5-letnie certyfikaty strukturyzowane

SZANSA NA ZYSK

 

Gwarantowane Odsetki 1,2% za 6M od 70% zainwestowanego kapitału
Szansa na Kupon w wysokości 4% od 30% zainwestowanego kapitału za każdy rok inwestycji!

Najważniejsze cechy

Okres subskrypcji: 2 –29 listopada 2021 r.

 

 

 

Zwrot 70% wartości nominalnej Certyfikatu oraz wypłata 1,2% (2,4% w skali roku) Odsetek od Części Podlegającej Zwrotowi

 

już po 6 miesiącach

Szansa na zysk

4%

za każdy rok inwestycji

(20% w skali 5 lat)


- Kupon liczony jest wyłącznie od Części Inwestycyjnej 
- przy akceptacji ryzyka nieosiągnięcia zysku lub nawet poniesienia straty (w skrajnej sytuacji Inwestor może stracić całą Część Inwestycyjną. tj. 30% zainwestowanego kapitału)

 

 

 

 

Warunkowa ochrona Części Inwestycyjnej w dacie zapadalności

 

- jeżeli spadek notowań akcji którejkolwiek Spółki nie przekroczy 40%

 

Okres inwestycji

5 lat

 

(dotyczy Części Inwestycyjnej)

z możliwością:

- wcześniejszego automatycznego wykupu dokonanego przez Emitenta,

- zakończenia inwestycji z inicjatywy Inwestora - sprzedaż na GPW po bieżącej cenie rynkowej

Emisja certyfikatów strukturyzowanych „Szansa na Zysk” wspiera akcję budowy Międzynarodowej Stacji Polarnej na Oceanie Arktycznym, realizowanej przez Fundację Tara Ocean, która ma zapewnić zespołom naukowym z całego świata możliwość prowadzenia badań mających na celu podjęcie działań skierowanych na ochronę wód oceanicznych – zobacz więcej informacji na ten temat: https://www.bnpparibas.pl/_file/Biuro-Maklerskie/pdf/Tara-Ocean.pdf

Więcej informacji o projektach realizowanych przez 
Tara Ocean można znaleźć na stronie internetowej Fundacji.

Jak to działa

 

Wynik inwestycji w Certyfikaty „Szansa na Zysk” zależny jest od notowań akcji trzech spółek (łącznie):

 • Microsoft Corp (Bloomberg: MSFT UW Equity), (“Spółka 1”),
 • Stora Enso Oyj (Bloomberg: STERV FH Equity), (“Spółka 2”),
 • Ford Motor Co (Bloomberg: F UN Equity), (“Spółka 3”).

Poziom Początkowy

W Dniu Obserwacji Początkowej (na zamknięcie notowań) wyznaczany jest Poziom Początkowy notowań akcji obu Spółek (notowanie każdej ze Spółek będzie miało swoją wartość Poziomu Początkowego).

Wypłata Część Podlegająca Zwrotowi

W Dniu Wypłaty Części Podlegającej Zwrotowi oraz Odsetek (po 6 miesiącach inwestycji), niezależnie od notowań akcji Spółki 1, Spółki 2 i Spółki 3 następuje wypłata Inwestorom 70% wartości nominalnej Certyfikatu (700 złotych za każdy Certyfikat) oraz Odsetek w wysokości 1,2% (2,4% w skali roku) od Części Podlegającej Zwrotowi (8,40 złotych za każdy Certyfikat), czyli łącznie 708,40 złotych za każdy Certyfikat.

Wypłata Kuponu i Automatyczny Wcześniejszy Wykup

Jeżeli w danym Dniu Obserwacji, wartość notowań akcji wszystkich trzech Spółek będzie równa lub wyższa od Poziomu Bariery Automatycznego Wcześniejszego Wykupu oraz Bariery Wypłaty Kuponu:

 • Inwestorom wypłacony zostanie Kupon w Dniu Wypłaty Kuponu,
 • Następuje automatyczne zakończenie inwestycji, a Inwestorom oprócz Kuponu wypłacona zostanie także Część Inwestycyjna (w Dniu Automatycznego Wcześniejszego Wykupu),
 • Certyfikaty zostaną automatycznie wykupione i umorzone przez Emitenta (bez możliwości wpływu na ten wykup przez Inwestora).

