Najważniejsze cechy

Okres subskrypcji: 2 –29 lipca 2021 r.

Szansa na zysk

1,25%

za każde 3 miesiące inwestycji

(20% w skali 4 lat)
- przy akceptacji ryzyka nieosiągnięcia zysku lub nawet poniesienia straty

Warunkowa ochrona kapitału w dacie zapadalności (tj. wartości inwestycji pomniejszonej o wysokość pobranej opłaty dystrybucyjnej)
 • jeżeli spadek notowań Indeksu nie przekroczy 40%
Okres inwestycji

4 lata

 

(możliwość wcześniejszego zakończenia inwestycji z inicjatywy Inwestora - sprzedaż na GPW po bieżącej cenie rynkowej)

Opcje dodatkowe
 • możliwość wypłaty Kuponu nawet w przypadku braku automatycznego wykupu
 • efekt „śnieżnej kuli”, tj. możliwość wypłaty Kuponów wcześniej niewypłaconych

Jak to działa

 

Wynik inwestycji w Certyfikaty „Twórcy Przyszłości” zależny jest od notowań indeksu Solactive Energy Transition 2021 Index AR 5% (dalej: „Indeks”; Bloomberg: SONRGY21 Index).

Poziom Początkowy

W Dniu Obserwacji Początkowej (na zamknięcie notowań) wyznaczany jest Poziom Początkowy notowania Indeksu.

Wypłata Kuponu

Jeżeli w danym Dniu Obserwacji lub w Dniu Wyceny Wykupu wartość notowania Indeksu będzie równa lub wyższa od Poziomu Bariery Wypłaty Kuponu, Inwestorom wypłacony zostanie Kupon (w danym Dniu Wypłaty Kuponu albo w Dniu Wykupu).

W przeciwnym razie, jeśli w danym Dniu Obserwacji notowanie Indeksu znajdzie się poniżej Poziomu Bariery Wypłaty Kuponu, Kupon w tej obserwacji nie jest wypłacany, przy czym jeżeli w kolejnej obserwacji spełniony zostanie warunek wypłaty Kuponu, to będzie on wypłacony za wszystkie te okresy, w których nie był wcześniej wypłacony (efekt „śnieżnej kuli”). W celu uniknięcia wątpliwości należy pamiętać, że po automatycznym przedterminowym wykupieniu Certyfikatów żaden kolejny Kupon nie zostanie już wypłacony.

Automatyczny Wcześniejszy Wykup

Jeżeli w danym Dniu Wyceny Automatycznego Wcześniejszego Wykupu wartość notowania Indeksu będzie równa lub wyższa od Poziomu Bariery Automatycznego Wcześniejszego Wykupu:

- Inwestorom wypłacony zostanie Kupon w Dniu Wypłaty Kuponu,

– następuje automatyczne zakończenie inwestycji, a Inwestorom oprócz Kuponu wypłacona zostanie także wartość nominalna

(w danym Dniu Automatycznego Wcześniejszego Wykupu),

– Certyfikaty zostaną automatycznie wykupione i umorzone przez Emitenta

(bez możliwości wpływu na ten wykup przez Inwestora).

 

Należy zwrócić uwagę, że pierwsza możliwość automatycznego wcześniejszego wykupu następuje dopiero po roku trwania inwestycji.

Brak Automatycznego Wcześniejszego Wykupu

Jeżeli we wszystkich Dniach Obserwacji wartość notowań Indeksu znajdzie się poniżej odpowiedniego Poziomu Bariery Automatycznego Wcześniejszego Wykupu, inwestycja trwać będzie do Dnia Wykupu.

Zakończenie inwestycji w Dniu Wykupu

To, czy Kupon zostanie wypłacony w Dniu Wykupu, zależy od notowania Indeksu. Jeżeli notowanie Indeksu:

 • osiągnie co najmniej  99% Poziomu Początkowego– Inwestor otrzymuje Kupon w wysokości 1,25% oraz wszystkie Kupony, które nie zostały wcześniej wypłacone (maksymalny zysk Inwestora może wynieść 20%);
 • znajdzie się poniżej 99% Poziomu Początkowego – Inwestor nie otrzymuje Kuponu.

