
  – Certyfikaty zostaną automatycznie wykupione i umorzone przez Emitenta (bez możliwości wpływu na ten wykup przez Inwestora).

  Wypłata Kuponu może mieć miejsce jedynie w sytuacji Automatycznego Wcześniejszego Wykupu Certyfikatu. 
  Jeżeli w danym Dniu Wyceny Automatycznego Wcześniejszego Wykupu wartość notowań akcji przynajmniej jednej Spółki znajdzie się poniżej Bariery Automatycznego Wcześniejszego Wykupu, Kupon nie jest wypłacany, a inwestycja trwać będzie do Dnia Wykupu.
   

 • W Dniu Wyceny Wykupu (na zamknięcie notowań), wyznaczany jest Poziom Zamknięcia notowań akcji Spółek (notowanie każdej ze Spółek będzie miało swoją wartość Poziomu Zamknięcia).

 • Jeżeli Poziom Zamknięcia:
  1) każdej Spółki będzie powyżej Poziomu Początkowego - Inwestorom zostanie wypłacone 100% wartości nominalnej Certyfikatu oraz Premia w wysokości procentowej zmiany notowań akcji Spółki, która zanotowała najmniejszy wzrost notowań względem jej Poziomu Początkowego,
  2) przynajmniej jednej Spółki będzie na lub poniżej Poziomu Początkowego - w takim przypadku Inwestor otrzymuje zwrot wartości nominalnej Certyfikatu.

 • Wypłata wartości nominalnej oraz ewentualnego zysku nastąpi na rachunek maklerski Inwestora posiadającego Certyfikaty w Dniu Wykupu.

 • Wcześniejsze zakończenie inwestycji może nastąpić z inicjatywy Inwestora. W takiej sytuacji sprzedaż realizowana jest po cenie rynkowej i może powodować stratę albo osiągnięcie zysku innego niż Kupon lub Premia. Zysk możliwy jest, w sytuacji, gdy cena sprzedaży Certyfikatów przewyższy wartość nominalną Certyfikatów powiększoną o wartość prowizji wnoszonej na rzecz biura maklerskiego realizującego zlecenie. W przeciwnym wypadku Inwestor poniesie stratę.

Przykładowe scenariusze

Zobacz przykładowe scenariusze, aby lepiej zrozumieć działanie produktu.

(wszystkie wykresy prezentowane w tym dziale przygotowane zostały na podstawie obliczeń własnych Biura Maklerskiego Banku BNP Paribas Bank Polska S.A.)

 

NA CZYM OPARTY JEST PRODUKT?

Wynik inwestycji w certyfikaty IBV „Nowa Strategia II” zależny jest od notowań akcji trzech Spółek:

Czynniki ryzyka

Czynniki ryzyka zawiązane z certyfikatami IBV „Nowa Strategia II”

 • brak ochrony kapitału w przypadku zakończenia inwestycji z inicjatywy Inwestora przed Dniem Wykupu (datą zapadalności; okres inwestycji wynosi 3 lata)
 • w przypadku sprzedaży Certyfikatów dokonywanej na giełdzie po cenie rynkowej z inicjatywy Inwestora przed Dniem Wykupu, pobierana jest opłata (zgodnie z Taryfą prowizji i opłat)

 

 

Wskaźnik ryzyka1

Wskaźnik ryzyka uwzględnia założenie, że Inwestor będzie utrzymywać produkt do Dnia Wykupu. W przypadku wcześniejszego zakończenia inwestycji, faktyczne ryzyko może wzrosnąć.
1 2 3 4 5 6 7

                                

niższe ryzyko wyższe ryzyko

 

 

Inne czynniki ryzyka zawiązane z certyfikatami strukturyzowanymi

Ryzyko rynkowe – inwestycja w produkty strukturyzowane wiąże się z ryzykiem, które może dotyczyć: notowań akcji, stóp procentowych, kursów wymiany walut, inflacji, zmiany wartości pieniądza w czasie, ryzyka politycznego, itp.
Ryzyko braku płynności – Emitent nie gwarantuje, że podjęte przez niego próby stworzenia rynku wtórnego powiodą się ani też jaka będzie cena obrotu na tym rynku, zatem produkty strukturyzowane powinny być kupowane z zamiarem zatrzymania ich do dnia wykupu przez Emitenta.
Ryzyko kredytowe Emitenta - pomimo objęcia certyfikatów formułą ochrony kapitału określoną w warunkach emisji, istnieje ryzyko niewypełnienia tych zobowiązań w związku z niewypłacalnością Emitenta. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że wszystkie zobowiązania Emitenta są nieodwołalnie i bezwarunkowo gwarantowane przez BNP Paribas SA.
Ryzyko inflacji – ryzyko negatywnego wpływu inflacji na zwrot z inwestycji w Certyfikaty. Ryzyko to oznacza, że w wyniku inflacji kwota środków otrzymanych w Dniu Wykupu, może posiadać mniejszą siłę nabywczą (nie będzie pozwalać na nabycie tego samego koszyka dóbr), w odniesieniu do siły nabywczej w czasie nabycia Certyfikatów.

