4-letnie certyfikaty strukturyzowane

ENERGETYCZNA INWESTYCJA

 

Szansa na zysk w wysokości 0,42% za każdy miesiąc inwestycji!

Najważniejsze cechy

Okres subskrypcji: 1 – 29 października 2020 r.

Szansa na zysk

0,42%

za każdy miesiąc inwestycji

(20,16% w skali 4 lat)
- przy akceptacji ryzyka nieosiągnięcia zysku lub nawet poniesienia straty

Warunkowa ochrona kapitału w dacie zapadalności (tj. wartości inwestycji pomniejszonej o wysokość pobranej opłaty dystrybucyjnej)
 • jeżeli spadek notowań któregokolwiek Funduszu nie przekroczy 50%
Okres inwestycji

4 lata

 

(możliwość zakończenia inwestycji z inicjatywy Inwestora - sprzedaż na GPW po bieżącej cenie rynkowej)

Opcje dodatkowe
 • efekt „śnieżnej kuli”, tj. wypłaty kuponów wcześniej niewypłaconych

Jak to działa

 

Wynik inwestycji w Certyfikaty „Energetyczna Inwestycja” zależny jest od notowań dwóch Funduszy (łącznie):

 • Invesco Solar ETF (Bloomberg: TAN UP),
 • VanEck Vectors Oil Services ETF (Bloomberg: OIH UP Equity).

Poziom Początkowy

W Dniu Obserwacji Początkowej (na zamknięcie notowań) wyznaczany jest Poziom Początkowy notowań obu Funduszy (notowanie każdego z Funduszy będzie miało swoją wartość Poziomu Początkowego).

Wypłata Kuponu i Automatyczny Wcześniejszy Wykup

Jeżeli w danym Dniu Obserwacji, wartość notowań obu Funduszy będzie równa lub wyższa od Poziomu Bariery Automatycznego Wcześniejszego Wykupu oraz Bariery Wypłaty Kuponu:

 • Inwestorom wypłacony zostanie Kupon w Dniu Wypłaty Kuponu,
 • Następuje automatyczne zakończenie inwestycji, a Inwestorom oprócz Kuponu wypłacona zostanie także wartość nominalna (w Dniu Automatycznego Wcześniejszego Wykupu),
 • Certyfikaty zostaną automatycznie wykupione i umorzone przez Emitenta (bez możliwości wpływu na ten wykup przez Inwestora).

W przeciwnym razie, czyli jeśli w danym Dniu Obserwacji, wartość notowań któregokolwiek z Funduszy będzie niższa od Poziomu Bariery Automatycznego Wcześniejszego Wykupu oraz Bariery Wypłaty Kuponu, inwestycja trwa dalej.  Kupon w tej obserwacji nie jest wypłacany, przy czym jeżeli w którejkolwiek z następnych obserwacji spełniony zostanie warunek wypłaty Kuponu, to będzie on wypłacony za wszystkie te okresy, w których nie był wcześniej wypłacony (efekt „śnieżnej kuli”). W celu uniknięcia wątpliwości należy pamiętać, że po automatycznym przedterminowym wykupieniu Certyfikatów żaden kolejny Kupon nie zostanie już wypłacony.

Należy zwrócić uwagę, że pierwsza możliwość Automatycznego Wcześniejszego Wykupu następuje dopiero po roku trwania inwestycji.

Brak Automatycznego Wcześniejszego Wykupu

Jeżeli we wszystkich Dniach Obserwacji wartość notowań przynajmniej jednego Funduszu będzie niższa od Poziomu Bariery Automatycznego Wcześniejszego Wykupu oraz Bariery Wypłaty Kuponu, Inwestycja trwać będzie do Dnia Wykupu

Zakończenie Inwestycji w Dniu Wykupu

Zakończenie inwestycji w Dniu Wykupu może mieć trzy warianty. Jeżeli w Dniu Wyceny Wykupu wartość notowań:

 • obu Funduszy osiągnie co najmniej 80% Poziomu Początkowego – Inwestor otrzymuje zwrot wartości nominalnej, a także Kupon w wysokości 20,16% (48 x 0,42%);
 • obu Funduszy osiągnie co najmniej 50% Poziomu Początkowego, ale przynajmniej jeden z nich będzie poniżej 80% tego Poziomu – inwestor otrzymuje zwrot wartości nominalnej;
 • co najmniej jednego Funduszu znajdzie się poniżej 50% Poziomu Początkowego – w takim przypadku Inwestor ponosi stratę w wysokości procentowego spadku notowań Funduszu, który poniósł większą stratę (w skrajnej sytuacji Inwestor może stracić cały zainwestowany kapitał).