 

Zakończenie inwestycji w Dniu Wykupu może mieć trzy warianty. Jeżeli w Dniu Wyceny Wykupu notowanie Indeksu:

 • osiągnie co najmniej 99% Poziomu Początkowego– Inwestor otrzymuje Kupon w wysokości 1,25% i wszystkie Kupony, które nie zostały wcześniej wypłacone oraz zwrot wartości nominalnej;
 • osiągnie co najmniej 60% Poziomu Początkowego, ale będzie poniżej 99% tego poziomu – Inwestor otrzymuje zwrot wartości nominalnej;
 • znajdzie się poniżej 60% Poziomu Początkowego – w takim przypadku Inwestor ponosi stratę w wysokości procentowego spadku notowania Indeksu (w skrajnej sytuacji Inwestor może stracić cały zainwestowany kapitał).

Zysk inny niż Kupon

Wcześniejsze zakończenie inwestycji może nastąpić z inicjatywy Inwestora. W takiej sytuacji sprzedaż realizowana jest po cenie rynkowej i może powodować stratę albo osiągnięcie zysku innego niż Kupon. Zysk możliwy jest, w sytuacji, gdy cena sprzedaży Certyfikatów przewyższy wartość nominalną Certyfikatów powiększoną o wartość prowizji wnoszonej na rzecz biura maklerskiego realizującego zlecenie. W przeciwnym wypadku Inwestor poniesie stratę.

Wypłata środków

Wypłata wartości nominalnej oraz ewentualnego zysku nastąpi na rachunek maklerski Inwestora posiadającego Certyfikaty w Dniu Wykupu.

Przykładowe Scenariusze

Zobacz przykładowe scenariusze, aby lepiej zrozumieć działanie inwestycji.

Wszystkie poniższe wykresy prezentowane w tym dziale przygotowane zostały na podstawie obliczeń własnych Biura Maklerskiego BNP Paribas Bank Polska S.A.

 

na czym oparty jest produkt?

Wynik inwestycji w certyfikaty IBV „Twórcy Przyszłości” zależny jest od notowań Indeksu:

 

 

Solactive Energy Transition 2021 Index AR 5%

 

WYKRES NOTOWAŃ FUNDUSZU Z OSTATNICH 5 LAT

 

 

Źródło: Bloomberg

 

Czynniki ryzyka

Czynniki ryzyka zawiązane z certyfikatami IBV „Twórcy Przyszłości”

 

 • ochrona kapitału w terminie zapadalności (Dzień Wykupu) ma charakter warunkowy, co oznacza, że 100% ochrona wartości nominalnej (tj. wartości inwestycji pomniejszonej o wysokość opłaty dystrybucyjnej pobranej za nabycie Certyfikatów) dotyczy tylko sytuacji, jeżeli notowanie Indeksu w Dniu Wyceny Wykupu nie spadnie poniżej 60% jego wartości z Dnia Obserwacji Początkowej,
 • nieotrzymanie żadnego Kuponu, w przypadku gdy w każdym z Dni Obserwacji oraz w Dniu Wyceny Wykupu notowanie Indeksu spadnie poniżej Poziomu Bariery Wypłaty Kuponu,
 • poniesienie straty w przypadku, gdy nie dojdzie do automatycznego wcześniejszego wykupu, a w Dniu Wyceny Wykupu notowanie Indeksu będzie niższe niż 60% Poziomu Początkowego (w skrajnej sytuacji Inwestor może stracić cały zainwestowany kapitał),
 • brak ochrony kapitału w przypadku zakończenia inwestycji z inicjatywy Inwestora przed Dniem Wykupu (datą zapadalności; okres inwestycji wynosi 4 lata),
 • w przypadku automatycznego wcześniejszego wykupu Certyfikatów, żaden kolejny Kupon nie zostanie już wypłacony,
 • w przypadku sprzedaży Certyfikatów dokonywanej na GPW po cenie rynkowej z inicjatywy Inwestora przed Dniem Wykupu, pobierana jest opłata (zgodnie z Taryfą prowizji i opłat).

 

 

Wskaźnik ryzyka1

Wskaźnik ryzyka uwzględnia założenie, że Inwestor będzie utrzymywać produkt do Dnia Wykupu. W przypadku wcześniejszego zakończenia inwestycji, faktyczne ryzyko może wzrosnąć.
1 2 3 4 5 6 7

                                

niższe ryzyko wyższe ryzyko

 

Inne czynniki ryzyka zawiązane z certyfikatami strukturyzowanymi

Ryzyko rynkowe – inwestycja w produkty strukturyzowane wiąże się z ryzykiem, które może dotyczyć: notowań akcji, stóp procentowych, kursów wymiany walut, inflacji, zmiany wartości pieniądza w czasie, ryzyka politycznego, itp.

