3-letnie certyfikaty strukturyzowane

STABILNA STRATEGIA II

3,5% Szansa na zysk już po 6 miesiącach!
Dostępność
Online
Oddziały
Mobile
Centra Wealth Management

Najważniejsze cechy

Okres subskrypcji: 4 - 20 maja 2022 r.

Szansa na zysk

3,5%

za każde 6 miesięcy inwestycji

(7% w skali roku)

przy akceptacji ryzyka nieosiągnięcia zysku lub nawet poniesienia straty

Ochrona wartości nominalnej

(tj. wartości inwestycji pomniejszonej o wysokość pobranej opłaty dystrybucyjnej)

100%

w dacie zapadalności

Okres inwestycji

3 lata

 

z możliwością:

 • wcześniejszego automatycznego wykupu dokonanego przez Emitenta,
 • zakończenia inwestycji z inicjatywy Inwestora – sprzedaż na GPW po bieżącej cenie rynkowej
Opcje dodatkowe

efekt „śnieżnej kuli”

tj. możliwość wypłaty kuponów wcześniej niewypłaconych

efekt „memorizer”

tj. zwiększenie prawdopodobieństwa wcześniejszego automatycznego wykupu

Emisja certyfikatów strukturyzowanych „Stabilna Strategia II” wspiera akcję pomocy humanitarnej dla mieszkańców Ukrainy poprzez Fundusz BNP Paribas Rescue & Recover Fund.

 

Na inicjatywę pomocy Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska i BNP Paribas S.A. Issuance B.V. przeznaczą nie mniej niż 0,4%, liczone od wartości nominalnej certyfikatów strukturyzowanych IBV nabytych w ramach oferty w maju 2022 r.

 

– zobacz więcej informacji na ten temat: https://bnpparibas.pl/_file/Biuro-Maklerskie/Ukraina_IBV.pdf

 

 

Jak to działa

Wynik inwestycji w certyfikaty IBV „Stabilna Strategia II” zależny jest od notowań akcji trzech spółek (łącznie zwanych „Spółkami”):

 • Merck & Co Inc (Bloomberg: MRK UN Equity), (“Spółka 1”),
 • Pfizer Inc (Bloomberg: PFE UN Equity), (“Spółka 2”),
 • Sanofi (Bloomberg: SAN FP Equity), (“Spółka 3”).
 • W Dniu Obserwacji Początkowej (na zamknięcie notowań) wyznaczany jest Poziom Początkowy notowań akcji wszystkich Spółek (notowanie każdej ze Spółek będzie miało swoją wartość Poziomu Początkowego).

 • Jeżeli w danym Dniu Obserwacji notowania akcji wszystkich Spółek spełnią warunek dla Automatycznego Wcześniejszego Wykupu tj. notowania akcji poszczególnych Spółek były w którymkolwiek z Dni Obserwacji (efekt Memorizer) lub w tym samym Dniu Obserwacji, na równi lub powyżej Poziomu Bariery Automatycznego Wcześniejszego Wykupu oraz Bariery Wypłaty Kuponu:

  • Inwestorom wypłacony zostanie Kupon w Dniu Wypłaty Kuponu,
  • Inwestycja się kończy, a Inwestorom oprócz Kuponu wypłacona zostanie także wartość nominalna,
   (w Dniu Automatycznego Wcześniejszego Wykupu),
  • Certyfikaty zostaną automatycznie wykupione i umorzone przez Emitenta
   (bez możliwości wpływu na ten wykup przez Inwestora).
 • W przeciwnym razie, czyli jeśli w danym Dniu Obserwacji wartość notowań akcji chociażby jednej ze Spółek będzie niższa od Poziomu Bariery Automatycznego Wcześniejszego Wykupu oraz Bariery Wypłaty Kuponu (a we wcześniejszych obserwacjach notowania akcji tej Spółki nie były na lub powyżej wymienionych Barier), inwestycja trwa dalej a Kupon w tej obserwacji nie jest wypłacany, przy czym jeżeli w którejkolwiek z następnych obserwacji (Dni Obserwacji) spełniony zostanie warunek wypłaty Kuponu, to będzie on wypłacony za wszystkie te okresy, w których nie był wcześniej wypłacony (efekt „śnieżnej kuli”). W celu uniknięcia wątpliwości należy pamiętać, że po automatycznym przedterminowym wykupieniu Certyfikatów, żaden kolejny Kupon nie zostanie już wypłacony.

 • Jeżeli we wszystkich Dniach Obserwacji wartość notowań akcji przynajmniej jednej ze Spółek znajdzie się poniżej odpowiedniego Poziomu Bariery Automatycznego Wcześniejszego Wykupu, inwestycja trwać będzie do Dnia Wykupu, a Kupon nie jest wypłacany.

 • Wypłata Kuponu w Dniu Wykupu jest uzależniona od notowań akcji wszystkich Spółek. Jeżeli notowania akcji:

  • każdej ze Spółek znajdą się na poziomie 100% Poziomu Początkowego lub powyżej tego poziomu w Dniu Wyceny Wykupu lub w dowolnym wcześniejszym Dniu Obserwacji – Inwestor otrzymuje Kupon w wysokości 3,5% za każde pół roku inwestycji (maksymalnie 21% w skali całej inwestycji);
  • przynajmniej jednej ze Spółek będzie poniżej 100% Poziomu Początkowego w każdym Dniu Obserwacji i w Dniu Wyceny Wykupu  – Inwestor nie otrzymuje Kuponu.

   

   W Dniu Wykupu Inwestor otrzymuje zwrot wartości nominalnej, tj. wartości inwestycji pomniejszonej o wysokość pobranej opłaty dystrybucyjnej.

 • Wcześniejsze zakończenie inwestycji może nastąpić z inicjatywy Inwestora. W takiej sytuacji sprzedaż realizowana jest po cenie rynkowej i może powodować stratę albo osiągnięcie zysku innego niż Kupon. Zysk możliwy jest  w sytuacji, gdy cena sprzedaży Certyfikatów przewyższy wartość nominalną Certyfikatów powiększoną o wartość prowizji wnoszonej na rzecz biura maklerskiego realizującego zlecenie. W przeciwnym wypadku Inwestor poniesie stratę.

 • Wypłata wartości nominalnej oraz ewentualnego zysku nastąpi na rachunek maklerski Inwestora posiadającego Certyfikaty w Dniu Wykupu.

Przykładowe scenariusze

Zobacz przykładowe scenariusze, aby lepiej zrozumieć działanie produktu.

(wszystkie wykresy prezentowane w tym dziale przygotowane zostały na podstawie obliczeń własnych Biura Maklerskiego Banku BNP Paribas Bank Polska S.A.)

 

Na czym oparty jest produkt?

Wynik inwestycji w certyfikaty IBV „Stabilna Strategia II” zależny jest od notowań akcji trzech spółek (łącznie):

 


Czynniki ryzyka

Czynniki ryzyka zawiązane z certyfikatami IBV „Stabilna Strategia II”

 • brak ochrony kapitału w przypadku zakończenia inwestycji z inicjatywy Inwestora przed Dniem Wykupu (datą zapadalności; okres inwestycji wynosi 3 lat) 
 • nieotrzymanie Kuponu w przypadku, gdy w każdym z Dni Obserwacji oraz w Dniu Wyceny Wykupu notowanie akcji którejkolwiek ze Spółek będzie poniżej 100% Poziomu Początkowego
 • w przypadku automatycznego przedterminowego wykupu Certyfikatów żaden kolejny Kupon nie zostanie już wypłacony
 • w przypadku sprzedaży Certyfikatów dokonywanej na giełdzie po cenie rynkowej z inicjatywy Inwestora przed Dniem Wykupu, pobierana jest opłata (zgodnie z Taryfą prowizji i opłat)

 

 

Wskaźnik ryzyka1

Wskaźnik ryzyka uwzględnia założenie, że Inwestor będzie utrzymywać produkt do Dnia Wykupu. W przypadku wcześniejszego zakończenia inwestycji, faktyczne ryzyko może wzrosnąć.
1 2 3 4 5 6 7

                                

niższe ryzyko wyższe ryzyko

 

 

Inne czynniki ryzyka zawiązane z certyfikatami strukturyzowanymi

Ryzyko rynkowe – inwestycja w produkty strukturyzowane wiąże się z ryzykiem, które może dotyczyć: notowań akcji, stóp procentowych, kursów wymiany walut, inflacji, zmiany wartości pieniądza w czasie, ryzyka politycznego, itp.
Ryzyko braku płynności – Emitent nie gwarantuje, że podjęte przez niego próby stworzenia rynku wtórnego powiodą się, ani też jaka będzie cena obrotu na tym rynku, zatem produkty strukturyzowane powinny być kupowane z zamiarem zatrzymania ich do dnia wykupu przez Emitenta.
Ryzyko kredytowe Emitenta - pomimo objęcia certyfikatów formułą ochrony kapitału określoną w warunkach emisji, istnieje ryzyko niewypełnienia tych zobowiązań w związku z niewypłacalnością Emitenta. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że wszystkie zobowiązania Emitenta są nieodwołalnie i bezwarunkowo gwarantowane przez BNP Paribas SA.