Wcześniejsze zakończenie inwestycji

Wcześniejsze zakończenie inwestycji może nastąpić z inicjatywy Inwestora. W takiej sytuacji sprzedaż realizowana jest po cenie rynkowej i może powodować stratę albo osiągnięcie zysku innego niż Kupon – nastąpi to w sytuacji, gdy cena sprzedaży Certyfikatów przewyższy wartość nominalną Certyfikatów powiększoną o wartość prowizji wnoszonej na rzecz biura maklerskiego realizującego zlecenie.

Wypłata środków

Wypłata wartości nominalnej oraz ewentualnego zysku nastąpi na rachunek maklerski Inwestora posiadającego Certyfikaty w Dniu Wykupu.

Przykładowe Scenariusze

Zobacz przykładowe scenariusze, aby lepiej zrozumieć działanie inwestycji.

(wszystkie wykresy prezentowane w tym dziale przygotowane zostały na podstawie obliczeń własnych Biura Maklerskiego BNP Paribas Bank Polska S.A.)

 

na czym oparty jest produkt?

Wynik inwestycji w certyfikaty IBV „BioInnowacje” zależny jest od notowań dwóch funduszy ETF:

 

 

Czynniki ryzyka

Czynniki ryzyka zawiązane z certyfikatami IBV „Energetyczna Inwestycja”

 

 • ochrona kapitału w terminie zapadalności ma charakter warunkowy, co oznacza, że 100% ochrony wartości nominalnej (tj. wartości inwestycji pomniejszonej o wysokość opłaty dystrybucyjnej pobranej za nabycie Certyfikatów) dotyczy tylko sytuacji, jeżeli spadek notowania któregokolwiek Funduszu nie przekroczy w Dniu Wyceny Wykupu 50%,
 • nieotrzymanie żadnego Kuponu, w przypadku gdy w każdym z Dni Obserwacji oraz w Dniu Wyceny Wykupu notowanie któregokolwiek Funduszu spadnie poniżej Poziomu Bariery Wypłaty Kuponu
 • poniesienie straty w przypadku, gdy nie dojdzie do automatycznego wcześniejszego wykupu, a w Dniu Wyceny Wykupu notowanie któregokolwiek Funduszu będzie niższe niż 50% Poziomu Początkowego (w skrajnej sytuacji Inwestor może stracić cały zainwestowany kapitał)
 • brak ochrony kapitału w przypadku zakończenia inwestycji z inicjatywy Inwestora przez datą zapadalności (4 lata)
 • w przypadku automatycznego przedterminowego wykupu Certyfikatów żaden kolejny Kupon nie zostanie już wypłacony
 • w przypadku sprzedaży Certyfikatów dokonywanej na giełdzie po cenie rynkowej z inicjatywy Inwestora przed terminem wykupu, pobierana jest opłata (zgodnie z Taryfą prowizji i opłat)

 

 

Wskaźnik ryzyka1

Wskaźnik ryzyka uwzględnia założenie, że Inwestor będzie utrzymywać produkt do Dnia Wykupu. W przypadku wcześniejszego zakończenia inwestycji, faktyczne ryzyko może wzrosnąć.
1 2 3 4 5 6 7

                                

niższe ryzyko wyższe ryzyko

 