Ryzyko braku płynności – Emitent nie gwarantuje, że podjęte przez niego próby stworzenia rynku wtórnego powiodą się, ani też jaka będzie cena obrotu na tym rynku, zatem produkty strukturyzowane powinny być kupowane z zamiarem zatrzymania ich do dnia wykupu przez Emitenta.

Ryzyko kredytowe Emitenta - pomimo objęcia certyfikatów formułą ochrony kapitału określoną w warunkach emisji, istnieje ryzyko niewypełnienia tych zobowiązań w związku z niewypłacalnością Emitenta. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że wszystkie zobowiązania Emitenta są nieodwołalnie i bezwarunkowo gwarantowane przez BNP Paribas SA.

Jak złożyć zapis na certyfikaty?

Oddział

Przyjdź do oddziału

 

Znajdź oddział

Klienci Bankowości Premium

Odwiedź Centrum Wealth Management

Znajdź Centrum

On-line

Klienci posiadający dostęp internetowy do rachunku maklerskiego mogą złożyć zapis poprzez system SIDOMA WEB, SIDOMA Professional i aplikację GObroker

Zaloguj

Warunki emisji certyfikatów

Okres subskrypcji

od 2 lipca 2021 r. do 29 lipca 2021  r. 

(złożony zapis jest nieodwołalny)

Minimalna kwota i waluta inwestycji 10.000 PLN (10 Certyfikatów po 1.000 PLN każdy)
Dzień Obserwacji Początkowej 2 sierpnia 2021 r.
Kupon 1,25% za 3 miesiące (20% za 4 lata)
Poziom Bariery Automatycznego Wcześniejszego Wykupu i Poziom Bariery Wypłaty Kuponu: 99% Poziomu Początkowego
Poziom Warunkowej Ochrony Kapitału

≥ 60% Poziomu Początkowego

Dzień Wyceny Wykupu 4 sierpnia 2025 r.
Dzień Wykupu (data zapadalności) 11 sierpnia 2025 r.

 

Pokaż więcej

Emitent BNP Paribas Issuance B.V.
Gwarant / BNP Paribas SA BNP Paribas S.A. z siedzibą w Paryżu
Oferujący i Dystrybutor Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A.
Poziom Początkowy Wartość notowania Indeksu na zamknięcie w Dniu Obserwacji Początkowej
Wartość/kwota emisji do 50.000.000 PLN
Liczba oferowanych Certyfikatów do 50.000 szt.
Wartość nominalna 1 Certyfikatu 1.000 PLN
Cena emisyjna 1 Certyfikatu 1.000 PLN
Opłata dystrybucyjna z tytułu przyjmowania zapisów na Certyfikaty, Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A., pobiera opłatę dystrybucyjną, zgodnie z Taryfą prowizji i opłat, w wysokości uzależnionej od liczby Certyfikatów objętych zapisem, stanowiącą iloczyn łącznej wartości nominalnej subskrybowanych Certyfikatów i odpowiedniej stawki
Okres inwestycji 4 lata z możliwością Automatycznego Wcześniejszego Wykupu (tzw. autocall), który może zostać dokonany przez Emitenta w terminach wskazanych poniżej
Dzień Emisji 9 sierpnia 2021 r.
Dzień obserwacji dzień, w którym (na zamknięcie notowań) wyznaczany jest poziom notowania Indeksu
Notowanie Zamiarem Emitenta jest ubieganie się o dopuszczenie Certyfikatów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”)
Kod ISIN XS2282522478

 

 