 

W przeciwnym razie, czyli jeśli w danym Dniu Obserwacji, wartość notowań akcji którejkolwiek ze Spółek będzie niższa od Poziomu Bariery Automatycznego Wcześniejszego Wykupu oraz Bariery Wypłaty Kuponu, inwestycja trwa dalej.  Kupon w tej obserwacji nie jest wypłacany, przy czym jeżeli w którejkolwiek z następnych obserwacji spełniony zostanie warunek wypłaty Kuponu, to będzie on wypłacony za wszystkie te okresy, w których nie był wcześniej wypłacony (efekt „śnieżnej kuli”). W celu uniknięcia wątpliwości należy pamiętać, że po automatycznym przedterminowym wykupieniu Certyfikatów żaden kolejny Kupon nie zostanie już wypłacony.

Brak Automatycznego Wcześniejszego Wykupu

Jeżeli we wszystkich Dniach Obserwacji wartość notowań akcji przynajmniej jednej Spółki będzie niższa od Poziomu Bariery Automatycznego Wcześniejszego Wykupu oraz Bariery Wypłaty Kuponu, Inwestycja trwać będzie do Dnia Wykupu. 

Zakończenie Inwestycji w Dniu Wykupu

Zakończenie inwestycji w Dniu Wykupu może mieć trzy warianty. Jeżeli w Dniu Wyceny Wykupu wartość notowań:

 • akcji wszystkich trzech Spółek osiągnie co najmniej 100% Poziomu Początkowego – Inwestor otrzymuje zwrot Części Inwestycyjnej, a także Kupon w wysokości 20% od Części Inwestycyjnej (5 x 4%);
 • akcji wszystkich trzech Spółek osiągnie co najmniej 60% Poziomu Początkowego, ale przynajmniej jeden z nich będzie poniżej 100% tego Poziomu – inwestor otrzymuje zwrot Części Inwestycyjnej;
 • co najmniej jednej Spółki znajdzie się poniżej 60% Poziomu Początkowego – w takim przypadku Inwestor ponosi stratę w wysokości procentowego spadku notowań akcji Spółki, która poniosła największą stratę, liczonej od Części Inwestycyjnej (w skrajnej sytuacji Inwestor może stracić całą Część Inwestycyjną, czyli 30% zainwestowanego kapitału).

Wypłata środków

Wypłata nastąpi na rachunek maklerski Inwestora posiadającego Certyfikaty w Dniu Wykupu.

Wcześniejsze zakończenie inwestycji

Wcześniejsze zakończenie inwestycji może nastąpić z inicjatywy Inwestora. W takiej sytuacji sprzedaż realizowana jest po cenie rynkowej i może powodować stratę albo osiągnięcie zysku innego niż Odsetki i/lub Kupon.

W przypadku sprzedaży Certyfikatów na GPW przez Inwestora przed Dniem Wypłaty Części Podlegającej Zwrotowi oraz Odsetek, wartość rynkowa Certyfikatów odnosić się będzie do Wartości nominalnej 1 Certyfikatu tj. 1000 PLN. Zysk możliwy jest, w sytuacji, gdy cena sprzedaży Certyfikatów przewyższy wartość nominalną Certyfikatów powiększoną o wartość prowizji wnoszonej na rzecz biura maklerskiego realizującego zlecenie. W przeciwnym wypadku Inwestor poniesie stratę.

 

Po Dniu Wypłaty Części Podlegającej Zwrotowi oraz Odsetek, wartość rynkowa Certyfikatów notowanych na GPW:

 • Uwzględniać będzie wszelkie koszty i opłaty związane z wyemitowaniem Certyfikatów, już tylko w samej Części Inwestycyjnej;
 • W przypadku sprzedaży Certyfikatów przez Inwestora na GPW odnosić się będzie wyłącznie do Części Inwestycyjnej, tj. do 30% wartości nominalnej Certyfikatu. Wynik inwestycji w Certyfikat w takiej sytuacji, będzie sumą uzyskaną z realizacji transakcji sprzedaży Certyfikatu na GPW oraz wypłaty wartości Części Podlegającej Zwrotowi wraz z Odsetkami.

