4-letnie certyfikaty strukturyzowane

Światowy Duet II

 

Szansa na zysk w wysokości 0,42% za każdy miesiąc inwestycji!

Najważniejsze cechy

Okres subskrypcji: 2 – 29 listopada 2021 r.

Szansa na zysk

0,42%

za każdy miesiąc inwestycji

(20,16% w skali 4 lat)

 

 • przy akceptacji ryzyka nieosiągnięcia zysku lub nawet poniesienia straty (w skrajnej sytuacji inwestor może stracić cały zainwestowany kapitał)
Warunkowa ochrona wartości nominalnej w dacie zapadalności (tj. wartości inwestycji pomniejszonej o wysokość pobranej opłaty dystrybucyjnej)
 • jeżeli spadek notowań akcji którejkolwiek Spółki nie przekroczy 40%
Okres inwestycji

4 lata

 

(możliwość wcześniejszego zakończenia inwestycji z inicjatywy Inwestora - sprzedaż na GPW po bieżącej cenie rynkowej)

Opcje dodatkowe
 • obniżający się poziom wcześniejszego automatycznego wykupu
 • efekt „śnieżnej kuli”, tj. wypłaty Kuponów wcześniej niewypłaconych

Emisja certyfikatów strukturyzowanych „Światowy Duet II” wspiera akcję budowy Międzynarodowej Stacji Polarnej na Oceanie Arktycznym, realizowanej przez Fundację Tara Ocean, która ma zapewnić zespołom naukowym z całego świata możliwość prowadzenia badań mających na celu podjęcie działań skierowanych na ochronę wód oceanicznych – zobacz więcej informacji na ten temat: https://www.bnpparibas.pl/_file/Biuro-Maklerskie/pdf/Tara-Ocean.pdf

Więcej informacji o projektach realizowanych przez 
Tara Ocean można znaleźć na stronie internetowej Fundacji.

Jak to działa

 

Wynik inwestycji w Certyfikaty „Światowy Duet II” zależny jest od notowań akcji dwóch spółek (łącznie):

 • Autodesk Inc (Bloomberg: ADSK UW Equity), (“Spółka 1”),
 • Deutsche Post AG-REG (Bloomberg: DPW GY Equity), (“Spółka 2”).

Poziom Początkowy

W Dniu Obserwacji Początkowej (na zamknięcie notowań) wyznaczany jest Poziom Początkowy notowań akcji obu Spółek (notowanie każdej ze Spółek będzie miało swoją wartość Poziomu Początkowego).

Wypłata Kuponu

Jeżeli w danym Dniu Obserwacji lub w Dniu Wyceny Wykupu wartość notowań akcji obu Spółek będzie równa lub wyższa od Poziomu Bariery Wypłaty Kuponu, Inwestorom wypłacony zostanie Kupon (w danym Dniu Wypłaty Kuponu albo w Dniu Wykupu).

W przeciwnym razie, jeśli w danym Dniu Obserwacji wartość notowań akcji którejkolwiek Spółki znajdzie się poniżej Poziomu Bariery Wypłaty Kuponu, Kupon w tej obserwacji nie jest wypłacany, przy czym jeżeli w kolejnej obserwacji spełniony zostanie warunek wypłaty Kuponu, to będzie on wypłacony za wszystkie te okresy, w których nie był wcześniej wypłacony (efekt „śnieżnej kuli”). W celu uniknięcia wątpliwości, należy pamiętać, że po automatycznym przedterminowym wykupieniu Certyfikatów żaden kolejny Kupon nie zostanie już wypłacony.

Automatyczny Wcześniejszy Wykup

Jeżeli w danym Dniu Wyceny Automatycznego Wcześniejszego Wykupu wartość notowań akcji obu Spółek będzie równa lub wyższa od Poziomu Bariery Automatycznego Wcześniejszego Wykupu:

- Inwestorom wypłacony zostanie Kupon w Dniu Wypłaty Kuponu,

- następuje automatyczne zakończenie inwestycji, a Inwestorom oprócz Kuponu wypłacona zostanie także wartość nominalna

(w danym Dniu Automatycznego Wcześniejszego Wykupu),

- Certyfikaty zostaną automatycznie wykupione i umorzone przez Emitenta

(bez możliwości wpływu na ten wykup przez Inwestora).