Inne czynniki ryzyka zawiązane z certyfikatami strukturyzowanymi

Ryzyko rynkowe – inwestycja w produkty strukturyzowane wiąże się z ryzykiem, które może dotyczyć: notowań akcji, stóp procentowych, kursów wymiany walut, inflacji, zmiany wartości pieniądza w czasie, ryzyka politycznego, itp.
Ryzyko braku płynności – Emitent nie gwarantuje, że podjęte przez niego próby stworzenia rynku wtórnego powiodą się, ani też jaka będzie cena obrotu na tym rynku, zatem produkty strukturyzowane powinny być kupowane z zamiarem zatrzymania ich do dnia wykupu przez Emitenta.
Ryzyko kredytowe Emitenta - pomimo objęcia certyfikatów formułą ochrony kapitału określoną w warunkach emisji, istnieje ryzyko niewypełnienia tych zobowiązań w związku z niewypłacalnością Emitenta. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że wszystkie zobowiązania Emitenta są nieodwołalnie i bezwarunkowo gwarantowane przez BNP Paribas SA.

Jak złożyć zapis na certyfikaty?

Oddział

Przyjdź do oddziału

 

Znajdź oddział

Klienci Bankowości Premium

Odwiedź Centrum Wealth Management

Znajdź Centrum

Zapytaj w BGŻOptima

Zadzwoń
801 280 280

+48 22 574 37 00

On-line

Klienci posiadający dostęp internetowy do rachunku maklerskiego poprzez system Sidoma

Zaloguj

Warunki emisji certyfikatów

Okres subskrypcji

od 1 października 2020 r. do 29 października 2020 r. 

(złożony zapis jest nieodwołalny)

Minimalna kwota i waluta inwestycji 10.000 PLN (10 Certyfikatów po 1.000 PLN każdy)
Dzień Obserwacji Początkowej 2 listopada 2020 r.
Kupon 0,42% za każdy miesiąc inwestycji (20,16% za 4 lata)
Poziom Bariery Automatycznego Wcześniejszego Wykupu i Poziom Bariery Wypłaty Kuponu (względem Poziomu Początkowego) ≥ 80%
Poziom Warunkowej Ochrony Kapitału ≥ 50%
Dzień Wyceny Wykupu 4 listopada 2024 r.
Dzień Wykupu (data zapadalności) 12 listopada 2024 r.

 

Pokaż więcej

Emitent BNP Paribas Issuance B.V.
Gwarant / BNP Paribas BNP Paribas S.A. z siedzibą w Paryżu
Oferujący i Dystrybutor Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A.
Poziom Początkowy Wartość notowania Funduszu na zamknięcie w Dniu Obserwacji Początkowej
Wartość/kwota emisji do 50.000.000 PLN
Liczba oferowanych Certyfikatów do 50.000 szt.
Wartość nominalna 1 Certyfikatu 1.000 PLN
Cena emisyjna 1 Certyfikatu 1.000 PLN
Opłata dystrybucyjna Z tytułu przyjmowania zapisów na Certyfikaty, Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A., pobiera opłatę dystrybucyjną, zgodnie z Taryfą prowizji i opłat, w wysokości uzależnionej od liczby Certyfikatów objętych zapisem, stanowiącą iloczyn łącznej wartości nominalnej subskrybowanych Certyfikatów i odpowiedniej stawki
Okres inwestycji 4 lata z możliwością Automatycznego Wcześniejszego Wykupu, który może zostać dokonany przez Emitenta w terminach wskazanych poniżej
Dzień Emisji 9 listopada 2020 r.
Dzień obserwacji Dzień, w którym (na zamknięcie notowań) wyznaczany jest poziom notowania Funduszu
Notowanie Zamiarem Emitenta jest ubieganie się o dopuszczenie Certyfikatów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”)
Kod ISIN XS2160376930

 

 

Dzień Obserwacji

Dni Wyceny Kuponu

Dni Wyceny Automatycznego Wcześniejszego Wykupu

Dni Wypłaty Kuponu

Dni Automatycznego Wcześniejszego Wykupu

Pierwszy Dzień Obserwacji

02.12.2020

- 09.12.2020 -
Drugi Dzień Obserwacji 04.01.2021 - 12.01.2021 -
Trzeci Dzień Obserwacji 02.02.2021 - 09.02.2021 -
Czwarty Dzień Obserwacji 02.03.2021 - 09.03.2021 -
Piąty Dzień Obserwacji 05.04.2021 - 12.04.2021 -
Szósty Dzień Obserwacji 03.05.2021 - 10.05.2021 -
Siódmy Dzień Obserwacji 02.06.2021 - 10.06.2021 -
Ósmy Dzień Obserwacji 02.07.2021 - 09.07.2021 -
Dziewiąty Dzień Obserwacji

02.08.2021

- 09.08.2021 -
Dziesiąty Dzień Obserwacji 02.09.2021 - 09.09.2021 -
Jedenasty Dzień Obserwacji 04.10.2021 - 11.10.2021 -
Dwunasty Dzień Obserwacji 02.11.2021 02.11.2021 09.11.2021 09.11.2021
Trzynasty Dzień Obserwacji 02.12.2021 02.12.2021 09.12.2021 09.12.2021
Czternasty Dzień Obserwacji 03.01.2022 03.01.2022 11.01.2022 11.01.2022
Piętnasty Dzień Obserwacji 02.02.2022 02.02.2022 09.02.2022 09.02.2022
Szesnasty Dzień Obserwacji 02.03.2022 02.03.2022 09.03.2022 09.03.2022
Siedemnasty Dzień Obserwacji

04.04.2022

04.04.2022 11.04.2022 11.04.2022
Osiemnasty Dzień Obserwacji 02.05.2022 02.05.2022 10.05.2022 10.05.2022
Dziewiętnasty Dzień Obserwacji 02.06.2022 02.06.2022 09.06.2022 09.06.2022
Dwudziesty Dzień Obserwacji 05.07.2022 05.07.2022 12.07.2022 12.07.2022
Dwudziesty pierwszy Dzień Obserwacji 02.08.2022 02.08.2022 09.08.2022 09.08.2022
Dwudziesty drugi Dzień Obserwacji 02.09.2022 02.09.2022 09.09.2022 09.09.2022
Dwudziesty trzeci Dzień Obserwacji 03.10.2022 03.10.2022 10.10.2022 10.10.2022
Dwudziesty czwarty Dzień Obserwacji 02.11.2022 02.11.2022 09.11.2022 09.11.2022
Dwudziesty piąty Dzień Obserwacji

02.12.2022

02.12.2022 09.12.2022 09.12.2022
Dwudziesty szósty Dzień Obserwacji 03.01.2023 03.01.2023 11.01.2023 11.01.2023
Dwudziesty siódmy Dzień Obserwacji 02.02.2023 02.02.2023 09.02.2023 09.02.2023
Dwudziesty ósmy Dzień Obserwacji 02.03.2023 02.03.2023 09.03.2023 09.03.2023
Dwudziesty dziewiąty Dzień Obserwacji 03.04.2023 03.04.2023 11.04.2023 11.04.2023
Trzydziesty Dzień Obserwacji 02.05.2023 02.05.2023 10.05.2023 10.05.2023
Trzydziesty pierwszy Dzień Obserwacji 02.06.2023 02.06.2023 12.06.2023 12.06.2023
Trzydziesty drugi Dzień Obserwacji 03.07.2023 03.07.2023 10.07.2023 10.07.2023
Trzydziesty trzeci Dzień Obserwacji

02.08.2023

02.08.2023 09.08.2023 09.08.2023
Trzydziesty czwartyDzień Obserwacji 05.09.2023 05.09.2023 12.09.2023 12.09.2023
Trzydziesty piąty Dzień Obserwacji 02.10.2023 02.10.2023 09.10.2023 09.10.2023
Trzydziesty szósty Dzień Obserwacji 02.11.2023 02.11.2023 09.11.2023 09.11.2023
Trzydziesty siódmy Dzień Obserwacji 04.12.2023 04.12.2023 11.12.2023 11.12.2023
Trzydziesty ósmy Dzień Obserwacji 02.01.2024 02.01.2024 09.01.2024 09.01.2024
Trzydziesty dziewiąty Dzień Obserwacji 02.02.2024 02.02.2024 09.02.2024 09.02.2024
Czterdziesty Dzień Obserwacji 03.03.2024 03.03.2024 11.03.2024 11.03.2024
Czterdziesty pierwszy Dzień Obserwacji

02.04.2024

02.04.2024 09.04.2024 09.04.2024
Czterdziesty drugi Dzień Obserwacji 02.05.2024 02.05.2024 10.05.2024 10.05.2024
Czterdziesty trzeci Dzień Obserwacji 03.06.2024 03.06.2024 10.06.2024 10.06.2024
Czterdziesty czwarty Dzień Obserwacji 02.07.2024 02.07.2024 09.07.2024 09.07.2024
Czterdziesty piąty Dzień Obserwacji 02.08.2024 02.08.2024 09.08.2024 09.08.2024
Czterdziesty szósty Dzień Obserwacji 03.09.2024 03.09.2024 10.09.2024 10.09.2024
Czterdziesty siódmy Dzień Obserwacji 02.10.2024 02.10.2024 09.10.2024 09.10.2024
Czterdziesty ósmy Dzień Obserwacji 04.11.2024 - 12.11.2024 -

 

Dodatkowe informacje

4-letnie Certyfikaty strukturyzowane IBV „Energetyczna Inwestycja” („Certyfikaty”), oferowane są Klientom BNP Paribas Bank Polska S.A. („Inwestorzy”):

 • oczekującym stopy zwrotu wyższej od oprocentowania lokat terminowych przy jednoczesnej akceptacji ryzyka inwestycyjnego,
 • akceptującym:
  • warunkową ochronę kapitału, jeśli spadek notowań Funduszu nie przekroczy 50% (szczegółowe zasady są przedstawione poniżej),
  • wcześniejsze wykupienie Certyfikatów przez Emitenta
  • horyzont inwestycyjny Certyfikatu
  • ryzyko nieosiągnięcia zysku lub nawet poniesienia straty (w skrajnej sytuacji Inwestor może stracić cały zainwestowany kapitał),
 • dysponującym doświadczeniem i posiadającym wiedzę w zakresie instrumentów finansowych o charakterze inwestycyjnym (weryfikowanym na podstawie ankiety MiFID),
 • posiadającym rachunek maklerski prowadzony przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A.

Nabywcami Certyfikatów mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne, z wyłączeniem osób amerykańskich

(„US-Persons”) w rozumieniu amerykańskiej ustawy Securities Act 1933.

 

Warunkowa ochrona wartości nominalnej (tj. wartości inwestycji pomniejszonej o opłatę dystrybucyjną pobraną za nabycie Certyfikatów) dotyczy:

 • wykupu Certyfikatów w Dniu Wykupu, w przypadku, jeżeli notowanie Funduszu w Dniu Wyceny Wykupu nie spadnie poniżej 50% jego wartości z Dnia Obserwacji Początkowej - przy czym możliwe jest poniesienie straty wynikającej z kosztów nabycia
 • dokonania przez Emitenta automatycznego wykupu w którymkolwiek z Dni Automatycznego Wcześniejszego Wykupu.

 

Ochrona kapitału nie dotyczy sytuacji wycofania się Inwestora z inwestycji z jego inicjatywy

ZAKOŃCZENIE INWESTYCJI Z INICJATYWY INWESTORA

Certyfikaty powinny być kupowane przez Inwestorów, którzy mają zamiar zatrzymać je do Dnia Wykupu (maksymalny okres inwestycji wynosi 4 lata).

Wcześniejsze zakończenie inwestycji w Certyfikaty możliwe będzie po ich wprowadzeniu do obrotu giełdowego, poprzez złożenie zlecenia sprzedaży na GPW, za pośrednictwem biura maklerskiego prowadzącego rachunek maklerski, na którym zapisane są Certyfikaty.

Płynność obrotu Certyfikatami, zapewnia sam emitent, który pełni funkcję animatora. Animator ma obowiązek wyceny certyfikatu wg kursów rynkowych oraz wystawiania oferty kupna przez większość czasu trwania sesji giełdowej.

Realizacja wcześniejszego zakończenia inwestycji, dokonywana z inicjatywy Inwestora:

 • jest związana z pobraniem przez podmiot realizujący zlecenia sprzedaży prowizji za realizację tego zlecenia;
 • może się wiązać ze stratą, ponieważ realizacja zlecenia sprzedaży dokonywana jest po cenie rynkowej;
 • może być utrudniona ze względu na niską płynność, a wycena rynkowa Certyfikatów może okazać się w danym czasie niemożliwa oraz może ulegać częstym wahaniom.

BNP Paribas Issuance B.V. (emitent certyfikatów IBV „Energetyczna Inwestycja”) jest podmiotem zagranicznym i zgodnie z prawem nie ma obowiązku naliczania i odprowadzania podatku od wypłaconych kuponów.

W związku z tym, iż ww. certyfikaty będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w Polsce, Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. zgodnie z art. 41 ust. 4d ustawy z dnia 16 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z późniejszymi zmianami oraz z art. 26 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych z późniejszymi zmianami, jest płatnikiem ryczałtowego podatku dochodowego. Dlatego w przypadku, gdy zostanie spełniony warunek wypłaty kuponu i na rachunki maklerskie Inwestorów zostaną przelane środki wynikające z wypłaty kuponu, Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. pobierze z rachunków maklerskich Inwestorów należny podatek.

Natomiast podatek od sprzedaży certyfikatów dokonanej przez Inwestora (nie dotyczy odkupienia certyfikatów w terminie zapadalności), jest rozliczany/płacony w taki sam sposób i w takiej samej wysokości jak podatek od zysków uzyskanych ze sprzedaży innych papierów wartościowych / instrumentów finansowych, notowanych na GPW. W związku z tym, w przypadku osiągnięcia przychodu z tytułu sprzedaży certyfikatów / papierów wartościowych, biuro maklerskie prowadzące rachunek maklerski, z którego dokonano sprzedaży, przesyła Inwestorom oraz właściwemu urzędowi skarbowemu, do końca miesiąca lutego następującego po roku podatkowym, formularz PIT-8C (informacja podatkowa o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych). Informacje zawarte w formularzu PIT-8C powinny służyć do wypełnienia zeznania podatkowego (np. PIT 38).

Powyższa informacja nie stanowi usługi doradztwa podatkowego, a Inwestor powinien samodzielnie lub z pomocą wykwalifikowanego doradcy ocenić własną sytuację podatkową.

Dokumenty

 
Prospekt emisyjny (w języku angielskim)
 
Podsumowanie prospektu emisyjnego (w języku polskim)
 
Final Terms (Warunki końcowe w języku angielskim) + Issue Specific Summary (w języku angielskim) + Podsumowanie Programu Emisji (w języku polskim)
 
Dokument zawierający kluczowe informacje (z ang. Key Information Document, KID) (w języku polskim)

Pokaż więcej

 
Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. (w języku polskim)
 
Wzór formularza zapisu dla osób fizycznych (w języku polskim)
 
Wzór formularza zapisu dla osób prawnych (w języku polskim)
 
Karta produktu (materiał marketingowy)

NOTA PRAWNA

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny oraz został opracowany i opublikowany wyłącznie na potrzeby klientów BNP Paribas Bank Polska S.A. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, usługi doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani porady inwestycyjnej, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej. Inwestor powinien podjąć decyzję inwestycyjną samodzielnie. Inwestowanie wiąże się z ryzkiem. Inwestor musi liczyć się z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału.

Szczegółowe i wiążące informacje dotyczące produktów strukturyzowanych dystrybuowanych w BNP Paribas Bank Polska S.A. zamieszczone są w prospekcie emisyjnym, Warunkach Końcowych oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje (ang. Key Information Document, KID) dotyczących poszczególnych emisji dostępnych na stronie internetowej: https://www.bnpparibas.pl/biuro-maklerskie/produkty-strukturyzowane .

 

DANE IDENTYFIKACYJNE

Emitentem Certyfikatów jest BNP Paribas Issuance B.V. z siedzibą w Paryżu (Francja) pod adresem Herengracht 595, 1017 CE Amsterdam. Emitent jest spółką w 100% zależną od BNP Paribas SA z siedzibą w Paryżu (Francja).

Oferującym i Dystrybutorem produktów strukturyzowanych w BNP Paribas Bank Polska S.A. jest Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A., prowadzące działalność maklerską na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Biuro podlega regulacjom ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Nadzór nad działalnością Biura sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, adres do korespondencji: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 10/16; 01-211 Warszawa wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000011571, posiadający NIP: 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147.418.918 zł w całości wpłacony.