4-letnie certyfikaty strukturyzowane

TECHNOLOGICZNY DUET

Szansa na zysk w wysokości 5% za każde 3 miesiące inwestycji!
Dostępność
Online
Oddziały
Mobile
Centra Wealth Management

Najważniejsze cechy

Okres subskrypcji: 2 - 30 marca 2023 r.

Szansa na zysk

5%

za każde 3 miesiące inwestycji

(80% w skali 4 lat)
- przy akceptacji ryzyka nieosiągnięcia zysku lub nawet poniesienia straty (w skrajnej sytuacji inwestor może stracić cały zainwestowany kapitał)

Warunkowa ochrona wartości nominalnej w dacie zapadalności

(tj. wartości inwestycji pomniejszonej o wysokość pobranej opłaty dystrybucyjnej)

- jeżeli spadek notowań akcji którejkolwiek Spółki nie przekroczy 40%
 

Okres inwestycji

4 lata

(możliwość wcześniejszego zakończenia inwestycji z inicjatywy Inwestora - sprzedaż na GPW po bieżącej cenie rynkowej)

Opcje dodatkowe

efekt „śnieżnej kuli”

tj. możliwość wypłaty kuponów wcześniej niewypłaconych

Jak to działa

Wynik inwestycji w certyfikaty IBV „Technologiczny Duet” zależny jest od notowań akcji dwóch spółek (łącznie zwanych „Spółkami”):

•   Adyen NV (Bloomberg: ADYEN NA Equity), (“Spółka 1”),
•   Salesforce Inc (Bloomberg: CRM UN Equity), (“Spółka 2”).

 • W Dniu Obserwacji Początkowej (na zamknięcie notowań) wyznaczany jest Poziom Początkowy notowań akcji obu Spółek (notowanie każdej ze Spółek będzie miało swoją wartość Poziomu Początkowego).

 • Jeżeli w danym Dniu Wyceny Automatycznego Wcześniejszego Wykupu wartości notowań akcji obu Spółek będą równe lub wyższe od Poziomu Początkowego, to w odpowiednim Dniu Automatycznego Wcześniejszego Wykupu:
  – Inwestorom wypłacony zostanie Kupon,
  – następuje automatyczne zakończenie inwestycji, a Inwestorom oprócz Kuponu wypłacona zostanie także wartość nominalna 
  (w danym Dniu Automatycznego Wcześniejszego Wykupu),
  – Certyfikaty zostaną automatycznie wykupione i umorzone przez Emitenta  (bez możliwości wpływu na ten wykup przez Inwestora).

  Należy zwrócić uwagę, że pierwsza możliwość automatycznego wcześniejszego wykupu Certyfikatów następuje dopiero po roku trwania inwestycji.

 • Jeśli w danym Dniu Obserwacji wartość notowań akcji którejkolwiek Spółki znajdzie się poniżej jej Poziomu Początkowego, Kupon w tej obserwacji nie jest wypłacany, przy czym jeżeli w kolejnej obserwacji spełniony zostanie warunek automatycznego wcześniejszego wykupu Certyfikatu, to Kupon będzie wypłacony za wszystkie te okresy, w których nie był wcześniej wypłacony (efekt „śnieżnej kuli”). W celu uniknięcia wątpliwości, należy pamiętać, że po automatycznym przedterminowym wykupieniu Certyfikatów żaden kolejny Kupon nie zostanie już wypłacony.

  Wypłata Kuponu może mieć miejsce jedynie w sytuacji wcześniejszego automatycznego wykupu certyfikatu lub Dniu Wykupu.

 • Jeżeli we wszystkich Dniach Obserwacji wartość notowań akcji  przynajmniej jednej Spółki znajdzie się poniżej jej Poziomu Początkowego, inwestycja trwać będzie do Dnia Wykupu.