 

Należy zwrócić uwagę, że pierwsza możliwość automatycznego wcześniejszego wykupu Certyfikatów następuje dopiero po roku trwania inwestycji.

Brak Automatycznego Wcześniejszego Wykupu

Jeżeli we wszystkich Dniach Obserwacji wartość notowań akcji przynajmniej jednej Spółki znajdzie się poniżej odpowiedniego Poziomu Bariery Automatycznego Wcześniejszego Wykupu, inwestycja trwać będzie do Dnia Wykupu.

Zakończenie inwestycji w Dniu Wykupu

To, czy Kupon zostanie wypłacony w Dniu Wykupu, zależy od notowania akcji obu Spółek. Jeżeli notowania akcji obu Spółek w czterdziestym ósmym Dniu Obserwacji:

 • osiągną co najmniej 62% Poziomu Początkowego – Inwestor otrzymuje Kupon w wysokości 0,42% oraz wszystkie Kupony, które nie zostały wcześniej wypłacone (maksymalny zysk Inwestora może wynieść 20,16%);
 • znajdą się poniżej 62% Poziomu Początkowego – Inwestor nie otrzymuje Kuponu.

 

Zakończenie inwestycji w Dniu Wykupu może mieć trzy warianty. Jeżeli w Dniu Wyceny Wykupu wartość notowań:

 • akcji obu Spółek osiągnie co najmniej 62% Poziomu Początkowego – Inwestor otrzymuje zwrot wartości nominalnej, a także Kupon w wysokości 0,42% oraz wszystkie Kupony, które nie zostały wcześniej wypłacone (maksymalny zysk Inwestora może wynieść 20,16% (48 x 0,42%));
 • akcji obu Spółek osiągnie co najmniej 60% Poziomu Początkowego, ale przynajmniej jedna z nich będzie poniżej 62% tego Poziomu – inwestor otrzymuje zwrot wartości nominalnej;
 • o akcji przynajmniej jednej ze Spółek znajdą się poniżej 60% Poziomu Początkowego – w takim przypadku Inwestor ponosi stratę w wysokości procentowego spadku notowań akcji Spółki, która poniosła większą stratę (w skrajnej sytuacji Inwestor może stracić cały zainwestowany kapitał).

Zysk inny niż Kupon

Wcześniejsze zakończenie inwestycji może nastąpić z inicjatywy Inwestora. W takiej sytuacji sprzedaż realizowana jest po cenie rynkowej i może powodować stratę albo osiągnięcie zysku innego niż Kupon. Zysk możliwy jest, w sytuacji, gdy cena sprzedaży Certyfikatów przewyższy wartość nominalną Certyfikatów powiększoną o wartość prowizji wnoszonej na rzecz biura maklerskiego realizującego zlecenie. W przeciwnym wypadku Inwestor poniesie stratę.

Wypłata środków

Wypłata wartości nominalnej oraz ewentualnego zysku nastąpi na rachunek maklerski Inwestora posiadającego Certyfikaty w Dniu Wykupu.

Przykładowe Scenariusze

Zobacz przykładowe scenariusze, aby lepiej zrozumieć działanie inwestycji.

(wszystkie wykresy prezentowane w tym dziale przygotowane zostały na podstawie obliczeń własnych Biura Maklerskiego BNP Paribas Bank Polska S.A.)

 

NA CZYM OPARTY JEST PRODUKT?

Wynik inwestycji w certyfikaty IBV „Światowy Duet II” zależny jest od notowań akcji dwóch Spółek (łącznie):


 

Czynniki ryzyka

Czynniki ryzyka zawiązane z certyfikatami IBV „Światowy Duet II”