Dzień Obserwacji

Dni Wyceny Kuponu

Dni Wyceny Automatycznego Wcześniejszego Wykupu

Dni Wypłaty Kuponu

Dni Automatycznego Wcześniejszego Wykupu

Pierwszy Dzień Obserwacji

02.11.2021

- 09.11.2021 -
Drugi Dzień Obserwacji 02.02.2022 - 09.02.2022 -
Trzeci Dzień Obserwacji 02.05.2022 - 09.05.2022 -
Czwarty Dzień Obserwacji 02.08.2022 02.08.2022 09.08.2022 09.08.2022
Piąty Dzień Obserwacji 02.11.2022 02.11.2022 09.11.2022 09.11.2022
Szósty Dzień Obserwacji 02.02.2023 02.02.2023 09.02.2023 09.02.2023
Siódmy Dzień Obserwacji 02.05.2023 02.05.2023 09.05.2023 09.05.2023
Ósmy Dzień Obserwacji 02.08.2023 02.08.2023 09.08.2023 09.08.2023
Dziewiąty Dzień Obserwacji 02.11.2023 02.11.2023 09.11.2023 09.11.2023
Dziesiąty Dzień Obserwacji 02.02.2024 02.02.2024 09.02.2024 09.02.2024
Jedenasty Dzień Obserwacji 02.05.2024 02.05.2024 09.05.2024 09.05.2024
Dwunasty Dzień Obserwacji 02.08.2024 02.08.2024 09.08.2024 09.08.2024
Trzynasty Dzień Obserwacji 04.11.2024 04.11.2024 12.11.2024 12.11.2024
Czternasty Dzień Obserwacji 03.02.2025 03.02.2025 10.02.2025 10.02.2025
Piętnasty Dzień Obserwacji 02.05.2025 02.05.2025 09.05.2025 09.05.2025
Szesnasty Dzień Obserwacji 04.08.2025 - 11.08.2025 -

 

Dodatkowe informacje

4-letnie Certyfikaty strukturyzowane IBV „Twórcy Przyszłości” („Certyfikaty”) oferowane są Klientom BNP Paribas Bank Polska S.A. („Inwestorzy”):

 • oczekującym stopy zwrotu wyższej od oprocentowania lokat terminowych przy jednoczesnej akceptacji ryzyka inwestycyjnego,
 • akceptującym:
  • warunkową ochronę kapitału działającą wyłącznie w sytuacji, jeśli spadek notowania Indeksu nie przekroczy 40% (szczegółowe zasady są przedstawione poniżej),
  • wcześniejsze wykupienie Certyfikatów przez Emitenta,
  • horyzont inwestycyjny Certyfikatu,
  • ryzyko nieosiągnięcia zysku lub nawet poniesienia straty (w skrajnej sytuacji Inwestor może stracić cały zainwestowany kapitał),
 • dysponującym doświadczeniem i posiadającym wiedzę w zakresie instrumentów finansowych o charakterze inwestycyjnym (weryfikowanym na podstawie ankiety MiFID),
 • posiadającym rachunek maklerski prowadzony przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A.

 

Nabywcami Certyfikatów mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne, z wyłączeniem osób amerykańskich („US-Persons”) w rozumieniu amerykańskiej ustawy Securities Act 1933 oraz rezydentów Wielkiej Brytanii oraz Irlandii Północnej.

 

Warunkowa ochrona wartości nominalnej (tj. wartości inwestycji pomniejszonej o opłatę dystrybucyjną pobraną za nabycie Certyfikatów) dotyczy:

 • wykupu Certyfikatów w Dniu Wykupu, w przypadku, jeżeli notowanie Indeksu w Dniu Wyceny Wykupu nie spadnie poniżej 60% jego wartości z Dnia Obserwacji Początkowej - przy czym możliwe jest poniesienie straty wynikającej z kosztów nabycia
 • dokonania przez Emitenta automatycznego wykupu w którymkolwiek z Dni Automatycznego Wcześniejszego Wykupu.

Ochrona kapitału nie dotyczy sytuacji wycofania się Inwestora z inwestycji z jego inicjatywy

ZAKOŃCZENIE INWESTYCJI Z INICJATYWY INWESTORA

 

 

Certyfikaty powinny być kupowane przez Inwestorów, którzy mają zamiar zatrzymać je do Dnia Wykupu (maksymalny okres inwestycji wynosi 4 lata).

Wcześniejsze zakończenie inwestycji w Certyfikaty możliwe będzie po ich wprowadzeniu do obrotu giełdowego, poprzez złożenie zlecenia sprzedaży na GPW, za pośrednictwem biura maklerskiego prowadzącego rachunek maklerski, na którym zapisane są Certyfikaty.

Płynność obrotu Certyfikatami zapewnia sam emitent, który pełni funkcję animatora. Animator ma obowiązek wyceny certyfikatu wg kursów rynkowych oraz wystawiania oferty kupna przez większość czasu trwania sesji giełdowej.

Realizacja wcześniejszego zakończenia inwestycji, dokonywana z inicjatywy Inwestora:

 • jest związana z pobraniem przez podmiot realizujący zlecenie sprzedaży prowizji za realizację tego zlecenia;
 • może się wiązać ze stratą, ponieważ realizacja zlecenia sprzedaży dokonywana jest po cenie rynkowej;
 • może być utrudniona ze względu na niską płynność, a wycena rynkowa Certyfikatów może okazać się w danym czasie niemożliwa oraz może ulegać częstym wahaniom.

BNP Paribas Issuance B.V. (emitent certyfikatów IBV „Twórcy Przyszłości”) jest podmiotem zagranicznym i zgodnie z prawem nie ma obowiązku naliczania i odprowadzania podatku od wypłaconych kuponów.

W związku z tym, iż ww. certyfikaty będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w Polsce, Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. zgodnie z art. 41 ust. 4d ustawy z dnia 16 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z późniejszymi zmianami oraz z art. 26 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych z późniejszymi zmianami, jest płatnikiem ryczałtowego podatku dochodowego. Dlatego w przypadku, gdy zostanie spełniony warunek wypłaty kuponu i na rachunki maklerskie Inwestorów zostaną przelane środki wynikające z wypłaty kuponu, Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. pobierze z rachunków maklerskich Inwestorów należny podatek.

Natomiast podatek od sprzedaży certyfikatów dokonanej przez Inwestora (nie dotyczy odkupienia certyfikatów w terminie zapadalności), jest rozliczany/płacony w taki sam sposób i w takiej samej wysokości jak podatek od zysków uzyskanych ze sprzedaży innych papierów wartościowych / instrumentów finansowych, notowanych na GPW. W związku z tym, w przypadku osiągnięcia przychodu z tytułu sprzedaży certyfikatów / papierów wartościowych, biuro maklerskie prowadzące rachunek maklerski, z którego dokonano sprzedaży, przesyła Inwestorom oraz właściwemu urzędowi skarbowemu, do końca miesiąca lutego następującego po roku podatkowym, formularz PIT-8C (informacja podatkowa o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych). Informacje zawarte w formularzu PIT-8C powinny służyć do wypełnienia zeznania podatkowego (np. PIT 38).

Powyższa informacja nie stanowi usługi doradztwa podatkowego, a Inwestor powinien samodzielnie lub z pomocą wykwalifikowanego doradcy ocenić własną sytuację podatkową.

Dokumenty

 
Prospekt emisyjny (w języku angielskim)
 
Podsumowanie prospektu emisyjnego (w języku polskim)
 
Final Terms (Warunki końcowe w języku angielskim) + Issue Specific Summary (w języku angielskim) + Podsumowanie Programu Emisji (w języku polskim)
 
Dokument zawierający kluczowe informacje (z ang. Key Information Document, KID) (w języku polskim)

Pokaż więcej

 
Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. (w języku polskim)
 
Wzór formularza zapisu dla osób fizycznych (w języku polskim)
 
Wzór formularza zapisu dla osób prawnych (w języku polskim)
 
Karta produktu (materiał marketingowy)

NOTA PRAWNA

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny oraz został opracowany i opublikowany wyłącznie na potrzeby klientów BNP Paribas Bank Polska S.A. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, usługi doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani porady inwestycyjnej, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej. Inwestor powinien podjąć decyzję inwestycyjną samodzielnie. Inwestowanie wiąże się z ryzkiem. Inwestor musi liczyć się z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału.

Szczegółowe i wiążące informacje dotyczące produktów strukturyzowanych dystrybuowanych w BNP Paribas Bank Polska S.A. zamieszczone są w prospekcie emisyjnym, Warunkach Końcowych oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje (ang. Key Information Document, KID) dotyczących poszczególnych emisji dostępnych na stronie internetowej: https://www.bnpparibas.pl/biuro-maklerskie/produkty-strukturyzowane .

 

DANE IDENTYFIKACYJNE

Emitentem Certyfikatów jest BNP Paribas Issuance B.V. z siedzibą w Paryżu (Francja) pod adresem Herengracht 595, 1017 CE Amsterdam. Emitent jest spółką w 100% zależną od BNP Paribas SA z siedzibą w Paryżu (Francja).

Oferującym i Dystrybutorem produktów strukturyzowanych w BNP Paribas Bank Polska S.A. jest Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A., prowadzące działalność maklerską na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Biuro podlega regulacjom ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Nadzór nad działalnością Biura sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, adres do korespondencji: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 10/16; 01-211 Warszawa wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000011571, posiadający NIP: 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147.518.782  zł w całości wpłacony.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved.