2-Letnie certyfikaty strukturyzowane

ZŁOTA PERSPEKTYWA

Szansa na Kupon o maksymalnej wysokości 30% po 2 latach!
Dostępność
Online
Oddziały
Mobile
Centra Wealth Management

Najważniejsze cechy

Okres subskrypcji: 1 - 28 września 2023 r.

Szansa na Kupon

ograniczony do wysokości

30%

płatny przy zmianie notowania surowca (wzroście lub spadku)

Okres inwestycji

2 lata

z możliwością zakończenia inwestycji z inicjatywy Inwestora (sprzedaż na GPW po cenie rynkowej) 

Ochrona kapitału

100%

w dacie zapadalności

Kupon Warunkowy

1%

(wypłacany w Dniu Wykupu w przypadku przekroczenia Bariery)

Jak to działa

Wynik inwestycji w certyfikaty IBV „Złota Perspektywa” zależny jest od notowań złota (Bloomberg: GOLDLNPM Cmdty; „Surowiec”).

 • W Dniu Obserwacji Początkowej (na zamknięcie notowań) wyznaczany jest Poziom Początkowy.

 • Począwszy od Dnia Obserwacji Początkowej do Dnia Wyceny Wykupu, każdego dnia następuje obserwacja ceny Surowca.

 • W Dniu Wyceny Wykupu (na zamknięcie notowań), wyznaczany jest Poziom Zamknięcia.

 • Jeżeli w Okresie Obserwacji Notowań (w którymkolwiek dniu) notowanie ceny Surowca:
  1) przekroczy Barierę Dolną albo Barierę Górną (tj. znajdzie się poniżej 70% wartości Poziomu Początkowego, albo powyżej 130% wartości Poziomu Początkowego) – Inwestorom w Dniu Wykupu zostanie wypłacone 100% wartości nominalnej Certyfikatu oraz Kupon Warunkowy,
  2) nie przekroczy Bariery Dolnej, ani Bariery Górnej (tj. nie będzie poniżej 70% wartości Poziomu Początkowego i powyżej 130% wartości Poziomu Początkowego), a w Dniu Wyceny Wykupu notowanie nie zmieni się względem Poziomu Początkowego – Inwestorom w Dniu Wykupu zostanie wypłacone 100% wartości nominalnej Certyfikatu,
  3) nie przekroczy Bariery Dolnej, ani Bariery Górnej (tj. nie będzie poniżej 70% wartości Poziomu Początkowego i powyżej 130% wartości Poziomu Początkowego) – Inwestorom w Dniu Wykupu zostanie wypłacone 100% wartości nominalnej Certyfikatu oraz Kupon w wysokości równej procentowej zmianie wartości ceny Surowca z Dnia Wyceny Wykupu względem Poziomu Początkowego (zmiana Poziomu Zamknięcia względem Poziomu Początkowego.

 • Wypłata wartości nominalnej Certyfikatu, ewentualnego Kuponu albo Kuponu Warunkowego nastąpi na rachunek maklerski Inwestora posiadającego Certyfikaty w Dniu Wykupu.

 • Wcześniejsze zakończenie inwestycji może nastąpić z inicjatywy Inwestora. W takiej sytuacji sprzedaż realizowana jest po cenie rynkowej i może powodować stratę albo osiągnięcie zysku innego niż Kupon. Zysk możliwy jest, w sytuacji, gdy cena sprzedaży Certyfikatów przewyższy wartość nominalną Certyfikatów powiększoną o wartość prowizji wnoszonej na rzecz biura maklerskiego realizującego zlecenie. W przeciwnym wypadku Inwestor poniesie stratę.

Przykładowe scenariusze

Zobacz przykładowe scenariusze, aby lepiej zrozumieć działanie produktu.

(wszystkie wykresy prezentowane w tym dziale przygotowane zostały na podstawie obliczeń własnych Biura Maklerskiego Banku BNP Paribas Bank Polska S.A.)

 

NA CZYM OPARTY JEST PRODUKT?