 • ochrona kapitału w terminie zapadalności (Dzień Wykupu) ma charakter warunkowy, co oznacza, że 100% ochrona wartości nominalnej (tj. wartości inwestycji pomniejszonej o wysokość opłaty dystrybucyjnej pobranej za nabycie Certyfikatów) dotyczy tylko sytuacji w której notowanie akcji którejkolwiek Spółki w Dniu Wyceny Wykupu nie spadnie poniżej 60% ich wartości z Dnia Obserwacji Początkowej,
 • nieotrzymanie żadnego Kuponu, w przypadku gdy w każdym z Dni Obserwacji oraz w Dniu Wyceny Wykupu notowanie akcji którejkolwiek Spółki spadnie poniżej Poziomu Bariery Wypłaty Kuponu,
 • poniesienie straty w przypadku, gdy nie dojdzie do automatycznego wcześniejszego wykupu, a w Dniu Wyceny Wykupu notowanie akcji którejkolwiek Spółki będzie niższe niż 60% Poziomu Początkowego (w skrajnej sytuacji Inwestor może stracić cały zainwestowany kapitał),
 • brak ochrony kapitału w przypadku zakończenia inwestycji z inicjatywy Inwestora przed Dniem Wykupu (datą zapadalności; okres inwestycji wynosi 4 lat),
 • w przypadku automatycznego wcześniejszego wykupu Certyfikatów, żaden kolejny Kupon nie zostanie już wypłacony,
 • w przypadku sprzedaży Certyfikatów dokonywanej na GPW po cenie rynkowej z inicjatywy Inwestora przed Dniem Wykupu, pobierana jest opłata (zgodnie z Taryfą prowizji i opłat).

 

 

Wskaźnik ryzyka1

Wskaźnik ryzyka uwzględnia założenie, że Inwestor będzie utrzymywać produkt do Dnia Wykupu. W przypadku wcześniejszego zakończenia inwestycji, faktyczne ryzyko może wzrosnąć.
1 2 3 4 5 6 7

                                

niższe ryzyko wyższe ryzyko

 

Inne czynniki ryzyka zawiązane z certyfikatami strukturyzowanymi

Ryzyko rynkowe – inwestycja w produkty strukturyzowane wiąże się z ryzykiem, które może dotyczyć: notowań akcji, stóp procentowych, kursów wymiany walut, inflacji, zmiany wartości pieniądza w czasie, ryzyka politycznego, itp.

Ryzyko braku płynności – Emitent nie gwarantuje, że podjęte przez niego próby stworzenia rynku wtórnego powiodą się, ani też jaka będzie cena obrotu na tym rynku, zatem produkty strukturyzowane powinny być kupowane z zamiarem zatrzymania ich do dnia wykupu przez Emitenta.

Ryzyko kredytowe Emitenta - pomimo objęcia certyfikatów formułą ochrony kapitału określoną w warunkach emisji, istnieje ryzyko niewypełnienia tych zobowiązań w związku z niewypłacalnością Emitenta. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że wszystkie zobowiązania Emitenta są nieodwołalnie i bezwarunkowo gwarantowane przez BNP Paribas SA.

Jak złożyć zapis na certyfikaty?

Oddział

Przyjdź do oddziału

 

Znajdź oddział

Klienci Bankowości Premium

Odwiedź Centrum Wealth Management

Znajdź Centrum

On-line

Klienci posiadający dostęp internetowy do rachunku maklerskiego poprzez system Sidoma

Zaloguj

Warunki emisji certyfikatów

Okres subskrypcji

od 2 listopada 2021 r. do 29 listopada 2021 r. 

(złożony zapis jest nieodwołalny)

Minimalna kwota i waluta inwestycji 10.000 PLN (10 Certyfikatów po 1.000 PLN każdy)
Dzień Obserwacji Początkowej 1 grudnia 2021 r.
Kupon 0,42% za każdy miesiąc inwestycji (20,16% za 4 lata)
Poziom Warunkowej Ochrony Kapitału

≥ 60% Poziomu Początkowego

Dzień Wyceny Wykupu 1 grudnia 2025 r.
Dzień Wykupu (data zapadalności) 8 grudnia  2025 r.

 

Pokaż więcej

Emitent BNP Paribas Issuance B.V.
Gwarant / BNP Paribas SA BNP Paribas S.A. z siedzibą w Paryżu
Oferujący i Dystrybutor Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A.
Poziom Początkowy Wartość notowania akcji Spółki 1 i Spółki 2 na zamknięcie w Dniu Obserwacji Początkowej według danych wskazanych przez Emitenta
Wartość/kwota emisji do 50.000.000 PLN
Liczba oferowanych Certyfikatów do 50.000 szt.
Wartość nominalna 1 Certyfikatu 1.000 PLN
Cena emisyjna 1 Certyfikatu 1.000 PLN
Opłata dystrybucyjna Z tytułu przyjmowania zapisów na Certyfikaty, Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A., pobiera opłatę dystrybucyjną, zgodnie z Taryfą prowizji i opłat, w wysokości uzależnionej od liczby Certyfikatów objętych zapisem, stanowiącą iloczyn łącznej wartości nominalnej subskrybowanych Certyfikatów i odpowiedniej stawki
Okres inwestycji 4 lata z możliwością Automatycznego Wcześniejszego Wykupu (tzw. autocall), który może zostać dokonany przez Emitenta w terminach wskazanych poniżej
Dzień Emisji 8 grudnia 2021 r.
Poziom Bariery Automatycznego Wcześniejszego Wykupu i Poziom Bariery Wypłaty Kuponu: wartość procentowa notowań akcji Spółki 1 i/lub Spółki 2 (gorszej z nich)  względem Poziomu Początkowego pozwalająca w danym Dniu Obserwacji na wypłatę Kuponu oraz ewentualnie na automatyczny wcześniejszy wykup Certyfikatów (wcześniejsze zakończenie inwestycji)
Dzień obserwacji dzień, w którym (na zamknięcie notowań) wyznaczany jest poziom notowań akcji obu Spółek
Notowanie Zamiarem Emitenta jest ubieganie się o dopuszczenie Certyfikatów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”)
Kod ISIN XS2310439422

 

 