 • Zakończenie inwestycji w Dniu Wykupu może mieć trzy warianty. Jeżeli w Dniu Wyceny Wykupu wartość notowań:

  • akcji obu Spółek osiągnie co najmniej 100% Poziomu Początkowego – Inwestor otrzymuje zwrot wartości nominalnej, a także Kupon w wysokości 80%;
  • akcji obu Spółek osiągnie co najmniej 60% Poziomu Początkowego, ale przynajmniej jedna z nich będzie poniżej 100% tego Poziomu – Inwestor otrzymuje zwrot wartości nominalnej;
  • akcji jednej ze Spółek znajdzie się poniżej 60% Poziomu Początkowego – w takim przypadku Inwestor ponosi stratę w wysokości procentowego spadku notowań akcji Spółki, która poniosła większą stratę (w skrajnej sytuacji Inwestor może stracić cały zainwestowany kapitał). 
 • Wcześniejsze zakończenie inwestycji może nastąpić z inicjatywy Inwestora. W takiej sytuacji sprzedaż realizowana jest po cenie rynkowej i może powodować stratę albo osiągnięcie zysku innego niż Kupon. Zysk możliwy jest, w sytuacji, gdy cena sprzedaży Certyfikatów przewyższy wartość nominalną Certyfikatów powiększoną o wartość prowizji wnoszonej na rzecz biura maklerskiego realizującego zlecenie. W przeciwnym wypadku Inwestor poniesie stratę.

 • Wypłata wartości nominalnej oraz ewentualnego zysku nastąpi na rachunek maklerski Inwestora posiadającego Certyfikaty w Dniu Wykupu.

Przykładowe scenariusze

Zobacz przykładowe scenariusze, aby lepiej zrozumieć działanie produktu.

(wszystkie wykresy prezentowane w tym dziale przygotowane zostały na podstawie obliczeń własnych Biura Maklerskiego Banku BNP Paribas Bank Polska S.A.)

 

NA CZYM OPARTY JEST PRODUKT?

Wynik inwestycji w certyfikaty IBV „Technologiczny Duet” zależny jest od notowań akcji dwóch spółek (łącznie):

•    Adyen NV (Bloomberg: ADYEN NA Equity), – aktualne notowania Spółki 1 publikowane są na stronie internetowej: https://www.bloomberg.com/quote/ADYEN:NA  
•    Salesforce Inc (Bloomberg: CRM UN Equity), – aktualne notowania Spółki 2 publikowane są na stronie internetowej: https://www.bloomberg.com/quote/CRM:US 

 


 

Czynniki ryzyka

Czynniki ryzyka zawiązane z certyfikatami IBV „Technologiczny Duet”

 • ochrona kapitału w terminie zapadalności (Dzień Wykupu) ma charakter warunkowy, co oznacza, że 100% ochrona wartości nominalnej (tj. wartości inwestycji pomniejszonej o wysokość opłaty dystrybucyjnej pobranej za nabycie Certyfikatów) dotyczy tylko sytuacji w której notowanie akcji którejkolwiek Spółki w Dniu Wyceny Wykupu nie spadnie poniżej 60% ich wartości z Dnia Obserwacji Początkowej,
 • nieotrzymanie żadnego Kuponu, w przypadku gdy w każdym z Dni Obserwacji oraz w Dniu Wyceny Wykupu notowanie akcji którejkolwiek Spółki spadnie poniżej 100% Poziomu Początkowego,
 • poniesienie straty w przypadku, gdy nie dojdzie do automatycznego wcześniejszego wykupu, a w Dniu Wyceny Wykupu notowanie akcji którejkolwiek Spółki będzie niższe niż 60% Poziomu Początkowego (w skrajnej sytuacji Inwestor może stracić cały zainwestowany kapitał),
 • brak ochrony kapitału w przypadku zakończenia inwestycji z inicjatywy Inwestora przed Dniem Wykupu (datą zapadalności; okres inwestycji wynosi 4 lata), 
 • w przypadku automatycznego wcześniejszego wykupu Certyfikatów, żaden kolejny Kupon nie zostanie już wypłacony,
 • w przypadku sprzedaży Certyfikatów dokonywanej na giełdzie po cenie rynkowej z inicjatywy Inwestora przed Dniem Wykupu, pobierana jest opłata (zgodnie z Taryfą prowizji i opłat)

 

 

Wskaźnik ryzyka1

Wskaźnik ryzyka uwzględnia założenie, że Inwestor będzie utrzymywać produkt do Dnia Wykupu. W przypadku wcześniejszego zakończenia inwestycji, faktyczne ryzyko może wzrosnąć.
1 2 3 4 5 6 7

                                

niższe ryzyko wyższe ryzyko

 

 

Inne czynniki ryzyka zawiązane z certyfikatami strukturyzowanymi

Ryzyko rynkowe – inwestycja w produkty strukturyzowane wiąże się z ryzykiem, które może dotyczyć: notowań akcji, stóp procentowych, kursów wymiany walut, inflacji, zmiany wartości pieniądza w czasie, ryzyka politycznego, itp.
Ryzyko braku płynności – Emitent nie gwarantuje, że podjęte przez niego próby stworzenia rynku wtórnego powiodą się, ani też jaka będzie cena obrotu na tym rynku, zatem produkty strukturyzowane powinny być kupowane z zamiarem zatrzymania ich do dnia wykupu przez Emitenta.
Ryzyko kredytowe Emitenta - pomimo objęcia certyfikatów formułą ochrony kapitału określoną w warunkach emisji, istnieje ryzyko niewypełnienia tych zobowiązań w związku z niewypłacalnością Emitenta. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że wszystkie zobowiązania Emitenta są nieodwołalnie i bezwarunkowo gwarantowane przez BNP Paribas SA.

Jak złożyć zapis na certyfikaty?

Oddział

Przyjdź do oddziału

 

 

 

Znajdź oddział

Klienci Bankowości Premium

Odwiedź Centrum Wealth Management

 

Znajdź Centrum

On-line

Wejdź do GOonline a następnie przejdź do Sidoma Web przez Moje finanse->Inwestycje->Twój rachunek maklerski

Zaloguj

Złóż zapis w aplikacji GObroker

 

 

Pobierz

Zobacz, jak złożyć zapis przez Interenet

Warunki emisji certyfikatów

Okres subskrypcji

od 2 do 30 marca 2023 r. 

(złożony zapis jest nieodwołalny)

Minimalna kwota i waluta inwestycji 10.000 PLN (10 Certyfikatów po 1.000 PLN każdy)
Dzień Obserwacji Początkowej 3 kwietnia 2023 r. 
Kupon 5% za 3 miesiące inwestycji (80% za 4 lata; wypłata Kuponu możliwa jedynie w sytuacji automatycznego wcześniejszego wykupu Certyfikatów lub w Dniu Wykupu)
Poziom Warunkowej Ochrony Kapitału ≥ 60% Poziomu Początkowego
Dzień Wyceny Wykupu: 5 kwietnia 2027 r.
Dzień Wykupu (data zapadalności): 12 kwietnia 2027 r.

 

Pokaż więcej

 

 

 

Emitent BNP Paribas Issuance B.V.
Gwarant / BNP Paribas SA BNP Paribas S.A. z siedzibą w Paryżu
Dystrybutor Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A.
Poziom Początkowy Wartość notowania akcji Spółki 1 i Spółki 2 na zamknięcie w Dniu Obserwacji Początkowej według danych wskazanych przez Emitenta
Warstość/kwota emisji:  do 50.000.000 PLN
Liczba oferowanych Certyfikatów do 50.000 szt.
Wartość nominalna 1 Certyfikatu 1.000 PLN
Cena emisyjna 1 Certyfikatu 1.000 PLN
Opłata dystrybucyjna Z tytułu przyjmowania zapisów na Certyfikaty, Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A., pobiera opłatę dystrybucyjną, zgodnie z Taryfą prowizji i opłat, w wysokości uzależnionej od liczby Certyfikatów objętych zapisem, stanowiącą iloczyn łącznej wartości nominalnej subskrybowanych Certyfikatów i odpowiedniej stawki
Okres inwestycji: 4 lat z możliwością Automatycznego Wcześniejszego Wykupu (tzw. Autocall), który może zostać dokonany przez Emitenta w terminach wskazanych poniżej
Dzień Emisji: 11 kwietnia 2023 r.
Dzień Obserwacji: dzień, w którym (na zamknięcie notowań) wyznaczany jest poziom notowań akcji obu Spółek
Notowanie Zamiarem Emitenta jest ubieganie się o dopuszczenie Certyfikatów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”)
Kod ISIN

XS2479691953

 

 

Dzień Obserwacji Dni Wyceny Automatycznego Wcześniejszego Wykupu Dni Automatycznego Wcześniejszego Wykupu
1 03.04.2024 10.04.2024
2 03.07.2024 10.07.2024
3 03.10.2024 10.10.2024
4 03.01.2025 13.01.2025
5 03.04.2025 10.04.2025
6 03.07.2025 10.07.2025
7 03.10.2025 10.10.2025
8 05.01.2026 13.01.2026
9 07.04.2026 14.04.2026
10 06.07.2026 .13.07.2026
11 05.10.2026 12.10.2026
12 04.01.2027 12.01.2027

 

Dodatkowe informacje

4-letnie certyfikaty strukturyzowane IBV „Technologiczny Duet” („Certyfikaty”) oferowane są Klientom Banku BNP Paribas („Inwestorzy”):

 • oczekującym stopy zwrotu wyższej od oprocentowania lokat terminowych przy jednoczesnej akceptacji ryzyka inwestycyjnego,
 • akceptującym: 
  • warunkową ochronę kapitału działającą wyłącznie w sytuacji, jeśli spadek notowań którejkolwiek Spółki nie przekroczy 40% (szczegółowe zasady są przedstawione poniżej),
  •  wcześniejsze wykupienie Certyfikatów przez Emitenta,
  • horyzont inwestycyjny Certyfikatu,
  • ryzyko nieosiągnięcia zysku lub nawet poniesienia straty (w skrajnej sytuacji Inwestor może stracić cały zainwestowany kapitał),
 • dysponującym doświadczeniem i posiadającym wiedzę w zakresie instrumentów finansowych o charakterze inwestycyjnym (weryfikowanym na podstawie ankiety MiFID),
 • posiadającym rachunek maklerski prowadzony przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A.

 

Nabywcami Certyfikatów mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne, z wyłączeniem osób amerykańskich („US-Persons”) w rozumieniu amerykańskiej ustawy Securities Act 1933, rezydentów Wielkiej Brytanii oraz Irlandii Północnej, a także obywateli rosyjskich, osób fizycznych zamieszkałych w Rosji, osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych posiadających siedzibę w Rosji.

 

 

Warunkowa ochrona wartości nominalnej (tj. wartości inwestycji pomniejszonej o opłatę dystrybucyjną pobraną za nabycie Certyfikatów) dotyczy:

•    wykupu Certyfikatów w Dniu Wykupu, w przypadku, jeżeli notowanie akcji żadnej Spółek w Dniu Wyceny Wykupu nie spadnie poniżej 60% jego wartości z Dnia Obserwacji Początkowej,
•    dokonania przez Emitenta automatycznego wykupu w którymkolwiek z Dni Automatycznego Wcześniejszego Wykupu.


Ochrona wartości nominalnej nie dotyczy:
•    sytuacji wycofania się Inwestora z inwestycji z jego inicjatywy przed Dniem Wykupu oraz 
•   zaistnienia spadku wartości notowań akcji którejkolwiek ze Spółek w Dniu Wyceny Wykupu poniżej 60% ich Poziomu Początkowego - w takim przypadku Inwestor ponosi stratę w wysokości procentowego spadku notowań akcji Spółki, która poniosła większą stratę (w skrajnej sytuacji Inwestor może stracić cały zainwestowany kapitał).
 

ZAKOŃCZENIE INWESTYCJI Z INICJATYWY INWESTORA

 

Certyfikaty powinny być kupowane przez Inwestorów, którzy mają zamiar zatrzymać je do Dnia Wykupu (maksymalny okres inwestycji wynosi 4 lata).

Wcześniejsze zakończenie inwestycji w Certyfikaty możliwe będzie po ich wprowadzeniu do obrotu giełdowego, poprzez złożenie zlecenia sprzedaży na GPW, za pośrednictwem biura maklerskiego prowadzącego rachunek maklerski, na którym zapisane są Certyfikaty.

Płynność obrotu Certyfikatami zapewnia sam emitent, który pełni funkcję animatora. Animator ma obowiązek wyceny certyfikatu wg kursów rynkowych oraz wystawiania oferty kupna przez większość czasu trwania sesji giełdowej.

Realizacja wcześniejszego zakończenia inwestycji, dokonywana z inicjatywy Inwestora:

 • jest związana z pobraniem przez podmiot realizujący zlecenia sprzedaży prowizji za realizację tego zlecenia;
 • może się wiązać ze stratą, ponieważ realizacja zlecenia sprzedaży dokonywana jest po cenie rynkowej;
 • może być utrudniona ze względu na niską płynność, a wycena rynkowa Certyfikatów może okazać się w danym czasie niemożliwa oraz może ulegać częstym wahaniom.

BNP Paribas Issuance B.V. (emitent certyfikatów IBV „Technologiczny Duet”) jest podmiotem zagranicznym i zgodnie z prawem nie ma obowiązku naliczania i odprowadzania podatku od wypłaconych kuponów.

W związku z tym, iż ww. certyfikaty będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w Polsce, Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. zgodnie z art. 41 ust. 4d ustawy z dnia 16 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z późniejszymi zmianami oraz z art. 26 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych z późniejszymi zmianami, jest płatnikiem ryczałtowego podatku dochodowego. Dlatego w przypadku, gdy zostanie spełniony warunek wypłaty kuponu i na rachunki maklerskie Inwestorów zostaną przelane środki wynikające z wypłaty kuponu, Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. pobierze z rachunków maklerskich Inwestorów należny podatek.

Natomiast podatek od sprzedaży certyfikatów dokonanej przez Inwestora (nie dotyczy odkupienia certyfikatów w terminie zapadalności), jest rozliczany/płacony w taki sam sposób i w takiej samej wysokości jak podatek od zysków uzyskanych ze sprzedaży innych papierów wartościowych / instrumentów finansowych, notowanych na GPW. W związku z tym, w przypadku osiągnięcia przychodu z tytułu sprzedaży certyfikatów / papierów wartościowych, biuro maklerskie prowadzące rachunek maklerski, z którego dokonano sprzedaży, przesyła Inwestorom oraz właściwemu urzędowi skarbowemu, do końca miesiąca lutego następującego po roku podatkowym, formularz PIT-8C (informacja podatkowa o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych). Informacje zawarte w formularzu PIT-8C powinny służyć do wypełnienia zeznania podatkowego (np. PIT 38).

Powyższa informacja nie stanowi usługi doradztwa podatkowego, a Inwestor powinien samodzielnie lub z pomocą wykwalifikowanego doradcy ocenić własną sytuację podatkową, która może ulec zmianie w przyszłości.

Dokumenty

 
Prospekt emisyjny z suplementami (w języku angielskim)
 
Suplement nr 3 z dnia 17 listopada 2022 do prospektu emisyjnego
 
Final Terms (Warunki końcowe w języku angielskim) + Issue Specific Summary (w języku angielskim) + Podsumowanie Programu Emisji (w języku polskim)
 
Dokument zawierający kluczowe informacje (z ang. Key Information Document, KID) (w języku polskim)

Pokaż więcej

 
Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. (w języku polskim)
 
Wzór formularza zapisu dla osób fizycznych (w języku polskim)
 
Wzór formularza zapisu dla osób prawnych (w języku polskim)
 
Karta produktu (materiał marketingowy)

NOTA PRAWNA

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny oraz został opracowany i opublikowany wyłącznie na potrzeby klientów BNP Paribas Bank Polska S.A. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, usługi doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani porady inwestycyjnej, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej. Inwestor powinien podjąć decyzję inwestycyjną samodzielnie. Inwestowanie wiąże się z ryzkiem. Inwestor musi liczyć się z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału.

Szczegółowe i wiążące informacje dotyczące produktów strukturyzowanych dystrybuowanych w BNP Paribas Bank Polska S.A. zamieszczone są w Prospekcie emisyjnym, Warunkach Końcowych oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje (ang. Key Information Document, KID) dotyczących poszczególnych emisji dostępnych na stronie internetowej: https://www.bnpparibas.pl/biuro-maklerskie/produkty-strukturyzowane.

 

DANE IDENTYFIKACYJNE

Emitentem Certyfikatów jest BNP Paribas Issuance B.V. z siedzibą w Holandii pod adresem Herengracht 595, 1017 CE Amsterdam. Emitent jest spółką w 100% zależną od BNP Paribas SA z siedzibą w Paryżu (Francja).

Dystrybutorem produktów strukturyzowanych w BNP Paribas Bank Polska S.A. jest Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A., prowadzące działalność maklerską na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Biuro podlega regulacjom ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Nadzór nad działalnością Biura sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, adres do korespondencji: ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa, BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. ul. Kasprzaka 2; 01-211 Warszawa wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000011571, posiadający NIP: 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147.593.150 zł w całości wpłacony.