Wynik inwestycji w certyfikaty IBV „Złota Perspektywa” zależny jest od ceny złota (Bloomberg: GOLDLNPM Cmdty).
Aktualne notowania instrumentu bazowego publikowane są na stronie internetowej:  http://www.lbma.org.uk/precious-metal-prices

 

Czynniki ryzyka

Czynniki ryzyka zawiązane z certyfikatami IBV „Złota Perspektywa”

 • brak ochrony kapitału w przypadku zakończenia inwestycji z inicjatywy Inwestora przed Dniem Wykupu (datą zapadalności; okres inwestycji wynosi wynosi 2 lata) 
 • w przypadku sprzedaży Certyfikatów dokonywanej na giełdzie po cenie rynkowej z inicjatywy Inwestora przed Dniem Wykupu, pobierana jest opłata (zgodnie z Taryfą prowizji i opłat)

 

 

Wskaźnik ryzyka1

Wskaźnik ryzyka uwzględnia założenie, że Inwestor będzie utrzymywać produkt do Dnia Wykupu. W przypadku wcześniejszego zakończenia inwestycji, faktyczne ryzyko może wzrosnąć.
1 2 3 4 5 6 7

                                

niższe ryzyko wyższe ryzyko

 

 

Inne czynniki ryzyka zawiązane z certyfikatami strukturyzowanymi

Ryzyko rynkowe – inwestycja w produkty strukturyzowane wiąże się z ryzykiem, które może dotyczyć: notowań akcji, stóp procentowych, kursów wymiany walut, inflacji, zmiany wartości pieniądza w czasie, ryzyka politycznego, itp.
Ryzyko braku płynności – Emitent nie gwarantuje, że podjęte przez niego próby stworzenia rynku wtórnego powiodą się ani też jaka będzie cena obrotu na tym rynku, zatem produkty strukturyzowane powinny być kupowane z zamiarem zatrzymania ich do dnia wykupu przez Emitenta.
Ryzyko kredytowe Emitenta - pomimo objęcia certyfikatów formułą ochrony kapitału określoną w warunkach emisji, istnieje ryzyko niewypełnienia tych zobowiązań w związku z niewypłacalnością Emitenta. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że wszystkie zobowiązania Emitenta są nieodwołalnie i bezwarunkowo gwarantowane przez BNP Paribas SA.
Ryzyko inflacji – ryzyko negatywnego wpływu inflacji na zwrot z inwestycji w Certyfikaty. Ryzyko to oznacza, że w wyniku inflacji kwota środków otrzymanych w Dniu Wykupu, może posiadać mniejszą siłę nabywczą (nie będzie pozwalać na nabycie tego samego koszyka dóbr), w odniesieniu do siły nabywczej w czasie nabycia Certyfikatów.

 

Jak złożyć zapis na certyfikaty?

Oddział

Przyjdź do oddziału

 

 

 

Znajdź oddział

Klienci Bankowości Premium

Odwiedź Centrum Wealth Management

 

Znajdź Centrum

On-line

Wejdź do GOonline a następnie przejdź do Sidoma Web przez Moje finanse->Inwestycje->Twój rachunek maklerski

Zaloguj

Złóż zapis w aplikacji GObroker

 

 

Pobierz

Zobacz, jak złożyć zapis przez internet

Warunki emisji certyfikatów

Okres subskrypcji od 1 do 28 września 2023 r. (złożony zapis jest nieodwołalny)
Dzień Obserwacji Początkowej  2 października 2023 r.
Dzień Emisji: 9 października 2023 r.
Okres inwestycji 2 lata
Obserwacja Obserwacji Notowań obserwacja wartości zamknięcia notowań akcji Spółki od pierwszego dnia następującego po Dniu Obserwacji Początkowej do Dnia Wyceny Wykupu
Bariera Górna

130% Poziomu Początkowego

Bariera Dolna 70% Poziomu Początkowego
Kupon udział/partycypacja w zmianie notowań Spółki (wzroście lub spadku) z Dnia Wyceny Wykupu względem Poziomu Początkowego, pod warunkiem, że w Okresie Obserwacji Notowań wartość notowań akcji Spółki nie przekroczy ani Bariery Dolnej, ani Bariery Górnej; maksymalna wysokość Kuponu może wynieść 30% wartości nominalnej certyfikatu
Kupon Warunkowy 1% wartości nominalnej Certyfikatu, kupon wypłacany w Dniu Wykupu jeśli w Okresie Obserwacji Notowań cena Surowca przekroczy Barierą Dolną albo Barierę Górną

 

Pokaż więcej

Emitent BNP Paribas Issuance B.V.
Gwarant / BNP Paribas SA BNP Paribas S.A. z siedzibą w Paryżu
Dystrybutor Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A.
Warstość/kwota emisji:  do 100.000.000 PLN
Liczba oferowanych Certyfikatów do 100.000 szt.
Minimalna kwota i waluta inwestycji  10.000 PLN 
Wartość nominalna 1 Certyfikatu 1.000 PLN
Cena emisyjna 1 Certyfikatu 1.000 PLN
Opłata dystrybucyjna Z tytułu przyjmowania zapisów na Certyfikaty, Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A., pobiera opłatę dystrybucyjną, zgodnie z Taryfą prowizji i opłat, w wysokości uzależnionej od liczby Certyfikatów objętych zapisem, stanowiącą iloczyn łącznej wartości nominalnej subskrybowanych Certyfikatów i odpowiedniej stawki
Dzień Wyceny Wykupu 2 października 2025 r.
Dzień Wykupu 9 października 2025 r., data może podlegać korekcie w wyniku zdarzeń opisanych w Warunkach Końcowych dla certyfikatu
Poziom Początkowy wartość notowań ceny Surowca w USD na London Bullion Market Association, na zamknięcie notowań w Dniu Obserwacji Początkowej
Poziom Zamknięcia wartość notowań ceny Surowca w USD na London Bullion Market Association, na zamknięcie notowań w Dniu Wyceny Wykupu
Notowanie Zamiarem Emitenta jest ubieganie się o dopuszczenie Certyfikatów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”)
Kod ISIN XS2584282268

Dodatkowe informacje

2-letnie Certyfikaty strukturyzowane IBV „Złota Perspektywa” („Certyfikaty”) oferowane są Klientom Banku BNP Paribas („Inwestorzy”):

 • oczekującym stopy zwrotu wyższej od oprocentowania lokat terminowych przy jednoczesnej akceptacji ryzyka inwestycyjnego,
 • oczekującym pełnej ochrony kapitału (ochrona w Dniu Wykupu – dacie zapadalności, przy czym oznacza to wartość inwestycji pomniejszoną o opłatę dystrybucyjną za nabycie Certyfikatów),
 • akceptującym ryzyko nieosiągnięcia zysku lub nawet poniesienia straty,
 • akceptującym horyzont inwestycyjny Certyfikatu,
 • dysponującym doświadczeniem i posiadającym wiedzę w zakresie instrumentów finansowych o charakterze inwestycyjnym (weryfikowanym na podstawie ankiety MiFID),
 • posiadającym rachunek maklerski prowadzony przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A.

 

Nabywcami Certyfikatów mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne, z wyłączeniem osób amerykańskich („US-Persons”) w rozumieniu amerykańskiej ustawy Securities Act 1933, rezydentów Wielkiej Brytanii oraz Irlandii Północnej, a także obywateli rosyjskich, osób fizycznych zamieszkałych w Rosji, osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych posiadającą siedzibę w Rosji.

 

 • Wartość nominalna chroniona jest w Dniu Wykupu w całości, tj. w 100%, przy czym oznacza to wartość inwestycji pomniejszoną o opłatę dystrybucyjną za nabycie Certyfikatów.
 • Ochrona wartości nominalnej nie dotyczy sytuacji wycofania się Inwestora z inwestycji z jego inicjatywy przed Dniem Wykupu.

 

 

ZAKOŃCZENIE INWESTYCJI Z INICJATYWY INWESTORA

 

Certyfikaty powinny być kupowane przez Inwestorów, którzy mają zamiar zatrzymać je do Dnia Wykupu (maksymalny okres inwestycji wynosi wynosi 2 lata).

Wcześniejsze zakończenie inwestycji w Certyfikaty możliwe będzie po ich wprowadzeniu do obrotu giełdowego, poprzez złożenie zlecenia sprzedaży na GPW, za pośrednictwem biura maklerskiego prowadzącego rachunek maklerski, na którym zapisane są Certyfikaty.

Płynność obrotu Certyfikatami zapewnia sam emitent, który pełni funkcję animatora. Animator ma obowiązek wyceny certyfikatu wg kursów rynkowych oraz wystawiania oferty kupna przez większość czasu trwania sesji giełdowej.

Realizacja wcześniejszego zakończenia inwestycji, dokonywana z inicjatywy Inwestora:

 • jest związana z pobraniem przez podmiot realizujący zlecenia sprzedaży prowizji za realizację tego zlecenia;
 • może się wiązać ze stratą, ponieważ realizacja zlecenia sprzedaży dokonywana jest po cenie rynkowej;
 • może być utrudniona ze względu na niską płynność, a wycena rynkowa Certyfikatów może okazać się w danym czasie niemożliwa oraz może ulegać częstym wahaniom.

BNP Paribas Issuance B.V. (emitent certyfikatów IBV „Złota Perspektywa”) jest podmiotem zagranicznym i zgodnie z prawem nie ma obowiązku naliczania i odprowadzania podatku od wypłaconych kuponów.

W związku z tym, iż ww. certyfikaty będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w Polsce, Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. zgodnie z art. 41 ust. 4d ustawy z dnia 16 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z późniejszymi zmianami oraz z art. 26 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych z późniejszymi zmianami, jest płatnikiem ryczałtowego podatku dochodowego. Dlatego w przypadku, gdy zostanie spełniony warunek wypłaty kuponu i na rachunki maklerskie Inwestorów zostaną przelane środki wynikające z wypłaty kuponu, Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. pobierze z rachunków maklerskich Inwestorów należny podatek.

Natomiast podatek od sprzedaży certyfikatów dokonanej przez Inwestora (nie dotyczy odkupienia certyfikatów w terminie zapadalności), jest rozliczany/płacony w taki sam sposób i w takiej samej wysokości jak podatek od zysków uzyskanych ze sprzedaży innych papierów wartościowych / instrumentów finansowych, notowanych na GPW. W związku z tym, w przypadku osiągnięcia przychodu z tytułu sprzedaży certyfikatów / papierów wartościowych, biuro maklerskie prowadzące rachunek maklerski, z którego dokonano sprzedaży, przesyła Inwestorom oraz właściwemu urzędowi skarbowemu, do końca miesiąca lutego następującego po roku podatkowym, formularz PIT-8C (informacja podatkowa o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych). Informacje zawarte w formularzu PIT-8C powinny służyć do wypełnienia zeznania podatkowego (np. PIT 38).

Powyższa informacja nie stanowi usługi doradztwa podatkowego, a Inwestor powinien samodzielnie lub z pomocą wykwalifikowanego doradcy ocenić własną sytuację podatkową, która może ulec zmianie w przyszłości.

Dokumenty

 
Prospekt emisyjny z suplementami (w języku angielskim)
 
Final Terms (Warunki końcowe w języku angielskim) + Issue Specific Summary (w języku angielskim) + Podsumowanie Programu Emisji (w języku polskim)
 
Dokument zawierający kluczowe informacje (z ang. Key Information Document, KID) (w języku polskim)

Pokaż więcej

 
Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. (w języku polskim)
 
Wzór formularza zapisu dla osób fizycznych (w języku polskim)
 
Wzór formularza zapisu dla osób prawnych (w języku polskim)
 
Karta produktu (materiał marketingowy)

NOTA PRAWNA

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny oraz został opracowany i opublikowany wyłącznie na potrzeby klientów BNP Paribas Bank Polska S.A. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, usługi doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani porady inwestycyjnej, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej. Inwestor powinien podjąć decyzję inwestycyjną samodzielnie. Inwestowanie wiąże się z ryzkiem. Inwestor musi liczyć się z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału.

Szczegółowe i wiążące informacje dotyczące produktów strukturyzowanych dystrybuowanych w BNP Paribas Bank Polska S.A. zamieszczone są w Prospekcie emisyjnym, Warunkach Końcowych oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje (ang. Key Information Document, KID) dotyczących poszczególnych emisji dostępnych na stronie internetowej: https://www.bnpparibas.pl/biuro-maklerskie/produkty-strukturyzowane.

 

DANE IDENTYFIKACYJNE

Emitentem Certyfikatów jest BNP Paribas Issuance B.V. z siedzibą w Holandii pod adresem Herengracht 595, 1017 CE Amsterdam. Emitent jest spółką w 100% zależną od BNP Paribas SA z siedzibą w Paryżu (Francja).

Dystrybutorem produktów strukturyzowanych w BNP Paribas Bank Polska S.A. jest Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A., prowadzące działalność maklerską na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Biuro podlega regulacjom ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Nadzór nad działalnością Biura sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, adres do korespondencji: ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa, BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 676 946 zł w całości wpłacony.