Dzień Obserwacji

Dni Wyceny Kuponu

Dni Wyceny Automatycznego 
Wcześniejszego Wykup

Dni Wypłaty Kuponu

Dni Automatycznego 
Wcześniejszego Wykup

Poziom Automatycznego 
Wcześniejszego Wykupu 
oraz Bariery Wypłaty Kuponu

Pierwszy Dzień Obserwacji

03.01.2022

- 10.01.2022 - 92%
Drugi Dzień Obserwacji 01.02.2022 - 08.02.2022 - 92%
Trzeci Dzień Obserwacji 01.03.2022 - 08.03.2022 - 92%
Czwarty Dzień Obserwacji 01.04.2022 - 08.04.2022 - 92%
Piąty Dzień Obserwacji 02.05.2022 - 09.05.2022 - 92%
Szósty Dzień Obserwacji 01.06.2022 - 08.06.2022 - 92%
Siódmy Dzień Obserwacji 01.07.2022 - 08.07.2022 - 92%
Ósmy Dzień Obserwacji 01.08.2022 - 08.08.2022 - 92%
Dziewiąty Dzień Obserwacji 01.09.2022 - 08.09.2022 - 92%
Dziesiąty Dzień Obserwacji 04.10.2022 - 11.10.2022 - 92%
Jedenasty Dzień Obserwacji 01.11.2022 - 08.11.2022 - 92%
Dwunasty Dzień Obserwacji 01.12.2022 01.12.2022 08.12.2022 08.12.2022 92%
Trzynasty Dzień Obserwacji 03.01.2023 03.01.2022 10.01.2022 10.01.2022 92%
Czternasty Dzień Obserwacji 01.02.2023 01.02.2023 08.02.2023 08.02.2022 92%
Piętnasty Dzień Obserwacji 01.03.2023 01.03.2023 08.03.2023 08.03.2023 92%
Szesnasty Dzień Obserwacji 03.04.2023 03.04.2023 11.04.2023 11.04.2023 92%
Siedemnasty Dzień Obserwacji 02.05.2023 02.05.2023 09.05.2023 09.05.2023 92%
Osiemnasty Dzień Obserwacji 01.06.2023 01.06.2023 09.06.2023 09.06.2023 92%
Dziewiętnasty Dzień Obserwacji 03.07.2023 03.07.2023 10.07.2023 10.07.2023 87%
Dwudziesty Dzień Obserwacji 01.08.2023 01.08.2023 08.08.2023 08.08.2023 87%
Dwudziesty pierwszy Dzień Obserwacji 01.09.2023 01.09.2023 08.09.2023 08.08.2023 87%
Dwudziesty drugi Dzień Obserwacji 02.10.2023 02.10.2023 09.10.2023 09.10.2023 87%
Dwudziesty trzeci Dzień Obserwacji 01.11.2023 01.11.2023 08.11.2023 08.11.2023 87%
Dwudziesty czwarty Dzień Obserwacji 01.12.2023 01.12.2023 08.12.2023 08.12.2023 82%
Dwudziesty piąty Dzień Obserwacji 02.01.2024 02.01.2024 09.01.2023 09.01.2023 82%
Dwudziesty szósty Dzień Obserwacji 01.02.2024 01.02.2024 08.02.2024 08.02.2024 82%
Dwudziesty siódmy Dzień Obserwacji 01.03.2024 01.03.2024 08.03.2024 08.03.2024 82%
Dwudziesty ósmy Dzień Obserwacji 02.04.2024 02.04.2024 09.04.2024 09.04.2024 82%
Dwudziesty dziewiąty Dzień Obserwacji 02.05.2024 02.05.2024 09.05.2024 09.05.2024 82%
Trzydziesty Dzień Obserwacji 03.06.2024 03.06.2024 10.06.2024 10.06.2024 77%
Trzydziesty pierwszy Dzień Obserwacji 01.07.2024 01.07.2024 08.07.2024 08.07.2024 77%
Trzydziesty drugi Dzień Obserwacji 01.08.2024 01.08.2024 08.08.2024 08.08.2024 77%
Trzydziesty trzeci Dzień Obserwacji 03.09.2024 03.09.2024 10.09.2024 10.09.2024 77%
Trzydziesty czwarty Dzień Obserwacji 01.10.2024 01.10.2024 08.10.2024 08.10.2024 77%
Trzydziesty piaty Dzień Obserwacji 01.11.2024 01.11.2024 08.11.2024 08.11.2024 77%
Trzydziesty szósty Dzień Obserwacji 02.12.2024 02.12.2024 09.12.2024 09.12.2024 72%
Trzydziesty siódmy Dzień Obserwacji 02.01.2025 02.01.2024 09.01.2025 09.01.2025 72%
Trzydziesty ósmy Dzień Obserwacji 03.02.2025 03.02.2025 10.02.2025 10.02.2025 72%
Trzydziesty dziewiąty Dzień Obserwacji 03.03.2025 03.03.2025 10.03.2025 10.03.2025 72%
Czterdziesty Dzień Obserwacji 01.04.2025 01.04.2025 08.04.2025 08.04.2025 72%
Czterdziesty pierwszy Dzień Obserwacji 02.05.2025 02.05.2025 09.05.2025 09.05.2025 72%
Czterdziesty drugi Dzień Obserwacji 02.06.2025 02.06.2025 09.06.2025 09.06.2025 67%
Czterdziesty trzeci Dzień Obserwacji 01.07.2025 01.07.2025 08.07.2025 08.07.2025 67%
Czterdziesty czwarty Dzień Obserwacji 01.08.2025 01.08.2025 08.08.2025 08.08.2025 67%
Czterdziesty piaty Dzień Obserwacji 02.09.2025 02.09.2025 09.09.2025 09.09.2025 67%
 Czterdziesty szósty Dzień Obserwacji 01.10.2025 01.10.2025 08.10.2025 08.10.2025 67%
Czterdziesty siódmy Dzień Obserwacji 03.11.2025 03.11.2025 10.11.2025 10.11.2025 67%
Czterdziesty ósmy Dzień Obserwacji 01.12.2025 - 08.12.2025 - 62%

 

Dodatkowe informacje

4-letnie Certyfikaty strukturyzowane IBV „Światowy Duet II” ​ („Certyfikaty”) oferowane są Klientom BNP Paribas Bank Polska S.A. („Inwestorzy”):

 • oczekującym stopy zwrotu wyższej od oprocentowania lokat terminowych przy jednoczesnej akceptacji ryzyka inwestycyjnego,
 • akceptującym:
  • warunkową ochronę kapitału działającą wyłącznie w sytuacji, jeśli spadek notowań którejkolwiek Spółki nie przekroczy 40% (szczegółowe zasady są przedstawione poniżej),
  • wcześniejsze wykupienie Certyfikatów przez Emitenta,
  • horyzont inwestycyjny Certyfikatu,
  • ryzyko nieosiągnięcia zysku lub nawet poniesienia straty (w skrajnej sytuacji Inwestor może stracić cały zainwestowany kapitał),
 • dysponującym doświadczeniem i posiadającym wiedzę w zakresie instrumentów finansowych o charakterze inwestycyjnym (weryfikowanym na podstawie ankiety MiFID),
 • posiadającym rachunek maklerski prowadzony przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A.

 

Nabywcami Certyfikatów mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne, z wyłączeniem osób amerykańskich („US-Persons”) w rozumieniu amerykańskiej ustawy Securities Act 1933 oraz rezydentów Wielkiej Brytanii oraz Irlandii Północnej.

 

Warunkowa ochrona wartości nominalnej (tj. wartości inwestycji pomniejszonej o opłatę dystrybucyjną pobraną za nabycie Certyfikatów) dotyczy:

 • wykupu Certyfikatów w Dniu Wykupu, w przypadku, jeżeli notowania Spółek w Dniu Wyceny Wykupu nie spadnie poniżej 60% jego wartości z Dnia Obserwacji Początkowej,
 • dokonania przez Emitenta automatycznego wykupu w którymkolwiek z Dni Automatycznego Wcześniejszego Wykupu.

 

Ochrona wartości nominalnej nie dotyczy:

 • sytuacji wycofania się Inwestora z inwestycji z jego inicjatywy przed Dniem Wykupu oraz
 • zaistnienia spadku wartości notowania akcji którejkolwiek ze Spółek w Dniu Wyceny Wykupu poniżej 60% ich wartości z Dnia Obserwacji Początkowej - w takim przypadku Inwestor ponosi stratę w wysokości procentowego spadku notowań akcji Spółki, która poniosła większą stratę (w skrajnej sytuacji Inwestor może stracić cały zainwestowany kapitał).

ZAKOŃCZENIE INWESTYCJI Z INICJATYWY INWESTORA

 

 

Certyfikaty powinny być kupowane przez Inwestorów, którzy mają zamiar zatrzymać je do Dnia Wykupu (maksymalny okres inwestycji wynosi 4 lata).

Wcześniejsze zakończenie inwestycji w Certyfikaty możliwe będzie po ich wprowadzeniu do obrotu giełdowego, poprzez złożenie zlecenia sprzedaży na GPW, za pośrednictwem biura maklerskiego prowadzącego rachunek maklerski, na którym zapisane są Certyfikaty.

Płynność obrotu Certyfikatami zapewnia sam emitent, który pełni funkcję animatora. Animator ma obowiązek wyceny certyfikatu wg kursów rynkowych oraz wystawiania oferty kupna przez większość czasu trwania sesji giełdowej.

Realizacja wcześniejszego zakończenia inwestycji, dokonywana z inicjatywy Inwestora:

 • jest związana z pobraniem przez podmiot realizujący zlecenie sprzedaży prowizji za realizację tego zlecenia;
 • może się wiązać ze stratą, ponieważ realizacja zlecenia sprzedaży dokonywana jest po cenie rynkowej;
 • może być utrudniona ze względu na niską płynność, a wycena rynkowa Certyfikatów może okazać się w danym czasie niemożliwa oraz może ulegać częstym wahaniom.

BNP Paribas Issuance B.V. (emitent certyfikatów IBV „Światowy Duet II”) jest podmiotem zagranicznym i zgodnie z prawem nie ma obowiązku naliczania i odprowadzania podatku od wypłaconych kuponów.

W związku z tym, iż ww. certyfikaty będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w Polsce, Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. zgodnie z art. 41 ust. 4d ustawy z dnia 16 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z późniejszymi zmianami oraz z art. 26 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych z późniejszymi zmianami, jest płatnikiem ryczałtowego podatku dochodowego. Dlatego w przypadku, gdy zostanie spełniony warunek wypłaty kuponu i na rachunki maklerskie Inwestorów zostaną przelane środki wynikające z wypłaty kuponu, Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. pobierze z rachunków maklerskich Inwestorów należny podatek.

Natomiast podatek od sprzedaży certyfikatów dokonanej przez Inwestora (nie dotyczy odkupienia certyfikatów w terminie zapadalności), jest rozliczany/płacony w taki sam sposób i w takiej samej wysokości jak podatek od zysków uzyskanych ze sprzedaży innych papierów wartościowych / instrumentów finansowych, notowanych na GPW. W związku z tym, w przypadku osiągnięcia przychodu z tytułu sprzedaży certyfikatów / papierów wartościowych, biuro maklerskie prowadzące rachunek maklerski, z którego dokonano sprzedaży, przesyła Inwestorom oraz właściwemu urzędowi skarbowemu, do końca miesiąca lutego następującego po roku podatkowym, formularz PIT-8C (informacja podatkowa o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych). Informacje zawarte w formularzu PIT-8C powinny służyć do wypełnienia zeznania podatkowego (np. PIT 38).

Powyższa informacja nie stanowi usługi doradztwa podatkowego, a Inwestor powinien samodzielnie lub z pomocą wykwalifikowanego doradcy ocenić własną sytuację podatkową.

Dokumenty

 
Prospekt emisyjny z suplementami (w języku angielskim)
 
Pierwszy suplement z dnia 18.08.2021 do Prospektu Emisyjnego
 
Final Terms (Warunki końcowe w języku angielskim) + Issue Specific Summary (w języku angielskim) + Podsumowanie Programu Emisji (w języku polskim)
 
Dokument zawierający kluczowe informacje (z ang. Key Information Document, KID) (w języku polskim)

Pokaż więcej

 
Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. (w języku polskim)
 
Wzór formularza zapisu dla osób fizycznych (w języku polskim)
 
Wzór formularza zapisu dla osób prawnych (w języku polskim)
 
Karta produktu (materiał marketingowy)

NOTA PRAWNA

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny oraz został opracowany i opublikowany wyłącznie na potrzeby klientów BNP Paribas Bank Polska S.A. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, usługi doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani porady inwestycyjnej, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej. Inwestor powinien podjąć decyzję inwestycyjną samodzielnie. Inwestowanie wiąże się z ryzkiem. Inwestor musi liczyć się z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału.

Szczegółowe i wiążące informacje dotyczące produktów strukturyzowanych dystrybuowanych w BNP Paribas Bank Polska S.A. zamieszczone są w prospekcie emisyjnym, Warunkach Końcowych oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje (ang. Key Information Document, KID) dotyczących poszczególnych emisji dostępnych na stronie internetowej: https://www.bnpparibas.pl/biuro-maklerskie/produkty-strukturyzowane .

Inwestorzy powinni zwrócić uwagę, że w dniu 2 czerwca 2021 roku wygasa ważność Prospektu, na podstawie którego rozpoczyna się niniejsza oferta Certyfikatów („Oferta”). Emitent planuje, aby jeszcze przed wygaśnięciem ważności Prospektu nastąpiło zatwierdzenie przez francuski organ nadzoru - Autorité des marchés financiers (AMF), nowego prospektu emisyjnego (dalej: „Nowy Prospekt”), jego publikacja oraz notyfikacja przez Komisję Nadzoru Finansowego  i kontynuowanie Oferty na podstawie Nowego Prospektu. Wszyscy Inwestorzy, którzy złożą zapisy na Certyfikaty przed publikacją Nowego Prospektu, będą mieli prawo do odwołania swojego oświadczenia o zapisie w części lub w całości w terminie dwóch dni roboczych od dnia wejścia w życie Nowego Prospektu. W przypadku nieopublikowania Nowego Prospektu do dnia 2 czerwca 2021 r. (włącznie), Oferta może zostać natychmiast wstrzymana i w takim przypadku nie będą przyjmowane dalsze zapisy na Certyfikaty. W przypadku wstrzymania zapisów na Certyfikaty, o ile Emitent nie skorzysta z uprawnienia do wycofania Oferty i odwołania Oferty, zapisy złożone przed 2 czerwca 2021 roku będą uznane za ważne. W przypadku odwołania Oferty albo odwołania przez Inwestorów oświadczenia o zapisie w całości lub w części, wpłaty dokonane przez Inwestorów zostaną im zwrócone na rachunki, z których dokonano wpłat w pełnej wysokości (bez dodatkowych odsetek), w terminie 2 dni roboczych, liczonych odpowiednio od dnia decyzji o odwołaniu Oferty albo od dnia złożenia oświadczenia o odwołaniu zapisu w części lub w całości.

 

DANE IDENTYFIKACYJNE

Emitentem Certyfikatów jest BNP Paribas Issuance B.V. z siedzibą w Paryżu (Francja) pod adresem Herengracht 595, 1017 CE Amsterdam. Emitent jest spółką w 100% zależną od BNP Paribas SA z siedzibą w Paryżu (Francja).

Oferującym i Dystrybutorem produktów strukturyzowanych w BNP Paribas Bank Polska S.A. jest Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A., prowadzące działalność maklerską na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Biuro podlega regulacjom ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Nadzór nad działalnością Biura sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, adres do korespondencji: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 10/16; 01-211 Warszawa wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000011571, posiadający NIP: 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147.518.782  zł w całości wpłacony.