Jak złożyć zapis na certyfikaty?

Oddział

Przyjdź do oddziału

 

 

 

Znajdź oddział

Klienci Bankowości Premium

Odwiedź Centrum Wealth Management

 

Znajdź Centrum

On-line

Wejdź do GOonline a następnie przejdź do Sidoma Web przez Moje finanse->Inwestycje->Twój rachunek maklerski

Zaloguj

Złóż zapis w aplikacji GOmakler

 

 

Pobierz

Zobacz, jak złożyć zapis przez internet

Warunki emisji certyfikatów

Okres subskrypcji od 1 do 30 lipca 2024 r. (złożony zapis jest nieodwołalny)
Dzień Obserwacji Początkowej 1 sierpnia 2024 r.
Dzień Emisji: 8 sierpnia 2024 r.
Okres inwestycji: 3 lata z możliwością Automatycznego Wcześniejszego Wykupu (tzw. autocall), który może zostać dokonany przez Emitenta w odpowiednim Dniu Automatycznego Wcześniejszego Wykupu
Kupon

10% w skali roku (365 dni), obliczany proporcjonalnie do Okresu Trwania Produktu (kupon płatny jedynie przy Automatycznym Wcześniejszym Wykupie, w wysokości zależnej od momentu zakończenia inwestycji (odpowiedni Dzień Wyceny Automatycznego Wcześniejszego Wykupu)

Automatyczny Wcześniejszy Wykup wcześniejsze zakończenie inwestycji, jeśli w danym Dniu Wyceny Automatycznego Wcześniejszego Wykupu wartości notowań akcji wszystkich Spółek będą na lub powyżej Bariery Automatycznego Wcześniejszego Wykupu; po Automatycznym Wcześniejszym Wykupie certyfikatu - Kupon oraz Premia nie będą wypłacane
Bariera Automatycznego Wcześniejszego Wykupu 105% Poziomu Początkowego
Dzień Wyceny Automatycznego Wcześniejszego Wykupu każdy dzień roboczy w okresie od 1 sierpnia 2025 r. (włącznie) do 29 lipca 2027 r. (włącznie)
Dzień Automatycznego Wcześniejszego Wykupu piąty dzień roboczy po odpowiednim Dniu Wyceny Automatycznego Wcześniejszego Wykupu

 

Pokaż więcej

Emitent BNP Paribas Issuance B.V.
Gwarant / BNP Paribas SA BNP Paribas S.A. z siedzibą w Paryżu
Dystrybutor Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A.
Warstość/kwota emisji:  do 100.000.000 PLN
Liczba oferowanych Certyfikatów do 100.000 szt.
Minimalna kwota i waluta inwestycji  10.000 PLN
Wartość nominalna 1 Certyfikatu 1.000 PLN
Cena emisyjna 1 Certyfikatu 1.000 PLN
Opłata dystrybucyjna Z tytułu przyjmowania zapisów na Certyfikaty, Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A., pobiera opłatę dystrybucyjną, zgodnie z Taryfą prowizji i opłat, w wysokości uzależnionej od liczby Certyfikatów objętych zapisem, stanowiącą iloczyn łącznej wartości nominalnej subskrybowanych Certyfikatów i odpowiedniej stawki
Okres Trwania Produktu liczba dni, które upłynęły od 1 sierpnia 2024 r. (z wyłączeniem) do Dnia Wyceny Automatycznego Wcześniejszego Wykupu (włącznie)
Premia wypłacana w Dniu Wykupu, w wysokości procentowej zmiany notowań akcji Spółki, która zanotowała najmniejszy wzrost notowań względem jej Poziomu Początkowego
Poziom Początkowy: wartość notowań akcji Spółki 1, Spółki 2, Spółki 3 na zamknięcie w Dniu Obserwacji Początkowej według danych wskazanych przez Emitenta
Poziom Zamknięcia: wartość notowań akcji Spółki 1, Spółki 2, Spółki 3 na zamknięcie notowań w Dniu Wyceny Wykupu według danych wskazanych przez Emitenta
Dzień Wyceny Wykupu: 30 lipca 2027 r.
Dzień Wykupu (data zapadalności): 6 sierpnia 2027 r.
Notowanie: Zamiarem Emitenta jest ubieganie się o dopuszczenie Certyfikatów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”)
Kod ISIN XS2794975115

Dodatkowe informacje

3-letnie Certyfikaty strukturyzowane IBV „Nowa Strategia II” („Certyfikaty”) oferowane są Klientom Banku BNP Paribas („Inwestorzy”):

 • oczekującym stopy zwrotu wyższej od oprocentowania lokat terminowych przy jednoczesnej akceptacji ryzyka inwestycyjnego,
 • oczekującym pełnej ochrony kapitału (ochrona w Dniu Wykupu – dacie zapadalności, przy czym oznacza to wartość inwestycji pomniejszoną o opłatę dystrybucyjną za nabycie Certyfikatów),
 • akceptującym:
  • wcześniejsze wykupienie Certyfikatów przez Emitenta,
  • horyzont inwestycyjny Certyfikatu,
  • ryzyko nieosiągnięcia zysku lub nawet poniesienia straty (w sytuacji zakończenia inwestycji z inicjatywy Inwestora),
 • dysponującym doświadczeniem i posiadającym wiedzę w zakresie instrumentów finansowych o charakterze inwestycyjnym (weryfikowanym na podstawie ankiety MiFID),
 • posiadającym rachunek maklerski prowadzony przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A.

 

Nabywcami Certyfikatów mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne, z wyłączeniem osób amerykańskich („US-Persons”) w rozumieniu amerykańskiej ustawy Securities Act 1933, rezydentów Wielkiej Brytanii oraz Irlandii Północnej, a także obywateli rosyjskich, osób fizycznych zamieszkałych w Rosji, osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych posiadającą siedzibę w Rosji.

 

 • Wartość nominalna chroniona jest w Dniu Wykupu w całości, tj. w 100%, przy czym oznacza to wartość inwestycji pomniejszoną o opłatę dystrybucyjną za nabycie Certyfikatów.
 • Ochrona wartości nominalnej nie dotyczy sytuacji wycofania się Inwestora z inwestycji z jego inicjatywy przed Dniem Wykupu.

 

 

ZAKOŃCZENIE INWESTYCJI Z INICJATYWY INWESTORA

 

Certyfikaty powinny być kupowane przez Inwestorów, którzy mają zamiar zatrzymać je do Dnia Wykupu (maksymalny okres inwestycji wynosi 3 lata).

Wcześniejsze zakończenie inwestycji w Certyfikaty możliwe będzie po ich wprowadzeniu do obrotu giełdowego, poprzez złożenie zlecenia sprzedaży na GPW, za pośrednictwem biura maklerskiego prowadzącego rachunek maklerski, na którym zapisane są Certyfikaty.

Płynność obrotu Certyfikatami zapewnia sam emitent, który pełni funkcję animatora. Animator ma obowiązek wyceny certyfikatu wg kursów rynkowych oraz wystawiania oferty kupna przez większość czasu trwania sesji giełdowej.

Realizacja wcześniejszego zakończenia inwestycji, dokonywana z inicjatywy Inwestora:

 • jest związana z pobraniem przez podmiot realizujący zlecenia sprzedaży prowizji za realizację tego zlecenia;
 • może się wiązać ze stratą, ponieważ realizacja zlecenia sprzedaży dokonywana jest po cenie rynkowej;
 • może być utrudniona ze względu na niską płynność, a wycena rynkowa Certyfikatów może okazać się w danym czasie niemożliwa oraz może ulegać częstym wahaniom.

BNP Paribas Issuance B.V. (emitent certyfikatów IBV „Nowa Strategia II”) jest podmiotem zagranicznym i zgodnie z prawem nie ma obowiązku naliczania i odprowadzania podatku od wypłaconych kuponów.

W związku z tym, iż ww. certyfikaty będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w Polsce, Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. zgodnie z art. 41 ust. 4d ustawy z dnia 16 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z art. 26 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, jest płatnikiem ryczałtowego podatku dochodowego. Dlatego w przypadku, gdy zostanie spełniony warunek wypłaty kuponu i na rachunki maklerskie Inwestorów zostaną przelane środki wynikające z wypłaty kuponu, Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. pobierze z rachunków maklerskich Inwestorów należny podatek. 
Natomiast podatek od sprzedaży certyfikatów dokonanej przez Inwestora (nie dotyczy odkupienia certyfikatów w terminie zapadalności), jest rozliczany w taki sam sposób i w takiej samej wysokości jak podatek od zysków uzyskanych ze sprzedaży innych papierów wartościowych / instrumentów finansowych, notowanych na GPW. W związku z tym, w przypadku osiągnięcia przychodu z tytułu sprzedaży certyfikatów / papierów wartościowych, biuro maklerskie prowadzące rachunek maklerski, z którego dokonano sprzedaży, sporządza i przesyła Inwestorom oraz właściwemu urzędowi skarbowemu, do końca miesiąca lutego następującego po roku podatkowym, formularz PIT-8C (informacja podatkowa o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych). Informacje zawarte w formularzu PIT-8C powinny służyć do wypełnienia zeznania podatkowego (np. PIT 38). 
Powyższa informacja nie stanowi usługi doradztwa podatkowego, a Inwestor powinien samodzielnie lub z pomocą wykwalifikowanego doradcy ocenić własną sytuację podatkową, która może ulec zmianie w przyszłości.

Dokumenty

 
Prospekt emisyjny z dnia 30 maja 2024 r. (w języku angielskim)
 
Final Terms (Warunki końcowe w języku angielskim) + Issue Specific Summary (w języku angielskim) + Podsumowanie Programu Emisji (w języku polskim)
 
Dokument zawierający kluczowe informacje (z ang. Key Information Document, KID) (w języku polskim)

Pokaż więcej

 
Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. (w języku polskim)
 
Wzór formularza zapisu dla osób fizycznych (w języku polskim)
 
Wzór formularza zapisu dla osób prawnych (w języku polskim)
 
Karta produktu (materiał marketingowy)

NOTA PRAWNA

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny oraz został opracowany i opublikowany wyłącznie na potrzeby klientów BNP Paribas Bank Polska S.A. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią oferty oraz zaproszenia do nabycia Certyfikatów. Informacja jest kierowana do nieoznaczonego adresata, nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i sytuacji ani profilu inwestycyjnego klienta, nie stanowi świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani porady inwestycyjnej, a także nie jest formą świadczenia doradztwa podatkowego ani pomocy prawnej. Nie stanowi informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną ani rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku. 
Inwestor powinien podjąć decyzję inwestycyjną samodzielnie. Inwestowanie wiąże się z ryzkiem. Inwestor musi liczyć się z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału. Przed inwestycją w produkt Inwestor powinien zapoznać się z czynnikami ryzyka o których mowa w Prospekcie emisyjnym i Warunkach Końcowych oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje.
Inwestycja w Certyfikaty nie posiada gwarancji wypłaty zysku. Produkt nie jest objęty ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
Szczegółowe i wiążące informacje dotyczące produktów strukturyzowanych dystrybuowanych w BNP Paribas Bank Polska S.A. zamieszczone są w Prospekcie emisyjnym, Warunkach Końcowych oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje (ang. Key Information Document, KID) dotyczących poszczególnych emisji, dostępnych na stronie internetowej:  https://www.bnpparibas.pl/biuro-maklerskie/produkty-strukturyzowane.

Pomiędzy Biurem Maklerskim BNP Paribas Bank Polska S.A. a Emitentem i spółkami/indeksami stanowiącymi aktywa bazowe nie występują powiązania i nie są mu znane informacje, o których mowa w art. 5 i 6 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r., z zastrzeżeniem, że: 

 • Emitent jest spółką w 100% zależną od BNP Paribas SA z siedzibą w Paryżu (Francja);
 • BM, będące Dystrybutorem przedmiotowych certyfikatów oraz BNP Paribas SA z siedzibą w Paryżu (Francja), wydający rekomendacje dla spółek/indeksów stanowiących aktywa bazowe dla wskazanych certyfikatów, należą do tej samej grupy kapitałowej BNP Paribas. 
   

DANE IDENTYFIKACYJNE

Emitentem Certyfikatów jest BNP Paribas Issuance B.V. z siedzibą w Holandii pod adresem Herengracht 595, 1017 CE Amsterdam. Emitent jest spółką w 100% zależną od BNP Paribas SA z siedzibą w Paryżu (Francja).

Dystrybutorem produktów strukturyzowanych w BNP Paribas Bank Polska S.A. jest Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A., prowadzące działalność maklerską na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Biuro podlega regulacjom ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Nadzór nad działalnością Biura sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, adres do korespondencji: ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa, BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 676 946 zł w całości wpłacony.