W sytuacji sprzedaży Certyfikatów na GPW należy uwzględnić wartość prowizji wnoszonej na rzecz biura maklerskiego realizującego zlecenie.

Przykładowe Scenariusze

Zobacz przykładowe scenariusze, aby lepiej zrozumieć działanie inwestycji.

Wszystkie poniższe wykresy prezentowane w tym dziale przygotowane zostały na podstawie obliczeń własnych Biura Maklerskiego BNP Paribas Bank Polska S.A.

 

NA CZYM OPARTY JEST PRODUKT?

Wynik inwestycji w certyfikaty IBV „Szansa na Zysk” zależny jest od notowań akcji trzech Spółek:


 

Czynniki ryzyka

Czynniki ryzyka zawiązane z certyfikatami IBV „Szansa na Zysk”

 

 • ochrona Części Inwestycyjnej w terminie zapadalności ma charakter warunkowy, co oznacza, że całkowita ochrona 30% wartości nominalnej dotyczy tylko sytuacji, jeżeli spadek notowania akcji którejkolwiek Spółki nie przekroczy w Dniu Wyceny Wykupu 40%,
 • nieotrzymanie żadnego Kuponu, w przypadku gdy w każdym z Dni Obserwacji oraz w Dniu Wyceny Wykupu notowanie akcji którejkolwiek Spółki spadnie poniżej Poziomu Bariery Wypłaty Kuponu,
 • poniesienie straty w przypadku, gdy nie dojdzie do automatycznego wcześniejszego wykupu, a w Dniu Wyceny Wykupu notowanie akcji którejkolwiek Spółki  będzie niższe niż 60% Poziomu Początkowego (w skrajnej sytuacji Inwestor może stracić całą Część Inwestycyjną, czyli 30% zainwestowanego kapitału),
 • brak ochrony kapitału w przypadku zakończenia inwestycji z inicjatywy Inwestora przez datą zapadalności (5 lata),
 • w przypadku zakończenia inwestycji z inicjatywy Inwestora przed Dniem Wypłaty Części Podlegającej Zwrotowi oraz Odsetek, skutkuje brakiem wypłaty Odsetek,
 • w przypadku automatycznego przedterminowego wykupu Certyfikatów żaden kolejny Kupon nie zostanie już wypłacony,
 • w przypadku sprzedaży Certyfikatów dokonywanej na GPW po cenie rynkowej z inicjatywy Inwestora przed terminem wykupu, pobierana jest opłata (zgodnie z Taryfą prowizji i opłat).

 

 

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka uwzględnia założenie, że Inwestor będzie utrzymywać produkt do Dnia Wykupu. W przypadku wcześniejszego zakończenia inwestycji, faktyczne ryzyko może wzrosnąć.
1 2 3 4 5 6 7

                                

niższe ryzyko wyższe ryzyko

 

Inne czynniki ryzyka zawiązane z certyfikatami strukturyzowanymi

Ryzyko rynkowe – inwestycja w produkty strukturyzowane wiąże się z ryzykiem, które może dotyczyć: notowań akcji, stóp procentowych, kursów wymiany walut, inflacji, zmiany wartości pieniądza w czasie, ryzyka politycznego, itp.
Ryzyko braku płynności – Emitent nie gwarantuje, że podjęte przez niego próby stworzenia rynku wtórnego powiodą się, ani też jaka będzie cena obrotu na tym rynku, zatem produkty strukturyzowane powinny być kupowane z zamiarem zatrzymania ich do dnia wykupu przez Emitenta.
Ryzyko kredytowe Emitenta - pomimo objęcia certyfikatów formułą ochrony kapitału określoną w warunkach emisji, istnieje ryzyko niewypełnienia tych zobowiązań w związku z niewypłacalnością Emitenta. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że wszystkie zobowiązania Emitenta są nieodwołalnie i bezwarunkowo gwarantowane przez BNP Paribas SA.

Jak złożyć zapis na certyfikaty?

Oddział

Przyjdź do oddziału

 

Znajdź oddział

Klienci Bankowości Premium

Odwiedź Centrum Wealth Management

 

Znajdź Centrum

On-line

Klienci posiadający dostęp internetowy do rachunku maklerskiego mogą złożyć zapis poprzez system SIDOMA WEB, SIDOMA Professional i aplikację GObroker

Zaloguj

Warunki emisji certyfikatów

Okres subskrypcji

od 2 listopada 2021 r. do 29 listopada 2021 r.

(złożony zapis jest nieodwołalny)

Minimalna kwota i waluta inwestycji 10.000 PLN (10 Certyfikatów po 1.000 PLN każdy)
Część Podlegająca Zwrotowi 70% wartości nominalnej Certyfikatu podlegająca zwrotowi Inwestorom po 6 miesiącach inwestycji niezależnie od notowań akcji Spółki 1, Spółki 2 i Spółki 3
Odsetki 1,2% (2,4% w skali roku) od Części Podlegającej Zwrotowi
Część Inwestycyjna 30% wartości nominalnej Certyfikatu, o charakterze inwestycyjnym
Kupon 4% za każdy rok inwestycji (20% za 5 lat), liczony od Części Inwestycyjnej, tj. od 30% wartości nominalnej Certyfikatu
Dzień Wyceny Wykupu 30 listopad 2026 r.
Dzień Wykupu (data zapadalności) 7 grudnia 2026 r.

 

Pokaż więcej

Emitent BNP Paribas Issuance B.V.
Gwarant / BNP Paribas BNP Paribas S.A. z siedzibą w Paryżu
Oferujący i Dystrybutor Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A.
Poziom Początkowy Wartość notowania akcji Spółki 1, Spółki 2 i Spółki 3 na zamknięcie w Dniu Obserwacji Początkowej według danych wskazanych przez Emitenta
Wartość/kwota emisji do 100.000.000 PLN
Liczba oferowanych Certyfikatów do 100.000 szt.
Wartość nominalna 1 Certyfikatu 1.000 PLN
Cena emisyjna 1 Certyfikatu 1.000 PLN
Opłata dystrybucyjna Z tytułu przyjmowania zapisów na Certyfikaty, Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A., pobiera opłatę dystrybucyjną, zgodnie z Taryfą prowizji i opłat, w wysokości uzależnionej od liczby Certyfikatów objętych zapisem, stanowiącą iloczyn łącznej wartości nominalnej subskrybowanych Certyfikatów i odpowiedniej stawki
Okres inwestycji

5 lat z możliwością Automatycznego Wcześniejszego Wykupu (autocall; dotyczy Części Inwestycyjnej), który może zostać dokonany przez Emitenta w terminach wskazanych poniżej

Poziom Początkowy Wartość notowania akcji Spółki 1, Spółki 2 i Spółki 3 na zamknięcie w Dniu Obserwacji Początkowej według danych wskazanych przez Emitenta
Dzień Obserwacji Początkowej 1 grudnia 2021 r.
Dzień Emisji 8 grudnia 2021 r.
Dzień Wypłaty Części Podlegającej Zwrotowi oraz Odsetek 1 czerwca 2022 r.
Poziom Bariery Automatycznego Wcześniejszego Wykupu i Poziom Bariery Wypłaty Kuponu 100% Poziomu Początkowego (dotyczy Części Inwestycyjnej)
Poziom Warunkowej Ochrony Kapitału ≥ 60% Poziomu Początkowego (dotyczy Części Inwestycyjnej)
Dzień obserwacji dzień, w którym (na zamknięcie notowań) wyznaczany jest poziom notowania akcji wszystkich trzech Spółek
Notowanie Zamiarem Emitenta jest ubieganie się o dopuszczenie Certyfikatów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”)
Kod ISIN XS2310440511

 

 

Dzień Obserwacji

Dni Wyceny Kuponu

Dni Wyceny Automatycznego Wcześniejszego Wykupu

Dni Wypłaty Kuponu

Dni Automatycznego Wcześniejszego Wykupu

Pierwszy Dzień Obserwacji

01.12.2022

01.12.2022 08.12.2022 08.12.2022
Drugi Dzień Obserwacji 01.12.2023 01.12.2023

08.12.2023

08.12.2023
Trzeci Dzień Obserwacji 02.12.2024 02.12.2024 09.12.2024 09.12.2024
Czwarty Dzień Obserwacji 01.12.2025 01.12.2025 08.12.2025 08.12.2025
Piąty Dzień Obserwacji 30.11.2026 - 07.12.2026 -

 

Dodatkowe informacje

5-letnie Certyfikaty strukturyzowane IBV „Szansa na Zysk”(„Certyfikaty”), oferowane są Klientom BNP Paribas Bank Polska S.A. („Inwestorzy”):

 • oczekującym stopy zwrotu wyższej od oprocentowania lokat terminowych przy jednoczesnej akceptacji ryzyka inwestycyjnego,
 • akceptującym:
  • warunkową ochronę kapitału działającą wyłącznie w sytuacji, jeśli spadek notowań którejkolwiek Spółki nie przekroczy 40% (szczegółowe zasady są przedstawione poniżej),
  • wcześniejsze wykupienie Certyfikatów przez Emitenta
  • horyzont inwestycyjny Certyfikatu
  • ryzyko nieosiągnięcia zysku lub nawet poniesienia straty (w skrajnej sytuacji Inwestor może stracić całą Część Inwestycyjną tj. 30% wartości nominalnej Certyfikatu),
 • dysponującym doświadczeniem i posiadającym wiedzę w zakresie instrumentów finansowych o charakterze inwestycyjnym (weryfikowanym na podstawie ankiety MiFID),
 • posiadającym rachunek maklerski prowadzony przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A.

Nabywcami Certyfikatów mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne, z wyłączeniem osób amerykańskich („US-Persons”) w rozumieniu amerykańskiej ustawy Securities Act 1933 oraz rezydentów Wielkiej Brytanii oraz Irlandii Północnej.

 

Ochrona zainwestowanego kapitału nie dotyczy opłaty dystrybucyjnej pobranej za nabycie Certyfikatów.

Wartość Części Podlegającej Zwrotowi (tj. 70% wartości nominalnej certyfikatu) chroniona jest w całości, tj. w 100%.

 

Warunkowa ochrona Części Inwestycyjnej (tj. 30% wartości nominalnej Certyfikatu) dotyczy:

 • wykupu Certyfikatów w Dniu Wykupu, w przypadku, jeżeli notowania akcji Spółek w Dniu Wyceny Wykupu nie spadną poniżej 60% ich wartości z Dnia Obserwacji Początkowej - przy czym możliwe jest poniesienie straty wynikającej z kosztów nabycia
 • dokonania przez Emitenta automatycznego wykupu w którymkolwiek z Dni Automatycznego Wcześniejszego Wykupu.

  Ochrona kapitału nie dotyczy sytuacji wycofania się Inwestora z inwestycji z jego inicjatywy oraz przypadku, w którym w Dniu Wyceny Wykupu wartość notowania akcji którejkolwiek Spółki znajdzie się poniżej 60% Poziomu Początkowego.

ZAKOŃCZENIE INWESTYCJI Z INICJATYWY INWESTORA

Certyfikaty powinny być kupowane przez Inwestorów, którzy mają zamiar zatrzymać je do Dnia Wykupu (maksymalny okres inwestycji wynosi 5 lat).

Wcześniejsze zakończenie inwestycji w Certyfikaty możliwe będzie po ich wprowadzeniu do obrotu giełdowego, poprzez złożenie zlecenia sprzedaży na GPW, za pośrednictwem biura maklerskiego prowadzącego rachunek maklerski, na którym zapisane są Certyfikaty.

Płynność obrotu Certyfikatami, zapewnia sam emitent, który pełni funkcję animatora. Animator ma obowiązek wyceny certyfikatu wg kursów rynkowych oraz wystawiania oferty kupna przez większość czasu trwania sesji giełdowej.

Realizacja wcześniejszego zakończenia inwestycji, dokonywana z inicjatywy Inwestora:

 • jest związana z pobraniem przez podmiot realizujący zlecenie sprzedaży prowizji za realizację tego zlecenia;
 • może się wiązać ze stratą, ponieważ realizacja zlecenia sprzedaży dokonywana jest po cenie rynkowej;
 • może być utrudniona ze względu na niską płynność, a wycena rynkowa Certyfikatów może okazać się w danym czasie niemożliwa oraz może ulegać częstym wahaniom.

BNP Paribas Issuance B.V. (emitent certyfikatów IBV „Szansa na Zysk”) jest podmiotem zagranicznym i zgodnie z prawem nie ma obowiązku naliczania i odprowadzania podatku od wypłaconych kuponów.

W związku z tym, iż ww. certyfikaty będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w Polsce, Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. zgodnie z art. 41 ust. 4d ustawy z dnia 16 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z późniejszymi zmianami oraz z art. 26 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych z późniejszymi zmianami, jest płatnikiem ryczałtowego podatku dochodowego. Dlatego w przypadku, gdy zostanie spełniony warunek wypłaty kuponu i na rachunki maklerskie Inwestorów zostaną przelane środki wynikające z wypłaty kuponu, Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. pobierze z rachunków maklerskich Inwestorów należny podatek.

Natomiast podatek od sprzedaży certyfikatów dokonanej przez Inwestora (nie dotyczy odkupienia certyfikatów w terminie zapadalności), jest rozliczany/płacony w taki sam sposób i w takiej samej wysokości jak podatek od zysków uzyskanych ze sprzedaży innych papierów wartościowych / instrumentów finansowych, notowanych na GPW. W związku z tym, w przypadku osiągnięcia przychodu z tytułu sprzedaży certyfikatów / papierów wartościowych, biuro maklerskie prowadzące rachunek maklerski, z którego dokonano sprzedaży, przesyła Inwestorom oraz właściwemu urzędowi skarbowemu, do końca miesiąca lutego następującego po roku podatkowym, formularz PIT-8C (informacja podatkowa o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych). Informacje zawarte w formularzu PIT-8C powinny służyć do wypełnienia zeznania podatkowego (np. PIT 38).

Powyższa informacja nie stanowi usługi doradztwa podatkowego, a Inwestor powinien samodzielnie lub z pomocą wykwalifikowanego doradcy ocenić własną sytuację podatkową.

Dokumenty

 
Prospekt emisyjny z suplementami (w języku angielskim)
 
Pierwszy suplement z dnia 18.08.2021 do Prospektu Emisyjnego
 
Final Terms (Warunki końcowe w języku angielskim) + Issue Specific Summary (w języku angielskim) + Podsumowanie Programu Emisji (w języku polskim)
 
Dokument zawierający kluczowe informacje (z ang. Key Information Document, KID) (w języku polskim)

Pokaż więcej

 
Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. (w języku polskim)
 
Wzór formularza zapisu dla osób fizycznych (w języku polskim)
 
Wzór formularza zapisu dla osób prawnych (w języku polskim)
 
Karta produktu (materiał marketingowy)

NOTA PRAWNA

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny oraz został opracowany i opublikowany wyłącznie na potrzeby klientów BNP Paribas Bank Polska S.A. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, usługi doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani porady inwestycyjnej, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej. Inwestor powinien podjąć decyzję inwestycyjną samodzielnie. Inwestowanie wiąże się z ryzkiem. Inwestor musi liczyć się z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału.

Szczegółowe i wiążące informacje dotyczące produktów strukturyzowanych dystrybuowanych w BNP Paribas Bank Polska S.A. zamieszczone są w prospekcie emisyjnym, Warunkach Końcowych oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje (ang. Key Information Document, KID) dotyczących poszczególnych emisji dostępnych na stronie internetowej: https://www.bnpparibas.pl/biuro-maklerskie/produkty-strukturyzowane .

 

DANE IDENTYFIKACYJNE

Emitentem Certyfikatów jest BNP Paribas Issuance B.V. z siedzibą w Paryżu (Francja) pod adresem Herengracht 595, 1017 CE Amsterdam. Emitent jest spółką w 100% zależną od BNP Paribas SA z siedzibą w Paryżu (Francja).

Oferującym i Dystrybutorem produktów strukturyzowanych w BNP Paribas Bank Polska S.A. jest Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A., prowadzące działalność maklerską na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Biuro podlega regulacjom ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Nadzór nad działalnością Biura sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, adres do korespondencji: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 2; 01-211 Warszawa wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000011571, posiadający NIP: 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147.518.782 zł w całości wpłacony.