Jak złożyć zapis na certyfikaty?

Oddział

Przyjdź do oddziału

 

 

 

Znajdź oddział

Klienci Bankowości Premium

Odwiedź Centrum Wealth Management

 

Znajdź Centrum

On-line

Wejdź do GOonline a następnie przejdź do Sidoma Web przez Moje finanse->Inwestycje->Twój rachunek maklerski

Zaloguj

Złóż zapis w aplikacji GObroker

 

 

Pobierz

Warunki emisji certyfikatów

Okres subskrypcji

od 4 do 20 maja 2022 r.

(złożony zapis jest nieodnawialny)

Dzień Obserwacji Początkowej 24 maja 2022 r.
Memorizer dodatkowy efekt uprawdopodobniający Automatyczny Wcześniejszy Wykup polegający na tym, że jeśli notowania akcji wszystkich Spółek stanowiących aktywo bazowe dla Certyfikatu będą na lub powyżej poziomu bariery Automatycznego Wcześniejszego Wykupu przynajmniej w jednym z Dni Obserwacji (niekoniecznie w tym samym Dniu Obserwacji), certyfikat zostanie wykupiony w danym Dniu Automatycznego Wcześniejszego Wykupu, dla którego warunek autocall spełni ostatnia ze Spółek. W takim przypadku Inwestorzy otrzymają zwrot 100% wartości nominalnej Certyfikatu oraz należny Kupon. Jeżeli notowanie akcji danej Spółki w danym Dniu Obserwacji osiągnie poziom równy lub wyższy od Poziomu Początkowego, to w kolejnych Dniach Obserwacji notowania tej Spółki nie będą już weryfikowane.
Kupon 3,5% za każde 6 miesięcy inwestycji (pierwsza obserwacja po roku trwania inwestycji; 21% w skali całej inwestycji)
Poziom Bariery Wypłaty Kuponu oraz Automatycznego Wcześniejszego Wykupu (względem Poziomu Początkowego) 100%
Dni Obserwacji
Pierwszy Dzień Obserwacji: 24 maja 2023 r.
Drugi Dzień Obserwacji: 24 listopada 2023 r.
Trzeci Dzień Obserwacji: 24 maja 2024 r.
Czwarty Dzień Obserwacji: 25 listopada 2024 r.
Dni Automatycznego Wcześniejszego Wykupu
Pierwszy Dzień Automatycznego
Wcześniejszego Wykupu:                 31 maja 2023 r.
Drugi Dzień Automatycznego
Wcześniejszego Wykupu:                 1 grudnia 2023 r.
Trzeci Dzień Automatycznego
Wcześniejszego Wykupu:                  3 czerwca 2024 r.
Czwarty Dzień Automatycznego
Wcześniejszego Wykupu:                  2 grudnia 2024 r.
Dni Wypłaty Kuponu
31 maja 2023 r., albo
– 1 grudnia 2023 r., albo
– 3 czerwca 2024 r., albo
– 2 grudnia 2024 r., albo
– 29 maja 2025 r.
Dzień Wyceny Wykupu 22 maja 2025 r.
Dzień Wykupu (data zapadalności)

29 maja 2025 r.

 

Pokaż więcej

Emitent BNP Paribas Issuance B.V.
Gwarant / BNP Paribas SA BNP Paribas S.A. z siedzibą w Paryżu
Oferujący i Dystrybutor Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A.
Poziom Początkowy wartość notowań akcji Spółki 1, Spółki 2, Spółki 3 na zamknięcie w Dniu Obserwacji Początkowej według danych wskazanych przez Emitenta
Wartość/kwota emisji do 100.000.000 PLN
Liczba oferowanych Certyfikatów do 100.000 szt.
Minimalna kwota i waluta inwestycji: 10.000 PLN (10 Certyfikatów po 1.000 PLN każdy)
Wartość nominalna 1 Certyfikatu 1.000 PLN
Cena emisyjna 1 Certyfikatu 1.000 PLN
Opłata dystrybucyjna Z tytułu przyjmowania zapisów na Certyfikaty, Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A., pobiera opłatę dystrybucyjną, zgodnie z Taryfą prowizji i opłat, w wysokości uzależnionej od liczby Certyfikatów objętych zapisem, stanowiącą iloczyn łącznej wartości nominalnej subskrybowanych Certyfikatów i odpowiedniej stawki
Okres inwestycji 3 lata z możliwością Automatycznego Wcześniejszego Wykupu, który może zostać dokonany przez Emitenta we wskazanych terminach
Dzień Emisji 30 maja 2022 r.
Dzień obserwacji Dzień, w którym (na zamknięcie notowań) wyznaczany jest poziom notowań akcji trzech Spółek
Notowanie Zamiarem Emitenta jest ubieganie się o dopuszczenie Certyfikatów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”)
Kod ISIN XS2372795497

Dodatkowe informacje

3-letnie Certyfikaty strukturyzowane IBV „Stabilna Strategia II” („Certyfikaty”) oferowane są Klientom Banku BNP Paribas („Inwestorzy”):

 • oczekującym stopy zwrotu wyższej od oprocentowania lokat terminowych przy jednoczesnej akceptacji ryzyka inwestycyjnego,
 • oczekującym pełnej ochrony kapitału (tj. ochrony wartości inwestycji pomniejszonej o wysokość pobranej opłaty dystrybucyjnej w Dniu Wykupu – dacie zapadalności),
 • akceptującym wcześniejsze wykupienie Certyfikatów przez Emitenta,
 • akceptującym ryzyko nieosiągnięcia zysku lub nawet poniesienia straty - w skrajnej sytuacji Inwestor może stracić cały zainwestowany kapitał,
 • akceptującym horyzont inwestycyjny Certyfikatu,
 • dysponującym doświadczeniem i posiadającym wiedzę w zakresie instrumentów finansowych o charakterze inwestycyjnym (weryfikowanym na podstawie ankiety MiFID),
 • posiadającym rachunek maklerski prowadzony przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A.

 

Nabywcami Certyfikatów mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne, z wyłączeniem osób amerykańskich („US-Persons”) w rozumieniu amerykańskiej ustawy Securities Act 1933, rezydentów Wielkiej Brytanii oraz Irlandii Północnej, a także obywateli rosyjskich, osób fizycznych zamieszkałych w Rosji, osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych posiadającą siedzibę w Rosji.

 

 • Wartość nominalna chroniona jest w Dniu Wykupu w całości, tj. w 100%, przy czym oznacza to wartość inwestycji pomniejszoną o opłatę dystrybucyjną za nabycie Certyfikatów.
 • Ochrona wartości nominalnej nie dotyczy sytuacji wycofania się Inwestora z inwestycji z jego inicjatywy przed Dniem Wykupu.

 

 

ZAKOŃCZENIE INWESTYCJI Z INICJATYWY INWESTORA

 

Certyfikaty powinny być kupowane przez Inwestorów, którzy mają zamiar zatrzymać je do Dnia Wykupu (maksymalny okres inwestycji wynosi 3 lata).

Wcześniejsze zakończenie inwestycji w Certyfikaty możliwe będzie po ich wprowadzeniu do obrotu giełdowego, poprzez złożenie zlecenia sprzedaży na GPW, za pośrednictwem biura maklerskiego prowadzącego rachunek maklerski, na którym zapisane są Certyfikaty.

Płynność obrotu Certyfikatami zapewnia sam emitent, który pełni funkcję animatora. Animator ma obowiązek wyceny certyfikatu wg kursów rynkowych oraz wystawiania oferty kupna przez większość czasu trwania sesji giełdowej.

Realizacja wcześniejszego zakończenia inwestycji, dokonywana z inicjatywy Inwestora:

 • jest związana z pobraniem przez podmiot realizujący zlecenia sprzedaży prowizji za realizację tego zlecenia;
 • może się wiązać ze stratą, ponieważ realizacja zlecenia sprzedaży dokonywana jest po cenie rynkowej;
 • może być utrudniona ze względu na niską płynność, a wycena rynkowa Certyfikatów może okazać się w danym czasie niemożliwa oraz może ulegać częstym wahaniom.

BNP Paribas Issuance B.V. (emitent certyfikatów IBV „Stabilna Strategia II”) jest podmiotem zagranicznym i zgodnie z prawem nie ma obowiązku naliczania i odprowadzania podatku od wypłaconych kuponów.

W związku z tym, iż ww. certyfikaty będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w Polsce, Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. zgodnie z art. 41 ust. 4d ustawy z dnia 16 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z późniejszymi zmianami oraz z art. 26 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych z późniejszymi zmianami, jest płatnikiem ryczałtowego podatku dochodowego. Dlatego w przypadku, gdy zostanie spełniony warunek wypłaty kuponu i na rachunki maklerskie Inwestorów zostaną przelane środki wynikające z wypłaty kuponu, Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. pobierze z rachunków maklerskich Inwestorów należny podatek.

Natomiast podatek od sprzedaży certyfikatów dokonanej przez Inwestora (nie dotyczy odkupienia certyfikatów w terminie zapadalności), jest rozliczany/płacony w taki sam sposób i w takiej samej wysokości jak podatek od zysków uzyskanych ze sprzedaży innych papierów wartościowych / instrumentów finansowych, notowanych na GPW. W związku z tym, w przypadku osiągnięcia przychodu z tytułu sprzedaży certyfikatów / papierów wartościowych, biuro maklerskie prowadzące rachunek maklerski, z którego dokonano sprzedaży, przesyła Inwestorom oraz właściwemu urzędowi skarbowemu, do końca miesiąca lutego następującego po roku podatkowym, formularz PIT-8C (informacja podatkowa o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych). Informacje zawarte w formularzu PIT-8C powinny służyć do wypełnienia zeznania podatkowego (np. PIT 38).

Powyższa informacja nie stanowi usługi doradztwa podatkowego, a Inwestor powinien samodzielnie lub z pomocą wykwalifikowanego doradcy ocenić własną sytuację podatkową, która może ulec zmianie w przyszłości.

Dokumenty

 
Prospekt emisyjny z suplementami (w języku angielskim)
 
Final Terms (Warunki końcowe w języku angielskim) + Issue Specific Summary (w języku angielskim) + Podsumowanie Programu Emisji (w języku polskim)
 
Dokument zawierający kluczowe informacje (z ang. Key Information Document, KID) (w języku polskim)

Pokaż więcej

 
Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. (w języku polskim)
 
Wzór formularza zapisu dla osób fizycznych (w języku polskim)
 
Wzór formularza zapisu dla osób prawnych (w języku polskim)
 
Karta produktu (materiał marketingowy)

NOTA PRAWNA

Produkt nie jest przeznaczony dla Klientów z Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny oraz został opracowany i opublikowany wyłącznie na potrzeby klientów BNP Paribas Bank Polska S.A. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, usługi doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani porady inwestycyjnej, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej. Inwestor powinien podjąć decyzję inwestycyjną samodzielnie. Inwestowanie wiąże się z ryzkiem. Inwestor musi liczyć się z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału.

Szczegółowe i wiążące informacje dotyczące produktów strukturyzowanych dystrybuowanych w BNP Paribas Bank Polska S.A. zamieszczone są w Prospekcie emisyjnym, Warunkach Końcowych oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje (ang. Key Information Document, KID) dotyczących poszczególnych emisji dostępnych na stronie internetowej: https://www.bnpparibas.pl/biuro-maklerskie/produkty-strukturyzowane.

 

DANE IDENTYFIKACYJNE

Emitentem Certyfikatów jest BNP Paribas Issuance B.V. z siedzibą w Holandii pod adresem Herengracht 595, 1017 CE Amsterdam. Emitent jest spółką w 100% zależną od BNP Paribas SA z siedzibą w Paryżu (Francja).

Oferującym i Dystrybutorem produktów strukturyzowanych w BNP Paribas Bank Polska S.A. jest Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A., prowadzące działalność maklerską na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Biuro podlega regulacjom ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Nadzór nad działalnością Biura sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, adres do korespondencji: ul. Grzybowska 78, 00-844  Warszawa, BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 2; 01-211 Warszawa wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000011571, posiadający NIP: 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147.593.150 zł w całości wpłacony.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved.